X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

بیماری ریشه سیب زمینی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ضدعفونی کردن خاک راهکاری عملی برای مبارزه با بیماری مرگ ریشه سیب زمینی نیست.
محققان معتقدند استفاده از تناوب و ضدعفونی کردن خاک مزرعه هر چند در کنترل مرگ گیاهچه موثر است ولی راهی عملی برای مبارزه با مرگ ریشه سیب زمینی نیست.
این تحقیقات نشان می دهد استفاده از تناوب با اینکه امکان دارد اثر مفیدی داشته باشد ولی به علت وسیع بودن دامنه میزبانی قارچ و همچنین سهولت ورود مجدد آن به مزرعه عملا تاثیر زیادی نخواهد داشت.
تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده راهکارهای پیشگیرانه را مفیدتر از راه حلهای درمانی می داند. ضدعفونی کردن خاک با نجار و یا مواد شیمیایی و ضدعفونی کردن غده های بذری جهت از بین بردن سختینه های روی غده ها با قارچ کشهایی نظیر تیابندازول و بنومیل و PCNB تا حدی به کاهش پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه کمک می کند، اما مهمترین راهکار این است که از کاشت سیب زمینی در نواحی مرطوب یا زهکشی نشده و زمین هایی که سابقه آلودگی دارند، اجتناب شود و بذر روی بسترهای برجسته و در خاکی که بهترین شرایط را برای رشد سریع گیاهچه فراهم آورد، کشت شود. وجود فاصله بین گیاهان و سهولت تهویه سطح خاک نیز از عوامل بازدارنده ریشه بیماری است.

ضدعفونی کردن خاک راهکاری عملی برای مبارزه با بیماری مرگ ریشه سیب زمینی نیست.
محققان معتقدند استفاده از تناوب و ضدعفونی کردن خاک مزرعه هر چند در کنترل مرگ گیاهچه موثر است ولی راهی عملی برای مبارزه با مرگ ریشه سیب زمینی نیست.
این تحقیقات نشان می دهد استفاده از تناوب با اینکه امکان دارد اثر مفیدی داشته باشد ولی به علت وسیع بودن دامنه میزبانی قارچ و همچنین سهولت ورود مجدد آن به مزرعه عملا تاثیر زیادی نخواهد داشت.
تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده راهکارهای پیشگیرانه را مفیدتر از راه حلهای درمانی می داند. ضدعفونی کردن خاک با نجار و یا مواد شیمیایی و ضدعفونی کردن غده های بذری جهت از بین بردن سختینه های روی غده ها با قارچ کشهایی نظیر تیابندازول و بنومیل و PCNB تا حدی به کاهش پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه کمک می کند، اما مهمترین راهکار این است که از کاشت سیب زمینی در نواحی مرطوب یا زهکشی نشده و زمین هایی که سابقه آلودگی دارند، اجتناب شود و بذر روی بسترهای برجسته و در خاکی که بهترین شرایط را برای رشد سریع گیاهچه فراهم آورد، کشت شود. وجود فاصله بین گیاهان و سهولت تهویه سطح خاک نیز از عوامل بازدارنده ریشه بیماری است.
بیماری مرگ ریشه سیب زمینی یا ریزوکتونیا از بیماریهای قارچی مهم در سیب زمینی است که دارای میزبانهای متعددی بوده و روی پنبه، کلم، بقولات و غیره نیز ایجاد بیماری سیاهی طوقه در گیاهچه می کند. این بیماری به نامهای شانکر ساقه، شانکر جوانه و سیاه دانه نیز معروف است، قارچ این بیماری اغلب به جوانه های ریز خاک حمله کرده، باعث ایجاد لکه های قهوه ای رنگ و فرورفته روی ساقه های سفید می شود. این لکه ها ممکن است دور ساقه را در زیر خاک فراگرفته موجب تشکیل ساقه های ثانویه شوند که در نتیجه آن، خروج گیاهان آلوده از خاک به تاخیر
می افتد و بوته ها در مزرعه رشد نامساوی خواهند داشت. در گیاهان مسن تر غده ها اغلب ناصاف، بدشکل و به مقدار کم یا به تعداد زیاد ولی کوچک تشکیل شوند. این گونه غده ها اغلب نزدیک به سطح خاک تولید شده و معمولا در معرض نور قرار گرفته و به رنگ سبز درمی آیند. وجود
سختینه های سیاهرنگ کوچک و بزرگ در سطح غده های آلوده، مهمترین علامت این بیماری است.
قارچ عامل این بیماری در برابر خشکی حساس است و در مناطق خشک به آسانی از بین می رود.
مرگ ریشه سیب زمینی در اغلب نقاط ایران وجود دارد ولی تاکنون در دماوند، کرج، مازندران، قزوین، اردبیل، فیروزکوه، فارس، همدان، اصفهان، خراسان و کرمان گزارش شده است.
میزان خسارت این بیماری در ارقام حساس سیب زمینی تا ۲۰ درصد مقدار محصول برآورد شده است.

ارسال نظر