X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

جنگل

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

حفظ محیط زیست در جامعه کنونی ما از جایگاه ارزشی والایی برخوردار است. نه منحصرا   به این دلیل که ما به بهره برداری از منابع خوراکی و آب آشامیدنی نیاز داریم ، بلکه  گسترش مفهوم محیط زیست و ارتباط تنگاتنگ آن با سیاست ها و راهبردهای اقتصادی کشور، توجه به این عامل را ضروری می نماید.
اقتصاد ایران وابستگی شدید به فعالیت های نفتی و عایدات حاصل از آن دارد. علی رغم تمام فعالیت های انجام شده ، هنوز تصور اقتصاد بدون نفت ، توهمی بیش نیست.
ذخایر عظیم قابل بازیافت و نیاز به مداوم بودن درآمدهای حاصل از این فرآورده ، جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش به نفت وابسته می کند. از طرف دیگر، کشور با تهدیدات زیست محیطی متعددی مواجه است.

حفظ محیط زیست در جامعه کنونی ما از جایگاه ارزشی والایی برخوردار است. نه منحصرا   به این دلیل که ما به بهره برداری از منابع خوراکی و آب آشامیدنی نیاز داریم ، بلکه   گسترش مفهوم محیط زیست و ارتباط تنگاتنگ آن با سیاست ها و راهبردهای اقتصادی کشور،   توجه به این عامل را ضروری می نماید  .
اقتصاد ایران وابستگی شدید به فعالیت های   نفتی و عایدات حاصل از آن دارد. علی رغم تمام فعالیت های انجام شده ، هنوز تصور   اقتصاد بدون نفت ، توهمی بیش نیست  .
ذخایر عظیم قابل بازیافت و نیاز به مداوم   بودن درآمدهای حاصل از این فرآورده ، جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش به نفت   وابسته می کند. از طرف دیگر، کشور با تهدیدات زیست محیطی متعددی مواجه   است  .
نابودی جنگلها با سرعت بسیار زیاد، فرسایش خاک ، پیشروی کویر و بیابان ها   در سراسر کشور، آلودگی آبهای آشامیدنی و غیرآشامیدنی ، آلودگی هوا، مصرف نامحدود   منابع طبیعی ، رعایت نکردن استانداردها و حداقل های زیست محیطی توسط صنایع و… از   جمله تهدیدات زیست محیطی است که در صورت نبود راهکارهای اساسی ، کشور را با فاجعه   زیست محیطی روبه رو خواهد کرد. مهمترین چالشی که کشور در فرآیند تدوین راهبرد رشد   اقتصادی با آن مواجه است ، پارادوکس نیل به رشد اقتصادی و حفاظت زیست محیطی   است  .بسیاری از طرحهای توسعه ای بویژه توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه.با   تهدیدهای زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، آلودگی رودخانه ها و آبها ناشی از پسابهای   صنعتی و فاضلاب ها همراه است  .از طرف دیگر، جلوگیری از عوارض تخریب ، در بیشتر  موارد از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست ، در تدوین استراتژی ، پیش بینی راهکاری که تامین رشد اقتصادی را با تضمین حفاظت زیست محیطی به همراه داشته باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است.با لحاظ ذخایر نفتی کشور (پنجمین منبع نفتی و دومین منبع گازی جهان) ، وابستگی اقتصاد کشور به این فرآورده (۸۵ درصد از درآمدهای ارزی کشور از نفت تامین می شود و بخشهای مختلف برای تامین نیازهای وارداتی خود به درآمد حاصل از نفت اتکا دارند. صادرات خالص نفت ایران در روز ۶٫۲ میلیون بشکه است) تهدیدهای زیست محیطی (آلودگی هوا ، آبها و دریاها ، تخریب جنگلها و مراتع و افزایش تهدید بیابان زایی) و همچنین تعهدات کشور در سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی حفاظت از محیط زیست (کنوانسیون تغییرات آب و هوا ، کنوانسیون حفاظت دریایی ، کنوانسیون بیابان زدایی) ، راهبرد توسعه پایدار کشور باید به گونه ای تدوین شود که با ادغام ملاحظات زیست محیطی در تصمیم گیری ها ، حفاظت از منابع طبیعی را تعمیم و از آلاینده ها و تخریب زیست بوم ها جلوگیری کند و ضمن حفظ و ارتقای جایگاه کشور در بازارهای نفتی ، کشور را در پایبندی به تعهدات زیست محیطی بین المللی با مشارکت فعال در سازمان ها و کنفرانس های بین المللی آماده سازد. در تدوین این راهبرد ، توجه به عناصر کلیدی از جمله هدایت و رهبری ، طراحی و برنامه ریزی ، اجرا و نظارت از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، نقش مردم در حفظ محیط زیست و ضرورت اطلاع رسانی و مشارکت آنها در زمینه مقابله با تهدیدات زیست محیطی ، درک ویژه و صحیح از مفهوم توسعه پایدار برای نسل کنونی و نسلهای آتی ، توانایی در ایجاد رابطه متقابل اقتصاد، امور اجتماعی و محیط زیست ، اهمیت به مقوله مشارکت و نهادینه سازی آن ، ایجاد هماهنگی بین بودجه و اولویت های استراتژیک کشور، اتکا به ظرفیت های موجود کشور، اتکا به استراتژی ها و متخصصان و علوم موجود ، نظارت بر روند اجرایی ، نظارت بر نتایج حاصله ، بهره گیری از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی ، اعتمادسازی بین دولت و سازمان های غیردولتی زیست محیطی از دیگر محورهای عمده ای است که در طراحی و برنامه ریزی ها می بایست مد نظر قرار گیرد. به کارگیری ابزارهای اقتصادی (از جمله حقوق مالکیت ، ایجاد بازار ، ابزارهای مالی و پولی ، نظام جریمه ای ، نظام مالیاتی و التزام های حسن انجام کار) افزون بر ایجاد علائم کمبود در منابع و خسارات زیست محیطی ، باعث ارتقای کیفیت در مصرف منابع و به حداقل رساندن ضایعات شده و زمینه نیل به توسعه پایدار را فراهم می کند.
 
آبیاری غرقابی یا کرتی (Flooding irrigation)
در این روش کرتهائی نسبتاً تراز به شکل مربع یا مربع مستطیل آماده ساخته و آب را از جوی مجاور وارد کرت می کنند که پس از پر شدن کرت، آب را قطع می کنند (بدون فاضلاب) در روش آبیاری کرتی با فاضلاب ، کرتهای طویل و کم عرض ساخته شده و آبی که وارد کرت می شود و پس از پر شدن وارد فاضلاب گردیده و از فاضلاب برای آبیاری کرتهای زیرین استفاده می شود. در آبیاری کرتی خاک، بذر و مواد غذائی در معرض شستشو قرار گرفته و خاک نیز سله می بندد. برای کاهش فرسایش، زمین به صورتی باید تسطیح گردد که شیب آن کم بوده و آب با سرعت در درون کرت جریان نیابد. علاوه بر این چون طوقه و ساقه گیاهان نیز در تماس با آب هستند. ممکن است دچار بعضی از بیماریها شوند
آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول است. هر چند فقط ۱۵ درصد از زمینهای کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و ۸۵ درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذای مردم جهان از همین زمینهای آبی حاصل می‌شود. که این خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاری در بخش کشاورزی است.
آبیاری تشتکی :
طرح آزمایشی به صورت کرتهای دو بار خرد شده با ۳ تکرار بودکه دورهای آبیاری عبارت بودند از: آبیاری پس از ۸۰، ۱۱۰ و ۱۴۰ میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک کلاس ‏A‏ بعنوان کرت اصلی و کرت فرعی شامل مقادیر آب ۴۰، ۷۰ و ۱۰۰ درصد تبخیر تشتک برای هر یک از دورهای مذکور و ارقام ساحل و سای اکرا نیز در داخل کرتهای فرعی فرعی قرار داشتند . نتایج آزمایش نشان داد که بین دورهای آبیاری از نظر عملکرد کل، وزن وش تک قوزه و تعداد قوزه در بوته اختلاف معنی دار وجود نداشت . مقدار آب آبیاری نیز تاثیری بر عملکرد کل، وزن وش تک قوزه نداشت . درحالیکه در صفت تعداد قوزه در بوته بین تیمارهای مقدار آب آبیاری ۷۰ و ۴۰ درصد اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی اختلاف این تیمار با تیمار ۱۰۰ درصد معنی دار بود .بین دو رقم نیز از نظر عملکرد کل، وزن وش تک قوزه و تعداد قوزه در بوته اختلاف معنی دار مشاهده نگردید . بیشترین کارایی مصرف آب مربوط به تیمار زمان آبیاری پس از ۸۰ میلی متر تبخیر از تشتک و ۴۰ درصد مقدار آب آبیاری بود .
آبیاری قطره ای :
این روش آبیاری ابتدا در گلخانه ها مرسوم بود، ولی در سالهای اخیر به مزارع نیز کشانیده شده است. گرچه در محیط گلخانه می توان تمام خاک گلدان را، بدین شیوه مرطوب نگاهداشت ولی در مزرعه ، عملاً همه خاک گرداگرد ریشه ها مرطوب نمی گردد، ولی به تحقیق ثابت شده است که اگر حدود ۲۵ درصد از ریشه های گیاه، به اندازه کافی، آب دریافت دارند گیاه می تواند به رشد عادی خود ادامه دهد. با آبیاری قطره ای به مقدار زیادی در مصرف آب صرفه جویی به عمل می آید. وسایل مورد نیاز این شیوه آبیاری عبارتند از : پمپ، لوله های پلاستیکی (به قطر کم) و قطره چکان های کوچک که آب از آنها بصورت قطره قطره بیرون بیاید. به فراخور اندازه گیاه، معمولاً پای هر بوته یا بین هر دو تا چهار بوته یک قطره چکان قرار می دهند.

مجرای قطره چکان قابل تنظیم است، و به فراخور نیاز گیاه، می توان میزان آب را کنترل کرد لوله های اصلی را معمولاً به قطر ۵ سانتیمتر و لوله های فرعی را به قطر یک سانتیمتر انتخاب می کنند، البته این اندازه ها استاندارد نیست بلکه بر حسب نوع گیاه می تواند تغییر کند. لوله ها از پلاستیک سیاه برگزیده می شوند که هم قیمت آن ارزانتر است و هم به سبب رنگ سیاه آنها جلبک ها نمی توانند بر روی آنها رشد کنند.کودهای شیمیایی را می توان در آب حل کرد و به گیاه داد. گرفتگی لوله ها و قطره چکان ها از معایب این روش است که با نصب فیلترها می توان تا حدودی از آن جلوگیری به عمل آورد. لوله ها معمولاً هم سطح زمین قرار می گیرند و در آخر فصل جمع آوری می شوند.
ماهی
امروزه اهمیت و ارزش آبزیان به عنوان یک ماده غذایی کاملاً اثبات شده و بر کسی پوشیده نیست. به طوری که امروزه ۲۰% از پروتئین حیوانی مورد نیاز بشر را آبزیان تأمین می کنند.
ماهی سفید دریای خزر یا southern caspian kutum با نام علمی Rutilus frisii kutum (kamansky 1901) منحصراً در سواحل جنوبی دریای خزر زندگی می کند. از ماهیان بسیار لذیذ و با ارزش دریای خزر محسوب می شود که از اهمیت تجاری و اقتصادی بالایی برخوردار است. این ماهی در میان هموطنان ساکن شمال کشور از محبوبیت خاصی برخوردار است به طوری که بعضاً افراد بومی واژه ماهی را صرفاً برای این گونه به کار می برند و انواع دیگر ماهی را به اسم مثلاً کفال، کپور و غیره می شناسند و کلمه ماهی را مترادف با ماهی سفید می دانند. ماهی سفید سالانه دو مهاجرت پاییزه و بهاره دارد که از اواسط آبان و اسفند در رودخانه هایی همچون سفیدرود، رودخانه های انزلی، رود گرگان، شفارود، تجن، نمک آبرود و غیره وارد شده تخم ریزی می کند. طول ماهی تا ۷۵ سانتیمتر و وزن آن تا ۶ کیلوگرم می رسد، اما وزن متوسط آن حدود ۱/۵ کیلوگرم است. در سالهای نه چندان دور این ماهی به علت صید بی رویه و کنترل نشده به یک ماهی نایاب و گران قیمت در بازار تبدیل شده بود که با تدبیر کارشناسان شیلات این ماهی به طور مصنوعی در رودخانه های استان گیلان و مازندران تکثیر شده و بچه ماهی ها به دریا رها شدند که ماحصل آن امروز احیای مجدد ذخایر این گونه با ارزش دریای خزر و فراوانی نسبی آن در بازار ماهی است. این ماهی یک گونه گوشتخوار بوده و از نرم تنان همچون صدفها و دیگر کفزیان تغذیه می کند اما نکته قابل توجه و جالب این است که تاکنون تکنیک پرورش این ماهی در شرایط کنترل شده به دست نیامده و ما چیزی به عنوان ماهی سفید پرورشی نداریم.
 
همانطور که پیش از این ذکر شد در یک دوره زمانی ذخایر این ماهی ارزشمند یعنی ماهی سفید دریای خزر کاهش یافت و در بازارها نایاب
ـ ماهی سفید دارای فلسهای کوچک و فشرده ای است درحالی که فلسهای آمور یا کپور علفخواردرشت تر است، به طوری که فلسهای ماهی سفید رودی خط جانبی آن یعنی از پشت آبشش تا دم ۶۳ـ۵۲ عدد بوده اما در آمور از ۴۰ تا ۴۵ عدد تجاوز نمی کند.
ـ ماهی سفید رنگی نقره ای و براق با جلای فلزی دارد در حالی که آمور یا کپور علفخوار به رنگ سبز لجنی است.
ـ ماهی سفید دارای بدنی دوکی شکل است درحالی که آمور یا کپور علفخوار بدنی استوانه ای و باریک تر نسبت به سفید خزر دارد.
ـ سرماهی سفید برجسته است اما سر کپور علفخوار یا آمور پخ بوده به طوری که تصور می شود از بالا و پایین فشرده شده است.
ـ ماهی سفید نر در فصل تولیدمثل دارای یکسری برجستگی ها در ناحیه سر است که Epithelial Tubercell یا جوانه های عشق گفته می شود و از جمله صفات ثانویه جنسی است که در ماهی سفید دیده شده اما در آمور وجود ندارد.
ـ مانند سایر موارد در اینجا نیز بافت ماهیچه ای ماهی سفید که یک ماهی دریایی است به علت حرکتی دائمی و تغذیه طبیعی فشرده تر بوده درحالی که گوشت ماهی آمور که یک ماهی پرورشی است نرم تر است.

ماهی‌های شمال

ماهی آزاد: مرغوب‌ترین ماهی جهان به حساب می‌آید. دوکی شکل و کشیده است. فیله‌ماهی آزاد را به صورت دودی هم مصرف می‌کنند.
ماهی سفید: دوکی شکل و با گوشت سفید و لطیف است. البته جنس نر این ماهی روی سرش خال‌های درشت و سفید دارد، کشیده ‌تر است و گوشت بیشتری دارد. نوع دریایی‌اش هم، قطعا از نوع پرورشی مرغوب‌تراست.
ماهی کفال: این ماهی دوکی شکل، گوشت سفید اما سفتی دارد و اصالتا روسی است. شمالی‌ها اغلب نوع \”دودی\” و \”شور\” آن را مصرف می‌کنند. سرخ شده و کبابی کفال را هم با نارنج و لیمو میل می‌کنند.

ماهی‌های جنوب

ماهی حلوا سفید: فلس دارد، اما با یک دست کشیدن، تمیز می‌شود. جنوبی‌ها به‌ آن \”زبیده\” به معنای برگزیده می‌گویند. \”حلوا\” را اغلب به صورت شکم خالی در روغن سرخ می‌کنند و سر سفره می‌آورند. ماهیحلوا سیاه، گوشت سفت‌تری دارد، اما مزه‌اش همان است.
ماهی شوریده: ماهی شوریده، دوکی شکل و ظریف است. گوشت سفید و کم‌تیغ‌اش هم بعد از پخت،نرم و لذیذ می شود. این ماهی را درسته و البته با شکم خالی، می‌توان سرخ کرد.
ماهی شیر: تقریبا بدون تیغ و بی‌آزار است؛ با گوشتی صورتی که ضایعات کمی دارد. همه‌جوره‌اش را هم درست می‌کنند: سرخ کرده، بخارپز و کبابی.
ماهی هامور: هامور اسم خانوادگی تعداد زیادی ماهی خلیج فارس و دریای عمان است. در این میان، هامور قهوه‌ای را می‌شود برای مهمانی، درسته کباب کرد. گوشتش بعد از پختن، سفید و البته سفت می‌شود. وقت پختن قلیه‌ماهی با ماهی هامور، پوستش را نمی‌کنند، چون حسابی لعاب می‌اندازد.

ماهی های پرورشی:

ماهی‌های پرورشی کمی لاغرتر و کم‌بنیه ‌تر از انواع دریایی شان‌اند، اما اغلب این شانس را دارید که آنها را زنده تهیه کنید.
فعلا این ماهی‌ها را پرورش می‌دهند:
کپور معمولی، کپور آیینه، کپور چرمی، آمور، کپور نقره‌ای، سرگنده و قزل‌آلای رنگین‌کمان.

ماهی های رودخانه‌ای:

این ماهی ها کوچک‌اند و البته ارزان‌تر از انواع دریایی و اگر طریقه پخت آنها را بدانید، بسیار خوش‌خوراک هستند که شامل سوف، لای ماهی، اردک‌ماهی، اسبله، سس ماهی، سیاه‌ماهی، قزل‌آلای خال قرمز و… هستند.
راه های پیشگیری مواد غذایی
یکی از آسیب های مهم بر فرد و جامعه اسراف و زیاده روی است که پی آمدهای منفی و گاه خطرناکی، چه در بعد اقتصادی و چه در بعد اخلاقی بر جای می گذارد. اسراف، در اصل به معنای تجاوز ار حد وسط است. مفهوم و گستره معنایی این واژه در قرآن کریم، همان معنای لغوی آن است. راغب اصفهانی می گوید: «سَرَف» تجاوز از حد در هر کاری است که آدمی انجام می دهد». واژه «تبذیر» نیز، پراکنده ساختن و جدا کردن چیزی است که به تدریج در معنای مجازی نابود کردن و هدر دادن مال و در تعبیر عامیانه «ریخت و پاش» به کار رفته است.
از نگاه قرآن و روایت های پیشوایان دین، تمام واجبات و محرمات دینی، حدود الهی است و هرگونه تغییر در احکام یا عمل نکردن به آن، خروج از حد و ممنوع است. البته کاربرد قرآنی این واژه بسیار فراوان است، برای مثال: اسراف در قتل، یعنی قصاص فرد یا افرادی غیراز قاتل (آل عمران: ۳) که خود تجاوز از حد الهی قصاص است. بنابراین، مصرف هرگونه کالایی که حرمت شرعی دارد، نوعی اسراف است .
هر گاه مصرف کمی یا کیفی کالا برای بدن زیان بار باشد، درصورت مصرف گونه ای از اسراف است. چنان که این مهم، از سخن امام صادق علیه السلام نیز به روشنی برمی آید : در مصرف آنچه بدن را سالم نگاه می دارد، اسراف نیست، بلکه اسراف در چیزی است که مال را تباه سازد و به بدن زیان رساند.
استفاده از امکانات مادی بیش از نیاز، به عنوان معیار سوم مطرح است، مانند خوردن بیش از اندازه نیاز یا ساختن منزلی بسیار وسیع که به همه آن به هیچ وجه نیازی نیست. این سخن امیرمؤمنان علی علیه السلام نیز ناظر به همین معیار است: «ما فوقَ الکَفافِ اِسرافٌ؛ بیش از اندازه کفاف، اسراف است.
مصرف خیلی از خوراکی ها بالقوه مضر نیست و این مصرف بیجا ویا زیاد از حد اونه

ارسال نظر