X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

امضاء دیجیتال

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

امضاء کننده با الواقع شخصی را معنی می‌دهد که اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء را منعقدمی‌کند که این مطلب یا بر روی واسطه خودش عمل می‌کند ویا بر روی واسطه شخصی که آن را ارائه می‌دهد عمل می‌کند.

e) فراهم کننده خدمات گواهینامه یا سند رسمی‌در اصل شخصی را معنی می‌دهد که اسناد رسمی‌وگواهینامه ها را صادر می‌کند وممکن است خدمات دیگری که وابسته به امضاهای الکترونیکی هستند را فراهم کند.

f) شخص مورد اعتماد ومطمئن در اصل شخصی را معنی می‌دهد که می‌تواند در زمینه و  بنیاد یک گواهینامه یا سند رسمی‌و یا یک امضای الکترونیکی عملیاتی را انجام دهد.

کمیسیون، متن زیر را برای کشورهای مشترک المنافع انگلستان که ممکن است گسترش وتوسعه قابلیت استعمال این قانون را طلب کنند، ارائه و پیشنهادی می‌دهد: این قانون در جایی بکار می‌رود که در اصل امضاهای الکترونیکی مورد استفاده می‌گیرند، به استثنای موقعیتها و شرایطی که در پایین اعلام شده است. واژه بازرگانی یا تجاری باید به یک تفسیری گسترده اتلاق شود که موضوعات و مباحث برخاسته از همه رابطه ها و ارتباطات یک ماهیت و طبیعت بازرگانی و تجاری را بپوشاند، خواه اینکه قرار دادی و پیمانی باشد یا نباشد که البته شامل ارتباطات یک ماهیت تجاری می‌شود اما محدود به معاملات و داد و ستدهای زیر نمی‌شود که عبارتند از: هر معامله تجاری که برای ذخیره کردن یا معامله کالا و خدمات بکار می‌رود، توافق توزیع، نمایندگی و یا معرفی کالای تجاری، بصورت فاکتور در آوردن و فاکتور، اجاره دادن، ساختار و بنای کارها، تجزیه و تحلیل ومشورت کردن، طرح کردن و ساختن و اداره کردن، جواز دادن، سرمایه گذاری کردن، از لحاظ مالی اداره کردن و یا همکاری کردن در شغل و حرفه، حمل کالاها و مسافران توسط راههای هوایی، دریایی، راه آهن و جاده است.

 

امضاء کننده با الواقع شخصی را معنی می‌دهد که اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء را منعقدمی‌کند که این مطلب یا بر روی واسطه خودش عمل می‌کند ویا بر روی واسطه شخصی که آن را ارائه می‌دهد عمل می‌کند.

e) فراهم کننده خدمات گواهینامه یا سند رسمی‌در اصل شخصی را معنی می‌دهد که اسناد رسمی‌وگواهینامه ها را صادر می‌کند وممکن است خدمات دیگری که وابسته به امضاهای الکترونیکی هستند را فراهم کند.

f) شخص مورد اعتماد ومطمئن در اصل شخصی را معنی می‌دهد که می‌تواند در زمینه و  بنیاد یک گواهینامه یا سند رسمی‌و یا یک امضای الکترونیکی عملیاتی را انجام دهد.

کمیسیون، متن زیر را برای کشورهای مشترک المنافع انگلستان که ممکن است گسترش وتوسعه قابلیت استعمال این قانون را طلب کنند، ارائه و پیشنهادی می‌دهد: این قانون در جایی بکار می‌رود که در اصل امضاهای الکترونیکی مورد استفاده می‌گیرند، به استثنای موقعیتها و شرایطی که در پایین اعلام شده است. واژه بازرگانی یا تجاری باید به یک تفسیری گسترده اتلاق شود که موضوعات و مباحث برخاسته از همه رابطه ها و ارتباطات یک ماهیت و طبیعت بازرگانی و تجاری را بپوشاند، خواه اینکه قرار دادی و پیمانی باشد یا نباشد که البته شامل ارتباطات یک ماهیت تجاری می‌شود اما محدود به معاملات و داد و ستدهای زیر نمی‌شود که عبارتند از: هر معامله تجاری که برای ذخیره کردن یا معامله کالا و خدمات بکار می‌رود، توافق توزیع، نمایندگی و یا معرفی کالای تجاری، بصورت فاکتور در آوردن و فاکتور، اجاره دادن، ساختار و بنای کارها، تجزیه و تحلیل ومشورت کردن، طرح کردن و ساختن و اداره کردن، جواز دادن، سرمایه گذاری کردن، از لحاظ مالی اداره کردن و یا همکاری کردن در شغل و حرفه، حمل کالاها و مسافران توسط راههای هوایی، دریایی، راه آهن و جاده است.

مقاله سوم- رفتار وعکسل العمل مساوی تکنولوژیهای امضاء:

هیچ چیزی در این قانون به استثنای مقاله پنجم نباید اثر قانونونی هر روش بوجود آورنده امضای الکترونیکی را که نیازمندیهایی که به مقاله ششم، پاراگراف اول نسبت داده می‌شود را مستثنی، محدود و یا محروم ومعزول کند در غیر اینصورت نیازمندیهای قانون کاربردی و قابل استعمال را ظاهر می‌کند.

مقاله چهارم- تفسیر وترجمه:

(۱)   در تفسیر ترجمه این قانون، در نظر داشتن بنیاد تفسیری و نیاز به پیشرفت در متحده الشکلی و یکسانی استعمالش و اعتبار کالا از مسائل عمده و قابل توجه در این قانون است.

(۲)   درخواستها و سوالات مرتبط با مطالب و مباحث اداره شده توسط این قانون که بطور تشریحی در آن مستقر نمی‌شوند. در شکلی یکنواخت و یکسان با اصول کلی ای   که این قانون بر روی آنها پایه ریزی می‌شود. مقرر و نشانده می‌شوند.

مقاله پنجم- اصلاح و دگرگونی توسط توافق:

مواد و بندهای این قانون ممکن است فسخ و یا کاسته شوند و یا اینکه اثر آنها توسط توافق می‌توانند متفاوت شوند، مگر اینکه موافقت قانونی و معتبر نباشد و یا اینکه تحت قانون قابل استعمالی موثر واقع نشود.

مقاله ششم- موافقت و انجام کار توسط یک نیازمندی برای یک امضا:

(۱) در جایی قانون نیاز به امضای یک شخص دارد که نیازمندی در ارتباط با یک پیام اطلاعاتی ظاهر می‌شود. اگر یک امضای الکترونیکی به همان اندازه و درجه اطمینان استفاه شود آنگاه این امضاء برای هدفی که در آن پیام اطلاعاتی بوجود آورده می‌شود و یا ارتباط داده می‌شود. اختصاص داده خواهد شد.

(۲)پاراگراف اول به این منظور بکار می‌رود که ببینیم آیا نیازمندی که در آن هست در شکل یک ضمانت نسبت داده می‌شود و یا اینکه آیا این قانون به سادگی، نتایجی را برای فقدان یک امضاء فراهم می‌کند یا نه!

(۳)یک امضای الکترونیکی مورد توجه و رسیدگی قرار می‌گیرد برای مطمئن شدن از هدف بر طرف کردن نیازهایی که در پاراگراف اول نسبت داده می‌شود، اگر

a) اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء که در محتویات متن است فقط به شخص امضاء کننده ونه هیچ شخص دیگری نسبت داده می‌شود.

b) اطلاعات و دانستی های بوجود آمده توسط امضاء که در زمان امضاء کردن پدیدار شده اند تحت کنترل امضاء کننده ونه هیچ شخص دیگری است.

c) هر اصلاح، تغییر و تبدیلی که بعد از زمان امضاء کردن در یک امضای الکترونیکی بوجود می‌آید. قابل آشکار سازی است.

d) جایی که یک هدف از نیازمندی قانونی برای یک امضاء در اصل فراهم کردن تعهد واطمینان جهت درستی وصحت اطلاعاتی است که بعد از زمان امضاء کردن بوجود می‌آید.با هر اصلاح، تغییر و تبدیلی که بعد از زمان امضاء کردن قابل آشکار سازی است. مرتبط می‌شود.

۴) پاراگراف سوم توانایی هر شخص را محدود نمی‌کند به:

a) دایر ومستقر کردن در هر روش دیگری که برای هدف بر طرف سازی نیازمندیهایی که به پاراگراف اول نسبت داده می‌شود و قابلیت اطمینان یک امضای الکترونیکی را فراهم می‌کند

b ) ذکر واظهار کردن گواهی غیر قابل اعتماد و اطمینان یک امضای الکترونیکی

۵) بندها و مواد این مقاله برای مطالب داخل کروشه ]…[ پایین بکار نمی‌رود.

مقاله هفتم- رضایتمندی و برطرف سازی مقاله ششم:

(۱) (هر شخص، سازمان و یا اختیارات واعتبارات، خواه خصوصی باشند یا عمومی، بصورت قانونی در آوردن کشور مشترک المنافع انگلستان بعنوان یک کشور ذی صلاحیت تفکیکی ومشخص می‌شود) می‌تواند تعیین کند که امضاهای الکترونیکی، بندها و مواد مقاله ششم این قانون را قانع و رفع حالت می‌کند.

(۲) هر تعیینی که تحت پاراگراف اول ساخته می‌شود باید محتوی استاندارد های بین المللی شناخته شده باشند.

(۳) هیچ چیزی در این مقاله بر روی عملکرد دستورات قانون بین المللی خصوصی اثر نمی‌گذارد.

مقاله هشتم- هدایت وراهنمایی امضاء کننده:

(۱)   جایی که اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء می‌توانند برای بوجود آوردن یک امضایی که اثر قانونی دارد، بکار روند هر امضاء کننده باید:

A)    توجه مستدلی را برای اجتناب و پرهیز از کاربرد غیر مجاز در مورد اطلاعات ایجاد شده توسط امضایش را تمرین کند.

بدون تاخیر و وقفه غیر ضروری و زائد. ابزار و وسایلی را مورد استفاده قرار دهد که توسط فراهم کننده خدمات گواهینامه و اسناد رسمی‌مطابق با مقاله نهم این قانون ساخته می‌شود و یا به عبارتی دیگر تلاشهای مستدلی را بکار می‌برد

A)    که برای اطلاع دادن به هر شخصی که می‌تواند بطور مستدل توسط امضاء کننده برای اطمینان حاصل کردن از خدمات و یا فراهم کردن خدمات در تقویت و پشتیبانی از امضای الکترونیکی استفاده کند اگر: (i) امضاء کننده بداند که اطلاعات بوجود آمده توسط امضاء بطور قرار داد غیر رسمی‌و قولنامه تسویه و مصالحه شده است و یا (ii) شرایط محیطی، رویدادها وچگونگی انجام این رویدادهای شناخته شده یک شروعی را برای یک ریسک اساسی و مهم به امضاء کننده ارائه دهد که در اینصورت اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء بطور قرار دادی غیر رسمی، تسویه و مصالحه شده است.

(c)در جای که یک سند رسمی‌و گواهینامه برای تقویت و پشتیبانی از امضای الکترونیکی استفاده می‌شود، توجه مستدلی را برای اطمینان یافتن از صحت، درستی و تکمیل همه موضوعات ارائه های ساخته شده توسط امضاء کننده تمرین می‌کند که مربوط به سراسر گواهینامه یا سند رسمی‌هستند و یا اینکه در چرخه موجودیش احاطه شده در این سند رسمی‌می‌باشند.

(۱)   یک امضاء کننده باید در برداشته باشد نتایج قانونی عدم موفقیتش را که توسط آن نیازمندیهای پاراگراف اول بر طرف می‌شود. در بر داشته باشد

مقاله نهم- هدایت و راهنمایی فراهم کننده خدمات سند رسمی‌یا گواهینامه

(۱)   جایی که یک فراهم کننده خدمات گواهینامه یا سند رسمی، خدماتی را برای حمایت و پشتیبانی از یک امضای الکترونیکی فراهم می‌کند که می‌تواند برای اثر قانونی بعنوان یک امضاء استفاده شود که البته فراهم کننده خدمات گواهینامه باید:

a) مطابق با نمایشها  و ارائه هایی که توسط آن و با توجه به تجربه ها، کارها و سیاستهایش ساخته می‌شود، عمل می‌کند.

b) توجه مستدلی را برای اطمینان یافتن از صحت، درستی و تکمیل همه موضوعات نمایشها وارائه های ساخته شده توسط امضاء کننده بوجود آمده است راتمرین کند که مربوط به همه جوانب گواهینامه و سند رسمی‌هستند و یا اینکه در چرخه موجودیش احاطه شده در این سند رسمی‌می‌باشند.

c) ابزار قابل دسترس و مستدلی را فراهم کند که توانایی تهیه یک شخص مورد اعتماد را برای تحقیق و ثابت کردن گواهینامه یا سند رسمی‌داشته باشد:

(i)شناسایی کردن فراهم کننده خدمات گواهینامه یا سند رسمی

(ii) امضاء کننده که در گواهینامه یا سند رسمی‌شناخته می‌شود، کنترلی بر روی اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء در زمانی که سند رسمی‌گواهینامه فرستانده می‌شود دارد

(iii) اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء در زمان صدور گواهینامه و یا قبل از آن معتبر و قانونی می‌باشند. (d) ابزار قابل دسترس و مستدلی را فراهم کند که توانایی تهیه شخص مورد اعتماد را برای تحقیق و اثبات کردن گواهینامه یا سند رسمی‌داشته باشد یا در  غیر اینصورت

(i) روش بکار برده شده ای را برای شناسایی امضاء کننده استفاده کند.

 

دانلود لینک مستقیم

پسورد:www.padida.ir

ارسال نظر