X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

آنفلوانزای مرغی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آنفلوانزای مرغی عفونتی است که توسط ویروسهای مختلف آنفلوانزای پر ندگان ایجاد می شود.این نوع ازویروسها ی آنفلوانزابطورطبیعی در بین پرندگان بیماری ایجادمی کند.پرندگان وحشی ومهاجردرسراسرجهان این ویروس رادردستگاه گوارش حمل می کنند،اما معمولا\” علایم بیماری را نشان نمی دهند .

 

آنفلوانزای مرغی عفونتی است که توسط ویروسهای مختلف آنفلوانزای پر ندگان ایجاد می شود.این نوع ازویروسها ی آنفلوانزابطورطبیعی در بین پرندگان بیماری ایجادمی کند.پرندگان وحشی ومهاجردرسراسرجهان این ویروس رادردستگاه گوارش حمل می کنند،اما معمولا\” علایم بیماری را نشان نمی دهند .
این بیماری بسیار مسری میباشدوقادرست بسیاری ازپرندگان اهلی ازجمله ماکیان،اردک وبوقلمون و…رابیمارکندوسپس موجب تلفات بالایی بشود.پرندگان بیماربطوردایم ویروس راتوسط ترشحات بینی ومد فوع دفع می کنند. پرندگان حساس درتماس بااین ترشحات دچارآلودگی میشوند وعلایم ازخود نشان میدهند.
پرندگان اهلی در صورت تماس مستقیم با پرندگان وحشی وپرندگان بیمارویا تماس باسطوح آلوده مانند قفس ویااستفاده از آب ودان آلوده به ویروس آلوده میشوند.
آلودگی با آنفلوانزای مرغی در طیور اهلی به دوفرم بیماری ایجاد می کند:
(
low pathogenic   )تحت حاد .۱
(
higly pathogenic) فوق حاد.۲
درنوع اول بیماری ممکن است قابل تشخیص نباشد ومعمولا\”فقط نشانه های خفیفی نظیرژولیدگی پروافت تولید تخم مرغ را ایجاد میکند.درصورتیکه نوع فوق حادبسیارسریع در گله پخش میشودو بطور همزمان چندین سیستم بدن پرنده رادرگیرمی کندودرعرض ۴۸ ساعت تلفاتی حدود۱۰۰-۹۰درصد را موجب میشود.

\”آلودگی انسان با ویروسهای آنفلوآنزای پرندگان \”

تیپ A ویروسهای آنفلوانزا دارای ساب تایب های مختلفی است.این ساب تایپ ها براساس تغییراتی درپروتئینهای سطحی غشاء مانند هماگلوتینیین ونورامینیدازهم متفاوتند وتا بحال ۱۶ساب تایبHA و۹ساب تایبNAدرتیپ Aویروس آنفلوانزا شناسایی شده است.
ترکیبات مختلفی از تلفیق پروتئینهای
HAوNAامکان پذیر می باشد وهر کدام از این ترکیبها یک ساب تایپ متفاوت را بوجود می آورند.همه ساب تایب های موجود درتیپ ویروس آنفلوانزا در پرندگان قابل ردیابی است.غالبا\”تیپ Aویروس آنفلوانزا درپرندگان عفونت ایجاد می کند،اما آلودگی با این ویروس ها می تواند در انسانها هم رخ بدهد.لازم به ذکر است که خطر بروز آنفلوانزای پرندگان برای جوامع انسانی پائین است،زیرا این ویروس معمولا\”انسانها را آلوده نمیکند.
با این وجود مواردتائید شدهء آلودگی انسانهابه انواع ساب تایپ های آنفلوانزای پرندگان از سال ۱۹۹۷ گزارش شده است.بیشتر موارد آلودگی انسانها به آنفلوانزای پرندگان در نتیجه تماس مستقیم با پرندگان بیمار از جمله ماکیان،اردک ها و بوقلمونها ویا سطوح آلوده به ترشحات پرندگان بیماررخ داده است.
انتقال از نوع انسان به انسان بندرت گزارش شده است وانتشار آن به بیش از یک نفر هم غیر معمول می باشد.
ویروس آنفلوانزای انسانی بر می گردد به آندسته از ساب تایپ هایی که در بین انسا نها شیوع گسترده ای دارد.

فقط ۳ نوع ساب تایپ از تیپ A با نامهای H1N1 وH1N2و H3N2در بین انسانها رایج است.
محتمل است که بسیاری ازقسمت های ژنومی ویروسهای آنفلوانزای شایع در بین انسانها منشاء شان از پرندگان می باشد.ویروس آنفلوانزای تیپ
A دائما\” درحال تغییر است وهر لحظه ممکن است خود را با شرایط آداپته کرده تا بتوانند در بین جوامع انسانی انتشار پیدا کنند و عفونت ایجاد کنند.
در طول یک اپید می آنفلوانزادرپرندگان ،خطر انتقال به انسانهایی که در تماس مستقیم با پرندگان بیمار و یا سطوحی که توسط ترشحات این پرندگان آلوده می باشد،وجود دارد.نشانه های آنفلوانزای طیور درانسان ها رنج بسیار وسیعی دارد. نشانه های کلاسیک آنفلوانزای انسانی شامل:تب،عطسه،سرفه،گرفتگی عضلات تا عفونت چشم،پنومونی و بیماریهای شدید دستگاه تنفس مانند دیسترس شدید و…البته این علائم بستگی شدیدی دارد به نوع ویروسی که موجب عفونت شده است.بر اساس مطالعاتی که در آزمایشگاهها انجام گرفته نشان میدهد که بسیاری از داروهایی که در امریکا بر علیه آنفلوانزای انسانی استفاده میشود می تواند در درمان علیه عفونت حاصل از آنفلوانزای طیور موءثر واقع شود.با توجه به اینکه ویروسهای آنفلوانزا بسیار سریع در مقابل این داروها مقاومت پیدا میکنند لذا ممکن است برای همیشه کارآمد نباشند.برای تعیین داروی مناسب و موءثربر علیه این بیماری،مطالعات بیشتری مورد نیاز می باشد.

H5N1 سروتیپی از تیپ Aویروس آنفلوانزا\”

H5N1درآسیا واروپا
ویروس
H5N1سروتیپی از ویروس آنفلوانزای تبپ Aمیباشد که عمدتا\”بیماری ایجاد میکند و بسیار واگیر دار است ومعمولا\” توا\”م با تلفات بالایی است.اپیدمی های آنفلوانزا در بین پرندگان در کشورهای مختلف آسیا رخ داده است(کلمبیا،چین،اندونزی،ژاپن،لائوس،کره جنوبی،تایلند،ویتنام).در اواخر سال ۲۰۰۳ واوایل ۲۰۰۴ بیش از صد میلیون پرنده کشتار شدند و تا مارس ۲۰۰۴،اپیدمی هایی که گزارش شده بود کنترل شد.از اواخر ژوئن۲۰۰۴ تا به حال اپیدمی های جدیدی از آنفلوانزای H5N1 در بین پرندگان مختلف کشورهای آسیا گزارش شد(کامبدیا،چین،اندونزی،قزاقستان،مالزی،مغولستان،روسیه، تایلند،ویتنام).اعتقاد بر این است که این اپیدمی ها دوباره اتفاق بیفتد.عفونت آنفلوانزای H5N1 در بین بوقلمونهای رومانی و کروواسی وهم چنین در پرندگان مهاجر وحشی کشورهایی مانند چین، مغولستان،رومانی گزارش شده است.در ۷ ژانویه سال ۲۰۰۶ موارد انسانی از نوع H5N1 در کامبدیا،چین،اندونزی، تایلند،ویتنام گزارش شد.واخیرا\” موارد بسیارزیادی در ترکیه گزارش شده است. در ۹ ژانویه سال ۲۰۰۶ WHO،در گزارشات خود بیان کرد که ساب تایپ H5ویروس آنفلوانزای پرندگان در۱۰ نمونه گرفته شده از انسانها در ترکیه جدا شده است.این نمونه ها تحت آنالیز بیشتر قرار گرفتند تا مشخص شود که آیا حاوی سویه H5N1میباشند.

\”شیوع H5N1تهدیدی برای سلامتی انسان\”

ویروس H5N1معمولا\” انسانها را مبتلا نمیکند،اما بیش از ۱۴۰ مورد انسانی توسط WHO ازژانویه ۲۰۰۴ گزارش شده است.اکثر این موارد در شرایطی که انسانها در تماس مستقیم با پرندگان آلوده و یا سطوح آلوده به ترشحات این پرندگان قرار داشتند،اتفاق افتاده است.انتشار ویروس H5N1 از شخصی به شخص دیگر بسیار نادر است و معمولا\” به بیش از یک شخص ادامه پیدا نمیکند.ویروسهای بسیار کمی از آنفلوانزای پرندگان میتوانند از سد بین گونه ای عبورکنند و موجب آلودگی انسانها بشوند وویروسH5N1 موجب بیماری شدیدی در بسیاری از موارد شده وحتی موجب مرگ در بسیاری از انسانها شده است.در اپیدمی اخیر اروپا وآسیا بیشتر از نصف کسانی که با ویروس نامبرده آلوده شدند،تلف شدند.در بین جمعیت انسانی ایمنی محافظت کنندهءکمی بر علیه این ویروس وجود داردو اغلب بیماری در بین خردسالان وجوانان دیده میشود،بااین وجود به نظر میرسد رنج وسیعی از موارد آلودگی توسط H5N1 هنوز شناسایی نشده است.
تا کنون انتشار ویروس
H5N1از انسان به انسان بسیار محدود بوده است وانتقال از انسان به انسان هم مشاهده نشده است.از آنجائیکه ماهیت ویروسهای آنفلوانزادائما\” درحال تغییر وتحول است دانشمندان نگران هستند که ویروس H5N1 روزی بتواند انسانها را آلوده کند وبه آسانی از انسانی به انسان دیگرشیوع پیداکند.
اگر ویروس
H5N1به این توانایی برسد که بتواند به آسانی از انسانی به انسان دیگرانتقال یابد یک پاندمی آنفلوانزا(شیوع جهانی بیماری )آغاز می شود.این پاندمی قابل پیش بینی نیست.با این وجود ،کارشناسان درسراسر جهان موقعیت ویروس H5N1 را در آسیاو اروپا به دقت مانیتورینگ میکنند و خودشان را برای موقعیتی که درآن ویروس بتواند براحتی و بطور گسترده از انسانی به انسان دیگر منتقل شود،آماده میکنند.

\”واکسیناسیون و درمان در انسانها \”

ویروس H5N1ای که موجب بیماری و مرگ و میر انسانهادر آسیا میشود،نسبت به دوداروی ضد ویروسی با نامهای آمانتادین و ریمانتادن که بطور معمول در مقابل آنفلوانزای انسانی استفاده میشود،مقاوم است.
اسلتاماویر و زانا ماویر دو داروی ضد ویروس دیگری هستند که احتمالا\”دردرمان آنفلوانزای حاصل از ویروس
H5N1 موءثر است اما هنوزمطالعات بیشتری برای اثبات موءثر بودن این داروها نیاز است.
بطور معمول واکسن های تجاری برای محافظت انسانها در مقابل نوعی از ویروس
H5N1 که در آسیا و اروپا دیده شده ،وجود ندارد؛گر چه تلاشهای زیادی برای گسترش واکسن مناسب انجام گرفته است.تحقیقات برای آزمایش واکسن به منظور حفاظت انسانها در مقابل ویروس H5N1از آوریل ۲۰۰۵ آغاز شد وزیر نظر آزمایشات کلینیکی است.

 

منبع: پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

 

ارسال نظر