X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

آلرژیها وآنتی هیستامینها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بدن شخص ممکن است نسبت به پیچک سمی گرده کپک غذا مواد آرایشی پنی سیلین آسپرین وحتی سرما گرما ونور فرا بنفش پاسخ فیزیولوزیکی ناخوشایندی داشته باشد .

در ایالات متحده سالانه حدود ۵۰۰۰ نفر به آسم برونشیال دست کم ۳۰نفر از نیش زنبور عسل زنبور سرخ وحتی حشرات دیگر وحدود ۳۰۰نفر از دوزهای عادی پنی سیلین هلاک می شوند وعلت آنها آلرزی است . تقریبا بین هر ده نفر یک نفر دچار نوعی الرژی است . بیشتر از ۱ میلیون آمریکائی از تب یونجه رنج می برند آلرژی پاسخی ناسازگار به یک ماده خارجی یا یک حالت فیزیکی است که در قالب جانداران واز جمله انسان آثار بیماری مشخصی تولید نمی کند یک ماده آلرژی زا (ماده ای که واکنش آلرژیکی ایجادمی کند در بسیاری از موارد یک ماده بسیار پیچیده ومعمولا یک پروتئین است .بعضی از آلرژی زا ها  پلی ساکارید ها یا ترکیاتی از یک پروتئین وپلی ساکارید است معمولا وزن مولکوی آلرژی زا ها یشتر از ۱۰۰۰۰ است .

 

 

لرژیها وآنتی هیستامینها

 

بدن شخص ممکن است نسبت به پیچک سمی گرده کپک غذا مواد آرایشی پنی سیلین آسپرین وحتی سرما گرما ونور فرا بنفش پاسخ فیزیولوزیکی ناخوشایندی داشته باشد .

در ایالات متحده سالانه حدود ۵۰۰۰ نفر به آسم برونشیال دست کم ۳۰نفر از نیش زنبور عسل زنبور سرخ وحتی حشرات دیگر وحدود ۳۰۰نفر از دوزهای عادی پنی سیلین هلاک می شوند وعلت آنها آلرزی است . تقریبا بین هر ده نفر یک نفر دچار نوعی الرژی است . بیشتر از ۱ میلیون آمریکائی از تب یونجه رنج می برند آلرژی پاسخی ناسازگار به یک ماده خارجی یا یک حالت فیزیکی است که در قالب جانداران واز جمله انسان آثار بیماری مشخصی تولید نمی کند یک ماده آلرژی زا (ماده ای که واکنش آلرژیکی ایجادمی کند در بسیاری از موارد یک ماده بسیار پیچیده ومعمولا یک پروتئین است .بعضی از آلرژی زا ها                پلی ساکارید ها یا ترکیاتی از یک پروتئین وپلی ساکارید است معمولا وزن مولکوی آلرژی زا ها یشتر از ۱۰۰۰۰ است .

 

 

دانشمندان موفق شده اند که گرده گیاه رگوید (ragweed) را که مولد آلرژی مهم است بدست آورند این ماده که یک پادژن رگوید Eنامیده     می شود .پروتئینی با وزن مولکولی حدود ۳۸۰۰۰ است .پادژن رگوید Eفقط نیم درصد مواد جامد گرده رگویدرا تشکیل می دهد ولی در حدود ۹۰درصد فعالیت آلرژیزائی گرده مذکور مربوط به این ماده است تزریق   تنها۱۰*۱(یک پیکوگرم )پاد ژن Eبه یک شخص آلرژیک کافی است که واکنش ایجاد کند آلرژیها با سلولهای خاصی در بینی ومجاری تنفسی تماس پیدا می کنند که پادتن IGEبه آنها متصل است وزن مولکولی پادتن IGEحدود ۱۰۹۶۰۰۰است IGEدر سرم خون اشخاص آلرژیک ۶تا۱۴ بار بیشتر از اشخاص غیر آلرژیک است . IGE در بینی لوله های برونشی وناحیه گوارشی تشکیل میشود ودر این نواحی به سلولهایخاصی که سلولهای ماست یا ماستوسیت نامیده می شود به طور محکم پیوند می یاند . پادژن E حاصل از رگ رگوید با پادتن IGE متصل به سلولهای ماست تریب شده کمپلکسهای پادژن – پادتن تشکیل می دهند تشکیل این کمپلکسهای پادژن – پادتن منجر به آزاد شدن عملهای میانجی آلرژی از دانه خا یا گرانولهای خاص موجود درسلولهای ماست می شود . (با توجه به شکل بالا ).

قویترین عامل میانی که تاکنون یافت شده هیستامین است . هیستامین با سآنکه در بسیاری از جاهای بدن پراکنده است اما در ۲۵۰تا ۳۰۰ دانه از سلولهای ماست تمرکز خاصی دارد هیستامین سبب بسیاری از علائم تب یونجه آسم رونشیال وانواع دیگر آلرژی است .

پادتنها پروتئینهای باوزن مولکولی زیاد هستند که این منو گلوبین IG نامیده می شوند آنها پروتئینهای خارجی مانند آلرژیزاها را مورد حمله قرار می دهند هیستامین موجب آبریزش بینی سرخی چشم ودیگر علائم تب یونجه می شود .

                                   N              H2NCH2CH2        

                                  هیستامین

 

                                         N

                                                                  H

میانجیهای شیمیائی مانند هیستامین باید از سلول آزاد شوند تا عوارض |آلرژی آزاد شود مکانیسم ازاد شدن هیستامین فرایندی است که انرژی لازم دارند . در این فرایند گرانولها به طرف لبه خارجی سلول زنده حرکت می کنند ودر آنجا بدون جدا شدن از سلول محتوای هیستامین خود را زا میان یک شکاف موقتی در غشای  سلولی تخلیه می کنند . از اینجا هیستامین راه خود را برای ایجادآثار سمی تب یونجه باز می یابد .

برای مقابله ومداوای این گونه آلرژیها سه راه وجود دارد :

کناره گیری از مواد آلرژیزا- حساسیت زدائی ودارو درمانی . درمان با حساسیت زدائی پرهزینه ومشکل است . زیا ۲۰تزریق یا یشتر لازم است تا معمولا فقط یک معالجه جزئی انجام گیرد یک نوع حساسیت زدائی شیمیائی ممکن است تزریق پادتن سد کننده ای است که ترجیحا با آلرژیزا واکنش می دهد به طوری که پادتن IGEحساس کننده آلرژی نمی تواند باآن ترکیب شود . این امر زنجیره رویدادهایی را که منجر به |ازاد شدن هیستامین یا دیگر میانجی های مولد آلرژی می شود می گسلد اما سیاری تزریقهای اندک در فاصله های زمانی متعدد لازم است تا میزان کافی از پادتن سد کننده در بدن آماده شود . اپی نفرین (آدرنالین )استروئیدها وآنتی هیستامینها داروهای موثری در درمان آلرژیها هستند ۲داروی اول برای درمان اسم برونشیال موثرند :آنتی هیتامینها که در سال ۱۹۴۵ در ایالات متحده به بازار آمده اند بسیاری از آنها مانند خود هیستامین شامل گروه اتیل امین(   –CH2CH2N)هستند.

 

یک آنتی هیستامین مهم (پری بنزامین)

 

این داروها با اشغال جاهای گیرنده های روی سلولها که به طور معمول با هیستامین اشغال می شوند عملی رقابت انگیز دارند وه طوری موثر عمل هیستامین را سد می کنند .

 

 

 

 

 

 


ارسال نظر