X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

اندازه گیر ها(Sensors- Measuring Devices)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کنترل دقیق یک سیستم بستگی تام به دقت اندازه گیری و ارسال آن به کنترل کننده دارد.اندازه گیرها برحسب کمیت مورد اندازه گیری دارای اصول و ساختمان های متفاوتی هستند.

دماسنج ها

رایجترین وسیله جهت اندازه گیری دما ترموکوپل ها هستند که بر اساس اندازه گیری (Elector Motive Force)emf تولیدی در اتصال گرم آنها عمل می نمایند.

فشار سنج ها

اندازه گیری و انتقال فشار در سیستم های کنترل با هوای فشرده رایجترین اندازه گیری ها می باشند.

اندازه گیر ها(Sensors- Measuring Devices)

کنترل دقیق یک سیستم بستگی تام به دقت اندازه گیری و ارسال آن به کنترل کننده دارد.اندازه گیرها برحسب کمیت مورد اندازه گیری دارای اصول و ساختمان های متفاوتی هستند.

دماسنج ها

رایجترین وسیله جهت اندازه گیری دما ترموکوپل ها هستند که بر اساس اندازه گیری (Elector Motive Force)emf تولیدی در اتصال گرم آنها عمل می نمایند.

فشار سنج ها

اندازه گیری و انتقال فشار در سیستم های کنترل با هوای فشرده رایجترین اندازه گیری ها می باشند.

بلوز

این ابزار که در اشکال گوناگون ساخته می شوند معمولا از جنس فلز بوده و مانند شکل زیر در اثر تغییر فشار فقط در جهت محوری می توانند تغییر طول دهند . دیواره جانبی آنها مانند فنر حلقه بوده و فضای داخل آن بسته وبدون درز می باشد فقط از طریق یک لوله ،فشار مورد اندازه گیری به فضای داخل ان انتقال می یابد

 

 

 

لوله بور بودن

این لوله ها که قطاعی از دایره و با مقطع غیر دایره ای و تو خالی هستند وقتی متصل به منبع فشار گاز گردند در اثر ازدیاد حجم باز شده و انتهای آزاد آنها تغییر مکان می یابد

دیافراگم ها

اختلاف فشار بین دو نقطه را می توان با انتقال این دو فشار در دو طرف یک دیافراگم فلزی اندازه گیری نمود.به طور مثال اگر اختلاف فشار دو طرف یک اورفیس را در یک خط لوله،که سیالی در آن جاری است توسط دیافراگم اندازه گیری نمائیم

مبدل ها(Transducers)

به طور کلی مبدل شامل یک عنصر اندازه گیر به همراه یک جزء حرکت کننده می باشد.این مبدل ها مقدار کمیت اندازه گیری شده در فرایند توسط اندازه گیری(جریان-فشار-دما سطح مایع-علظت و…)راتبدیل به علائمی می کنند که آن را بتوان مستقیما به کنترل کننده ارسال داشت.

چون فرآیند ها معمولاٌٌٍٍّّ کنترل کننده هادر اتاق کنترل (Control Room) قرار دارند و اتاق های کنترل در مکانی رور از فرایند می باشند وجود انتقال دهنده ضروری است. سیستم های کنترل با هوای فشرده،انتقال دهنده فشار هوایی متناسب با مقدار کمیت اندازه گیری شده ایجاد و ارسال می نماید.محدوده این فشار حداقلpsig 3 وحداکثر psig 15 می باشد. در سیستم های الکترونیکی،انتقال دهنده جریان الکتریسیته تولید و ارسال می نماید(۴-۲۰ mA و ۱-۵ ولت جریان مستقیم VDC)

خطوط انتقال (Trasnsmission )

جهت انتقال هوای فشرده از مبدل به کنترل کننده واز کنترل کننده به شیر کنترل از خطوط انتقال استفاده می شود.این خطوط معمولا لوله های مسی با پوشش PVC با قطر  یا  اینچ می باشند .لوله های پلی اتیلین نیز برای مسافت های کوتاه مورد استفاده قرار می گیرند.

کنترل کننده ها(Controllers)

در سیستم کنترل با هوای فشرده،هوایی با فشار psig3 الی psig 15 از انتقال دهنده به کنترل کننده فرستاده می شود .کنترل کننده ها تجهیزاتی مکانیکی هستند که بر اساس مکانیزم روزنه-تیغه(Baffle –Nozzle)عمل می نمایند.

در کنترل کننده ها مقدار دلخواه برای کفیت قابل کنترل توسط قرار دادن یک اهرم با عقربه تنظیم می شو(میزان مقرر،Set Point).علائم ارسالی از انتقال دهنده که متناسب با کمیت اندازه گیری شده در فرایند می باشد عقربه دیگری را جابجا می کند.

فاصله بین دو عقربه (خطا یا Error) فاصله تیغه تا روزنه()را تعیین نموده و این فاصله فشار P را تعیین می نماید. فشار P می تواند مستقیما به جزء نهایی کنترل (شیر کنترل)منتقل می گردد.

سه نوع عملکرد(Control Action)در کنترل کننده های رلیج (ب اساس مکانیزم و ساختمان آنها)وجود دارد.منظور از عملکرد ماهیت و چگونگی تا ثیر ورودی به کنترل کننده (خطا )روی خروجی آن (فشار هوا) می باشد.

الف) عمل کنترل تناسبی(Proportional Gain) در این عمل رابطه ای خطی بین خروجی و ورودی کنترل کننده وجود دارد:

که kc را بهره تناسب(proportional Gain)می نامند.

ب-عمل کنترل مشتقی(Derivative Control Action) –خروجی کنترل کننده در این عمل متناسب با تغییرات ورودی نسبت به زمان (مشتق خطا نسبت به زمان)می باشد.

ج-عمل کنترل انتگرال(Action Intreral Control) در این عمل خروجی کنترل کننده متناسب با انتگرال خطای ورودی می باشد:

کنترل کننده های تناسبی – مشتقی(PD) (proportional derivative (-Controllerفشار خروجی از این کنترل کننده ها به طور خطی متناسب با مجموع خطا و تغییرات خطاست.

کنترل کننده های تناسبی انتگرالی(PI) (Proportional Integral (Controllerفشار خروجی از این کنترل کننده ها به طور خطی متناسب با مجموع خطا و انتگرال خطاست

کنترل کننده های تناسبی –انتگرالی-مشتقی (PID)

(Proportional-Integral-Derivative Controller) در این کنترل کننده ها فشار خروجی به طور خطی متناسب با مجموع خطا و مشتق خطا و انتگرال خطاست.

اجزاء نهایی کنترل(Final Control Elements) هر فرایند که توسط کنترل اتوماتیک کنترل می شود دارای یک جزؤ نهایی کنترل می باشد. جزء نهایی وسیله ای است که می تواند متغییری را در فرایند تغییر دهد(Manipulate)

برای اغلب صنایع شیمیایی و پتروشیمی و غذایی،جزء نهایی کنترل شدت جریان های مواد خوراک یا محصول را (جامد –مایع-گاز) تنظیم می نماید. در ضمن به طور غیر مستقیم میزان انتقال انرژی و حرارت به سیستم را می تواند تغییر دهد(تغییر میزان بخار گرمکن و… )در صنایع یاد شده جزء نهایی کنترل معمولا شیر کنترل(Control Valve) می باشد

شیر کنترل شامل دو قسمت می باشد:

-دیافراگم(Valve Actuator)

بدنه شیر(Valve Body)

ارسال نظر