X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

دکترلوئی پاستور

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

روزنا مه ها رقص میکروب ها را کاریکاتور می کردند ؛مردم عوام نیزتصنیف های هجو آمیز ساخته بودند و بچه هایشان در کوچه و با زار می خواندند…؛اما پاستور و شاگردانش برای همین مردم ناسپاس واکسن ضد هاری؛واکسن سیاه زخم؛ سرم دیفتری؛سرم سیاه زخم سرم ضد سم مار؛ و غیره می ساختند…

دکترلوئی پاستور

{کا شف واکسن ضد هاری؛سیاه زخم؛دیفتری؛وغیره}

 روزنا مه ها رقص میکروب ها را کاریکاتور می کردند ؛مردم عوام نیزتصنیف های هجو آمیز ساخته بودند و بچه هایشان در کوچه و با زار می خواندند…؛اما پاستور و شاگردانش برای همین مردم ناسپاس واکسن ضد هاری؛واکسن سیاه زخم؛ سرم دیفتری؛سرم سیاه زخم سرم ضد سم مار؛ و غیره می ساختند…

سالها پاستور را مسخره کردند؛ پزشکان فکر او را در مورد ساختن {واکسن}مضحک خواندند . اما روزی که در دانشگاه {سوربون}از پاستور تجلیل بعمل آمد؛اودراثرسکته مغزی مرد فلج واز کار افتاده ای بود که نمی توانست حرف بزند و تشکر کند..

پاستور خودش در این باره می گوید ؛من هرگز تصور نمی کردم که پزشکان ودانشمندان نتوانند یک حقیقت علمی را که به اثبات رسیده بود بپزیرند..عیب کار این بود که من یک شیمی دان بودم وپزشک بشمار نمی رفتم ؛شاید اگر پزشک بودم ؛آنها لااقل به خود این زحمت را می دادند که تحقیقات مرا مورد مطالعه بیشتر قرار داده و خودشان تجربه کنند تا صحت آن را دریابند ولی پزشکان نمی خواستند باور کنند که یکنفرشیمی دان هم میتواند در عالم پزشکی ودرمان بیماریها هم اکتشافاتی بنماید…

پزشکان و اساتید بزرگ لوئی پاستور را به عنوان یک شیمیدان و فیزیکدان پر مدعا می دانستند که می خواهد پای خود را از گلیمش دراز تر کرده و به علومی که از آن اطلاعی ندارد دست اندازی کند و یا یک مشت نظریه جدید که به نظر آنها مسخره می آمد تغییراتی را در روش درمان و معالجه بیماریها به وجود آورد لذا یک نو توهین به خود تلقی کرده و پاستور را یک شیمیدان جسورمی دانستند که به دانشمندان توهین می کند و مردم عادی هم که اطلاعی از علم نداشتند حرف پزشکان را تصدیق      می کردند؛به همین دلایل پاستور را مسخره می کردند و او را منع می نمودند که در کار طبابت و پزشکی مداخله ننماید و باًنها دستورات     تازه ای ندهد ولی بالاخره وقتی پاستور کودکان مبتلا به هاری را از مرگ نجات داد ؛شاگردان مدارس در خیابانها به راه افتاده و برای تحقیقات پاستور اعانه و کمک مالی جمع کردند و تزار روسیه پول زیادی فرستاد۲/۵میلیون فرانک طلا نزد پاستور اعانه جمع شد که پاستور موسسه بزرگیدائر کرد …..

 

 

منبع : پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر