X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

برنامه ریزی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه :

در جامعه  امروزی شیر و گوشت از مواد غذایی درجه اول بشمار می آیند که به دلیل تأمین نیاز سیستم غذایی بدن مصرف کنندگان زیادی دارد و این تقاضا با افزایش جمعیت کشور روز به روز بیشتر می شود علل الخصوص شیر به خاطر ارزانی و تنوع مشتقاتش نقش پر رندگی در سفره هر خانواده دارد.

با یک نگاه اجمالی به بازار تقاضا برای این فرآورده مهم می توان حائز اهمیت بودن این صفت را دریافت . از طرفی به مناسب کوهستانی بودن منطقه و دسترسی آسان به کارخانه های تبدیل و تولید مواد لبنی منطقه جمعیت تولیدات  دام و همچنین نرخ بازده سرمایه گذاری طرح مذکور و که از سودآوری کافی برخوردار بوده احداث این واحد در شهرستان شیروان ضروری به نظر می رسد علاوه بر اینکه با احداث و راه اندازی چنین واحدی حداقل ۱۰ نفر نیروی انسانی بطور مستقیم شاغل خواهند شد و گاهی در جهت اشتغالزایی مفید برداشته خواهد شد

مقدمه :

در جامعه  امروزی شیر و گوشت از مواد غذایی درجه اول بشمار می آیند که به دلیل تأمین نیاز سیستم غذایی بدن مصرف کنندگان زیادی دارد و این تقاضا با افزایش جمعیت کشور روز به روز بیشتر می شود علل الخصوص شیر به خاطر ارزانی و تنوع مشتقاتش نقش پر رندگی در سفره هر خانواده دارد.

با یک نگاه اجمالی به بازار تقاضا برای این فرآورده مهم می توان حائز اهمیت بودن این صفت را دریافت . از طرفی به مناسب کوهستانی بودن منطقه و دسترسی آسان به کارخانه های تبدیل و تولید مواد لبنی منطقه جمعیت تولیدات  دام و همچنین نرخ بازده سرمایه گذاری طرح مذکور و که از سودآوری کافی برخوردار بوده احداث این واحد در شهرستان شیروان ضروری به نظر می رسد علاوه بر اینکه با احداث و راه اندازی چنین واحدی حداقل ۱۰ نفر نیروی انسانی بطور مستقیم شاغل خواهند شد و گاهی در جهت اشتغالزایی مفید برداشته خواهد شد.

۱- سرمایه گذاری کلی طرح : ۲۷۳۷/۳۶۹ م – ر

۲- سرمایه گذاری انجام شده : ۷۳۷/۳۶۹

۳- سرمایه گذاری مورد نیاز: ۲۰۰۰

۴- سهم مشارکت بانک :

۵- سهم مشارکت شرکت

۶- مدت اجرای طرح : بسکال پس از آزاد سازی شهید است.

۷- ظریت تولید سالانه شیر: ۳۶۷/۸

۸- ظرفیت تولید سالانه گوشت : ۱۱ تن

۹- ظرفیت تولید سالانه پنبه: ۱۵ رأس

۱۰- ظرفیت تولید سالانه کود : ۱۳۰ تن

۱۱- نیروی انسانی مورد نیاز : ۹

جدول سرمایه گذاری ارقام به م ر

ردیف

شرح

سرمایه گذاری انجام شده

سرمایه گذاری مورد نیاز

کل سرمایه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

زمین

خاک برداری و تسطیح

ساختمان

تأسیسات

ماشین آلات

خرید تقلیه

سرمایه در گردش

۱۰۰

۵۰

۴۶۹/۵۸۵

۹/۱

 

۱۴۸

۴۰۲

۱۲۵۰

۲۰۰

۱۰۰

۵۰

۴۶۹/۵۸۵

۹/۱۴۹

۴۰۲

۱۲۵۰

۲۰۰

 

جمع

۳۶۹/۷۳۷

۲۰۰۰

۳۶۹/۲۷۳۷

 

۱- محل اجرای طرح

۱-۱) زمین مورد نیاز به ابعاد ۷۲×56 متر و به مساحت ۴۰۳۲ متر مربع از قرار هر متر مربع ۲۰۰۰۰ ریال خریداری شده که دارای سند ششدانگ می باشد.

۳۵۵۰۰۰۰۰=۲۰۰۰۰×1775

۲۰۱۶۰۰۰۰=۵۰۰۰۰× 4032

۱-۲) هزینه خاک برداری خاک پرکن و تسطیع زمین مورد نظر بر اساس ۵۰۰ متر مکعب واز قرار هر متر مکعب ۰۰۰/۱۰ ریال برابر است با :  000/000/50=10000×5000

ردیف

شرح

واحد

تراز

قیمت واحد ریال

سرمایه انجام شده م-ر

سرمایه گذاری مورد نیاز

جمع کل م ر

۱

۲

خرید زمین

هزینه خاک برداری و تسطیح

مت مربع

متر مکعب

۵۰۰۰

۵۰۰۰

۲۰۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۰۰

۵۰

 

 

۱۰۰

۵۰

 

جمع

 

 

 

 

۱۵۰

 

 

۲- احداث ساختمان :

۲-۱) اصطبل شیری انرا  تلیه    به مساحت ۵/۳۲۰ متر مربع با دیواره آجر و سیمان صقف ، خرپا و ایرانیت و سیمان کاری دیواره و بتون ریزی کف و ساخت و نصب درب و پنجره و ترده مشی و جداسازی و برق کشی برای هر متر مربع عملیات اجرایی ۰۰۰/۵۰۰ ریال برآورده شده است.

۲۵/۱۶۰= ۵۰۰۰۰۰×320

۲-۱) اصطبل گوساله ها به مساحت ۵/۸۳ متر مربع با دیواره آجر و سیمان و صقف خرپا و ایرانیت سیمانکاری دیواره ، بتون ریزی کف و نصب درب و پنجره و نرده کشی و جداسازی و برق کشی برای هر متر مربع عملیات اجرای ۰۰۰/۵۰۰ ریال برآورد گردیده است.

م- ر .         75/41 = 000/500 ×5/83

۲-۳) زایشگاه / باکس / گوساله دانی : به مساحت ۳۶ متر مربع با دیواره آجر و سیمان و سقف خرپا وابرداشت سیمان کاری دیواره و بتون ریزی کف ، نصب درب و پنجره و ترده کش و جداسازی و ترده کش برای هر متر مربع ۰۰۰/۷۰۰ ریال برآورد شده است.

= ۷۰۰۰۰۰ × 36

۲-۴) شیر دوشی و اتاق پشت شیر دوشی به مساحت ۹۰ متر مربع با دیواره آجر و سیمان ، سقف خر پا دایرانسب و سیمان کرای دیواره و بتون ریزی کف و نصب شیر دوشی و کاش یکاری و نصب درب و پنجره و کار دو جداسازی و برق کشی برای هر متر مربع ۰۰۰/۹۰۰ ریال برآورد شده است.

= ۹۰۰۰۰۰ × 90

۲-۵) عبار بند و محوطه دامپزشکی : به مساحت ۲۶۲ متر مربع مشتمل بر دیوار کشی و احداث آبشخور از آجر و سیمان و نرده کشی و بتون ریزی کف و نصب درب و جداسازی و برق کشی برای هر متر مربع ۰۰۰/۱۲۰ ریال برآورد شده است.

۴۴۰۰۰۰/۳۱ = ۱۲۰۰۰۰ × 262

۲-۶)  انبار علوفه : به مساحت متر مربع با دیواره آجر و سیمان و سقف خر پا وایراشت و بتون ریزی کف و نصب و جداسازی و برق کشی برای هر متر مربع ۰۰۰/۷۰ ریال برآورد گردیده است   0000/800/72 = 000/700 ×104

۲-۷) خانه کارگری به مساحت ۶۳ متر مربع با دیواره آجر وسیمان و سقف آهن و ضریبی و سفید کاری و نصب درب و پنجره و لوله کشی و موزائیک کف و سرویس بهداشتی و حمام و برق کشی برای هر متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بر آورد گردیده است .

۰۰۰/۰۰۰/۶۳ = ۰۰۰/۰۰۰/۱ × 63

۲-۸)قسمت اداری و دفتری : به مساحت ۷۵ متر مربع با دیواره آجر و سیمان و سقف آهن و ضربی و سفید کاری و نصب درب و پنجره و لوله کشی و موزائیک کف وب رق کشی برای هر متر مربع ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال برآوردگردیده است .

۰۰۰/۰۰۰/۹۰ = ۰۰۰/۲۰۰/۱ ×75

۹) دیوار کشی به طول ۲۵۶ متر شامل پی کنی شفته ریزی و دیوار آجری و سیمان به قطر ۳۰cm و ارتفاع ۵/۱ متر برای متر مربع ۰۰۰/۲۵۰ ریال برآورد گردیده است .

۰۰۰/۰۰۰/۶۴ = ۰۰۰/۲۵۰ ×256

۱-۱۰) سیلوی زمینی : فضایی است برابر با ۱۶۵ متر مکعب شامل گود برداری و دیوار سنگ و ملات و سیمان و سیمان کاری دیواره و بتون ریزی کف  و حفرچاه فاضل آب که برای هر متر مکعب ۰۰۰/۱۱۰ ریال برآورد گردیده است .

۱۸۱۵۰۰۰۰=۰۰۰/۱۱۰×165

ردیف

شرح

واحد

قیمت واحد

متراژ

انجام شده

موردنیاز

جمع کل م- ر

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

جایگاه گاو شیری آنرا

جایگاه گوساله

زایشگاه /باکس/کوساله دامی

شیر دوشی با اتاق پشت

عبار بند و محموله دامپزشکی

انبار علوفه

خانه کارگری

قسمت اداری و دفتری

دیوار کشی

سیلو

هزینه های پیش بینی نشده ۵%

M2

 

M2

 

 

M2

M2

 

M2

M2

 

۵۰۰۰۰۰

 

 

 

 

۷۰۰۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۱

 

۰۰۰/۲۵۰

۰۰۰/۱۱۰

۵/۳۲۰

۵/۸۳

۳۶

۹۰

۲۶۲

۱۰۴

 

۶۳

۲۵۶

۱۶۵

 

۲۵/۱۶۰

۷۵/۴۱

۲/۲۵

۸۱

۴۴/۳۱

۸/۷۲

۶۳

۶۴

۱۵/۱۸

۸۷۹۵/۲۷

 

۲۵/۱۶۰

۷۵/۴۱

۲/۲۵

۸۱

۴۴/۳۱

۸/۷۲

۶۳

۶۴

 

۱۵/۱۸

۸۷۹۵/۲۷

جمع

۴۶۹/۵۸۵

 

۴۶۹/۵۸۵

 

 

۳- تأسیسات

۳-۱)انشعاب برق : یک رشته برق سه فاز ۱۵۰ آمپر با ترانس ۵۰ کیلووات آمپر و مجموعاً به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال

۳-۲) حفر یک حلقه چاه به عمق ۱۰۰m با لوله جدار ۱۲ اینچ مجموعاً به ارزش۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال

۳-۳) آب رسانی و برق رسانی : شامل لوله گذاری و کابل کشی محوطه و تأسیسات و چاه جهت انتقال آب و برق مجموعاً به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۱۰

۳-۴) منبع آب هوایی : مساحت یک دستگاه منبع آب به ظرفیات ۲۵۰۰ لیتر با ورق سفید و نصب روی پایه فلزی مجموعاً به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال

۳-۵) منبع سوخت : ساخت یک دستگاه منبع سوخت در ظرفیت ۰۰۰/۲ لیتر با ورق سیاه به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال

۳-۶) تانک حمل شیر : ساخت یکدستگاه تانک ۵/۱ تنی با ورق فولاد استیل به ارزش ۰۰۰/۵۰۰۰/۷ ریال

۳-۷) لوازم کارگری : خرید چند سری لوازم کارگری شامل بیل فرغون شیلنگ و…  مجموعاً به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال

۳-۸) بخاری : خرید دو دستگاه بخاری نفتی کاربراتوری هر یک به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال

۳-۹) خرید یک دستگاه یخچال ایرانی ۱۲ فوت به ارزش ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

۳-۱۰) خرید یکدستگاه باسکول بی نظیر ۲۰۰ کیلوگرمی به ارزش ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

۳-(۱) بیرون حمل شیر : خرید ۲۵ عدد بیدون آلومینیومی ۵۰ کیلوگرمی هر عدد ۰۰۰/۶۰۰ ریال مجموعاً به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال

۳-۱۲) کپسول آتش نشانی : خرید ۲ عدد کپسول پودری ۶ کیلوگرمی مجموعاً به ارزش ۰۰۰/۴۰۰ ریال

۳-۱۳) درب آهنی : مساحت و نصب یک عدد درب آهنی ماشین رو ۴ متری برای واحد به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأسیسات

ردیف

شرح

واحد

قیمت واحد ریال

مقدار

مقدار انجام شده

مقدار مورد نیاز

جمع کل م- ر

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۴

انشعاب برق

چاه آب

آب رسانی و برق رسانی

منبع آب

منبع سوخت

تانک حمل شیر

لوازم کارگری

بخاری

بخچال

باسکول بی نظیر

بیدون حمل شیر

کپسول آتش نشانی

درب آهنی

۱رشته

متر

 

عدد

عدد

عدد

دستگاه

دستگاه

دستگاه عدد

عدد

عدد

عدد

 

۵۰

۴۰

۱۰

۱۱

۳

۵/۷

۵

۱

۵/۱

۵/۱

۱۵

۴/۰

۴

۵۰

۴۰

۱۰

۱۱

۳

۵/۷

۵

۱

۵/۱

۵/۱

۱۵

۴/۰

۴

جمع

۹/۱۴۹

۹/۱۴۹

 

 4- ماشین آلات

۴-۱) شیر دوشی : خرید یک دستگاه شیر دوشی ۲ واحدی به مبلغ ۷ ریال

۴-۲) خرید یک دستگاه شیر سردکن یک تنی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال

۴-۳) وانت بار : خرید یک دستگاه نیسان سایپا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال

۴-۴) تراکتور : خرید یک دستگاه تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۷۷ ریال

۴-۵) خریک یک و دستگاه تریلی   چرخ کمپرسی ۵ تنی به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال

ماشین آلات

ردیف

شرح

واحد

قیمت واحد ریال

مقدار

مقدار انجام شده

مقدار مورد نیاز

جمع کل م- ر

۱

۲

۳

۴

۵

شیر دوش

شیر سردکن

وانت بار

تراکتور

تریلی

دستگاه

دستگاه

دستگاه

دستگاه

دستگاه

۷

۲

۹۰

۷۷

۱۵

۱

۱

۱

۱

۱

 

۷

۱۵۰

۹۰

۷۷

۱۵

۷

۱۵۰

۹۰

۷۷

۱۵

 

جمع

 

 

 

۴۰۲

۴۰۲

مصرف علوفه سالانه هر رأس دام

شرح

یونجه

ذرت علوفه ای

مکانیزه

ماده گاو شیری

یک از یکسالگی تا دو سالگی

گوساله ماده تانک گلی

گوساله نر پرواری

گاو نر اصیل با فعالیت جنسی

۲۲۰۰

۱۶۰۰

۷۵

۷۵۰

۳۰۰۰

۶۶۰۰

۳۳۰۰

۱۵۰۰

۲۱۰۰

۳۶۰۰

۱۶۰۰

۷۰۰

۴۰۰

۱۱۰۰

۱۰۰۰

 

قیمت خرید شیر گاو کیلوگر : ۲۷۰۰ ریال

قیمت خرید یونجه هر کیلو :  16350 ریال

قیمت حرید کستانتره هرکیلوگرم ۱۶۵۰ ریال

قیمت خرید گاو زیر پا : ۵۰۰ ریال

قیمت خرید کود دامی تن :   000/120 ریال

گاه زیر پای شیری و نر :    400kg

کاه زیر پای تلیه :   300kg

کاه زیر پای گوساله : ۱۰۰kg

کستانتره مصرفی سالیانه ۵۰ کیلوگرم افزایش یافته و در سال پنجم ۱۸۵۰kg ثابت و شیر تولیدی نیز در سال ۷۵۰۰ لیتر شیر و با افزایش کنسانتره سالیانه ۱۰۰ لیتر افزایش در روز ۷۹۰۰ لیتر ثابت خواهد ماند .

 

 

 

 

 

 

شرح

سال ۱

۲

۳

۴

۵

۶

ضرایب فنی

درصد کوساله گیری

درصد تلفات

درصد حذف

۸۰%

۴%

۱۰%

۸۰%

۴%

۲۰%

۸۰%

۴%

۲۰%

۸۰%

۴%

۲۰%

۸۰%

۴%

۲۰%

۸۰%

۴%

۲۰%

ترکیب گله

 

 

 

 

گاور شیری

گاو شیری قابل بهره برداری

گوساله ماده

گوساله نر

تلیه

گاو نر

۵۰

۴۹

۲۰

۲۰

۰

۱

۴۳

۴۲

۱۷

۱۷

۲۰

۱

۵۰

۴۹

۲۰

۲۰

۲۰

۱

۵۰

۴۹

۲۰

۲۰

۲۰

۱

۵۰

۴۹

۲۰

۲۰

۲۰

۱

۵۰

۴۹

۲۰

۲۰

۲۰

۱

تلفات

گاو شیری

۲

۰

۱

۱

۲

۱

۲

۱

۲

۱

۲

۱

فروش

گاو شیری حذفی

تلیه

گوساله نر

گاو نر حذفی

۵

۰

۲۰

۰

۸

۲

۱۷

۰

۱۰

۴

۲۰

۰۱

۱۰

۷

۲۰

۱

۱۰

۷

۲۰

۰

۱۰

۷

۲۰

۰

خرید

گاو شیری

۵۰

۱

۰

۱

۰

۱

۰

جدول حقوق و مزایای کارکنان

شرح

تعداد

حقوق ماهیانه م- ر

جمع حقوق ماهیانه

حقوق سالیانه

مدیر طرح

دامپزشک نیمه وقت

کارگر گاو داری

۱

۱

۳

۲

۶/۰

۳/۱

۲

۶/۰

۹/۳

۲۴

۲/۷

۸/۴۶

جمع

۵

 

 

۷۸

 

جدول هزینه های جاری

شرح هزینه ها

سال ۱

۲

۳

۴

۵

۶به بعد

حقوق کارکنان

۷۸

۷۸

۷۸

۷۸

۷۸

۷۸

خرید غذای دام

۰۷۵۵/۴۳۴

۷۱۹/۴۶۷

۲۲۳۵/۵۱۴

۳۹۸/۵۲۵

۵۲۳/۵۲۹

۶۴۸/۵۳۳

دارو و بهداشت

۵/۳

۸۱۲/۳

۱۸/۴

۱۸/۴

۱۸/۴

۱۸/۴

سوخت و انرژی

۲۷۵/۹

۲۷۵/۹

۲۷۵/۹

۲۷۵/۹

۲۷۵/۹

۲۷۵/۹

تعمیرات و نگهداری

۴۸۵/۳۸

۴۸۵/۳۸

۴۸۵/۳۸

۴۸۵/۳۸

۴۸۵/۳۸

۴۸۵/۳۸

سمپاشی ساختمانها

۷/۱

۷/۱

۷/۱

۷/۱

۷/۱

۷/۱

کاه زیر پا

۱۲

۳۵/۱۳

۵۵/۱۴

۴۲/۱۴

۴۲/۱۴

۴۲/۱۴

تلقیح مصنوعی

۵/۱۲

۵/۱۷

۷۵/۱۶

۵/۱۷

۵/۱۷

۵/۱۷

بیمه ساختمان و تأسیسات دام

۱۱۸/۲۱

۸۳۳/۲۳

۲۴/۲۵

۲۴/۲۵

۲۴/۲۵

۲۴/۲۵

پیش بینی نشده ۵%

۵۳۱/۳۰

۶۸۳/۳۲

۱۲/۳۵

۷۰۹/۳۵

۹۱۶/۳۵

۹۱۶/۳۵

جمع هزینه های جاری

۱۸۵/۶۴

۳۵۷/۶۸۶

۵۲۳/۷۳۷

۹۰۷/۷۴۹

۲۳۸/۷۵۴

۲۳۸/۷۵۸

قیمت تمام شده هر لیتر شیر

۱۹۴۵

۲۳۵۲

۲۱۵۸

۲۱۴۲

۲۱۴۲

۲۱۵۴

 

تولیدات طرح

شرح

واحد

سال ۱

۲

۳

۴

۵

۶

شیر

لیتر

۳۶۷۵۰۰

۳۲۳۰۰۰

۳۷۷۳۰۰

۳۸۲۲۰۰

۳۸۷۱۰۰

۳۸۷۱۰۰

گاو شیری حذفی

kg

۳۰۰۰

۵۱۰۰

۶۰۰۰

۶۰۰۰

۶۰۰۰

۶۰۰۰

گوساله نر پرواری

kg

۸۰۰۰

۷۰۰۰

۸۰۰۰

۸۰۰۰

۸۰۰۰

۸۰۰۰

تلیه مازاد

رأس

۲

۴

۷

۷

۷

کوددامی

تن

۱۳۵

۱۵۷

۱۵۷

۱۷۰

۱۷۵

۱۷۵

ارزش تولیدات م ر

شرح

ارزش ریال

سال ۱

۲

۳

۴

۵

۶

شیر

۲۷۰۰

۲۵/۹۹۲

۱/۸۷۲

۷۱/۱۰۱۸

۹/۱۰۳۱

۱۷/۱۰۴۵

۱۷/۱۰۴۵

گاو شیری ۶۰۰kgحذفی

۱۳۰۰۰

۳۹

۳/۶۶

۷۸

۷۸

۷۸

۷۸

گوساله نر پرواری

کیلویی۱۸۰۰۰

۱۴۴

۱۲۶

۱۴۴

۱۴۴

۱۴۴

۱۴۴

تلیه مازاد

۰۰۰/۰۰۰/۲۵

۵۰

۵/۱۱۲

۵/۱۱۲

۵/۱۱۲

۵/۱۱۲

کوددامی

۱۲۰۰۰۰

۲/۱۶

۷۸/۱۸

۳۴/۲۰

۳۴/۲۰

۳۴/۲۰

۳۴/۲۰

جمع

 

۴۵/۱۱۹۱

۱۸/۱۱۳

۵۵/۱۳۷۳

۷۸/۱۳۸۶

۰۱/۱۴۰۰

۰۱/۱۴۰۰

 

شرح

واحد

مصرف در سال

قیمت واحد به ریال

هزینه هزار ریال

 

 

آب مصرفی

برق مصرفی

گازوئیل

گاز

نفت

بنزین

M3

Kwh

Lm

 

کپسول

L

L

 

۱۸۲۵۰

۱۰۰۰۰

۲۴

۵۰۰۰

۴/۳۱۵۵

۱۹۵

۲۰۰

۸۰۰۰

۲۰۰

۸۰۰

۵۵۸۷/۳

۲

۱۹۲/۰

۱

۵۲۵/۲

 

 

جمع هزینه سوخت

۲۷۵۰۷/۹

 

 

جهت مصرف آب شرب دام از آب چاه استفاده می شود و هزینه ای بابت آن پرداخت نمی شود .

شرح

وزن/مقدار

واحد

قیمت واحد ریال

شیر تولیدی گاو شیری در سال اول

در سال دوم

در سال سوم

در سال چهارم

در سال پنجم

گاو شیری حذفی

گوساله نر پرواری

۷۵۰۰

۷۶۰۰

۷۷۰۰

۷۸۰۰

۷۹۰۰

لیتر

لیتر

لیتر

لیتر

لیتر

کیلوگرم

کیلوگرم

۲۷۰۰

۲۷۰۰

۲۷۰۰

۲۷۰۰

۲۷۰۰

۱۳۰۰

۱۸۰۰

 

شرح

سال

سال ۲

سال ۳

سال ۴

سال ۵

سال۶

درآمد ناخالص

۴۵/۱۱۹۱

۱۸/۱۱۳۳

۵۵/۱۳۷۳

۷۸/۱۳۸۶

۰۱/۱۴۰۰

۰۱/۱۴۰۰

هزینه

۱۸۵/۶۴۱

۳۵۷/۶۸۶

۵۲۳/۷۳۷

۹۰۷/۷۴۹

۲۳۸/۷۵۴

۲۳۸/۷۵۸

سود

۲۶۵/۵۵۰

۸۲۳/۴۴۶

۰۲۷/۶۳۶

۸۷۳/۶۳۶

۷۷۲/۶۴۵

۷۷۲/۶۴۵

مبانی محاسباتی طرح

۱- کارکنان به شرح جدول

۲- بهداشت و دارو : گاوشیری و نر هر رأس ۰۰۰/۵۰ ریال و تلیه ۰۰۰/۴۰ ریال گوساله نر و ماده ۰۰۰/۲۵ ریال

۳- گاو زبر پاشیده و نر هر رأس ۴۰۰kg و تلیه ۳۰۰kg و گوساله نر و ماده ۱۰۰kg هر کیلو ۵۰۰ ریال

۴- خوراک به شرح جدول جیره یونجه کیلویی ۱۳۵۰ ریال – کنستانتر ۱۵۰۰ ریال – سیلوی ذرت ۲۳۰ ریال ۵- سمپاشی ساختمان سالانه ۱۲ نوبت هر متر مربع مستتقف ۱۲۰ ریال غیر سقف ۵۰ ریال

۶- سوخت : نفت سفید ۵۰۰۰ لیتر در سال – کپسول گاز ۲ عدد در ماه برق روزانه ۵۰kwh گازوئیل ۱۰۰۰۰ لیتر – نفت و گازوئیل لیتر ۲۰۰ ریال – کپسول گاز هر عدد ۸۰۰۰ ریال و برق مصرفی هر کیلو وات ساعت ۱۹۵ ریال

۷- بیمه ساختمان و تأسیسات ۳ در هزار و ماشین آلات ۶ در هزار  گاو شیری و تلیه هر رأس ۲۵۰۰۰۰ ریال و وساله نر و ماده هر رأس ۱۰۰۰۰۰ ریال

۸- تولید شیر سالانه هر رأس گاو شیری ۷۵۰۰ لیتر و سالانه به ازای ۵ کیلو کنستانتره مصرفی ۱۰۰Kg به تولید اضافه و در سقف ۷۹۰۰ ثابت خواهد ماند و ارزش هر کیلو شیر ۲۷۰۰ ریال .

۹- گاو شیری حذفی ۳۵۰ کیلوگرم هر کیلو ۳۴۰۰۰ ریال گوساله پرواری ۲۵۰kg هر کیلو ۳۸۰۰ ریال کود تولیدی معاد ۳/۱ خوراک مصرفی به اضافه کاه زیر پا هر کیلو ۱۳۰ ریال تلیه قابل فروش هر رأس ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال

۱۰- تلقیح اسپرم هر رأس ۰۰۰/۲۵۰ ریال

۱۱- تعمیر و نگهداری معادل ۵% ارزش ماشین آلات و ۵/۲ %ساختمان و تأسیسات

 

ارسال نظر