X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

تهویه مطبوع

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شرایط محیط زیست انسان تأثیر مستقیمی برچگونگی حالات روانی ، وضعیت فیزیکی ، نحوه‌ انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد . از آنجائیکه بخش عمده‌ زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد ، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان  خواه محل کار باشد یا منزل و غیره ، واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهیه‌ هوای مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنهاست . زیباترین و گرانبهاترین ساختمانها در صورتیکه فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند قابل سکونت نخواهند بود . 

تهویه مطبوع :

شرایط محیط زیست انسان تأثیر مستقیمی برچگونگی حالات روانی ، وضعیت فیزیکی ، نحوه‌ انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد . از آنجائیکه بخش عمده‌ زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد ، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان  خواه محل کار باشد یا منزل و غیره ، واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهیه‌ هوای مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنهاست . زیباترین و گرانبهاترین ساختمانها در صورتیکه فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند قابل سکونت نخواهند بود . اهم وظایف یک سیستم تهویه مطبوع عبارتند از : کنترل دما ، رطوبت و سرعت وزش هوا ،‌زدودن گرد و غبار ، تعفن و سایر آلودگیهای هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکربها و باکتریهای معلق در هوا . گرمایش وسرمایش هوا متناسب با فصل ،‌ عمده ترین وظیفه‌ یک سیستم تهویه مطبوع بوده بقیه‌ وظایف در مراتب بعدی اهمیت قرار می گیرند . آنچه مربوط به محاسبات سیستم گرمایش ساختمان می شود رد فصل دوم عرضه شد ، اما محاسبات سیستم شامل دقایق و نکاتی است که باعث پیچیدگی آن نسبت به گرمایش می شوند . پرداختن به تمامی این نکات و تشریح جزئیات انواع سیستم های تهویه مطبوع که در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرند ، امری است که از مجال این کتاب خارج بوده و نیازمند نگارش یک کتاب قطور جداگانه است . آنچه با توجه به حجم کتاب حاضر می توان ارائه نمود تنها آن قسمت از محاسبات تهویه مطبوع را در برمی گیرد که در تمام سیستمها مشترک بوده و عمدتاً  در ارتباط با روش های غالب تهویه مطبوع در ایران است .

سیستم ها و کاربرد ها :

گزییش صحیح نوع سیستم تهویه مطبوع برای یک فضا یا ساختمان بخصوص ، تصمیم بسیار حساسی است که توسط مهندس طراح سیستم اخذ می شود . در این انتخاب علاوه بر دانش مهندس طراح ، نظر کارفرما و یا ساکنین و امکانات  و شرایط ساختمان نیز دخالت دارند . عوامل زیادی باید موردتجزیه و تحلیل و قضاوت قرارگیرند که از اهم

 

آنها ، ایده های شخص یا سازمان سرمایه گذار و جنبه های اقتصادی طرح می باشند . عمده ترین مسائلی را که باید ملحوظ نظر طراح سیستم تهویه مطبوع قرارگیرند می توان بترتیب زیر برشمرد :

<!–[if !supportLists]–>1-  <!–[endif]–> امکانات مالی شخص یا سازمان سرمایه گذار

<!–[if !supportLists]–>2-  <!–[endif]–> فضا یا ساختمان      هدف ، موقعیت مکانی

<!–[if !supportLists]–>3-  <!–[endif]–> مشخصات خارج ساختمان      دما ،‌رطوبت ، باد  ،  تابش آفتاب ،‌سایه

<!–[if !supportLists]–>4-  <!–[endif]–> تغییرات بار حرارتی داخل ساختمان    ساکنین ،  چراغها ، سایر مولّدهای حرارت

<!–[if !supportLists]–>5-  <!–[endif]–> قابلیت ساختمان در ذخیریه کردن حرارت اکتسابی

<!–[if !supportLists]–>6-              <!–[endif]–> لزوم و ظرفیت پیش سرمایش جهت کاستن از اندازه‌ دستگاههای تهویه مطبوع و یا سرمایش جزئی ساختمان .

<!–[if !supportLists]–>7-              <!–[endif]–>جنبه های فیزیکی فضا یا ساختمان از نظر تطبیق با سیستم تهویه مطبوع ، تجهیزات و تنظیم عملکزد سیستم تحت بار حرارتی جزئی

<!–[if !supportLists]–>8-  <!–[endif]–>انتظارات و ایده های شخص کارفرما در مورد کیفیت هوای محیط

 

دانلود کامل تحقیق


ارسال نظر