X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

بیانیه ی استانداردهای حسابداری مالی شماره ۲۳

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بیانیه ی استانداردهای حسابداری مالی شماره ۲۳

FAS : آغاز اجاره اصلاحیه بیانیه س شماره ۱۳ ،FASB

خلاصه ی FAS . 23

تحت تاثیر بیانیه شماره ۱۳ : FASB، حسابداری اجاره ها ، آغاز اجاره تاریخی است که در آن دسته بندی اجاره تعیین می شود . اجاره در آغاز زمان و دوره اجاره با استفاده از دسته بندی مشخص شده در تاریخ شروع اجاره ثبت می شود . اگر دارای پوشیده شده توسط اجاره هنوز باید ساخته شود یا هنوز در تاریخ توافق و قرارداد اجاره یا هر تعهد قبلی به دست مستاجر نرسیده باشد، این حکم وجود دارد :

-تاریخ آغاز اجاره از تاریخی که ساختمان تکمیل شد یا ملک توسط موجر گرفته شد به تاریخی که قرارداد اجاره یا تعهدات قبلی دیگر صورت گرفته تغییر می یابد. این تغییر انجام می شود تا به طبقه بندی اجاره ای منجر شود که به دقت مفاد شرح معاملات را باز تاب می دهد .

-تغییر تعیین ارزش عادلانه ملک اجاره شده توسط مستاجر برای اجاره ای با شرایط مبنی بر قیمت یا شرط افزایشی دیگر از میزان بر آورده شده در آغاز تاریخ به میزانی که تعدیل شده تا به افزایش ها تحت تاثیر شرط افزایش دهنده اعتبار بخشد، زمانیکه:

A: قیمت و ارزش عادلانه بعنوان یک محدودیت در مبلغ دارایی مورد استفاده قرار می گیرد که باید ثبت شود، یا

B: قیمت و ارزش عادلانه بعنوان یک پایه و اساس برای تخصص مبلغ ثبت شده بین زمین و ساختمان ها به کار می رود .

این تغییر قصد دارد که محاسبه ی مستاجر در مورد مبالغی که مبالغ اجاره در پایان تعیین شده مربوط می شود را بنیان گذاری نماید .

اگر آغاز اجاره ی دوباره تعیین شده تاریخی قبل از شروع دوره ی اجاره باشد، با استثناهای محدودی این بیانیه ثبت افزایش ها در ارزش باقیمانده را که ممکن است بین این دو تاریخ به وقوع پیوندد را ممنوع می نماید.

بیانیه ی استانداردهای حسابداری مالی شماره ۲۳

:FAS  آغاز اجاره اصلاحیه بیانیه س شماره ۱۳ ،FASB

خلاصه ی FAS . 23

تحت تاثیر بیانیه شماره ۱۳ : FASB، حسابداری اجاره ها ، آغاز اجاره تاریخی است که در آن دسته بندی اجاره تعیین می شود . اجاره در آغاز زمان و دوره اجاره با استفاده از دسته بندی مشخص شده در تاریخ شروع اجاره ثبت می شود . اگر دارای پوشیده شده توسط اجاره هنوز باید ساخته شود یا هنوز در تاریخ توافق و قرارداد اجاره یا هر تعهد قبلی به دست مستاجر نرسیده باشد، این حکم وجود دارد :

-تاریخ آغاز اجاره از تاریخی که ساختمان تکمیل شد یا ملک توسط موجر گرفته شد به تاریخی که قرارداد اجاره یا تعهدات قبلی دیگر صورت گرفته تغییر می یابد. این تغییر انجام می شود تا به طبقه بندی اجاره ای منجر شود که به دقت مفاد شرح معاملات را باز تاب می دهد .

-تغییر تعیین ارزش عادلانه ملک اجاره شده توسط مستاجر برای اجاره ای با شرایط مبنی بر قیمت یا شرط افزایشی دیگر از میزان بر آورده شده در آغاز تاریخ به میزانی که تعدیل شده تا به افزایش ها تحت تاثیر شرط افزایش دهنده اعتبار بخشد، زمانیکه:

A: قیمت و ارزش عادلانه بعنوان یک محدودیت در مبلغ دارایی مورد استفاده قرار می گیرد که باید ثبت شود، یا

B: قیمت و ارزش عادلانه بعنوان یک پایه و اساس برای تخصص مبلغ ثبت شده بین زمین و ساختمان ها به کار می رود .

این تغییر قصد دارد که محاسبه ی مستاجر در مورد مبالغی که مبالغ اجاره در پایان تعیین شده مربوط می شود را بنیان گذاری نماید .

اگر آغاز اجاره ی دوباره تعیین شده تاریخی قبل از شروع دوره ی اجاره باشد، با استثناهای محدودی این بیانیه ثبت افزایش ها در ارزش باقیمانده را که ممکن است بین این دو تاریخ به وقوع پیوندد را ممنوع می نماید.

 

اطلاعات مقدمه ای و زمینه ای

۱ـ ازFASB در خواست شد تاکاربرد بیانیه شماره ی ۱۳ ،FASB، حسابداری اجاره ها برای یک معامله ی اجاره گرفتن که در آن موجر و مستاجر در مورد مدت اجاره ای قبل از ساخت ملک توافق کرده اند را مورد بررسی دوباره قرار دهد . پاراگراف ۲ شرایطی را توصیف می کند که در آن کاربرد لفظی بیانیه شماره ۱۳ ممکن است منجر به طبقه بندی و دسته بندی اجاره ای شود که ملا حظات اقتصادی را بازتاب می دهد که در توافق نامه شرکت می کند .

۲ـ اجاره ای که در واقع یک معامله ی اقتصادی می باشد ممکن است به عنوان یک اجاره ی عملی توسط هر دو گروه باشد تا یک اجاره ی سرمایه ای به مستاجر و یک اجاره اقتصادی و تامین مالی مستقیم به موجر . آن طبقه بندی از به کار گیری اصلاح ۹۰ در صدی معیار در بیانیه ی شماره ۱۳ FASB، درتاریخ تکمیل ساختن به جای تاریخ زودتر توافق یا تعهد بوجود می آید . اگر ارزش حقیقی و عادلانه ی ملک مورد اجاره در طول دوره ی ساخت افزایش یابد، امکان دارد که ارزش کنونی حداقل مبلغ اجاره در آغاز دوره ی اجاره بیش از ۹۰ درصد ارزش حقیقی برآورده شده ملک در تاریخ توافق قبلی باشد اما کمتر از ۹۰ درصد ارزش حقیقی ملک اجاره شده در تاریخ و زمانی بعد از تکمیل ساختمان باشد . از سوی دیگر، اگر ارزش حقیقی ملک اجاره شده در طول دوره ی ساخت کاهش یابد ، اجاره ای که در غیر این صورت به عنوان اجاره ی تامین مالی مستقیم و توسط موجر تعیین شده است ممکن است با معیار طبقه بندی به عنوان اجاره ی نوع فروش مطابقت می کند ، نیاز به یک تجدیدنظر و باز شناسی ضروری دارد با وجود اینکه موارد اجاره برای تامین کامل جبران و وصول هزینه و میزان قابل قبولی از بازگشت در سرمایه گذاری خالص موجر طراحی شده بود .

۳ـ با توجه به موارد در بالا مورد بحث قرار گرفته ، هیئت مدیره به این نتیجه رسید که، باید تعریف آغاز اجاره در بیانیه شماره ۱۳ ،FASB اصلاح شود تا آن را تاریخ توافق اجاره یا هر نوع تعهد قبلی بسازد . سابقا، اگر اجاره برای یک ملکی بود که توسط موجر ساخته یا درست می شد، آغاز اجاره تاریخی بود که ساختن تکمیل می شد یا تاریخی که ملک توسط موجر تحویل داده می شد . هدف این تغییر بهتر کردن طبقه بندی اجاره ای است که در تاریخ آغاز آن تعیین می شود، و بازتاب بررسی های اقتصادی است که در توافق نامه می آید . این بیانیه همچنین دو پاراگراف از بیانیه ی شماره ۱۳ را اصلاح می نماید تا آنرا تامین نماید ، اگر یک اجاره یک شرط تعدیل قیمت مبنی بر قیمت یا دوره ی ساخت مشابه باشد ، ارزش حقیقی در آغاز اجاره ، برای اهداف ثبت کردن اجاره ی موجر، تعدیل می شود تا تمامی افزایش هارا تحت تاثیر آن شرط انعکاس دهد.

۴ـ متن پیشنهادی بیانیه ی ارائه شده در حسابداری اجاره ها – آغاز اجاره در ۱۹ دسامبر ۱۹۷۷ منتشر شد. هیئت مدیره ۳۰ نامه حاوی نظریات در پاسخ به متن پیشنهادی دریافت کرد . بخش قطعی و اصلی نظریات به دست آمد و بررسی هیئت مدیره در مورد آنها در ضمیمه A، خلاصه ای از بررسی نظریات در مورد متن پیشنهادی، مورد بحث قرار می گیرد.

۵ـ هیئت مدیره به این نتیجه رسید که براساس اطلاعات می تواند یک تصمیم آگاهانه در مورد موضوعات اشاره شده توسط این بیانیه و بدون گزارش و دادرسی عمومی بگیرد واینکه تاریخ موثر و معامله مشخص شده در پاراگراف ۱۱ در بعضی شرایط توصیه می شود .

 

استانداردهای حسابداری مالی و ارئه گزارش  

اصلاحات بیانیه شماره ۱۳ ،FASB  

۶ـ پاراگراف ۵ (B) بیانیه شماره ۱۳ ، FASB   توسط این پاراگراف جایگزین شد :

 آغاز اجاره ، تاریخ توافق یا تعهد اجاره، حتی زودتر وقبل . برای اهداف این تعریف، یک تعهد مکتوب ، امضا شده توسط طرفین معامله باشد، و باید به طور ویژه و خاص شروط اصلی و اساسی معامله را مطرح می نماید. اگر هر یک از شروط اصلی بخواهد مورد مذاکره قرار گیرد ، چنین تعهد یا توافق نامه ی مقدماتی برای اهداف این تعریف مناسب نمی باشد.

۷ـ .این زیرنویس در پایان اولین جمله ی پاراگراف ۸(B) از بیانیه شماره ۱۳، FASB ضمیمه گشت :

اگر ملک مورد اجاره هنوز باید ساخته شود یا در زمان آغاز اجاره توسط موجر تحویل داده شده باشد ، معیار و ملاک طبقه بندی پاراگراف ۸ (B ) باید در تاریخی که ساخت ملک به پایان رسید یا زمانی که ملک توسط موجر تحویل داده شد اجرا گردد.

۸٫ این زیر نویس در پایان دومین جمله ی پاراگراف ۱۰ از بیانیه شمار ۱۳ ،FASB و در پایان دومین جمله پاراگراف ۲۶ (A) (I) تز بیانیه شماره ۱۳ ضمیمه شد:

اگر توافق یا تعهد اجاره ، حتی زودتر ، شامل شرط تعدیل مبلغ اجاره ی حداقل برای افزایش ها در هزینه ساخت یا تملک ملک مورد اجاره گردد یا شامل افزایش ها در مقیاس های دیگر هزینه یا ارزش ، مانند سطح قیمت کلی، در طول دوره ی ساخت یا قبل از تملک گردد، اثر تمامی افزایش هایی که رخ می دهد باید در تعیین قیمت حقیقی ملک مورد اجاره درآغاز اجاره ، برای اهداف این پاراگراف بررسی شود.

۹ـ پاراگرافهای ۱۷(a) و ۱۸ (a) بیانیه شماره ۱۳، FASB، با افزودن جمله پایانی زیر و زیرنویس مربوط به هر پاراگراف اصلاح شد.

ارزش باقیمانده برآورد شده برای محاسبه ارزش باقیمانده ضمانت نشده تامین کننده سود موجر نباید بیشتر از میزان برآورده شده در آغاز اجاره شود به جز مواردی که در زیرنویس آمده است.

  • اگر توافق نامه یا تعهد اجاره، حتی قبلی و زودتر، شامل شرط تعدیل مبلغ اجاره حداقل برای افزایش ها در هزینه ساخت تاتملیک ملک مورد اجاره یا افزایش ها در مقیاس های دیگر هزینه یا قیمت وارزش مانند، سطح قیمت کلی، در طول دوره ساخت یا قبل از تملیک گردد، اثر هر افزایشی که رخ دهد باید در تعیین قیمت باقیمانده برآورده شده ملک مورد اجاره در آغاز اجاره برای اهداف این پاراگراف بررسی شود.

۱۰ـ پاراگراف (c) 43 بیانیه شماره ۱۳، FASB با افزوده شدن جمله پایانی و زیرنویس مربوطه اصلاح گشت.

قیمت باقیمانده برآورد شده نباید از میزان ارزیابی شده در آغاز اجاره افزایش یابد به جز موارد عنوان شده در زیرنویس:

  • اگر توافق نامه یا تعهد، حتی قبلی، شامل شرط تعدیل حداقل مبلغ اجاره برای افزایش ها در هزینه ساخت یا تملیک ملک مورد اجاره افزایش در تعدادی از مقیاس های دیگر هزینه یا قیمت، مانند سطح قیمت کلی، در طول دوره ساخت یا قبل از تملیک گردد، اثر هر افزایشی که رخ دهد باید در تعیین قیمت باقیمانده برآورد شده ملک مورد اجاره در آغاز اجاره برای مقاصد این پاراگراف مورد بررسی قرار گیرد.

 

تاریخ شروع و انتقال

۱۱ـ شروط وقوانین این اصلاحیه بیانیه شماره ۱۳، FASB باید برای معاملات اجاره ای ثبت شده و اصلاحات توافق نامه اجاره ثبت شده در ۱ دسامبر۱۹۷۸ بعد از آن مفید و موثر باشد. به کارگیری قبلی و زودتر تشویق شد. علاوه بر این، به جز آنچه در جمله بعدی آمده است، شروط و قوانین این بیانیه باید با عطف به ماسق در همان زمان و به همان روش و همانطوری که شروط بیانیه شماره ۱۳ با عطف به ماسبق به کار گرفته شدند مورد استفاده قرار گیرند. (پاراگرافهای ۴۹ و ۵۱ بیانیه شماره ۱۳ را نگاه کنید) . سرمایه گذاری هایی که قبلاً شروط و قوانین بیانیه شماره ۱۳ را با عطف به ماسبق به کار می گرفتند و بیانیه های اقتصادی سالانه ای را بر اساس حسابهای تنظیم و تعدیل شده با عطف به ماسبق و قبل از تاریخ شروع این بیانیه چاپ کردند که ممکن است شروط این بیانیه را با عطف با ماسبق به کارگیرد اما نیاز به کارگیری آن نداشته باشد.

شروط این بیانیه نیازی به اجرا در مورد موضوعات بی اهمیت ندارند این بیانیه توسط رای متفق هفت عضو از هیئت مدیره استانداردهای حسابداری مالی پذیرفته شد.

 

ضمیمه A: خلاصه بررسی نظریات درمورد متن پیشنهادی

۱۲ـ متن پیشنهادی در ۱۹ دسامبر ۱۰۷۷ اصلاحیه پیچیده ای از تعریف آغاز اجاره در پاراگراف (b)5 بیانیه شماره ۱۳ ، FASB را ارائه داد. این تعریف اصلاح شده تعاریف متفاوت ومختلف مورد استفاده برای طبقه بندی و محاسبه اجاره را تغییر داد. همچنین متن پیشنهادی، در بسیاری از موارد مقادیر ثبت شده توسط موجر برای ارزش باقیمانده ملک مورد اجاره را به مقداری نه چندان بیشتر از برآورد موجر به عنوان آغاز اجاره محدود کرده است.

۱۳ـ بسیاری از مطابقات نشان داده است که اصلاحیه پیشنهاد شده بسیار پیچیده شده است و نیاز به روشن سازی و ساده سازی دارد. بعضی از تطابق ها این نظریه را مطرح ساختند که هیئت مدیره طبقه بندی اجاره را از ثبت اجاره جدا سازد. براساس این نظریات، هئیت مدیره این بیانیه نهایی را مجموعه ای از اصلاحات فردی ساخت که در کل نتیجه ای تقریباً همانند متن پیشنهادی داشت . اصلاحات فردی عبارتند از:

A: تعریف آغاز اجاره در پاراگراف ۵ (b) بیانیه شماره ۱۳، FASB تغییریافته است تا آن را تاریخ توافق نامه اجاره یا هر تعهد قبلی تعیین کند. این اصلاح و تغییر باید به طبقه بندی اجاره مستاجر بیانجامد که بررسی های اقتصادی را که در توافق نامه وجود دارد را بازتاب دهد.

B: یک زینویس به پاراگراف (b) 8 بیانیه شماره ۱۳ افزوده شد تا اجاره ملکی را که باید ساخته شده باشد یا توسط موجر تحویل داده شود. به عنوان یک اجاره نوع فروشی یا اجاره تامین مالی مستقیم  طبقه بندی شود اگر هیچ امر غیر قطعی و غیر مسلمی در مورد هزینه غیر قابل استردادی که باید توسط موجر و در تاریخی که ملک تکمیل شده یا توسط موجر تحویل و امور غیر مسلمی در آغاز اجاره وجود داشته باشد. این تغییر و اصلاح و اصلاح و تغییر توصیف شده در پاراگراف (a)13 در بالا، در ترکیب و تلفیق، باید به دسته بندی اجاره موجر بیانجامد که بررسی های اقتصادی را منعکس می سازد که مورد توافق قرار گرفته اند.

C: زیرنویس هایی به پاراگراف ۱۰ و ۲۶ (a) و (i) بیانیه شماره ۱۳ افزوده شدند که ملزم کردند یک موجر ارزش و قیمت حقیقی را در آغاز اجاره تعیین و تعدیل سازد، این به عنوان محدودیتی برای قیمتها و مقادیری که باید ثبت شود و به عنوان پایه و اساسی برای تخصیص بین زمین و ساختمان در اجاره یک ملک، برای اثرات شرط تعدیل و تعیین کننده موارد استفاده قرار گرفت. زیرنویس ها تنها برای اجاره هایی که شامل شروط تعدیل و تعیین کننده دوره مبنی بر هزینه  یا دوره ساخت مشابه یا دوره قبل از مالکیت می شود مورد استفاده قرار می گیرد.

D: پاراگرافهای ۰ و ۱۰ این بیانیه پارگرافهای (a) 18 و ۴۳ بیانیه شماره ۱۳ را اصلاح می کند تا میزان ثبت شده توسط موجر برای ارزش باقیمانده ملک تحت اجاره را به میزان و مقداری نه چندان بیشتر از میزان برآورد شده آغاز اجاره محدود سازد . زیرنویس ها برای فراهم آوردن یک استثناء محدود شده به این شرط و تقاضا در اتفاقی که یک اجاره شامل شرط تعدیل و تنظیم کننده دوره مبنی بر هزینه یا دوره ساخت مشابه یا دوره قبل از مالکیت می گردد، افزوده شدند.

E: اگر یک اجاره تعدیل و تنظیم یک شرط اجاره را ایجاب نماید به خاطر تغییرات مشخص روی داده درطول دوره ساخت یا قبل از تملیک ، یک تعیین جدید مرتبط با به وقوع پیوستن ثبت شده نیاز داشته باشد. متن پیشنهادی تغییرات و اصلاحات قاعده ای را بوجود می آورد که برای تمامی شروط اجاره که اصلاحات را ایجاب می نمایند مورد استفاده قرار می گیرد. برای ساده سازی، این بیانیه تنها شروط تعدیل و تعیین کننده معمول دوره مبنی بر قیمت یا دوره ساخت مشابه یا قبل از تملیک را نشان می دهد (پاراگراف (c) 13 در بالا را مشاهده نمایید). طرفین اجاره باید اصلاحات مناسبی برای منعکس کردن اثر شرایط توافقی که در طول دوره اجاره ادامه دارد، بوجود آید.

۱۴ـ تعدادی از مطابقت ها به کارگیری تعریف اصلاح شده آغاز اجاره برای چند برابر کردن کنار گذاشتن های تجهیزات براساس قرارداد اجاره اصلی را مورد تردید و سئوال قرار دادند. اگر یک قرارداد اجاره اصلی مشخص کند که مستاجر باید تعداد حداقل و کمی از بخش ها یا ارزش دلاری تجهیزات را متحمل شود و اگر تمامی شروط اصلی دیگر بیان شوند، آغاز اجاره تاریخ قرارداد اجاره اصلی نسبت به حداقل تعیین شده می باشد. آغاز اجاره برای کنارگذاشتن و پیاده کردن تجهیزات بیش از میزان حداقل تعیین شده تاریخی است که مستاجر تجهیزات را سفارش می دهد زیرا مستاجر موافق اجاره تجهیزات تا آن تاریخ نمی باشد. در میزان و دامنه ای که مبلغ اجاره برای کنارگذاشتن مورد نیاز براساس میزان و ارزش در تاریخ پیاده کردن و کنارگذاشتن اجاره می باشد، در واقع یک شرط تعدیل کننده دوران قبل از تملیک بر پایه ارزش وجود دارد. پاراگرافهای ۱۰ ـ ۸ این بیانیه این شرایط را نشان می دهند . اگر یک قرارداد اجاره اصلی نیاز به این نداشته باشد که مستاجر تمامی ارزش دلاری یا کمیت مقداری حداقل تجهیزات را کنار بگذارد. این قرارداد صرفاً پیشنهادی توسط موجر برای اجاره تجهیزات با یک قسمت توافقی می باشد و آغاز اجاره تاریخی است که مستاجر تجهیزات را سفارش می دهد.

۱۵ـ تعدادی از مطابقت ها نشان می دهند که کاربرد عطف به ماسبق بیانیه پیشنهاد شده به تخمین و برآوردهای مجددی برای طبقه بندی و محاسبه اجاره های موجر نیاز داشته و اینکه آیا هزینه ترازبندی شده است یا نه را مورد سئوال قرار می دهد. هئیت مدیره نیاز است یا نه یا اینکه آیا کاربرد محمل این بیانیه مجاز می باشد یا خیر را مورد بررسی مجدد قرار می دهد.

پاراگرافهای ۱۱۹ـ ۱۱۵ بیانیه شماره ۱۳، FASB بررسی هایی را که در نیاز به کاربرد عطف به ماسبق آن بیانیه بوجود آمده اند را مورد بحث قرار می دهد. همان بررسی ها بر هئیت مدیره در مورد تصمیمشان برای پذیرش انتقال نیازها در این بیانیه تاثیر می گذارند. این بیانیه مجاز می باشد، اما نیازی به ، بکارگیری عطف به ماسبق سرمایه گذاری هایی که قبلاً بیانیه شماره ۱۳ را به طور عطف ماسبق مورد استفاده قرار اده اند ندارند. Ana بیانیه های اقتصادی سالانه ای منتشر کردند که براساس محاسبات تعدیل و تنظیم شده عطف به ماسبق می باشد.

تمامی سرمایه گذاری های دیگر باید شروط این بیانیه را به صورت عطف به ماسبق مورد استفاده قرار دادند و در همان زمان آنها شروط بیانیه شماره ۱۳ را به صورت عطف به ماسبق بکار می بردند، شرکتهایی با تعداد زیاد اجاره هایی که تحت تاثیر قرار گرفته اند ممکن است قادر به استفاده انبوه حسابها و برآوردها یا روش های نمونه گیری آماری برای محاسبه تغییرات و اصلاحات مورد نیاز می باشند.

 

منبع : www.padida.ir

 

ارسال نظر