X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

اصول چراغ راهنمایی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در این بخش عبارت ‹‹ گردش به چپ مجاز ››‌1به حرکت وسایل نقلیه با اجازه‌ فاز سبز یا زرد چشمک زن نشانه دار  بعد از اخطار به وسایل نقلیه دیگر یا عابر پیاده اطلاق می شود . عبارت ‹‹ گردش به چپ حفاظت شده ›› 2 به گردش به چپی اطلاق می شود که بدون دخالت وسایل نقلیه‌ دیگر یا عابرین پیاده صورت می گیرد و معمولا توسط یک چراغ سبز نشانه دار برای راننده مشخص می شود .

بخش اول

 

 

اصول چراغ راهنمایی : فاز گردش به چپ چراغ

 

در این قسمت به بررسی آیین نامه ها و دستورالعملهای ایالت Oregon    آمریکا در مورد فاز گردش به چپ چراغهای راهنمایی می پردازیم .

۱- اصول نصب

 در این بخش عبارت ‹‹ گردش به چپ مجاز ››‌1به حرکت وسایل نقلیه با اجازه‌ فاز سبز یا زرد چشمک زن نشانه دار  (                      ) بعد از اخطار به وسایل نقلیه دیگر یا عابر پیاده اطلاق می شود . عبارت ‹‹ گردش به چپ حفاظت شده ›› 2 به گردش به چپی اطلاق می شود که بدون دخالت وسایل نقلیه‌ دیگر یا عابرین پیاده صورت می گیرد و معمولا توسط یک چراغ سبز نشانه دار  (                  ) برای راننده مشخص می شود .

شرایطی که باید از گردش به چپ حفاظت شده استفاده کرد عبارتنداز :

الف ) حجم گردش به چپ عموماً بیشتر از ۲۰۰ وسیله در ساعت باشد یا اینکه حجم وسایل نقیله یک خط روبرو بیشتر از ۵۰۰۰۰ یا دو خط بیشتر از ۰۰۰, ۱۰۰ باشد

در شرایطی که ‹‹ عدم تعادل خط ›› 3 بطور فاحشی وجود دارد ، دو برابر تعداد واقعی بیشترین حجم خطوط روبرو باید در محاسبات در نظر گرفته شود . فاز گردش به چپ برای یک دوره‌ پنج ساله طراحی می شود و باید برای این مدت جوابگوی ترافیک باشد .

ب ) حرکت گردش به چپ سه خط یا بیشتر از ترافیک مقابل را قطع می کند .

ج) سرعت طرح خطوط مقابل بیشتر از ۷۰ کیلومتر در ساعت باشد .

د) در سه سال گذشته طی یک دوره‌ 12 ماهه ، سه ( یا بیشتر ) تصادفات گردش به چپ ثبت شده باشد . تصادفات گردش به چپ با عابرین نیز باید در نظر گرفته شود .

ه ) فاصله دیگر ترافیک  ورودی به تقاطع ، برای سرعتهای زیر از حداقل های ذکر شده کمتر باشد :

حداقل فاصله برحسب متر ( فوت )                                           سرعت ( برحسب مایل در ساعت )

             (200 )  60                                                                           20

            (250 )  75                                                                            25

            (300 )  90                                                                            30

           (350 )  105                                                                           35

           (400 )  120                                                                           40

          (450 )  135                                                                            45

 

و ) خط گردش به چپ مقابل چراغ گردش به چپ را داشته باشد یا اینکه حداقل یکی از معیارهای ذکر شده را داراباشد .

ز ) مطالعه مهندسی ، لزوم فاز گردش به چپ را تصدیق کند . آیتمهایی که ممکن است در نظر گرفته شوند عبارتند از ( البته به این موارد محدود نمی شوند ) : حجم عابرین پیاده ، افزوده شدن زمان چراغ راهنمایی ، طرح هندسی تقاطع و حرکت پذیری وسایل نقلیه‌ خاص .

 

 

دانلود کامل تحقیق 

ارسال نظر