X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

باطری

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کلیات

باطری یک منبع تولید کننده جریان الکتریسیته می باشد که جریان مورد نیاز مصرف کننده ها را تامین می کند.در حقیقت باطری و دینام تواما جریان مصرف کننده ها را تامین کنند.دینام و باطری هر دو تولید کننه ی جریان می باشند ولی دلیل استفاده از هر دو در یک مجموعه به خاطر این است که دینام تا زمانی که موتور کار می کند جریان تولید می کند.زیرا نیروی خود را از موتور می گیرد و با خاموش شدن موتور دینام از کار می افتد اگر در زمانی که دینام جریان تولید نمی کند بخواهیم مصرف کننده ای را به کار اندازیم  از باطری استفاده می کنیم چون نیروی باطری به صورت یک انرژی ذخیره شده می باشد.مخصوصا برای راه اندازی موتور و به کار انداختن استارت از جریان باطری استفاده می کنیم.در خودرو ها از باطری های سرب اسیدی قابل شارژ استفاده می شود.

                                              باطری

۱-کلیات

باطری یک منبع تولید کننده جریان الکتریسیته می باشد که جریان مورد نیاز مصرف کننده ها را تامین می کند.در حقیقت باطری و دینام تواما جریان مصرف کننده ها را تامین کنند.دینام و باطری هر دو تولید کننه ی جریان می باشند ولی دلیل استفاده از هر دو در یک مجموعه به خاطر این است که دینام تا زمانی که موتور کار می کند جریان تولید می کند.زیرا نیروی خود را از موتور می گیرد و با خاموش شدن موتور دینام از کار می افتد اگر در زمانی که دینام جریان تولید نمی کند بخواهیم مصرف کننده ای را به کار اندازیم  از باطری استفاده می کنیم چون نیروی باطری به صورت یک انرژی ذخیره شده می باشد.مخصوصا برای راه اندازی موتور و به کار انداختن استارت از جریان باطری استفاده می کنیم.در خودرو ها از باطری های سرب اسیدی قابل شارژ استفاده می شود.

 

۲-اساس کار باطری

یک باطری از دو فلز غیر هم جنس و یک محلول الکترولیت تشکیل شدهاست الکترولیت مورد استفاده در باطری اتومبیل هامحلول اب و اسید سولفوریک و دو فلز غیر هم جنس ان سرب و پراکسیدسرب می باشد (صفحات).

اسید سولفوریک مقدار کمی اب در خود دارد زیرا برای تهیه ی اسید سولفوریک گاز so3  را با اب ترکیب کرده اسید سولفوریک ساخته می شود 

H2SO4                                                                                                                         So3 +H2o =

معمولا حدود ۲% اسید سولفوریک اب میباشد حال اگر اسید سولفوریک ۹۸% را با اب ترکیب کنیم واکنش زیر در اثر ترکیب اسید با اب انجام می شود .

H2SO4 +2H2O = SO4 + 2H3O                                

۳- فعل و انفعالات باطری

 

الف- فعل و انفعالات باطری در زمان دشارژ یا تخلیه

زمانی که از باطری استفاده میکنیم فعل و انفعالاتی در ان رخ می دهد که باعث تخلیه ی باطری می شود این فعل وانفعالات بدین شرح است :

در زمان تخلیه اسید موجود در الکترولیت با صفحات و اکسیژن صفحه مثبت با الکترولیت ترکیب می شوند. نتیجه ی کار این است که در زمان تخلیه کامل باطری جنس صفحه مثبت و منفی هر دو سولفات سرب(pbso4)و جنس الکترولیت اب خالص ((H2oمی باشد.

در زمان تخلیه ی باطری گرد سفید رنگی روی صفحات ان دیده می شود .این همان سولفاتی است کهدر اثر واکنش اب و اسید با صفحات حاصل شده است.

 

ب-فعل و انفعالات در زمان شارژ یا پر شدن

زمانی که باطری را شارژ می کنیم فعل و انفعالات داخل باطری عکس می شود . موقع تخلیه از باطری برق گرفته می شود. در این حین فعل وانفعالات داخل باطری رخ می دهد.

هنگام شارژ برق مستقیم وارد باطری می شود پس فعل وانفعالات داخل یاطری هم عکس زمان تخلیه می شود . یعنی دقیقا عکس فعل و انفعالاتی که موقع دشارژ اتفاق افتاده بود در زمان شارژ باطری رخ می دهد بدین ترتیب که اسید صفحات به اب ئ به کسیژن به صفحه مثبت بر می گردد و دوباره باطری اماده ی کار می شود .

با وارد کردن برق مستقیم به باطری یاطری شارژ می شود و این امر به خاطر عکس شدن فعل وانفعالات داخل باطری می باشد . زمانی که باطری شارژ است صفحه مثبت رنگ قهوه ای شکلاتی و صفحه منفی رنگ خاکستری دارد باید دقت کرد که اگر باطری تخلیه شود اسید روی صفحات می نشیند . موقعی که باطری تخلیه شد باید ان را شارژ کنیم اگر مدت زمانیباطری در حالت تخلیه بماند گرد اسیدی که روی صفحات نشسته کم کم سفت می شود و دیگر از ان جدا نمی شود بنابراین اگر بعد از مدتی که باطری در حالت دشارژ بوده ان را شارژ کنیم (چون اسید به اب بر نمی گردد)باطری شارژ نخواهد شد. در این حالت میگویند باطری سولفاته شده است . اگر باطری سولفاته شده باشد دیگر قایل شارژ نیست

 

نکته : در یک باطری ۱۲ولت۶خانه ۲ ولتی ودریک باطری ۲۴ ولت ۱۲خانه ۲ولتی به کار رفته است باطری ۱۲ ولت که از ۶ خانه ۲ ولتی تشکیل شده است تعداد صفحات یک خانه ان به عنوان مقدار پلیت باطری ذکر می شود. برای مثال اگر روی نوشته شده باشد ۱۱ پلیت یعنی در یک خانه ان ۶ صفحه منفی و ۵ صفحه مثبت به کار رفته است . برای سری کردن باطری های ۲ ولتی شانه منفی یک خانه به شانه مثبت خانه دیگر متصل می گردد.

 

۴-جعبه یا بدنه باطری

جعبه بدنه اصلی و محل قرار گرفتن خانه های باطری است .جعبه باطری را از موادی می سازند که اسید برروی ان اثر نداشته باشد .جعبه باطری از پلاستیکهای مخصوص یاموادی به نام ابونیت ساخته شده است .درپوش جعبه باطری که محفظه بالای جعبه می باشد به وسیله موادی قیری یا به صورت پرسی روی جعبه اببندی می شود . روی جعبه باطری باید کاملا اببندی باشد تا از مصرف شدن الکترولیت جلوگیری شود .اگر درپوش جعبه باطری به صورت قیری باشد می توان درپوش باطری را باز کرد و صفحات داخل باطری را تعمیر کرد.ولی اگر درپوش باطری به صورت پرسی باشد باطری قابل تعمیر نمی باشد.

کف جعبه باطری پله های وجود دارد که باعث میشود صفحات به کف جعبه باطری نچسبد. اگر صفحات به کف جعبه چسبیده باشد خرده های که از ان ریزش می کند در کف جعبه جمع شده وباعث اتصال بین صفحات می شود .

 

۵-عیبهای باطری

 

الف-شکستن بدنه باطری

اگر بدنه باطری شکستگی یا ترک داشته با شد الکترولیت را در خود نگه نمی دارد و باعث کم شدن سطح الکترولیت می شود از طرفی اب واسیدی که از باطری خالی می شود اگر روی اتاق اتومبیل بریزد باعث خوردگی در اطاق وشاسی اتومبیل می شود.

 

ب-شکستن یا اب شدن قطب های باطری

گاهی اوقات در اثر جرقه هایی که بین کابل و قطب باطری ایجاد میشود قطب باطری ذوب می گردد.همچنین در اثر ضربه خوردن قطب باطری شکسته می شود.

 

ج-سولفاته شدن باطری

سولفاته شدن باطری یعنی اینکه در هنگام دشارژ باطری گرد اسیدی که روی صفحات باطری نشسته سفت شده و در اثر شارژ گرد اسیدی از روی صفحات جدا نشود.این گرد سفید رنگ روی ماده فعال باطری را پوشانده و از فعل وانفعالات باطری جلوگیری می کند.در نتیجه باطری قادر به تولید نیرو نخواهد بود و شارژ هم نخواهد شد.

 

د-ریزش صفحات باطری

ریزش صفحات به خاطر تاثیر اسید در انها می باشد که در صفحات تولید خوردگی کرده و باعث ریزش انها می شود.این ریزش از سطح صفحات کاسته و در نتیجه قدرت باطری کم می شود.اگر باطری قابل تعمیر باشد می توان درپوش باطری را برداشته و صفحه های باطری را به باطری دیگرکه صفحات ان سالم است تعویض کرد.

 

و-قطع شدن اتصالهای خانه ها

اگر اتصال خانه ها قطع شود (چون خانه ها به صورت سری به یکدیکر متصل هستند )کل باطری از کار می افتد.اگر اتصال خانه ها از روی در پوش باطری باشند می توان انها را تعمیر کرد ولی اگر اتصال ها از زیر درپوش باشند باطری را باید تعویض کنیم.

 

ه-کم شدن مقدار الکترولیت باطری

کم شدن الکترولیت در فصل گرما امری طبیعی است.در این حالت اب الکترولیت بخار می شود.برای جایگزین کردن فقط اب مقطر به الکرولیت باطری اضافه می کنیم.اسید درون باطری موجود می باشد پس اگر اب و اسید اضافه کنیم

در واقع غلظت الکترولیت را زیاد کرده ایم .گاهی اوقات اب باطری زود به زود کم می شود این عیب می تواند از شارژ زیاد دینام باشد.

 

ر-سولفاته شدن سر باطری ها

گاهی اوقات رسوبات سفید رنگی اطراف قطبهای باطریرا گرفته و ایجاد عایقی شدید بین کابل وقطب باطری می کند.عیب یا از زیادی غلظت الکترولیت یا شارژ زیاد دینام است.اگر غلظت باطری زیاد است باید غلظت ان را متعادل و اگر دینام زیاد شارژ می کند باید شارژ ان را تنظیم کنیم.

 

ز-کثیف شدن الکترولیت

اگر الکترولیت باطری زیاد باشد این سیاهی نشانه ریزش و خورد شدن صفحات و معلق شدن ذرات جدا شده از انها در الکترولیت می باشد.در این صورت باید باطری را تعویض کرد.    

 

 

 

                               استارت

۱-وظایفاستارت

برای به کار انداختن موتور اتومبیل احتیاج است که در ابتدای کار میل لنگ موتوررا به گردش در می اوریم.در اتومبیل های قدیمی برای این منظور از وسیله ای به نام هندل استفاده می شد.هندل میله ای است لنگ دار که سر ان در قسمت جلوی میل لنگ موتور قرار می گیرد وبا گردش ان توسط راننده میل لنگ به حرکت در می اید.به مرور زمان که موتور های با تعداد سیلندر بیشتر وبا کمپزس قوی ساخته شد دیگر نیروی دست و هندل قادر به چرخاندن موتور نبود به همین دلیل امروزه برای روشن کردن موتور از وسیله ای به نام استارت استفاده می شود.

 

۲-موتور استارت

استارت یک موتر الکتریکی جریان مستقیم است که دارای توان زیادی سمت قطبهای همنام با اهن ربای وسط نگه داریم می بینیم که در اثر نیروی دافعه ای که بین اهن ربای وسط و اهن رباهای کنار ایجاد می شود اهن ربای وسط که به حالت معلق می باشدشروع به حرکت می کند و جاثی قطبهای ان عوض می شود.اگر این عمل مدام تکرار شود باعث چرخیدن سریع هسته ی استارت یا ارمیچر می شود .

 

۳-چگونگی عملکرد استارت

نحوه عمل استارت به این صورت است که جریان برق باطری وارد استارت می شود این جریان از طریق زغالها هم برای ارمیچر و هم برای بالشتک ارسال می گردد.در نتیجه باعث ایجاد حوزه مغناطیسی هم در ارمیچر و هم در بالشتک می شود.در اثر بر خورد این دو حوزه ارمیچر شروع به گردش می کند.

هر چه قدر که شدت جریان وارد شده به سیم پیچی استارت بیشتر باشد حوزه تشکیل شده در ارمیچر و بالشتک قویتر بوده در نتیجه نیروی دافعه شدیدتری ایجاد ودور ارمیچر بیشتر می شود.با گردش ارمیچر دنده استارت که روی ان نصب شده همراه ارمیچر شروع به گردش می کند.

دنده استارت علاوه بر حرکت دورانی حرکت محوری به سمت جلو نیز دارد دنده استارت ضمن گردش به دور خود به سمت جلو حرکت کرده با دنده فلایویل موتور درگیر می شود و ان را همراه خود می چرخاند.چون فلایویل به میل لنگ موتور متصل است با گردش فلایویل میل لنگ نیز شروع به حرکت می کند.

 

۴-اتوماتیک استارت

اگر موتور استارت را به تنهایی در نظر بگیریم به متصل کردن مثبت و منفی موتور استارت شروع به کار خواهد کرد.در خودرو موقع روشن کردن موتور احتیاج به استارت می باشد و به روشن شدن موتور باید استارت از کار بیفتد.بنابراین علاوه بر موتور استارت احتیاج به یک کلید می باشد که مدار استارت قطع و وصل شود.اما به خاطر بالا بودن امپر مصرفی استارت هر کلیدی را نمی توان سر راه این جریان قرار داد.برای برقراری این جریان از یک رله قوی به نام اتوماتیک استارت استفاده می شود.

این رله را اتوماتیک استارت می گویند.اتوماتیک استارت رله ای است که جریان برق اصلی استارت را قطع و وصل می کند.

دراین گونه استارت ها اهرام بندی اتوماتیک وظیفه جلو بردن دنده استارت و درگیری ان با فلایویل را نیز بر عهده دارد برای این منظور یک ماهک پشت دنده استارت قرار داشته و سر دیگر این ماهک به اهرم بندی اتوماتیک متصل می شد. اهرم بندی ماهک توسط یک پین یا یک پیچ و مهره به بدنه استارت متصل می گشت و ماهک میتوانست روی این پین حرکت الاکلنگی داشته باشد زمانی که راننده اهرم اتوماتیک را به عقب می گشد علاوه بر این که جریان برق باطری برای استارت برقرار می شد ماهک نیز روی پین حرکت الاکلگنی کرده دنده استارت را به سمت جلو حرکت و با فلایویل درگیر میکرد.

امروزه از اتوماتیک استارت برقی استفاده می شود در اتوماتیک های استارت ها ی برقی دیسک اتوماتیک توسط نیروی مغناطیسی به سمت عقب حرکت کرده و جریان برق استارت را برقرار می کند.

 

۵-دنده استارت و کلاج یک طرفه

در قسمت جلوی محور ارمیچر دنده استارت نصب شده است دنده استارت همراه محور ارمیچر حرکت چرخش دارد و همراه حرکت چرخشی خود می تواند روی محور حرکت طولی نیز داشته باشد دور تا دور فلایویل موتور نیز طوقه ی دندانه داری قرار می گیرد که به صورت پرس روی فلایویل سوار شده است دنده استارت با دنده فلایویل درگیر می شود و به خاطر این که درگیری دنده استارت راحت تر و ملایم تر صورت گیرد نوک دنده های ان با زاویه های مخصوص پخ خورده است و به خاطر این که دنده استارت به سمت جلو حرکت میکند در قسمت جلوی محور یک خار فنری قرار می گیرد تا از زیاد جلو امدن دنده استارت جلو گیری کند .

کلاچ یک طرفه با دنده استارت یک پارچه است و از ان جدا نمی شود . وقتی دنده استارت با فلایویل درگیر میشود موتور روشن شده و دور موتور از استارت بیشتر می شود کلاچ یک طرفه جهت موتور چرخیده و دنده را به صورت محوری یا طولی به عقب می کشد.

 

 

                    الترناتور یا جریان متناوب

۱-         تئوری کار الترلاتور

 

اگر اهن ربایی درون یک سیم پیچ حرکت کند جریان برق در سیم پیچ به وجود می اید 

بدین ترتیب که یک سیم را دور یک اهن ربا می پیچیم بین دو قطب مخالف اهن ربا میدان مغناطیسی وجود دارد اگر اهن ربا را به حرکت دراوریم در اثر گردش میدان مغناطیسی میدان با سیم دور ان برخورد کرده و در اثر برخورد میدان با سیم الکترونهای ازاد سیم از اتمی به اتمی دیگر منتقل شده جریان در ان به وجود می اید

 

۲-قطعات التر ناتور

الف – روتور: روتور مجموعه ای است که وظیفه ی تولید حوزه مغناطیسی را در الترناتور بر عهده دارد روتور از یک محور تشکیل شده که جلوی ان دارای رزوه برای بستن مهره نگه دارنده پولی است. در قسمت وسط روتور یک سیم پیچ روی محور به صورت پرسی قرار گرفته است . این سیم پیچ روی یک حلقه پلاستیکی پیچیده شده است تا از اتصال ان با بدنه جلو گیری شود . روی این سیم پیچ چنگک هایی فازی از دو طرف قرار می گیرد . این چنگک ها نیز روی محور قرار گرفته اند دو سر سیم پیچ به دو حلقه ی مسی که در انتهای محور قرار دارد وصل می شود (کلکتور). انتهای محور و پشت کلکتور یک بولبرینگ به صورت پرسی سوار شده که این بلبرینگ درون محل خود داخل پوسته ی عقب قرار میگیرد.

 

ب- استاتور:استاتور مجموعه ای سیم پیچی می باشد که در اثر بر خورد حوزه با ان جریان الکتریسیته به وجود می اورد . این سیم پیچ ها باید دور روتور قرار گیرند تا داخل حوزه مغناطیسی باشند و با چرخش حوزه دوار الکترونها در این سیم پیچها حرکت کنند . استاتور دارای یک بدنه فلزی می باشد که داخل این بدنه فلزی شیارهایی وجود دارد سیم پیچها داخل این شیارها پیچیده می شود . داخل شیارهای استاتور ورقه های عایق قرار گرفته است تا از اتصالی سیم پیچها با بدنه استاتور جلوگیری شود. اگر یک سیم را داخل شارهای استاتور بپیچیم و دو سر ان را خارج کنیم جریانی که تولید می کند تک فاز میگویند در بعضی از دینام ها برای تولید جریان بالاتر از سه سیم استفاده می شود که اصطلاحا سه فاز گفته می شود . که سیم های استاتور به دو صورت به هم وصل می شود ۱- ستاره ای   2-مثلث 

 

ج-دیود ها:الترناتور مولد جریان متناوب می باشد . جریان متناوب به جریانی گفته می شود که مسیر حرکت الکترونها در هادی دایما تغییر می کند . اگر چنین حالتی باشد دیگر قطب منفی و مثبت در این هادی مفهومی نخواهد داشت . بویسله این جریان نمی توان باطری را شارژ کرد زیرا الکترونهایی مه به سوی باطری سرا زیر است با عوض شدن مسیر جریان دوباره از ان خارج می گردند . باطری همیشه برای شارژ نیاز به یک جریان مستقیم دارد . چون جریان خروجی الترناتور متناوب است به همین خاطر در سر راه خروجی الترناتور از دیود استفاده می کند . دیود قطعه ای الکترونیکی است که فقط جریان را از یک سمت از خود عبور می دهد و به این ترتیب جریان متناوب به مستقیم تبدیل می کند . در ساختمان دیود ها از اجسام نیمه هادی استفاده می کند . در الترناتور نه دیود وجود دارد که سه تای ان برای تحریک و شش تای ان برای برق مستقیم باطری می باشد (قطب مثبت) 

 

د- پوسته های الترناتور:الترناتور از دو پوسته جدا از هم تشکیل شده است که معمولا از جنس الومینیم می باشد بدنه فلزی استاتور مابین این دو پوسته قرار می گیرد و توسط چند پیچ  دوپوسته روی یکدیگر محکم می شود دو عدد بولبرینگ برای گردش محور روتور درون این دو پوسته وجود دارد .

 

و- پولی و پنکه:مانند دینامهای جریان مستقیم قسمتی از محور روتور از پوسته جلویی الترناتور بیرون است روی این قسمت یک پولی و پنکه قرار دارد که هر دو انها توسط یک خار به محور روتور متصل می شود . نیروی روتور توسط تسمه ی موتور به پولی متصل است .

 

ه- جا زغایی و زغال ها:در دینامهای جریان مستقیم برق خروجی از زغال ها عبور می کردچونجربان زیادی از انها عبور می کرد معمولا زغال انها بزرگ بود در الترناتور جریان زیادی از زغال ها نمی گذرد به همبن خاطر زغال ها زیاد بزرگ نیستند . زغال ها روی کلکتور انتهای روتور قرار می گیرند پشت این زغال ها یک فنر کوچک وجود دارد که همیشه زغال را بر روی کلکتور می فشارد .

 

ز- افتامات الکترونیکی :وظیفه افتامات تنظیم نمودن برق ورودی که از لامپ تحریک می گیرد تنظیم نموده و به وسیله زغال ها به سیم پیچی روتور می برد .

سیم پیچ تحریک شده و حوزه مغناطیسی ایجادکرده هر چه این جریان که از سمت افتامات می اید بیشتر باشد حوزه مغناطیسی بیشتر شده و برق خروجی بیشتری از استاتور خارج می شود.

 

ر- سیم کشی تحریک:برقی که از باطری به سمت bat سوییچ و از IGN به سمت لامپ تحریک و از منفی لامپ به سمت افتامات دینام و از افتامات به سمت زغال و روتور می رود .

 

۵- مزایای الترناتور

الترناتور ها نسبت به دینام های جریان مستقیم دارای مزایای زیادی هستند که عبارتند از :

۱- دارای حجم و وزن کمتری نسبت به دینام های جریان مستقیم می باشند .

۲- افتامات انها ساده تر است .

۳- در دورهای پایین قادر به شارژ باطری هستند.

۴- احتیاج به تعمیر و نگهداری کمتری نسبت به دینام های جریان مستقیم دارد .

۵- دارای طول عمر بیشتری می باشند

۶- تعمیرات انها ساده تر است.

 

                                  مدار بوق

مدار بوق در خودرو یک مدار اخباری است . یعنی برای خبر کردن از صدایی که به وسیله بوق تولید می شود استفاده می کنند. مدار بوق بسیار ساده است به خاطر این که بوق یکی از مصرف کننده های قوی می باشد و احتیاج به جریان زیادی دارد بیشتر سعی می شود که در مدار بوق از رله استفاده کنند.

 

                   مدار کولر

در تابستان چون کابین اتومبیل خیلی گرم می شود برای خنک کاری یا تهویه نیاز به سیستمی داریم که این عمل را برای ما انجام دهد به نام کولر .

اجزای کولر:

۱- کمپرسور: کمپرسور موتور سیستم کولر می باشد که عمل چرخش گاز کولر را در سیستم دارد که معمولا به صورت پیستونی می باشد . کمپرسور نیروی چرخش خود را از نیروی موتور می گیرد .

۲- کلاچ یک طرفه: کلاچ یک طرفه بر روی کمپرسور سوار می شود که مغناطیسی بوده و راننده با فشار دادن دگمه کمپرسور کلاچ یکطرفه را مغناطیسی کرده و باعث می شود نیروی هرز گرد موتور را به محور مرکزی کمپرسور وصل کند .

۳- اواپراتور:شبکه ی خنک کننده است که در داخل کابین اتومبیل وجود دارد که فن تهویه هوا را از داخل شبکه ها عبور داده وباد خنک را به داخل کابین می برد.

۴- شیر انبساط :شیری است که قبل از اواپراتور نصب می شود . شیر انبساط یک مجرای ورودی ویک مجرای خروجی دارد مجرای ورودی سوراخی بسیار نازک دارد به نام نازل که وقتی گاز از این مجرا عبور میکند بسیار سرد شده و اواپراتور راخنک میکند واز مجرای خوروجی که قطر بیشتری دارد خارج می شود.

۵- شبکه ی خنک کننده:این شبکه در جلوی خودرو وجود دارد و بوسیله بادی که از جلو به وسیله فن دمیده می شود خنک میشود . کار این شبکه^ گازی که از سمت کمپسورخارج میشود گرم بوده به داخل شبکه میرود وخنک می شود.

۶- شیر فشار: شیر فشار مانند یک سوبچ عمل می کند که در مسیر لوله ها ی کولر قرار میگیرد .وقتی فشار درسیستم کم یا زیاد میشود این شیر عمل کرده وسیستم را از کار می اندازد.

 

 

 

 

منبع : پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر