X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

آسیب مغزی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آسیب مغزی

مغز در محدوده جمجمه آزاد است کمی حرکت  کند،سپس  می تواند  با یک ضربه به سر تکان  داده شود  این تکان  آسیب مغزی نامیده می شود .درمیان سببهای  معمول تر آسیب مغزی با حوادث ترافیک ، صدمات ورزشی ،سقوط، وضربات در پروازها می باشد .

آسیب مغزی اخلال موقت و معمول  در فعالیت مغز معمول بوجود می آورد درعین حال ،این مسئله  معمولاً با هرصدمه  طول کشیده در مغز ارتباط داده می شود  این تصادفات ، ذهن مصدوم را می رنجاند ولی این مسئله  مدت کوتاهی طول می کشد (معمولاً چند دقیقه ) و بهبودی کامل رابه دنبال  دارد با این تعریف ، مطمئناً آسیب مغزی تشخیص داده می شود  تنها زمانیکه  مصدوم  کاملاً بهبود  یابد .

 

مصدومی که دچار آسیب مغزی  شده است  باید مراقبت و راهنمایی شود تا کمک پزشکی بگیرد  اگر علائمی مثل سردرد یا دید تار شده بعداً بیشتر شود .

در مقابل  به فشردگی مغزی رجوع کنید .روشهای حفظ زندگی صفحه ۷

هدفتان

 •  مطمئن شوید مصدم کاملاً و قطعاً  بهبود  می یابد .
 • مصدوم رادر مراقبت  فرد مسئول  قرار دهید .
 • کمک پزشکی بگیرید  اگر لازم شد .

! هشدار

اگر مصدوم  کاملاٌ بهبود نمی یابد ، یا اگر سطح وخامت واکنش بعد از بهبود  اولیه  وجود دارد  با اورژانس  به شماره ۹۹۹ تماس بگیرید .

!احتیاط

تمام مصدومین که آسیب  دیدگی سر داشته اند همچنین باید بخاطر آسیب دیدگی گردن معالجه  شوند . (رجوع کنید به آسیب دیدگی نخاعی صفحه ۱۶۵ -۱۲۷)

تشخیص

 •  دوره کوتاهی از ذهن صدمه زده شده که ضربه  سررابه دنبال دارد .

همچنین موارد زیر را در بر می گیرد:

 • گیجی یا تهوع دوره بهبود .
 • فقدان  یادآوری  حوادث به هنگام  یا فوراً آسیب  که مقدم  می باشد .
 • سردرد کلی یا خفیف.

مکانیسم  آسیب مغز

آسیب مغز  معمولاً بعنوان  نتیجه ای  از ضربه ای  به سر اتفاق می افتد . این  کار مغز رادر محدوده جمجمه  تکان می دهد  که منجر به آشفتگی موقت  عمل مغز می شود .

 1.  مصدوم را بخاطر ذهن صدمه زده شد معالجه کنید .
 2. علائم بسیار مهم _ سطح واکنش ، ضربان ، تنفس را زیر نظر قرار گرفته  ویادداشت  شود (صفحه ۴۳_۴۲) چنانکه  گویی مصدوم ظاهراً به طور کامل بهبود  می یابد ، اورا بخاطر  وخامت بعدی با سطح واکنش اش مراقب باشید .
 3. زمانیکه مصدوم  بهبود یافته ،اورادر مراقبت فرد مسئول قرار دهید . اگر مصدوم درزمین ورزش مصدوم  شده  باشد ، هرگز به او اجازه ندهید که بدون توصیه پزشک به بازی ادامه دهد.
 4.  به مصدوم توصیه کنید تابه بیمارستان برود اگر به سردرد ،تهوع ، استفراغ ، با خواب آلودگی  شدید به دنبال ضربه  به سردچار شد .

ذهن مصدوم

هیچ خط مستقیمی کامل بین  هوش و بیهوشی  وجود ندارد . مردم شاید کاملاً آگاه و بیدار (هوش) ،بی واکنش  به هر محرک (بیهوش ) ، یادر هر سطح  بین این موارد  شدید باشند. برای مثال  ،مصدوم  شاید ضعیف باشد یا تنها به صداهای بلند  یا به درد واکنش نشان دهد. ذهن مصدوم  واژه ای که بکار برده  می شود  زمانیکه  مصدوم  باهوشی کاملاً کمتری نسبت به هر موردی داشته باشد .

کدAvpu

با معاینه سطح واکنش مصدوم به محرکی بکاررفته کد Avpu می توانید  هوش را بسنجید .

A آیا مصدوم از خطر آگاه شده است ؟ آیا چشمانش را باز می کنید و به سوالات جواب می دهد ؟

V– آیا مصدوم به صدا واکنش نشان  می دهد ؟ آیا به سوالات ساده جواب می دهد و فرمانهای را به جا  می آورد ؟

P– آیا مصدوم به درد واکنش نشان می دهد ؟ آیا  چشمانش راباز می کند یا حرکت می کند اگر فشار داده شود؟

u– آیا مصدوم بی واکنش به هر محرکی  است ؟

باید یافته یتان رادر جدولهای مراقبت یادداشت  کنید .

هدفتان

 • یک خط هوایی باز را حفظ کنید .
 • سطح واکنش رایادداشت کنید و تخمین زنید .
 • انتقال فوری به بیمارستان  ترتیب دهید اگر لازم شد .

! هشدار

 • اگر شما حدس زدیدکه مصدوم  صدمه (نخاعی ) گردن دارد ، سرش را خیلی با دقت  جابجا کنید  به منظور  باز کردن خط هوایی ، روش ضربه آرواره را به  کار بردید ( صفحه( ۱۶۷) :پشت سر مصدوم زانو بزنید و دستانتان رادر دو طرف صورتش ، با نوک انگشتان در گوشه های  آرواره اش قرار دهید ، به آرامی آرواره را با لا برید .
 • بدون ضرورت مصدوم را حرکت ندهید .

علتهای اصلی ذهن مصدوم  خطر  ساختاری یا فقدان  تغذیه _ یعنی اکسیژن و گلوگز (قند )هستند که به  مغز  می رساند . خطر ساختاری  شاید  با ضربه  سریا تومور مغزی  اتفاق افتد. اکسیژن پایین (hypoxia) یا قند  پایین (hypoglycaemia) با هر شرایطی روی می دهد اگر جریان  خون  به مغز کم  شود ، نظیر ضربه ،شوک ،بیهوشی ، یا حمله قلبی این مسئله نیز می تواند اتفاق افتد اگر جریان  خون طبیعی  باشد  ولی اکسیژن  کافی یا گلوگز در خون نباشد برای مثال با توجه به آلودگی ،یا  نامتعادلی شیمیایی که باitus mell بیماری قند سبب می شود . صرع می تواند ذهن مصدوم  رابا توجه فعالیت  الکتریسیته غیر طبیعی در مغز بوجود آورد .

 • بهitus mell بیماری قند نیز رجوع کنید صفحه ۲۴۰
 • ضربه به سر در مقابل  Hypoxia صفحه ۲۰۶٫
 • روش حفظ زندگی صفحه ۱۰۲-۷۱٫
 • صدمه نخاعی صفحه ۱۶۷-۱۶۵
 1. معاینه سریعی از ذهن  بابررسی سطح واکنش بکار رفته  باکو Avpu (دربالا ) انجام دهید ، اگر فرد ضعیف است ولی به صدا  یادرد  واکنش  نشان می دهد ، اورادر یک موقعیت  استراحت کننده ، راحت قرار دهید  و برای تغییر در سطح واکنش مراقبش باشید .
 2. اگر مصدوم  بیهوش است ، روش رابرای معالجه یک مصدوم  بیهوش دنبال کنید (به روش حفظ – زندگی رجوع کنید – صفحه ۱۰۲-۷۱)

بااورژانس به شماره ۹۹۹ تماس بگیرید .

در حالیکه منتظر کمک پزشکی  می باشید تا برسد ، علائم  بسیار مهم _سطح واکنش با ضربان ، و تنفس ، رایادداشت  کنید ومراقبت از بیمار نمایید .آسیب دیدگی  های مرتبط را معالجه کنید .

آسیب دیدگی سر

اساساً تمام آسیب های سر جدی هستند  و نیاز به بررسی مشخص دارد چون آنها می تواند منجر به هوش مصدوم  شود (برعکس ) آسیب دیدگی ها شاید با آسیب به یافته مغز یابه رگهای خونی داخل جمجمه ، یابه آسیب مغز  شکستگی جمجمه  ارتباط داشته باشد .

آسیب دیدگی سر شاید هوش را بوجود آورد که دوره ای کوتاه از بیهوشی که با بهبودی کامل دنبال می شود . بعضی آسیب دیدگی های سر می تواند فشار مغز (فشار مغزی ) بوجود آورد ، که تهدید زندگی  می باشد . این مسئله  بنابراین مهم است تا قادر شویم علائم ممکن فشار مغزی – بویژه ،سطح درمغز را تشخیص داد.

سری که مجروح شده باید شمارابه خطر شدیدتری ،آسیب اساسی ، نظیر شکستگی جمجمه آگاه کند  که شاید  جدی باشد . خونریزی داخل جمجمه نیز شاید  اتفاق افتد ومنجر فشار شود مایع واضح یا خون آبی مانند که از گوش  یا دماغ تراوش کند  علائم آسیب جدی  هستند .

هر مصدوم  با آسیبی به سر باید فرض شود آسیب دیدگی (نخاعی ) گردن را دارد و باید معالجه  شود (آسیب دیدگی  نخاعی رانگاه کنید صفحه ۱۶۷-۱۶۵).

!هشدار

سر مصدوم  راخیلی با دقت بخاطر خطر آسیب دیدگی گردن (نخاعی) دردست  گیرید. خط هوایی راباز کنید ، روش ضربه آرواره رابکار برید (صفحه ۱۶۷) و تنفس رابررسی کنید .

اگر این  موقعیت که درآن  مصدوم پیدا شده مانع حفظ یک مسیر هوایی باز شود با شما نتوانید آنرا به کارگری فشار آرواره باز کنید ، اورادر موقعیت  بهبودی قرار دهید (صفحه ۸۴-۸۵ ) اگر دستیارانی دارید ، روش تخت خوابیدن دورانی را بکار گیرد.

همچنین فشار مفزی رانگاه کنید  صفحه ۱۸۱ .هوش صفحه ۱۸۰ .روش حفظ زندگی  صفحه ۱۰۲-۷۱٫ مراقبتهای سروپوست سر صفحه ۱۳۷ . شکستگی جمجمه صفحه ۱۸۲٫ آسیب دیدگی نخاع صفحه ۱۶۵-۱۶۷ .

تشخیص

هوش
 •  دوره کوتاه از ذهن مصدوم  که با ضربه به سر دنبال می شود .

همچنین  مواردی عبارتند از :

 • گیجی یا تهوع دوره بهبودی
 • صدمه  یادآوری هر حادثه  که درآن  زمان ،یا فوراً به دنبال آسیب دیدگی اتفاق می افتد.
 • سردرد کلی با ضعیف
فشار مغزی
 • وخیم تر شدن  سطح  واکنش شاید به بیهوشی پیش رود .

همچنین  موارد می باشد که :

 • سابقه  اخیر آسیب دیدگی سر .
 • سردرد شدید .
 • تنفس با صدا ، که کند می شود .
 • ضربان کند ، ولی کامل و قوی .
 • اندازه محصل تا مساوی .
 • ضعف و ناتوانی  یک طرف صورت یا بدن .
 • دمای بالا ، سرخ شدگی صورت .
 • نیم خوابی .
 • تغییر قابل توجه در شخصیت یا رفتار ، نظیر تند خویی .
 • شکستگی جمجمه .
 • زخم یاخون مردگی درسر .
 • قسمت  نرم یا گودی برروی پوست سر .
 • کبودی دریک یا دو چشم .
 • نبود خون آب مانند یا مایع روان از دماغ یا گوش .
 • خون در سفید چشم .
 • تغییر شکل یا فقدان تناسب سر یا صورت .
 • وخیم تر شدن  سطح واکنش شاید به بیهوشی پیش رود .

سیستم اعصاب

این موضوع اطلاعات بدن تجمع ، ذخیره و سیستم کنترل است . این مسئه یک واحد بررسی کننده مرکزی مغز و یک شبکه پیچیده از رشته ها و سلولهای عصبی را شامل می شود .

دو بخش اصلی در سیستم  عصبی می باشد : سیستم  عصبی مرکزی ، که شامل  ذهن و نخاع شوکی و سیستم عصبی جزئی رادر بر میگرد، که تمام عصبهای متصل  به مغز و نخاع شوکی را در بقیه  بدن شامل  می شود . بعلاوه  ، سیستم عصبی ارادی (غیر ارادی ) اعمال بدن نظیر هضم ، ضربان قلب ، و تنفس را کنترل  می کند . سیستم عصب مرکزی اطلاعات رادر تمام  بخشهای  بدن دریافت و تجزیه و تحلیل می کند این عصبی حامل پیغامی با شکل  ضربه الکتریسیته سریع بالا ، بین مغز وبقیه  سیستم عصبی می باشد .

ساختار سیستم عصبی

 1. این سیستم  شامل  مغز ، نخاع شکلی و یک شبکه فشرده عصبی           می باشد  که ضربان الکتریسیته بین مغز و بقیه بدن را حمل می کند .
 2. نخاع شوکی ضربه های عصبی بین مغز و بقیه بدن را حمل می کنند.
 3. اعصاب  نخاعی (۳۱ جفت ) از نخاع شوکی خارج می شود و به ستون مهره ای  امتداد می یابد .
حفاظت  نخاع شوکی
 1. نخاع  شوکی با ستون (نخاع ) مهره استخوانی حفاظت می شود . عصبها  از نخاع  شاخه شاخه می شود  بین مهره مجاور ظاهر               می شود .
مغز
 1. عصب های  جمجمه ای (۱۲ جفت ) مستقیماً از زیر مغز امتداد می یابد ، بیشتر سر ، صورت ،گردن  و شانه ها را تامین می کند .
 2. عصبVagus بلندترین عصبهای جمجه ای ، ارگانهای در سینه و شکم را تامین  می کند این مورد  ضربان قلب را کنترل می کند .
 3.  عصب ریشه ای ماهیچه  ها را کنترل می کند که انگشتان و آرنج راراست می کند .
 4. عصب سیاتیک ماهیچه های زرد پی پشت زانو و کفل را بکار می گیرد .
 5. قسمتها سراسر عصب

هر عصب  از مجموعه ای از رشته های عصبی با نام Fascicle ساخته شده است . یک ماده چربی محافظ با نام  myelin رشته های عصبی بزرگتر رادرمیان  می گیرد و محافظت می کند .

سیستم اعصاب اصلی

مغز و نخاع  شوکی از سیستم  اعصاب اصلی ساخته  شده است . این سیستم  میلیونها سلول عصبی به هم متصل  شده (نورن ها ) رادر بر می گیرد و با سه پرده غشاء (meninges) محصور می شود .  یک مایع روان  با نام  مایع cerebrospinal سراسر مغز و نخاع شوکی جریان  دارد . این مورد بعنوان  یک جذب کننده  شوک عمل  می کند ، اکسیژن ،تغذیه را فراهم  می کند و تولیدات صنایع را بین می برد.  مغز  سه ساختار  دارد : مخ ،که با فکر سروکار دارد ، احساسات و حرکت ذهن ؛cerebllum که حرکت ، تعادل و حالت بدن را منظم می کند . ستاک مغز که اعمال اصلی مثل تنفس را کنترل می کند . عمل اصلی نخاع شوکی اینست که علائم را بین مغز و سیستم اعصاب حاشیه ای  برساند.

ساختار مغز

مغز در جمجمه قرارداده شده است . سه بخش اصلی دارد مخ ،که یک لایه خارجی به نام پوسته ،مخچه و ستاک مغز دارد .

 

سیستم اعصاب حاشیه ای

این بخش از سیستم  اعصاب شامل دو مجموعه عصبهای جفتی می شود جمجمه ای وعصب نخاع که CNS به بدن متصل می شود. این عصبهای جمجمه ای در ۱۲ جفت از سطح پایینی مغز بیرون می آید . ۳۱ جفت از عصبهای نخاعی فاصله هایی از نخاع شوکی منشعب می شوند،که  به بقیه  بدن می پیوندند. عصب ها مجموعه های از رشته های عصبی شامل می شوند  که می تواند برعلائم ورود (حسی )و خروج (حرکت دهنده ) تکیه کنند.

سیستم اعصاب ارادی

بعضی عبصهای  مخچه ای و چندین  عصب نخاع ،مثل سیستم عصبی ارادی کار می کند ، این سیستم را  اعمال اصلی بدن  مثل ضربان قلب و تنفس  مربوط می شود . این دو بخش سیستم ،سیستم های Parasympathetic,Sympathetic یکدیگر را خنثی می کنند. سیستم Sympathetic بدن رابرای عمل رها کردن هورمونها آماده می کند که ضربان  قلب را افزایش می دهد و جریان خون به پوست وروده را کم می کند ، Parasympathetic هورمونها رابا تاثیر آرامش دهنده رها می کند.

 

 

آسیب دیدگی قوزک پا

اگر قوزک پا شکست ، آنرا مثل یک شکستگی پای کوچکتر معالجه کنید (صفحه ۱۷۳) یک آسیب دیدگی معمول تر یک رگ به رگ شدگی است که معمولاً با چرخش  به قوزک پا سبب می شود. این مسئله می تواند با روش RICE معالجه شود ، قسمت متاثر استراحت کند ، یخ استفاده کنید ، با بانداژ به هم بفشارید .

هدفتان

 • درد و متورمی را آرام کنید .
 • کمک پزشکی  بگیرد اگر لازم شد .

!احتیاط

اگر شما به استخوان شکسته مشکوک هستید ، به مصدوم بگوید وزنش رابه روی پایش نیندازد. پای کوتاه تر را کمک و حفظ کنید (صفحه ۱۷۳) مصدوم رابه بیمارستان ببرید یا بفرستید .

تشخیص

 • درد ،با حرکت یا با گذاشتن وزن به روی پا زیاد می شود .
 • متورم می شود .

به دررفتگی استخوان و رگ به رگ شدن  رجوع کنید .

 1.  قوزک پارادر موقعیتهای راحت تری استراحت دهید ، ساکن و حمایت کنید .
 2. اگر آسیب دیدگی  اخیراً اتفاق افتاده ،یک بقچه یخ رابکار بردید یا سرما را به محل فشار دهید تا متورمی  را کم کنید .
 3. قوزک  پا را با یک لایه گذاری ضخیم و بانداژ محکم بپچید . عضو مصدوم را حمایت کنید و بالا ببرید .به مصدوم  توصیه کنید تا قوزک پا را استراحت دهد و اینکه اگر درد ادامه داشت به دکتر مراجعه کند.
 4. آسیب دیدگی های بالا و پا
 5. شکستگی ها که بسیاری استخوانهای کوچک پا را تحت تاثیر قرار          می دهند معمولاً با آسیب دیدگی ها فشردن سبب می شود. این شکستگی  ها بهتراست در بیمارستان درمان شود زمانیکه اولین کمک را می گیردو به علائم برجستگی مثل تورمی مربوط می شود .

تشخیص

 • در راه رفتن مشکل داشتن
 • سختی حرکت
 • کبودی و متورمی

 

 

هدفتان

 • متوری را کم کنید .
 • انتقال به بیمارستان را ترتیب دهید .
 1. سریعاً پا را نگه دارید وبا لا ببرید تاجریان خون به این قسمت را کم کند ، که متورمی را کم می کند .
 2. یک بقچه یخ یا فشار سرمای بکار برید ،این مسئله به آرام کردن متورمی کمک می کند .
 3. ترتیبی دهید تا مصدوم را به بیمارستان ببرید یا بفرستید اگر او با آمبولانس انتقال داده نمی شود ،سعی کنید تامطمئن شوید که پا در طی مسیر بالا باقی می ماند.
 1. بقچه  یخ رابرای کاهش  متورمی بکار بریده
 2.  وسیله ای  نرم مثل یک بالش برای نگهداری  راحت استفاده کنید .
 3.  پارا با وسیله ای سفت مثل کتاب بالا ببرید.

سیستم اعصاب پیچیده ترین سیستم در بدن  می باشد . مرکز کنترلش ، مغز ، منبع هوش ، فکر، سخن وحافظه می باشد . همچنین اطلاعات حسی رادریافت و تفسیرمی کند که با عصبها حمل می شود ، و سایر سیستم های بدن را کنترل می کند. زمانیکه کاملاً آگاه ،بیدار ،هشیار ،آگاه از اطرافمان هستیم درعین حال اگر ذهن صدمه زده شد ،حتی مکانیسمهای حیاتی مثل سرفه عکس العمل نشان می دهد تا سیر هوایی مشخص را نگه دارد ،شاید عمل نکند.

ضرورتهای معالجه

بخاطر بسیاری مسائل که دراین فصل داده شده است می تواند هوش مصدوم را بوجود آورد ،آنهانیاز به توجه فوری دارند. ضروریتان مثل یک دستیار اول قرار است تا اعمال اصلی تنفس و گردش را مراقبت و حفظ نماید .

ضروریتهای دستیار اول

 • تشخیص  شرایط مصدوم.
 • مصدوم رادوباره قوت قلب دهید و ارام کنید .
 • یک مسیر هوایی باز را نگه دارید ، تنفس را چک کنید وآماده شوید تا به هوش آورید مصدوم را اگر لازم است .
 • مصدوم رااز آسیب حفظ کنید .
 • آسیب دیدگی را پیدا و معالجه نمایند.

کمک پزشکی بگیرید اگر لازم شد . به آمبولانس زنگ بزنید اگر آسیب دیدگی یا مریضی جدی را شک دارید .

آسیب دیدگی زانو

زانوپیوند مفصل بین استخوان ران (استخوان ران )و استخوان ساق پا (درشت نی )است قادر به خم کردن ،راست کردن ، ودر موقعیت خمیدگی ،چرخش کم می باشد .

مفصل زانو با ماهیچه های قوی و بندها حمایت  می شود و در جلو با یک دیسک استخوان به نام  کاسه زانو (استخوان کشکک) حفظ می شود. این سطح های استخوان ها اصلی با دیسکهای غضروف نگهداری  می شود  . این ساختارها شاید با ضربات مستقیم ، پیچ خوردگی های شدید ، یا رگ به رگ  شدگی آسیب دیده  شود. آسیب دیدگی احتمالی  زانو شکستگی استخوان کشکک ،رگ به رگ شدگی ،وآسیب به غضروف رادر بر می گیرد.

یک آسیب دیدگی زانو شاید آنرا  غیر ممکن  برای مصدوم  کند تا این بند را خم کند، و شما باید  مطمئن شوید  که مصدوم سعی ندارد که با پای آسیب دیده اش راه برود .

خونریزی یا متحرکی در بند پا شاید متورمی اطراف زانو را سبب شود.

 

تشخیص

عبارت است از :

 • درد ، از آسیب دیدگی عمیق می شود تا در بند جایگزین  شود ،درد را افزایش می دهد .
 • اگر زانوی خم شده  قفل شد،درد شدیدی برای راست کردن پا بوجود می آورد .
 • متورمی را در بند زانو سریع می کنند.

رگ به رگ شدگی و پیچ خوردگی رجوع کنید ( صفحه ۱۵۴-۱۵۵)

هدفتان

 • زانو رادر موقعیت  را حت تری نگه دارید .
 • انتقال فوری مصدوم به بیمارستان را ترتیب  دهید .

!هشدار

 • سعی نکنید که زانورابه اجبار راست کنید ،غضروف جابه جا شده یا خونریزی داخلی آنرا غیرممکن می کندتا بند زانورا به سلامت راست کنید .
 • به مصدوم اجازه ندهید که چیزی بخورد ،بنوشد یا سیگار بکشد ،چون او شاید به یک داروی بیهوشی در بیمارستان نیاز پیدا کند.
 • به مصدوم اجازه راه رفتن ندهید .
 1.  کمک کنید مصدوم ترجیحاً برروی پتو دراز بکشد تااورااز زمین جدا کند. لایه ای نرم ،مثل بالش ،پتو ،یا کت ،زیر زانوی آسیب دیده اش بگذارید تاآنرا در موقعیت راحتری قرار داده باشید .
 2.  بالایه ای نرم سرتاسر بند را بپیچید پا پانداژها محفوظش کنید که از نیمه ران تا وسط پایین تر پا ادامه یابد .
 3. ترتیب انتقال مصدوم به بیمارستان را دهید . مصدوم نیاز دارد تا در وضعیت معالجه باقی بماند و بدین ترتیب باید با یک آمبولانس انتقال داده شود.

آسیب دیدگی پایین تر پا

آسیب دیدگی ها در پایین تر پا شامل شکستگی های استخوان ساق پا (درشت نی ) و استخوان برآمدگی (ساق کوچک می شود ،ودرمان یافته های  نرم (ماهیچه ها ،بندها ، وزرد پی ها ) شکستگی های درشت نی معمولاً بنا به ضربه سنگین (برای مثال ،از چیز خیلی بزرگ یک وسیله متحرک ) هستند . همانطوریکه گوشت کمتری برروی درشت نی می باشد ، شکستگی تقریباً زخمی را بوجود می آورد . ساق کوچک می تواند با پیچ خوردگی شکسته شود که زانو را رگ به رگ می کند.

 

تشخیص

این موارد :

 • درد را به یک محدود کنند .
 • زخم باز .
 • کبودی ، متورمی ،بدشکلی پا .

هدفتان

 • پارا ساکن کنید .
 • انتقال فوری به بیمارستان ترتیب دهید .
 1. به مصدوم کمک کنید تادراز بکشد ،وبا دقت ساکن کنید و پا ی آسیب دیده شده را نگه دارید. اگر زخم بازی وجوددارد ،به آرامی زخم رابی حفاظ گذارید و خونریزی را معالجه کنید. لایه ای برای حفظ آسیب بکار برید .
 2. برای آمبولانس با شماره ۹۹۹ تماس بگیرید . پای آسیب دیده را با دستتان نگه داردی تا مانع هر حرکت محل شکسته شود. این کار را بکنید تا آمبولانس برسد .
 3. اگرآمبولانس تاخیر داشت ،پای آسیب دیده راباتراشه ای آنرا به پای دیگر ببنید . عضو سالم را به موازات پای آسیب دیده بیاورید و پانداژ رازیر دو پا آورید وضعیت بانداژ بندکی درپا وقوزک پا سپس زانوها باید باشد بانداژها را به بالا و به زیر شکستگی اضافه کنید .لایه ای رابین پایین ترپا وارد کنید . سپس بانداژ ها را محکم ببندید ،آنها را به طرف سالم گره زنید

مورد خاص

شکستگی مشکوک نزدیک قوزک پا

بانداژها را جدا دربالای قوزک پا و اطراف پا به نسبت یک شکل به هشت بانداژ کنید .

! احتیاط

اگر سفر مصدوم به بیمارستان تقریباً طولانی و سخت می باشد ، لایه ای نرم بر خارج پای آسیب دیده از زانو به پا قرار دهید. پاها را با پانداژهای بزرگ حفظ کنید همانطور یکه در بالا شرح داده شده است .

 

ارسال نظر