X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

تربیت چیست

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

معنی و مفعوم تربیت 

تربیت (education ) در جریان زندگی انسان نقش اساسی دارد و هر کس به مقدار کم و بیش از آن بهره مند است و مورد توجع قیلسوفان و روشنفکران و شعر او بوده است و هر یک به جنبه خاصی می پردازند آغاز تربیت از بدو تولد است تربیت او برای زندگی است و به تربیت نیاز دارد و زندگی انسان ابعاد گوناگون جسمی و روانی ، احتماعی ، احتماعی اقتصادی سایسی و سراتجان فرهنگی . و بنابراین دادن یک تعریف جامعه وجود ندارد و بیشتر با مصادیق کار دارد . گروهی هم در این مورد تعریف تربیت را ممکن می دانند و می گویند برای هماهنگی تربیت نظری و تربیت علمی باید تعریف روشنی باشد انسان گراها تربیت را وسیله تحقق انسان واقعی می دانند و عمل گراها آن را اخذ و بازسازی تجربه می دانند نظر پیترز تربیت را فرانید می داند برای انتقال معرفت ئو ارزش است . ما در این کتاب بیشتر به جنبه نداری تا حمل بحث می شود و مشکل عمده در تعریف تربیت مشخص و معین و طبیعی نبودن آن است و نظر و پیچیده است شبیه عمل هنرمند . و در جنبه نظری هم تربیت به مثابه علم یا دانش مودون مورد قبول واقع نشده ۱- تعلیم و آموزش ( instruion ) در لغت به معنی آموختن آگاهانیدن … است ( آموزش تلاش معلم برای انتقال دانش)

 

معنی و مفعوم تربیت 

تربیت (education ) در جریان زندگی انسان نقش اساسی دارد و هر کس به مقدار کم و بیش از آن بهره مند است و مورد توجع قیلسوفان و روشنفکران و شعر او بوده است و هر یک به جنبه خاصی می پردازند آغاز تربیت از بدو تولد است تربیت او برای زندگی است و به تربیت نیاز دارد و زندگی انسان ابعاد گوناگون جسمی و روانی ، احتماعی ، احتماعی اقتصادی سایسی و سراتجان فرهنگی . و بنابراین دادن یک تعریف جامعه وجود ندارد و بیشتر با مصادیق کار دارد . گروهی هم در این مورد تعریف تربیت را ممکن می دانند و می گویند برای هماهنگی تربیت نظری و تربیت علمی باید تعریف روشنی باشد انسان گراها تربیت را وسیله تحقق انسان واقعی می دانند و عمل گراها آن را اخذ و بازسازی تجربه می دانند نظر پیترز تربیت را فرانید می داند برای انتقال معرفت ئو ارزش است . ما در این کتاب بیشتر به جنبه نداری تا حمل بحث می شود و مشکل عمده در تعریف تربیت مشخص و معین و طبیعی نبودن آن است و نظر و پیچیده است شبیه عمل هنرمند . و در جنبه نظری هم تربیت به مثابه علم یا دانش مودون مورد قبول واقع نشده ۱- تعلیم و آموزش ( instruion ) در لغت به معنی آموختن آگاهانیدن … است ( آموزش تلاش معلم برای انتقال دانش)

 

 

دانلود فایل powerpoint

 

 

پسورد : www.padida.ir

ارسال نظر