X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

از بین بردن آفت چغندر قند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در راستای کاهش مصرف سموم شیمیایی و تحقق مبارزه بیولوژیک در قالب مبارزه تلفیقی اثرات توام باکتری ‏‎B.t.var. kurstaki, B‎‏ و نماتدهای ‏‎Steinernematidae‎‏ بر روی سنین لاروی کارادنیا ‏‎(Spodoptera exigua Hb)‎‏ در شرایط آزمایشگاهی و بر روی گیاه چغندر قندر بررسی گردید. در این تحقق برای ارزیابی تاثیر توام باکتری و نماتد از معیار ‏‎LC50‎‏ و ‏‎LC25‎‏ حاصل از تاثیر غلظتهای باکتری و نماتد بر روی سنین لاروی آفت بهره گرفته شد.جهت نیل به این هدف، لاروهای آفت در شرایط آزمایشگاهی بر روی غذای مصنوعی و طبیعی پرورش داده شد و بعد از تفکیک سنین لاروی، ‏‎LC50‎‏ حاصل از تاثیر باکتری با فرم تجارتی دلفین و همچنین نماتدهای استحصال شده به روش ‏‎\”Galleria trap\”‎‏ از خاک مزارع که در روی لاروهای سن آخر پروانه موم خوار به روش درون ارگانیسمی پرورش یافته بودند، بر روی پنج سن لاروی کارادرینا (سنین ۱ تا ۵) بدست آمد. LC50‎‏ حاصل از تاثیر نماتد بر روی پنج سن لاروی بترتیب ۱۶۴، ۳۴۲، ۳۹۶، ۴۵۰ و ۴۸۱ نماتد در یک دهم میلی لیتر و LC50‎‏ حاصل از تاثیر غلظتهای باکتری بترتیب ۳۰۷، ۱۲۲۶، ۲۲۹۷، ۳۱۰۳ و۳۲۲۶ پی پی ام برآورد گردید. بعد از تعیین LC50‎‏ اقدام به محاسبه LC25‎‏ گردید، برای اینکار در معادله تجزیه پروبیت حاصل از تاثیر غلظتهای نماتد و باکتری به جای متغیر ‏‎y‎‏ پروبیت ۲۵ درصد تلفات قرار داده شد و مقدار ‏‎x‎‏ محاسبه گردید و بعد از محاسبه آنتی لگاریتم ‏‎x‎‏، مقدار LC25‎‏ باکتری ۱۳۵، ۴۴۴، ۱۱۹۷، ۱۵۲۷ و ۱۹۲۰ پی پی ام بر روی پنج سن لاروی محاسبه شد. بعد از تعیین LC50‎‏ و LC25‎‏ هر دو عامل، اقدام به بررسی اثرات آنها در شرایط اختلاط و جداگانه در قالب طرح کرت کاملا تصادفی در چهار تیمار شامل تیمار باکتری ‏‎(B)‎‏ LC50‎‏ ، تیمار باند ‏‎(N)‎‏ LC50‎‏، تیمار مخلوط باکتری و نماتد ‏‎‏N)+ LC25 (B)‎‏) LC50‎‏و تیمار شاهد و هر تیمار در ۴ تکرار بر روی پنج سن لاروری شد


در راستای کاهش مصرف سموم شیمیایی و تحقق مبارزه بیولوژیک در قالب مبارزه تلفیقی اثرات توام باکتری ‏‎B.t.var. kurstaki, B‎‏ و نماتدهای ‏‎Steinernematidae‎‏ بر روی سنین لاروی کارادنیا ‏‎(Spodoptera exigua Hb)‎‏ در شرایط آزمایشگاهی و بر روی گیاه چغندر قندر بررسی گردید. در این تحقق برای ارزیابی تاثیر توام باکتری و نماتد از معیار ‏‎LC50‎‏ و ‏‎LC25‎‏ حاصل از تاثیر غلظتهای باکتری و نماتد بر روی سنین لاروی آفت بهره گرفته شد.جهت نیل به این هدف، لاروهای آفت در شرایط آزمایشگاهی بر روی غذای مصنوعی و طبیعی پرورش داده شد و بعد از تفکیک سنین لاروی، ‏‎LC50‎‏ حاصل از تاثیر باکتری با فرم تجارتی دلفین و همچنین نماتدهای استحصال شده به روش ‏‎\”Galleria trap\”‎‏ از خاک مزارع که در روی لاروهای سن آخر پروانه موم خوار به روش درون ارگانیسمی پرورش یافته بودند، بر روی پنج سن لاروی کارادرینا (سنین ۱ تا ۵) بدست آمد. LC50‎‏ حاصل از تاثیر نماتد بر روی پنج سن لاروی بترتیب ۱۶۴، ۳۴۲، ۳۹۶، ۴۵۰ و ۴۸۱ نماتد در یک دهم میلی لیتر و LC50‎‏ حاصل از تاثیر غلظتهای باکتری بترتیب ۳۰۷، ۱۲۲۶، ۲۲۹۷، ۳۱۰۳ و۳۲۲۶ پی پی ام برآورد گردید. بعد از تعیین LC50‎‏ اقدام به محاسبه LC25‎‏ گردید، برای اینکار در معادله تجزیه پروبیت حاصل از تاثیر غلظتهای نماتد و باکتری به جای متغیر ‏‎y‎‏ پروبیت ۲۵ درصد تلفات قرار داده شد و مقدار ‏‎x‎‏ محاسبه گردید و بعد از محاسبه آنتی لگاریتم ‏‎x‎‏، مقدار LC25‎‏ باکتری ۱۳۵، ۴۴۴، ۱۱۹۷، ۱۵۲۷ و ۱۹۲۰ پی پی ام بر روی پنج سن لاروی محاسبه شد. بعد از تعیین LC50‎‏ و LC25‎‏ هر دو عامل، اقدام به بررسی اثرات آنها در شرایط اختلاط و جداگانه در قالب طرح کرت کاملا تصادفی در چهار تیمار شامل تیمار باکتری ‏‎(B)‎‏ LC50‎‏ ، تیمار باند ‏‎(N)‎‏ LC50‎‏، تیمار مخلوط باکتری و نماتد ‏‎‏N)+ LC25 (B)‎‏) LC50‎‏و تیمار شاهد و هر تیمار در ۴ تکرار بر روی پنج سن لاروری شد.نتایجات آزمایشات نشان داد که در سنین اول و دوم با توجه به درصد تلفات حاصل از تاثیر تیمارها، بین تیمار ترکیب باکتری و نماتد با دو تیمار نماتد و باکتری اختلاف معنی داری وجود نداشت. ما در سنین سوم، چهارم و پنجم تیمار ترکیب باکتری و نماتد تفاوت معنی داری با هر دو تیمار دیگر داشت و با افزایش سنین لاروی خاصیت افزایشی در تاثیر توام نماتد و باکتری مشاهده گردید. همچنین در طی بررسی تاثیر غلظتهای باکتری و نماتد بر روی سنین لاروی (محاسبه LC50‎‏ ) در سنین سوم، چهارم و پنجم حساسیت به نماتد و مقاومت به باکتری دیده شد که با کاربرد توام دو عوامل در این سنین افزایش تلفات و خاصیت سینرژیستی در نتیجه حاصل گردید. که نماتد به عنوان یک حامل و پاتوژن در این اثر دخالت داشت. در ادامه آزمایشات اثرات غلظتهای نماتد در مقادیر ۳ ۱۰ * ۴، ۴ ۱۰ * ۲ و ۴ ۱۰ * ۴ نماتد دولیتر بر روی پیش شفیره و شفیره بررسی گردید که بترتیب ۶/۲۶، ۵۰ و ۸۰ درصد تلفات بر روی پیش شفیره و ۶/۱۶، ۳/۲۳ و ۳/۳۳ درصد تلفات برروی مرحله شفیره مشاهده گردید که با توجه به نتایج حاصله حساسیت پیش شفیره ها در مقایسه با شفیره های برگخوار چغندر قند به غلظتهای نماتد کاملا مشهود بوده و استفاده از نماتدها در این مرحله علاوه بر سنین لاروی قابل توصیه می باشد.

 

 

آفت بید چغندرقند با آبیاری به موقع و رطوبت از بین می رود: 

 بید چغندرقند از آفات اختصاصی چغندر بوده و به چغندرقندهای لبویی، علوفه ای و وحشی آسیب می رساند و از مناطق چغندرکاری استانهای خراسان، فارس، کرمان، اصفهان، آذربایجان و کرمانشاه گزارش شده است.خسارت ناشی از این آفت در اوایل تابستان که هوا گرم و خشک تر است شدت بیشتری دارد.

لاروهای بید چغندرقند در ابتدا بیشتر، کناره برگها و دمبرگها را مورد تغذیه قرار می دهند و در نتیجه کناره برگها سیاه شده و باعث لوله شدن آنها می شود ولی نسلهای بعدی آفت از انتهای دمبرگها و جوانه های مرکزی چغندرقند که محل اصلی زندگی این آفت است، تغذیه می کند. در مواقعی که جوانه های مرکزی کاملا فاسد شده و از بین رفتند، لاروها برای تغذیه در مغز بوته و سرریشه ها در قسمتی که هم سطح خاک است فرو می روند و در نتیجه دالانهایی تولید می کنند. و در مناطق گرمسیر که لاروها از مغز چغندرقند تغذیه می کنند در اثر تغذیه آفت و گرمی هوا شیره چغندرقند از وسط بوته ها شروع به جوشیدن می کند. نکته قابل توجه این است که به طور کلی لاروهای این آفت از نور گریزانند و همیشه در لابه لای جوانه ها، برگ ها و دمبرگها پنهان هستند.
چراندن دام در مزرعه چند روز قبل از برداشت محصول، جمع آوری و معدوم نمودن بقایای چغندرقند پس از برداشت محصول، شخم عمیق پس از برداشت محصول و دادن یخ آب زمستانی و زودکشت کردن چغندرقند در بهار در کاهش جمعیت این آفت موثر است.

همچنین آبیاری به موقع و منظم مزرعه با تولید رطوبت در مزرعه باعث کاهش فعالیت و جمعیت آفت شده، به همین دلیل در مزارعی که به وسیله آبیاری بارانی یا غرقابی، آبیاری می شوند جمعیت آفت تا حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است.

سمپاشی علیه این آفت با یکی از سموم دیازینون ۶۰ درصد، اتریمفوس ۵۰ درصد در یک تا دو نوبت در زمانی که میزان آلودگی به حدود ۲۰ درصد می رسد، توصیه شده است

 

تله های فرمونی با هدف شناسایی آفت پروانه برگخوار چغندرقند و کاهش تراکم آن در مزارع، به زودی در موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی ساخته می شود،

دکتر مهرداد تبریزیان- مسئول آزمایشگاه آفت کشهای موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی با اعلام این مطلب در گفت و گو با خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) گفت: پروانه برگخوار یکی از مهم ترین آفات گیاه چغندرقند است که هر ساله علاوه بر صرف هزینه های زیاد برای سمپاشی، باعث وارد آمدن خسارات زیادی نیز به کشاورزان می شود.

وی افزود: با ساخت فرمون این آفت و استفاده از آن در تله های مربوطه، زمان دقیق مبارزه شیمیایی و تعداد دفعات سمپاشی مشخص می شود. دکتر تبریزیان در ادامه گفت: طرح ساخت این فرمون در گردهمایی تحقیقات چغندرقند امسال به عنوان یکی از طرحهای مبارزه تلفیقی با آفات (IPM) به تصویب رسید و پس از تصویب نهایی از سال آینده آغاز خواهد شد.

وی در خصوص مراحل ساخت گفت: پس از مقایسه نوع خارجی آن و تفکیک فرمول شیمیایی آن کار سنتز آغاز می شود.

دکتر تبریزیان مدت لازم برای ساخت را یکسال ذکر کرد و افزود: این طرح که سه ساله است در ۲ سال پایانی نیز مراحل آزمایشی و اجرایی در مناطق پیش بینی شده از جمله زرقان فارس و مناطق چغندرکاری کرج را طی خواهد کرد.وی تهیه این فرمون در داخل کشور را علاوه بر کاهش مصرف سموم شیمیایی جلوگیری از خروج مقداری ارز در سال ذکر کرد.

 

 

ارسال نظر