X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

آفت کش ها و مبارزه با آنها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دوری از پراکنده شدن زیادی اسپری ، هدف اصلی برای وسایل آفت کش می باشد . با افزایش مساحت کاشته شده برای محصولات مقاوم در برابر علف کش و یک دگرگونی برای اسپری کردن بعد از پیدایش ، امکان آسیب گیاه جدا از هدف ، آلودگی سطح و آب زیرزمینی  و خطرات اتفاقی برای انسان ها و دام افزایش یافته است . آسیب دور از مکان اغلب در زمین کشاورزی مجاور و مساحت های روستایی آشکار می باشد . اگر چه این برای به  خاطر آوردن مهم است که کل پراکندگی آفت کش ، نه فقط پراکندگی که صدمه آشکار گیاه را نتیجه می دهد ، غیر قانونی نیز می باشد . وسایل مسئول هستند و از لحاظ قانونی مسئول پراکندگی مسیر خارج از هدف در نتیجه کاربردشان هستند.

انتخاب دهانه صحیح برای کاهش پراکندگی اسپری :

دوری از پراکنده شدن زیادی اسپری ، هدف اصلی برای وسایل آفت کش می باشد . با افزایش مساحت کاشته شده برای محصولات مقاوم در برابر علف کش و یک دگرگونی برای اسپری کردن بعد از پیدایش ، امکان آسیب گیاه جدا از هدف ، آلودگی سطح و آب زیرزمینی  و خطرات اتفاقی برای انسان ها و دام افزایش یافته است . آسیب دور از مکان اغلب در زمین کشاورزی مجاور و مساحت های روستایی آشکار می باشد . اگر چه این برای به  خاطر آوردن مهم است که کل پراکندگی آفت کش ، نه فقط پراکندگی که صدمه آشکار گیاه را نتیجه می دهد ، غیر قانونی نیز می باشد . وسایل مسئول هستند و از لحاظ قانونی مسئول پراکندگی مسیر خارج از هدف در نتیجه کاربردشان هستند.

چندین عامل در تنظیم وسایل و تجهیزات اسپری یا سمپاشی و عملیات روی حرکت اسپری خارج از ناحیه مود هدف اثر می گذارد:

۱-  بلندی بازوی متحرک  2-  فاصله بندی دهانه     3-  فشار 

همه نقشی در طرح مدیریت جامع پراکندن سم ، بازی می کنند به هر حال انتخاب دهانه و سایز قطرات حاصل مهم ترین عامل در حفظ پراکندن اسپری در بررسی هستند .

پراکندگی چیست ؟

پراکندگی آفت کش، حرکت فیزیکی ذرات اسپی ، در میان هوا ، ازمکان مورد هدف تا هر مکان خارج از هدف عملیات می شود پراکندگی یا حرکت آفت کش در بخار یا به شکل گاز ، می تواند در زمان عملیات یا بعد از آن رخ دهد.

اینکار با D – 4،۲ و dicamba  رایج است . پراکندگی بخار بیشتری ک عمل ازتولید و شرایط محیطی می باشد تا تجهیزات استفاده شده و در اینجا مورد بحث قرار نگرفته است . سرعت باد در حد زیادی روی مقدار پراکندگی که رخ می دهد اثر می گذارد .

اگر چه وسایل کنترل کمی روی آب و هوا دارند ، به طور نزدیک شرایط محیطی را مورد رسیدگی قرار می دهند و تصمیمات کاربرد مناسب ایجاد می کنند که بحرانی هستند . برچسب های آفت کش ممکن است راهنمایی فراهم آورد و در برخی حالت ها ، نیازهای اجباری روی حدهای سرعت باد و مناطق بی طرف ایجاد می کند . هرکاربرد تحت شرایط مختلف ایجاد شده و باید همچنان ارزیابی شود.

نزدیکی به مناطق شهری ، گیاهان حساس ، مکانهای چاه  نهرهای سطحی توانستند کاربردهارا با سرعت های باد کمتر از آنچه که برچسب اجازه می دهد محدودکند.

بعد از سرعت و جهت باد ،سایز قطرات اسپری مهم ترین عامل اثر پراکندگی می باشد . قطرات سنگین و کمتر احتمالاً به طرف قسمتهای خارج ا زهدف ، حرکت می کنند زیرا آنها تندتر از قطرات ریز به زمین می افتند.

انتخاب دهانه درستیک سازش بین تولید قطرات بزرگتر که تولیدی شونده است احتمالاً برای پراکندگی کمتر هستند یا قطرات ریزتر که پوشش کاملتری برای علف هرز ، حشرات یا بیماری موردهدف ایجاد می کنند.

اهمیت اندازه قطره:

وسایل باید اصول اندازه قطره را برای انتخاب دهانه ای که پوشش کافی را فراهم می آورد اما هنوز ویژگیهای کاهش پراکندگی مناسب را دارد ، درک کنند. قطرات اسپری به میکرون سنجیده می شوند . یک میکرون مساوی با تقریباً ۱۲۵،۰۰۰ اینچ می باشد . برای مقایسه قطر یک گیره کاغذ ۸۵۰ میکرون می باشد و قطر موی انسان ۱۰۰ میکرون می باشد چشم انسان می تواند اشیاء ریز تقریباً ۱۰۰ میکرون را بدون بزرگنمایی ببیند . یک نقطه مهم این است که پراکندگی انچه که شما می توانید در طول یک کاربرد ببیند نیست ، اما آنچه که نمی توانید ببینید است .

برآورد های دیداری حرکت ذرات اسپری روی غیر از هدف نمایش دقیق پراکندگی واقعی نیست که اتفاق می افتد ، تحقیق نشان می دهد که قطرات کوچکتر از۲۰۰-۱۵۰ میکرون احتمالاً بیشتر به طرف منطقه غیر از هدف حرکت می کند و باید از کاربردهای بیشتر دوری شود . به علت وزن سبکشان برای ناحیه سطحی قطره این قطرات خیلی دورتر می افتند و می تواند به مسافت بیشتر حرکت کنند. ذرات کمتر از ۵۰ میکرون در قطره می تواند در هوا برای مدت های طولانی ، معلق باقی بماند ، تا آنها تبخیر شوند کل دهانه ها دسته ای از سایزهای قطره ایجاد می کنند.

 برای اندازه گیری دسته قطره های تولید شده توسط یک دهانه قطر میانی حجم با VMD  به کار می رود . VMD  سایز قطره را نشان می دهد ، جایی که نصف حجم اسپری در قطرات بزرگتر از VMD  شامل شده و نصف حجم در قطرات کوچکتر از VMD  می باید قطرات ۱۰۰ میکرونی ممکن است تا ۴۴ پایی حرکت کنند و ۱۰ ثانیه طول می کشد که به زمین بیفتند هنگامی که سایز قطره به ۴۰۰ میکرون افزایش می یابد ، قطره ها در ۲  ثانیه می افتید و حرکت جانبی تا بیش از ۸۰% کاهش می یابد .( جدول ۱)

طبقه بندی اندازه  قطره:

اطلاعات سایز قطره برای تعیین دهانه صحیح برای یک کاربرد و آفت کش مفید است . به هر حال این اطلاعات همیشه به آسانی برای کاربر موجود نیست . در عوض یک سیستم طبقه بندی اغلب برای تعریف بازده دهانه استفاده می شود .

تولید کنندگان ، از این سیستم استاندارد شده برای نشان دادن سایز قطره دهانه شان با اندازه مختلف و ترکیبات فشار استفاده می کنند.

برچسب کالا ،  گاهی اوقات از سیستم برای توصیه اندازه های مناسب قطره استفاده شده برای محصولشان استفاده می کنند .

برای مثال ، توصیه های برچسب علف کش از یک دهانه که قطرات متوسط تولید می کند ، استفاده می کند . از بخش تولید کننده دهانه کاربر می تواند هر دهانه و ترکیب فشار را با طبقه بندی M یا yellow (زرد) انتخاب کند.

این سیستم به کاربر اجازه می دهد از بسیاری از ترکیبات مختلف دهانه و تنظیم فشار استفاده کند و اندازه قطره دلخواه حاصل آورد و پراکندگی را کاهش  می دهد و پوشش کافی مورد نیاز برای کنترل آفت را فراهم آورد.

اثرات فشار:

یکی از ساده ترین روشها برای افزایش سایز قطره با هر دهانه ، کاهش فشار دهانه می باشد . عمل کردن یک دهانه در یک فشار که VMD  قطرات اسپری را افزایش می دهد .

بازده اسپری همچنین برای دهانه داده شده کاهش می یابد که به این معنی است که دهانه بزرگتری ممکن است مورد نیاز باشد ، اگر میزان کاربرد در هر سرعت ویژه یکسان باقی می ماند . به کار گرفته نشده است اثر فشار روی اندازه قطره باید در ذهن حفظ شود ، هنگامی که کنترل گر جبران فشار برای متفاوت کردن جریان به کار می رود ، برای مثال یک کنترل گر برای جبران فشار برای متفاوت کردن جریان به کار می رود .

برای مثال یک کنترل گر برای تحویل میزان کاربرد خاص تنظیم می شود ،هنگامی که در ۱۰ مایل در هر ساعت و فشار دهانه ۴۲ پوند در هر متر مربع حرکت می کند . اگر سرعت تا ۶mph کار یابد ، فشار دهانه تا  15 psi کاهش می یابد و سایز قطره افزایش می یابد .

اگر سرعت تا ۱۲ mph  افزایش می یابد، فشار دهانه تا   60 psi  بالا می رود ، بنابراین سایز قطره کاهش می یابد و فرصت برای پراکندگی افزایش می یابد.

در یک ناحیه با گیاهان حساس ، یک استراتژی برای کاهش پراکندگی ، کاهش سرعت حرکت می باشد ، گویی شرایط مزرعه ، سرعت های بالاتر اجازه می دهد.

انواع دهانه :

فن ثابت استاندارد –  تولید کنندگان نوک دهانه اصلی ، دهانه های پخش با فن ثابت تولید می کنند که قادر به اجرا با ردیف فشار  15 – 60 – psi  می باشند . توسط حفظ این الگو در فشار های پایین تر ع این دهانه با فشار پائین یا ردیف توسعه یافته ، انعطاف پذیری بیشتر از نوک های فن ثابت نوع قدیمی تر عرضه دارند که برای عمل در یک ردیف  15-60 pis طراحی شده است .

هنگامی که در فشارهای پائین تر عمل کرده اند ، این نوک ها پراکندگی را کاهش  می دهند.

اگر هر نوع  کنترل گر برای متفاوت سازی با سرعت به کار می رود این نوک ها باید در سطح حداقل کیفیت برای استفاده در نظر گرفته شوند که به علت فشار افزایش یافته شان روی این ، با یک نوک دارای فن ثابت قدیمی تر استاندارد می باشد.

نوک استاندارد فن ثابت هنوز به طور مؤثر برای بسیاری از کاربردهای آفت کش به کار می رود . به هر حال مراقبت باید برای کاهش فشار  و استفاده از دهانه بزرگتر جهت اندازه های بزرگتر قطره و کاهش پراکندگی ذرات مستعده انجام می شود . این نوک برای کاربردهای حشره کش ها و ضد قارچ ها مفید هستند که به پوشش بیشتر هدف نیاز دارند.

پیش دهانه :

برای سالهای بسیار شرکت Delavan  نوک های با دهانه Rain drop  (قطره باران ) به بازار عرضه کرده که سایزهای قطرات بزرگ نسبتاً مستقل از فشار عملی تولید می کند . طراحی دهانه رهیی قطرات کوچک و فشار را محدود می کند که به طور داخلی کاهش می یابد .

این نوک ها برای علف کش های به کار رفته در خاک عمومی هستند . دهانه Drift Gaunr  از یک پیش دهانه برای کاهش فشار  در دهانه استفاده می کند .

چنین سرهای دهانه اغلب دهانه های اغلب دهانه های کاهش پراکندگ با فن ثابت نامیده شده اند و عموماً برای بدست آوردن قطرات بزرگتر در یک فشار عملیاتی ارائه شده استفاده می شوند.

پیش دهانه های اصلی از قبیل Drift Gaunr ، پوشش دهانه های منظم با فن ثابت را ترکیب می کند مادامیکه سایز قطره را کاهش می دهد ، به هر حال دهانه های جدیدتر از قبیل Turbo Teeget  می تواند حتی کاهش پراکندگی بیشتر با هزینه مشابه تهیه کند

محفظه آشوب :

طراحی های اخیر در دهانه ها ، کاربرد یک محفظه آشوب را اضافه کرده که جذب انرژی را در نوک بیشتر می کند و سایز قطره افزایش می دهد . نمونه های شامل Turbo Teeget  با طراحی نوک کوچک و فن ثابت Turbo Floojet  با یک طراحی نوک سیلابی می باشند. هر دو اندازه قطرات بزرگتر از دهانه های مشابه تولید می کنند که با یک فشار ویژه بدون محفظه عمل کرده است . چون Turbo Teeget    الگویش را روی یک دسته فشار وسیع
 15-90psi  حفظ می کند ، این یک انتخاب عالی برای استفاده با یک کنترل گر اسپری می باشد که میزان جریان با سرعت حرکت تغییر می کند . دهانه های محفظه اغتشاش سازخوبی با قطرات بزرگتر فراهم می آورند مادامیکه پوشش کافی برای کاربردهای علف کش های بسیار حفظ می کنند.

Ventun  :

دهانه های Ventun قطرات بزرگتر توسط ایجاد هوا در جریان مایع در داخل بدنه دهانه ایجاد می کنند بعد از اینکه اسپری از میان پیش دهانه به داخل بدنه دهانه اصلی جریان
 می یابد ، از مرز ورودی هوا وارد مایع توسط عمل Ventun می شود قطرات شامل هوای وارد شده به طور کلی بیشتر از هوای تولید شده توسط دهانه های با سایز مشابه می باشد که تنها از یک پیش دهانه یا محفظه استفاده می کنند . بیشتر دهانه های Ventun برای عمل در فشار های بالاتر از دهانه های دارای فن ثابت یا مخلوط Turbulence  و حفظ اندازه یکنواخت قطره طی فشار طراحی شده اند.

ضربان مخلوط :

تکنولوژی اخیر از دریچه های کنترل شده با سولونئید در هر دهانه برای  شروع و توقف جریان سریع استفاده می کند . اگر دریچه تنها ۵۰ درصد زمان باز است پس تنها نصف محلول اسپری به کار می رود . چنین تکنولوژی به تشکیل قطرات بزرگتر توسط استفاده از نوک های بزرگتر دهانه با فشار پائین تر عملیات بدون نیاز به حجم های بالاتر محلول اسپری را اجازه می دهد. از طرف دیگر فشار می تواند برای ایجاد ذرات ریزتر برای پوشش دادن افزایش یابد اما حجم کلی اسپری می تواند توسط کاهش مقدار زمان سولنوئید دهانه که باز است ثابت نگه داشته شود.

نتیجه گیری :

انتخاب دهانه مهمترین عامل در کاهش پراکندگی آفت کش می باشد . زمان به کار رفته برای تناسب نیازهای کاربردی دهانه به بهترین نحو با موقعیت متناسب شده است . کل دهانه های ذکر شده در این نشریه می تواند تحت شرایط مختلف برای کاهش پراکندگی استفاده شود آنها هم چنین می توانند به طور خاص می توانند به طور خاص استفاده شوند . مطمئن شوید که به فشار محصول و آفت قبل از اسپری توجه می شود اسپری درشت تر برای بسیاری علف کش ها مناسب هستند . به هر حال ، علف کش های نوع اتصالی از قبیل Gramaxonne  یا Buctril  یا Cobra  به پوشش خوب برای حداکثر کنترل علف هرز نیاز دارند . اسپری های ریزتر برای کاربردهای آفت کش ها و قارچ کش ها مناسب ترند .

همیشه برچسب محصول را برای راهنمایی بیشتر در انتخاب صحیح دهانه ، فشار و حجم اسپری مورد بررسی قرار دهید.

برای انتخاب دهانه ها و تنظیم اسپری زننده های کوله پشتی برای به کار بردن :

 به منظور حصول بهترین نتیجه یا Roundup pro Biactive  این باید در میزانی صحیح به کار رود . این نوشته ها باید به مصرف کنندگان کوله پشتی برای گرفتن نتایج مطلوب و حفظ از هدر رفتن دوزهای بالا کمک کند .

اولاً  : دهانه های مناسب باید انتخاب شود .

ثانیاً : باید به طور مناسب تنظیم شود قل از اینکه استفاده شود.

ثالثاً : حفظ و نگهداری اسپری زننده با دستور کاری خوب به عملیات صحیح در هر زمان اجازه می دهد.

مصرف کنندگان برای حضور در یک مسیر سازمان یافته مناسب مجمع به قسمت مهارت ملی توصیه شده اند که به گواهی نامه مربوطه در سمپاشی اجرا شده با دست ختم می شود.

دهانه ها :

استانداردهای جدید برای رنگ های دهانه ها در ۱۹۹۸ برای و به حداقل رساندن گیجی ایجاد شده توسط تولیدکنندگان مختلف برای استفاده رنگها مختلف برای دهانه با همان بازده وارد شده بودند . این ممکن است زمانی که هر دو مجموعه رنگ ها موجود باقی می مانند تا  ذخیزه قبلی تمام شود ، گیج کننده تر باشد . کد رجوع رنگ و نوک اندازه دهانه و بنابراین میزان جریان را نشان می دهد . هر چه عدد کوچکتر باشد ، میزان جریان در هر دقیقه کمتر می باشد .

رنگهای ISO  جدید:

 01  : پرتقالی          015 : سبز          02: زرد           03  :  آبی       04  : قرمز

۰۵  : قهوه ای         06 : خاکستری              08 : سفید          010  : آبی روشن

از کد دهانه استاندارد تعریف شده توسط مجمع حمایت از محصول بریتانیا برای انتخاب دهانه های مناسب استفاده کنید .این همانند زیر بیان شده است :

نوع دهانه :  F  :  فن ثابت HC : مخروط توخالی  D  : منحرف کننده   
 FE : فن یکنواخت     FLP :  فن با فشار پائین

زاویه اسپری  : درجات همیشه برای نوع D  و HC  در برگرفته نشده است .

بازده دهانه : لیتر در دقیقه

فشار درجه بندی شده : سه بار استاندارد است و یک بار برای D,FLP  انواع دهانه

کیفیت اسپری :  خیلی ریز – ریز – متوسط  – درشت  –  خیلی درشت

نیازمندیهای  Roundup pro Biactive   D  یا FE  /92/0 – 23/0 /

متوسط یا درشت هستند یک اسپری متوسط تا درشت برای جلوگیری از آسیب پراکندگی مورد نیاز است که برای حصول به این فشار bar1  مطلوب است .مخروط های تو خالی برای ارائه قطرات ریز در bar3  طراحی شده اند و بنابراین برای کاربرد حشره کش و قارچ کش مناسب هستند .

دهانه های استاندارد فن  ثابت در فشار ۳bar و دهانه ها با فن ثابت در فشار پائین عمل می کنند اگر چه آنها ۱bar  درجه بندی شده که معمولاً برای کار روی اسپری زننده های افزایشی یا پوششی ۵۰% طراحی شده اند وبنابراین برای کاربرد کوله پوشتی با دهانه مجزا نامناسب هستند .

یک فن با اسپری یکنواخت برای پوشش یکنواخت از یک دهانه مجزا طراحی می شود امااکثراً در ۳bar درجه بندی شده است بنابراین برای Roundup pro Biactive مطلوب نیستند شرکت سیستم های اسپری یا سم پاشی نوک با اسپری یکنواخت DG Teejet  تولید می کند این دهانه با ۱/۵ bar  توسط خاصیت محفظه دارای پیش دهانه عمل می کند که قطرات تولید می کند . این ، بازده ۸۰۱/ha  را می دهد که در ۵۰cm  دربالای هدف به کار می رود این انتخاب از ردیف بزرگ فقط دو نوع را بیان می دارد : فشار پائین ، یکنواخت ، با فن های ثابت مانند DG  سبز ونوک های منحرف کننده تحت تعداد ازنام ها موجود هستن اما همه به همان چیز بر می گردند .

Polijet/Flood jet   : منحرف کننده یا نوک منحرف کننده :

اینها شامل دهانه چرخش هستند که از طریق آن مایع از منفذ عبور می کند تا روی سطح منحرف شونده اثر گذارد و یک اسپری فن زاویه پهن با الگوی اسپری مستطیل شکل حاصل می آید .

آنها در bar1  درجه بندی شده اند و یک توزیع نسبتاً یکنواخت تولید می کنند برای اسپری پهن متغیر دسته اسپری کننده های Polijet/Deflector/ Anvil  اغلب با کوله پشتی به کار می روند که قادر به تغییر پهنای پیچش بدون متغیر ارتفاع دهانه هستند . معمولاً چهار دهانه طراحی شده برای کار در ارتفاع ۵۰cm  بالای هدف در ۲۰۰۱/ha  وجود دارند .

قرمز : پهنای پیچ  2m    آبی : پهنای ۱/۵m   سبز : پهنای     1m زرد : پهنای ۰/۵ m   

فایده  ای در به کار بردن Roundup pro Biactive در بیش از ۲۵۰۱/ha  وجود ندارند و در حقیقت پتانسیل واقعاً در حجم های پائین تر اصلاح شده اند.

از آنجائی که کاربردهای کوله پشتی شامل اپراتوری است که آب ضروری را روی پشتش حمل می کند ، توجیه کمی برای انتخاب هر یک غیر از VLV  نوع دهانه منحرف کننده وجود دارد . اینها از حجم های کاهش یافته  استفاده می کننده برای مثال
 Roundup pro Biactive میزان کاربرد کمتر از ۳۵ لیتر  / ha   می دد و اسپری پرتقالی بین الملی DFE-01   کمتر از ۲۷ لیتر در هر هکتار ارائه می دهند یک دهانه منحرف کننده VLV  با رنگ پرتقالی ، سبز ، زرد یا قرمز ، ۱۶۵ انتخاب کنید . پهنای پیچ ها با این دهانه های با حجم پائین تر فرق می کند اما معمولاً در حداقل ۱ متر در  5cm بالای زمین هستند.

 

 

 

 

ارسال نظر