X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

بررسی چگونگی نفوذ میکروارگانیسمها به بافت بدن میگو

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

میکروارگانیسمها موجوداتی تک سلولی ، تک یاخته و تعدادی گونه هم تک یاخته آغازی هستند . تمام تک یاخته های ارگانیسم بر خلاف ویروس ها بدون نیاز به کمک خودشان تکثیر می یابد . میکروارگانیسمها ممکن در ساختمان بدن موجودات یافت شود . میکروارگانیسم ها ممکن در استخرها ، بیابانها ،‌دشتها ، آتشفشان ها ،  پایین تر از سطح صخره ها ، در اعماق دریاها ، فاضلاب ها وجود داشته باشد . تعدادی هم در مناطق بیهوازی یا مناطق تشعشع با رادیواکتیو زیست می نمایند.بنابراین با ورود پسابها به کرانه های بنادر جنوبی خلیج فارس باعث انتشار و مقاومت میکروارگانیسمهای پاتوژن و در نهایت با یک سیکل غذایی دریایی وارد بافت موجودات دریایی می شود. در ماهی و میگو به دنبال آلودگی آنها به میکروارگانیسمها مانند اسینتوباکتر ، فلاووباکتریوم، پزودوموناس ،‌سیتوفاگا ، اشریشیاکلی ، ویبریو،‌ باسیلوس ، کلستریدیوم می باشد که از آنها میکروارگانیسمهای خانواده انترباکتریاسه به تعداد زیاد اندامهای فوقانی ازجمله فلسها،آبششهاواندامهای روده در ماهی و میگو پیدا شده است .

مقدمه و اهداف مطالعه :

میکروارگانیسمها موجوداتی تک سلولی ، تک یاخته و تعدادی گونه هم تک یاخته آغازی هستند . تمام تک یاخته های ارگانیسم بر خلاف ویروس ها بدون نیاز به کمک خودشان تکثیر می یابد . میکروارگانیسمها ممکن در ساختمان بدن موجودات یافت شود . میکروارگانیسم ها ممکن در استخرها ، بیابانها ،‌دشتها ، آتشفشان ها ،  پایین تر از سطح صخره ها ، در اعماق دریاها ، فاضلاب ها وجود داشته باشد . تعدادی هم در مناطق بیهوازی یا مناطق تشعشع با رادیواکتیو زیست می نمایند.بنابراین با ورود پسابها به کرانه های بنادر جنوبی خلیج فارس باعث انتشار و مقاومت میکروارگانیسمهای پاتوژن و در نهایت با یک سیکل غذایی دریایی وارد بافت موجودات دریایی می شود. در ماهی و میگو به دنبال آلودگی آنها به میکروارگانیسمها مانند اسینتوباکتر ، فلاووباکتریوم، پزودوموناس ،‌سیتوفاگا ، اشریشیاکلی ، ویبریو،‌ باسیلوس ، کلستریدیوم می باشد که از آنها میکروارگانیسمهای خانواده انترباکتریاسه به تعداد زیاد اندامهای فوقانی ازجمله فلسها،آبششهاواندامهای روده در ماهی و میگو پیدا شده است .

 

مواد و روشها :

 دراین روش نمونه هایی از میگو و ماهیان خوراکی خلیج و دریای عمان از جمله شیر ماهی ، تن ،‌شوریده ، کفشک ،‌حلوا(سفید و سیاه) ، سرخو، شهری ، راشگو، بیاه ، قباد ، صافی و ساردین ازایستگاههای دیلم ( ایستگاه ۱) ، چاه شور (ایستگاه ۲) ، چاهک (ایستگاه۳) ، ریگ(ایستگاه ۴) ، گناوه (ایستگاه ۵) ، بوشهر (ایستگاه ۶) ، رستمی ( ایستگاه ۷) ، هلیله (ایستگاه ۸) ، کنگان (ایستگاه ۹) و دیر (ایستگاه ۱۰) در دو فصل تابستان و زمستان در ۸ مرحله از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ توسط شناورهای کوچک محلی جمع آوری و بلافاصله در کلمن های پر یخ  نگهداری و سپس به آزمایشگاه میکروب شناسی منتقل گردید . سپس جهت شناسایی باکتریها بدن ماهیها و میگوها در شرایط استریل شکاف زده شد و سپس از نمونه های بافت بر روی محیط کشت انتخابی منتقل نموده و پس از انکوبه کردن و رشد باتستهای بیوشیمیایی و معمول در حدامکان باکتریها شناسایی شدند .

 

نتایج:

در ماهی و میگو به دنبال آلودگی آنها به میکروارگانیسمها مانند اسینتوباکتر ، فلاووباکتریوم، پزودوموناس ،‌سیتوفاگا ، اشریشیاکلی ، ویبریو،‌ باسیلوس ، کلستریدیوم می باشد که از آنها میکروارگانیسمهای خانواده انترباکتریاسه به تعداد زیاد اندامهای فوقانی ازجمله فلسها،آبششهاواندامهای روده در ماهی و میگو پیدا شده است .

 

بحث :

میکرو ارگانیسمها در اثر ورود فاضلابها به کرانه های خلیج فارس و دریای عمان وارد اکوسیستم دریایی می شوند . این میکروارگانیسمها بعد از سازگاری با شرایط محیط دریا توسط اولین زنجیره غذایی فیتوپلانکتونها و یا توسط نماتودها ، پلی کتها و کپه پودها مورد مصرف غذایی قرار می گیرند . سپس فیتوپلانکتونها توسط  زئوپلانکتونها مصرف می شوند و زئوپلانکتونها هم توسط بنتوزها ،‌روزنه داران ، خرچنگها ، میگوها ولارو ماهیان مورد تغذیه قرار گرفته و در نتیجه اینها هم توسط ماهیان کوچک تغذیه شده  و در نهایت این سیکل  غذایی به انسان ختم می شود . بدن ماهی محیط بسیار مناسبی برای رشد میکروارگانیسمها بوده زیرا آب آزاد در ماهی بالاست PH نیز در ماهی خنثی است و همینطور ماهی مقدار زیادی از غذاهای محلول جهت رشد میکروارگانیسمها را دارا می باشد و به همین جهت فلور میکروبی قسمت عمده ای از فلور طبیعی ماهی را تشکیل می دهد میگو معمولاً توسط تور ترال کفی صید می شود و در نتیجه میکروارگانیسمها همراه با میگو زیاد می باشد .

 

منبع:بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر