X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

تعریف ترازیابی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ترازیابی توسط شیلنگ پر آب : این روش درکارهای ساختمانی مانند کشیدن خط زه ـ کف ریزی … استفاده می شود نحوه عمل آن که از خاصیت ظروف مرتبط استفاده می شود بدین قرار است: شیلنگی را پر از آب کرده و برای اینکه آب داخل آن نریزد انگشت را روی دهانه آن قرار می دهند (باید توجه شود که هوا داخل شیلنگ نمانده باشد) حال یک سر شیلنگ در روی نقطه ای که می خواهند اختلاف ارتفاع آن نقطه مانندa  را با  b  بدست بیاورند نگه می دارند و سر دیگر آن را به نقطه b  متصل می نمایند.

غ

تعیین اختلاف ارتفاع نقاط نسبت به هم را ترازیابی levelling و یا نیولمان nivellement می گویند.

 

انواع ترازیابی

ترازیابی بنا به دقت مورد نظر و سرعت لازم ممکن است به یکی از سه صورت زیر انجام گیرد:

۱-               ترازیابی فشارسنجی یا بارومتریک

۲-               ترازیابی غیر مستقیم یا مثلثاتی

۳-               ترازیابی مستقیم یا هندسی

 

ترازیابی با رومتریک یا فشار سنجی که آن را آلتیمتری altimetrie نیز می گویند. درمواقعی که سرعت عمل زیاد و دقت کم مورد نظر باشد از این روش استفاده می شود.

اساس این روش بر پایه پیداکردن اختلاف ارتفاع دو نقطه مانند  a و b از روی فشار هوا و درجه حرارت و میزان رطوبت موجود در دو نقطه a و b  استوار است و در حالتهای معمولی از فرمول            

h2-h1=Δh = c(1+αt)log p1/p2  

محاسبه می شود که در این فرمول :

c ضریبی است که مقدار آن در سیستم متریک ۱۸۴۰۰ و t میانگین درجه حرارت دو محیط a  و b   . p1  و  h1  به ترتیب فشار و ارتفاع نقطه a وp2  و  h2  به ترتیب فشار و ارتفاع نقطه b و α = 1/273 می باشند.

 

 

ترازیابی غیر مستقیم یا مثلثاتی ( ژئودزی) :

این ترازیابی با معلوم بودن فواصل نقاط به خصوص در مثلث بندی ها با اندازه گیری زاویه سمت الراس از رابطه 

 

Δh = D.tgi+hi –hs محاسبه می گردد. برای اینکه خطای انکسار و کرویت به حداقل خود برسد این ترازیابی دو طرفه و همزمان انجام می گیرد.

 

ترازیابی مستقیم یا هندسی و انواع آن:

در این قسمت از روشهای مختلف ترازیابی مستقیم و اصول و مفاهیم آن بحث می شود

الف – ترازیابی بدون دوربین و بدون شاخص

ب – ترازیابی بدون دوربین با شاخص

ج – ترازیابی با دوربین و با شاخص

 

الف – ترازیابی بدون دوربین و بدون شاخص

۱- ترازیابی توسط شیلنگ پر آب : این روش درکارهای ساختمانی مانند کشیدن خط زه ـ کف ریزی … استفاده می شود نحوه عمل آن که از خاصیت ظروف مرتبط استفاده می شود بدین قرار است: شیلنگی را پر از آب کرده و برای اینکه آب داخل آن نریزد انگشت را روی دهانه آن قرار می دهند (باید توجه شود که هوا داخل شیلنگ نمانده باشد) حال یک سر شیلنگ در روی نقطه ای که می خواهند اختلاف ارتفاع آن نقطه مانندa  را با  b  بدست بیاورند نگه می دارند و سر دیگر آن را به نقطه b  متصل می نمایند.

حالا شیلنگ را در نقطه b  آن قدر بالا و پایین می برند تا اینکه سطح آب روی نقطه a  قرار گرفته و از طرف دیر شیلنگ یعنی نقطه  b آب بخواهد سرریز شود در این حال دو نقطه a  و  b  هم ترازبوده و با اندازه گیری فواصل نقاط   a  و  b  تاکف یعنی AA’  و  BB’می توان اختلاف ارتفاع دو نقطه A‘  و  B’ را پیدا نمود.

۲- استفاده از شاقول

دراین روش تخته ای معمولا به طول دو متر انتخاب نموده و آنرا مانند شکل کلاف کرده ودر وسط آن یک شاقول آویزان می کنیم . حال آنرا در یک منطقه کاملا صاف که قبلا توسط دیگر وسائل نقشه برداری کنترل شده قرار داده و محل انتهای شاقول را علامت می زنیم .

حال اگر بخواهیم اختلاف ارتفاع دو نقطه مانند A   و  B  را پیدا کنیم به صورت شکلهای زیر عمل می نماییم.

ب – ترازیابی بدون دوربین با شاخص

اینروش نیز چندین طریقه دارد:

۱- ترازیابی به وسیله شیب سنج که بیشتر در مورد پروفیل های عرضی و پیاده کردن امتدادی با شیب معلوم

و یکنواخت مورد استفاده قرار می گیرد.

۲- ترازیابی به وسیله شمشه و تراز بنائی که به شمشه تراز معروف است و معمولا در تهیه پروفیل عرضی درمناطق کوهستانی مورد استفاده می باشد. نقشه بردارها معمولا از یکی از شاخص ها (معمولا طول شاخص ۴ متر است ) به عنوان شمشه و از دیگری به عنوان شاخص یا اندازه گیر استفاده می نمایند.

 

ج- ترازیابی با دوربین و با شاخص

در این قسمت ابتدا وسائل ترازیابی و سپس اصول ترازیابی و جداول مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.

 

ساختمان ترازیاب :

ساختمان دستگاه ترازیاب از سه قسمت زیر تشکیل شده است:

–         قسمت فوقانی که شامل تلسکوپ ووسائل قراولروی می باشد.

–     قسمت میانی که شامل تراز و قسمتی از بدنه و در بعضی از ترازیابها دارای صفحه مدرج (لمب افقی) برای اندازه گیری زاویه های افقی          می باشد.

–         قسمت تحتانی که شامل پیچ های تراز کننده و اتصال و صفحه اتصال دستگاه بر روی سه پایه می باشد.

 

قسمت تلسکوپ دستگاه که مطابق شکل از قسمتهای   عدسی شیئی- عدسی چشمی – لوله تلسکوپ – صفحه رتیکول – محور کلیماسیون و محور عدسیها تشکیل شده است.

 

چنانچه از شکل فوق پیداست محور عدسیها خطی است که مرکز عدسی شیئی را به مرکز عدسی چشمی وصل می نماید .

محور کلیماسیون با محور دیدگانی- خطی است که مرکز تارهای رتیکول را به مرکز عدسی ای شیئی و چشمی وصل می کند. ( در صورتیکه دستگاه خطا نداشته باشد و از تنظیم خارجنشده باشد) چنانچه در شکل بالا پیداست این محور بر محور عدسیها منطبق خواهدبود در غیر این صورت خطایی ایجاد می شود که آن را خطای کلیماسون می گویند. 

 

تراز- ساختمان تراز بخشی از یک تور یا لوله شیشه ای است که منهای قسمتی کوچک تمام آن از مایعی مثل الکل یا اتر و یا سولفوردوکربن و قسمت کوچک باقیمانده نیز از گاز همان مایع پر می شود. قسمت حاوی گاز را حباب تراز می نامیم.

اجزا یک ترازیاب :

۱-               پیچ ترازیاب لوبیایی

۲-                چشمی

۳-                چشمی تراز لوبیایی

۴-                پیچ تنظیم تصویر

۵-                قفل حرکتی افقی

۶-                پیچ حرکت آهسته افقی

۷-               پیچ تراز

 

محور لوله تراز – خطی است که در مرکز حباب تراز بر لوله تراز مماس می باشد. این خط موازی محور کلماسیون است . در غیر این صورت دستگاه دارای خطای کلماسیون است.

 

محور قائم یا محور اصلی- محوریست که امتداد قائم را می دهد ( بنابراین وقتی که دستگاه تراز باشد امتداد قائم بر محور لوله تراز عمود است و دستگاه ول این محور دوران می نماید و چون تمام اندازه گیری ها متکی به این محور است بایستی قائم بودن این محور به خوبی تحقیق شود (توسط تراز ) بنابراین وقتی می گوییم  دستگاه تراز است یعنی محور قائم دستگاه بر محور قائم مکان (امتداد شاقول) منطبق است.

 

انواع ترازها

ترازهای حباب دار عموما از تور شیشه ای ساخته می شوند و بنا به شعاع و نوع برش آن در دستگاه های گوناگون هستند.

در دستگا های نقشه برداری معمولا جهار نوع تراز بکار میرود :

الف- تراز کروی شکل

ب- تراز استوانه ای

ج- تراز لوبیایی: یک تراز استوانه ای است که در بالای آن یک سیستم  منشوری قرار دارد و تصویر در انتها به صوت دو لپه لوبیا در می آید .

وقتی که دستگاه تراز باشد دو لپه لوبیا بر هم منطبق می شود.

 

د- ترازهای اتوماتیک : از مدتها قبل کارخانجات سازنده وسائل نقشه برداری در این فکر بودند که دستگاهی بسازند که خط قراولروی آن بعد از تنظیمات لازم در تحت شرایط و اثرات قوه ثقل بطور خودکار افقی بماند. اولین دستگاه ساخته شده ترازیابی بود که در آن از تراز آبی استفاده میشد.دقت ایت تراز حدود ۲ بود . سپس از پاندول برای ایجاد خط افقی استفاده شد که دقتی حدود ۶۰-۴۰ داشت.

تا اینکه در سال ۱۹۲۰ با استفاده از مایع جیوه ( که تقریبا یک اتوماسیون انجام می داد) دستگاهی ساخته شد که دقتی در حدود دستگاهی ساخته شد که دقتی در حدود ۱۵ داشت . بالاخره در سال ۱۹۵۰ با استفاده از کمپانساتور دستگاه ترازیابهای اتوماتیک با دقت حدود ۵ که دقتی معادل دقت ترازیبهای حبابدار دارد ساخته و به بازار عرضه شد.

برای ایجاد حالت تعادل تراز از سه منشور ( که دو تای آنها ثابت و منشور وسطی که توسط چهارتار غیر قابل کش آمدن و غیر مغناطیسی معلق است و در اثر ضربه و یا شوکی که به دستگاه وارد می شود نوسان می نماید) استفاده می کنند .

و چون این منشور معلق هیچگونه اصطکاکی ندارد برای اینکه نوسانات منشور زودتر خنثی شود از یک سیستم خنثی کننده نوسانات(که عبارت است از یک سیلندر متصل به نخ منشور و یک پیستون ثابت که فاصله شان حدود ۰/۱ میلی متر است) استفاده شده است. بنابراین هر گونه حرکتی که به سیستم وارد شود پس از حدود ۱/۲ ثانیه خنثی می شود.

کار این منشور اینست که بعد از شوک یا ضربه کوچکی که به دستگاه وارد می شود به نوسان در آمده و خط

دیدگانی را بعد از شکست هایی که به آن وارد می شود به صورت افقی نگهدارد.

شکل زیر کمپانساتور NA2 WILD را نشان می دهد. اجزای آن عبارتند از :

– تارهای غیر قابل کش آمدن یا نوار تعلق (۱۸)

– خط دیدگانی (۱۹)

– منشورهای ثابت (۲۰)

– قاب کمپانساتور که به بدنه تلسکوپ محکم شده است(۲۱)

– منشور معلق (۲۲)

– اهرم وارد کننده شوک (۲۳)

– دکمه شوک دهنده (۲۴)

– پیستون کنترل کننده نوسان (۲۵)

– سیلندر کنترل کننده نوسان (۲۶)

 

پیچ های تراز کننده- تعداد پیچ های تراز کننده تراز در دستگاههای زاویه یاب و یا تراز یاب ۳ یا ۴ عدد می باشند و از آنها برای تنظیم تراز دستگاهها استفاده می شود.

 

نحوه تراز کردن دستگاهها :

الف : برای تنظیم ترازهای استوانه ای در حالتی که دوربین سه پیج تنظیم کننده تراز داشته باشد لوله تراز را موازی دو پیچ قرار داده. با پیچاندن پیچ a  و b در دو جهت مخالف ( هر دو به داخل یا به خارج) حباب را به وسط هدایت  می نمائیم بعد از قرار گرفتن حباب در وسط دستگاه را دوران می دهیم تا تراز در مقابل پیچ سوم c قرار بگیرد.

با حرکت دادن پیچ سوم تراز را به محل خود هدایت می نمائیم  این عمل ممکن است چند بار دیگر تکرار شود تا اینکه دستگاه کاملا تراز گردد. بعد از تراز کردن کامل دستگاه را هر طرف بچرخانیدتغییر نمی کند. (یعنی تراز از محل خود حرکت نمی کند)

ب- تنظیم تراز کروی : این تراز رات تر از تراز استوانه ای تراز می شود برای تراز کردن آن کافیست با دو پیچ حباب را در مقابل پیچ سوم قرار دارد. مطابق شکل و با چرخاندن پیچ سوم حباب را به داخل محفظه هدایت نمود .

ج- تنظیم تراز لوبیایی : این تراز پیچ مخصوص جداگانه ای دارد . اما در ترازیابهای مهندسی برای آنکه سرعت زیاد شودبه جای تراز لوبیایی یک تراز اتوماتیک قرار داده اند  و عمل آن با وارد کردن شوک به دستگاه انجام     می گیرد. یعنی پاندولی که به وسیله یک نخ بی وزن در دستگاه کار گذاشته شده به وسان درآمده و محور قائم را بر محور لوله تراز عمود می نماید.

 

 

میر یا شاخص مدرج

وسیله دیگری که درترازیابی لازم است شاخص مدرج یا میر است. این وسیله چوب مدرجی می باشد که معمولا طول آن ۴ متر و در حالتهای دو تکه یا چهار تکه و یا کشویی ساخته می شود . برای پیدا کردن اختلاف ارتفاع دو نقطه آن را روی دو نقطه مورد نظر قرار داده پس از تراز کردن دستگاه و تنظیم تارهای رتیکول عدی را که تار رتیکول وسط آنرا  قطع می نماید قرائت      می کنند و معمولا این عدد چهار رقمی قرائت می شود.

تنظیمات ترازیاب:

بطور کلی تنظیمات ترازیاب دو نوع می باشد.

–         تنظیمات موقتی

–          تنظیمات دائمی

 

تنظیمات موقتی :

تنظیماتی هستند که در هر ایستگاه  گذاری و هر قرائت بایستی آنها را تنظیم و عملیات را کنترل نمود که عبارتند از :

۱- استقرار : یعنی قرار دادن دوربین روی سه پایه مربوطه و مستقر کردن آن در روی نقطه مورد نظر ( ایستگاه گذاری)

در استقرار دوربین بایستی نکات زیر رعایت شود:

الف : حتی المقدور دوربیندروسط دو نقطه ای باشد که می خواهیم اختلاف ارتفاعشان را تعین کنیم.

ب : بلندی سه پایه ( دستگاه بعد از استقرار )بایستی متناسب با قد عامل باشد تا عامل همواره بر دستگاه مسلط باشد.

ج: دستگاه را بایستی در محل محکم ( از نظر جنس خاک)  استقرار کرد یعنی دستگاه از نظر استقرار بایستی پایدار باشد( تا حرکت عامل در اطراف دستگاه و وزش باد درتراز آن موثر نباشد)

۲- تراز کردن دستگاه : ( از نظر تراز کروی و در صورتیکه تراز استوانه ای هم داشته باشد تراز استوانه ای )  در این مرحله برای رات تر کردن امر تراز بایستی در موقع استقرار پایه ها را طوری زمین گذاشت که دستگاه به طور تقریب تراز باشد و سپس مراحل تراز را طبق روشهای یاد شده در صفحات قبل انجام داد. بایستی توجه داشت در موقع هر قرائت بایستی تراز لوبیایی دستگاه را تنظیم نمود. در موقعیکه دستگاه تراز اتوماتیک به جای تراز لوبیایی داشته باشد در هر قرائت بایستی دکمه مربوط به آن را فشار داد ( لازم به یادآوری است که تراز کروی و یا استوانه ای چون حساسیت کمتری نسب به تراز لوبیای دارند در هر ایستگاه گذاری فقط یک بار تراز می شوند در صورتیکه  تراز لوبیایی را در هر قرائت بایستی تراز نمود).

۳-حذف پارالاکس : یعی درمیدان دید آوردن شیئی مور نظر در دوربین (واضح دادن تصور شاخص) و همچنین روش کردن تارهای رتیکول.

تنظیمات دائمی : همانطور که قبلا گفته شد محورهای یک دستگاه نقشه برداری مانند ( nivo )  عبارتند از محور عدسی ها – محور کلیماسیون (محور دیدگانی )محور لوله تراز

 

 

 

 

 منبع : پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

 

ارسال نظر