X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

اندازه گیری چیست ؟

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اصلاح قواعدی حاکی از این است که اندازه گیری دارای نظم و ترتیب است و این نظم و ترتیب را باید بطور دقیق و روشن بیان کرد. در بعضی موارد این قواعد چنان بدیهی هستند که توضیح مفصل آنها ضرورت ندارد. مانند موقعی که از خط کش برای اندازه گیری طول یک متر استفاده می شود. اما قواعد مربوط به اندازه گیری صفات روانی و متغیرهای آموزشی تا این اندازه آشکار نیستند. برای مثال ، اندازه گیری هوش یا یادگیری دانش آموزان به بیان دقیق قواعد اندازه گیری نیاز دارد. به ویژه در آزمونهای میزان شده ، بیان قواعد اندازه گیری بطور روشن بسیار ضروری است. فایده بیان قواعد اندازه گیری این است که این قواعد کمک می کنند تا افراد مختلفی که وسیله ی اندازه گیری را مورد استفاده قرار می دهند به نحو یکسان آنرا بکار برند.

اندازه گیری چیست ؟

بنا به تعریفی که در کتاب معروف نظریه روان سنجی آمده است. اندازه گیری از قواعدی تشکیل می یابد که برای نسبت دادن اعداد به اشیا (یا افراد) به کار می رود ، به گونه ای که صفاتی از آن اشیاء (یا افراد) را به صورت کمیت نشان می دهد.

اصلاح قواعدی حاکی از این است که اندازه گیری دارای نظم و ترتیب است و این نظم و ترتیب را باید بطور دقیق و روشن بیان کرد. در بعضی موارد این قواعد چنان بدیهی هستند که توضیح مفصل آنها ضرورت ندارد. مانند موقعی که از خط کش برای اندازه گیری طول یک متر استفاده می شود. اما قواعد مربوط به اندازه گیری صفات روانی و متغیرهای آموزشی تا این اندازه آشکار نیستند. برای مثال ، اندازه گیری هوش یا یادگیری دانش آموزان به بیان دقیق قواعد اندازه گیری نیاز دارد. به ویژه در آزمونهای میزان شده ، بیان قواعد اندازه گیری بطور روشن بسیار ضروری است. فایده بیان قواعد اندازه گیری این است که این قواعد کمک می کنند تا افراد مختلفی که وسیله ی اندازه گیری را مورد استفاده قرار می دهند به نحو یکسان آنرا بکار برند.

ویژگی دیگر تعریف اندازه گیری ، کاربرد اصطلاح صفت در آن تعریف است. این مفهوم حاکی از آن است که ما، در اندازه گیری ، شی یا فرد را اندازه گیری نمی گیریم ، بلکه صفتی از آن را اندازه گیری می کنیم. ما میز یا دانش آموزان را اندازه گیری نمی کنیم ؛ بلکه طول یا عرض میز یا هوش و پیشرفت تحصیلی دانش آموز را اندازه می گیریم.

مفهوم مهم دیگر تعریف اندازه گیری ، تبدیل صفات مورد اندازه گیری به کمیت و نشان دادن آنها به صورت اعداد است. منظور این است که         اندازه گیری  باید نشان دهد که چه مقدار از یک صفت در شی یا شخصی  مورد نظر موجود دارد.

– آزمون چیست و چه فرقی با اندازه گیری دارد؟

آزمون یکی از وسایل اندازه گیری روانی و پرورشی است و به آن نوع وسیله ی اندازه گیری گفته می شود که از تعدادی سوال تشکیل شده که غالباً بطور کتبی  در اختیار آزمون شونده گذاشته می شوند تا به آنها جواب دهد. اگر چه آزمون یکی از وسایل اندازه گیری آموخته های شاگردان در جریان فعالیت های آموزشی است. اما نمی توان مفهوم آن را کاملاً با مفهوم اندازه گیری یکی دانست. زیرا آزمون ویژگی یا صفتی را مستقیماً اندازه گیری نمی کند ، بلکه تنها نمونه ای از رفتار را اندازه می گیرد. مثلاً در اندازه گیری های روانی ، صفت مورد اندازه گیری از روی پاسخ هایی که آزمون شونده به سوالات آزمون می دهد استنباط می شود.

–       عوامل مهم در اندازه گیری

۱- انتخاب آزمون.

۲- نقش مهارت ها و روش های اجرای آزمون

۳- کاربرد نتلایج آزمون ها

 

۱- انتخاب آزمون:

اولین مسئله ای که باید در انتخاب آزمون یا آزمون ها در نظر گرفت هماهنگی آنها با هدف یا منظورهای مورد اندازه گیری است. چه ویژگی را می خواهید اندازه بگیرید؟ مهارتهای ورزشی ، آمادگی هوازی ، موقعیت اجتماعی ، شرایط تغذیه و یا …

آیا هدف آزمون طبقه بندی کردن افراد است ، یا تعیین روند پیشرفت آنها و یا تنها تعیین نمره هر فرد در گروهممکن است هر یک از اهداف یا مجموعه ای از آنها مورد نظر شما باشد. به هر حال در انتخاب آزمون باید به ویژگیهای آن مانند پایایی ، روایی ، غیبت ، سهولت و کاربرد تربیتی آن توجه شود.

۲- نقش مهارتها و روش های اجرای آزمون

مسئله دوم که بسیار مهم است ، آگاهی کامل آزمون کننده و آزمون شونده از موارد آزمون است. این هدف تا حدی با تشریح چگونگی اجرای آزمون برای هر دو گروه مشخص می شود. گام بعدی آن است که به آزمون شونده فرصت داده شود تا آزمون را قبل از اجرا بررسی و تمرین کند. توجه داشته باشید که ممکن است افراد کم تجربه تنها به اجرای آزمون توجه کنند، اما باید آنها را نسبت به اهداف آزمون نیز آگاه کرد. این کار ایجاد انگیزه بیشتر در اجرای آزمون را فراهم می آورد.

۳- کاربرد نتایج آزمون ها:

پس از انجام کامل آزمون ها لازم است با استفاده از فرمول های آماری نتایج به دست آمده را تشریح و بررسی کرد. برای مثال ممکن است آزمون کننده پس از بررسی امتیازها به این نتیجه برسد که حدوداً ۲۰% آزمون شوندگان به میزان قابل توجهی در عوامل آمادگی جسمانی ضعیف هستند. این افراد باید بلافاصله مشخص شده و برنامه هایی برای تقویت و رسیدن به سطح سایرین در مورد آنها انجام شود.

– لزوم اندازه گیری در تربیت بدنی

چرا در تربیت بدنی درسی به نام اندازه گیری و ارزشیابی وجود دارد؟ پاسخ به این سوال ضروری است.

هنگامی که در مقام یک معلم یا مربی فارغ التحصیل می شوید ، در آینده با ارزش ترین موجودات ، یعنی کودکان به شما سپرده می شوند ، مسئولیت تربیت این کودکان با پیچیدگی های روانی و جسمانی و نیز با محدودیت های فیزیولوژیکی که باید تحت آموزش صحیح قرار گیرند، بر عهده شما است. شما باید تشخیص دهید فرد در کدام مهارت ضعیف و در کدام مهارت قوی است. اینجاست که اندازه گیری و ارزشیابی همچون چراغی فرا روی شما قرا می گیرند و به این وسیله قادر خواهید بود. نقاط ضعف افراد راتشخیص داده و در صدد رفع آن برایند و نیز با آگاهی از قابلیت هایشان جسم و روان آنها را تقویت کنید.

اندازه گیری و ارزشیابی که بهترین وسیله برای جمع آوری اطلاعات یک جامعه است. در موقعیتی ساده ، مانند تعیین سرعت متوسط دو صد متر بین دانشجویان رشته تربیت بدنی یا موقعیتی  حساس و پیچیده تر مانند بررسی علمی مسائل فیزیولوژیکی ، اهمیت دارد. گرچه در تربیت بدنی کاربرد تعیین میزان عواملی مانند قدرت و سرعت بیشتر از بررسی هوش و شخصیت شاگردان است.

با توجه به عملکرد اندازه گیری و ارزشیابی بررسی هدف های آموزشی برای تبیین نتایج تعلین و تربیت است ، ضروری است ابتدا اهداف برنامه های تربیت بدنی را مشخص کنیم .

– اهداف و نقطه نظرهای تربیت بدنی

دریکی از تعاریف تربیت بدنی آمده است: تربیت بدنی یعنمی تعلیم از طری تربیت جسم. لذا در اینجا اهداف تعلیم و تربیت از طریق اجرای فعالیت های جسمانی دنبال می شوند.

کارشناسان این رشته ، اهداف تربیت بدنی را برای تامین اهداف اصلی تعلیم  و تربیت به عناوین  گوناگونی بیان کرده اند که با بررسی چند نظریه به ذکر بهترین و جامع ترین آنها می پردازیم:

–       آمادگی جسمانی یا توسعه اندام های مختلف بدن ،

–       توسعه تواناییهای حرکتی و اجتماعی ،

–       توسعه هماهنگی های عصبی – عضلانی،

–       ایجاد انگیزه های قوی برای اجرای ورزشهای قهرمانی و تفریحی

در یک طبقه بندی دیگر ، برنامه های تربیت بدنی بطور کلی سه هدف اصلی را تحت عنوان آمادگی جسمانی ، حرکتی و اجتماعی دنبال می کنند. اگاهی از اهداف تربیت بدنی به ما امکان می دهد تا برنامه های خود را به طور مشخصی دنبال کنیم.

برای اندازه گیری و ارزشیابی استعدادها و توانایی های افراد به ابزار و روش هایی نیاز است که هر ابزار برای اندازه گیری یا عامل یا ویژگی خاص بکار می رود. این ابزار در تربیت بدنی ، آزمون یا تست نامیده می شود. آزمون یا قسمت به ابزاری اطلاق می شود که کیفیت یا ویژگی خاصی را به صورت کمی یا کیفی نشان می دهد. علاوه بر اندازه گیری و ارزشیابی یک ویژگی خاص متخصصان تربیت بدنی می توانند با ترکیب چند آزمون با یکدیگر آمادگی های عمومی و مهارت های افراد در یک ورزش را نیز ارزشیابی کنند. اندازه گیری به آن بخش از ارزشیابی گفته می شود که توانایی های جسمانی ، حرکتی و مهارتی افراد به وسیله روش های معتبر و دقیق به اطلاعات عینی تبدیل می شود. ارزشیابی  به روند مداوم تصمیم گیری اطلاق می شود که تاکید آن بیشتر  بر کیفیت تغییرات دائمی در رفتار است.

– مبانی نظری تربیت بدنی

شناخت هر چه بیشتر زمینه های مختلف روزشی ، بهداشت ، نقش ورزش بعنوان یک عامل تفریحی ، اصول اجرای ورزشهای قهرمانی و … بر عهده معلم و مربی تربیت بدنی است. یک معلم تربیت بدنی وظیفه دارد علاوه بر برنامه های علمی ، مطالبی را نیز در زمینه اصول و مبانی تربیت بدنی  و مسائل مختلف ارائه دهد.

در کنار ارزشیابی علمی ، استفاده از آزمون های نظری به معلم امکان   می دهد تا افراد را در ارتباط با درک مهارت ها ، تکنیک ها ، تاکتیک ها و قوانین و نگرش های آنها ارزشیابی می کند.

–       عملکرد اندازه گیری در برنامه ریزی

تنها وسیله ای که به معلم امکان می دهد تا برنامه خود را منطبق با اهداف تربیت بدنی دنبال می کند. اندازه گیری است.

زیرا معلم می تواند با طبقه بندی ، تعیین جایگاه و اندازه گیری روند پیشرفت افراد برنامه خود را ارزیابی می کنند.

– طبقه بندی افراد: با توجه به اینکه برنامه های تربیت بدنی از فعالیت های مختلف گروهی و انفرادی تشکیل شده است . با اندازه گیری معلم قادر است تا افرادی را که از نظر انجام مهارت ها عوامل مختلف جسمانی یا حرکتی یکسان هستند. در یک گروه قرار دهد و به این ترتیب با تشکیل گروههای متجانس و همان در امر آموزش به نتایج مطلوب تری دست یابد.

– اندازه گیری روند پیشرفت افراد

  بر اساس عبارت معروف « پیشرفت در هر امری مهمترین محصول مورد نظر است.» ، برای نیل به این محصول با ارزش ترتیبی لازم است بابه کار گیری  اندازه گیری از میزان روند پیشرفت افراد آگاه شویم.

– تعیین جایگاه افراد: تعیین مرتبه یا جایگاه افراد از نظر میزان آمادگی جسمانی حرکتی  و سایر موارد صرفاً با اندازه گیری و ارزشیابی مشخص می شود.

 

 

 

منبع : پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر