X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

روابط زن و شوهر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه

انـسـان مـدنـى بـالطـبـع اسـت و بـه زنـدگـى اجـتـمـاعـى تـمـایـل دارد. اگـر بـه هـر دلیـل ، تـنـهـا و دور از اجـتماع بیفتد، دیرى نخواهد پایید که فـشـارهـاى روحى و روانى ، وى را، یا به دامان اجتماع باز مى گرداند، و یا راهى ورطه جنونش ‍ مى کند.

بـنـابـرایـن تـاءمـیـن بـرخى از نیازها و خواسته هاى انسان و در نهایت رشد و شکوفایى بعضى از استعدادهاى بالقوه آدمى ، متوقف بر روابط اجتماعى خواهد بود.

مقدمه

انـسـان مـدنـى بـالطـبـع اسـت و بـه زنـدگـى اجـتـمـاعـى تـمـایـل دارد. اگـر بـه هـر دلیـل ، تـنـهـا و دور از اجـتماع بیفتد، دیرى نخواهد پایید که فـشـارهـاى روحى و روانى ، وى را، یا به دامان اجتماع باز مى گرداند، و یا راهى ورطه جنونش ‍ مى کند.

بـنـابـرایـن تـاءمـیـن بـرخى از نیازها و خواسته هاى انسان و در نهایت رشد و شکوفایى بعضى از استعدادهاى بالقوه آدمى ، متوقف بر روابط اجتماعى خواهد بود.

از طـرف دیـگـر، تـشـکـیـل اجـتـمـاع ، بـه مـعـنـاى بـرقـرارى رابـطـه مـتـقـابـل بـین افراد آن جامعه است ؛ زیرا هویت واقعى یک اجتماع ، چیزى جز همان مناسبتها و روابـط بـیـن افـراد تـشـکیل دهنده آن نیست ؛ به گونه اى که اگر میان افراد یک گروه ، هـیـچـگـونـه رابـطـه اى بـرقـرار نـبـاشـد در واقـع ، آن گـروه هـیـچ اجـتـمـاعـى را تـشـکـیـل نـداده انـد. و بـا تـوجـه به اینکه ، چگونگى و تنظیم این روابط در باز دهى و تاءمین نیازهاى آن جامعه نقش غیر قابل انکارى دارد، به گونه اى که گاه رابطه خاصى در اجـتـمـاع ، موجب شکوفایى استعدادهایى مى گردد، در حالى که ممکن است رابطه دیگر، مـانـع بـه ثـمر رسیدن این استعدادها گردد. بنابراین تشخیص این مناسبتها براى انسان هدفمند امرى ضرورى و اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بـا تـوجـه بـا آنـچـه گـفـتـه شـد، چـنـیـن بـه نـظـر مـى رسـد کـه قـدم اول در بـرپـایـى اجـتماع هدفمند، تدوین قوانینى است که حدود و چگونگى این روابط را تعیین و تبیین کند.

شـکـى نـیـست که دین تنها مرجع مطمئن و ممکن ، در تدوین و تبیین این مناسبتها است . از آنجا کـه انـسـان از زمان انعقاد نطفه خواسته یا ناخواسته ، در ارتباط با افراد، و محیط قرار مـى گـیـرد، لذا باید دین از همان ابتداى انعقاد نطفه انسان ، و بعد از تولد و برقرارى ارتباطهاى اختیارى با دیگران و سپس ‍ بلوغ و تا نهایت ، پایان عمرش قوانینى را براى تنظیم این روابط بیان کند.

حـال بـا عـنـایـت بـه مـطـالب فوق ، در خواهیم یافت که نخستین اجتماعى که هر کس براى اولیـن بـار آن را تـجـربـه مـى کـند خانواده است ، زیرا نطفه انسان در بستر همین اجتماع خانواده منعقد مى گردد. سپس رشد مى کند، و فرزند در بدو تولد به اولین اجتماع یعنى دامـان پـر مـهـر مـادر و پـدر قدم مى گذارد؛ و تا زمان بلوغ و کمى بعد از آن نیز در همین اجـتـمـاع رشـد و نـمـو مـى کـنـد و سـپـس ‍ خـود بـا ازدواج ، تـشـکـیـل دهـنـده اجتماعى دیگر خواهد بود. و این تقدیرى است الهى ، که هیچ کسى را از آن گریزى نیست .

مـجـمـوعـه اى کـه پـیـش روى شماست ، روابط بین فرزندان و پدر و مادر از یک طرف ، و روابـط مـخـتـلف بـیـن زن و شـوهـر از طرف دیگر، را از دیدگاه فقه و فقاهت بازگو مى نـمـایـد. سـعـى ما بر آن بوده است که با دسته بندى و تبویت مطالب و فتاواى موجود و هـمـچـنـیـن اسـتـفـتـاء مـوارد لازم از دفـاتـر آیـات عـظام بتوانیم نمودى جامع و حتى المقدور کـامـل ، از روابـط خـانـواده ، به خوانندگان گرامى عرضه بداریم ، تا در این راه علاوه بـر دسـت یـابـى آسـان بـه مـطـالب ، حـقوقى را که در لابلاى کتب فقهى ، عموما از دید خانواده هاى محترم پوشیده مى ماند، به آنها بشناسانیم .

طـبـیعى است که تنها با رعایت و به کارگیرى این حقوق از طرف کلیه افراد خانواده مى تـوان عـلاوه بـر ایـجـاد فـضاى روحانى و صمیمى در خانه ، جامعه را به سوى هدفهاى متعالى رهنمون شد.

در ایـن مـیان اگر چه ما حقوقى را براى هر یک از اعضاى خانواده به صورت مضبوط ذکر کـرده ایـم ، لکـن بـر اسـاس آیـه شـریـفـه و مـن آیـاتـه اءن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتـسـکـنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه (روم /۲۱) هدف همه این قوانین ایجاد مودت و مـحـبـت و ایـثـار و گـذشـت در راه رشـد خانواده به سوى اهداف الهى مى باشد. و اگر چه آمـیـزش لطـیـف اخـلاق و حقوق خانواده در اسلام خود به خوبى تاءمین کننده زمینه هاى تحقق هدف مذکور است ، لکن مقدم داشتن خواسته هاى دیگران و چشم پوشى از برخى حقوق خویش در راسـتـاى تـقـویـت صـمیمیت و ایجاد محبت در خانواده ، مورد وفاق و توصیه کلیه مراجع عظام مى باشد.

حـال کـه بـا عـطـف و عـنـایات حضرت بقیه الله – الاعظم – روحى و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء – و همت والاى امام راحل – قدس سره – و امت سلحشور و خداجوى اسلامیمان ، نظام مقدس ولایت در این سرزمین بر پا گشته است و امت ما از نعمت وجود رهبر انقلاب حضرت آیت الله العـظـمى خامنه اى – دامت برکاته – و مراجع عظام دیگر بهره مند گشته اند. امید است در پـرتـو آگـاهـى از دسـتـورات نـورانـى اسـلام و عـمـل بـه آنـهـا، بـتـوانـیـم مـورد تـوجـه و عـنـایـت حـضـرت حـق – جـل و عـلا – قـرار گـرفـته ، جامعه اى را به سوى بر پا داشتن پرچم توحید و ولایت در سراسر عالم رهنمون سازیم .

در پـایـان نـظـر خـوانـنـدگـان مـحـتـرم را بـه تـذکـرات ذیل معطوف مى داریم :

* – متن اصلى این مجموعه بر اساس فتاواى حضرت امام (ره ) تنظیم گردیده ، در صورت اخـتـلاف نـظـر مـراجـع دیـگـر، عـلاوه بـر آدرس مساءله در پاکنویس ، فتاواى آنان نیز در پـاورقـى ذکـر شده است و در صورت عدم اختلاف نظر، فقط به ذکر آدرس مساءله در کتب مراجع اکتفاء کرده ایم .

* – قـابـل عـنـایـت اسـت بـه عـلت رحـلت امـام – رضـوان الله تـعـالى عـلیـه – بـعـضـى مـسائل از شوراى استفتائات معظم له در قم اخذ شده است و اگر در مساءله اى نظر حضرت امام به دست نیامده باشد آن مساءله در پاورقى آورده شده است .

* – در صـورتـى کـه نـام هـر یـک از آیـات عـظـام در ذیل مساءله نیامده باشد، بدان معناست که نظر آن مرجع در مساءله به دست نیامده است .

* – بـه مـنـظـور سـهـولت در انـتـقـال نـظـرات آیـات عـظـام گـاهى بعضى از مسائلى را که آنها به صورت فتوى و یا مساءله مـطـرح کرده اند، ما به صورت سؤ ال و جواب بیان کرده ایم و همچنین ممکن است استفتائى را با توجه به همه جوانب آن مساءله مطرح کرده باشیم .

* – از آنـجـا کـه عـدم آگـاهـى بـسـیـارى از اعـضاى خانواده ها از حقوق یکدیگر، مشکلات و مـعـضـلات فـراوانـى را مـوجـب گـشته است ، تدریس و آموزش این دست از احکام براى عموم متاءهلین به خصوص کسانى که تازه ازدواج کرده اند بسیار لازم و ضرورى به نظر مى رسد.

بـدیـهى است به علت طرح بعضى از مسائل مختص به زن و شوهر، مطالعه و یا تدریس این احکام ، را براى کسانى که فعلا قصد ازدواج ندارند توصیه نمى کنیم .

* – به دلیل آنکه برخى از مسائل مطروحه در این مجموعه از چند مدرک یک مساءله گرفته شـده اسـت و گـاهـى تعمیم و یا تخصیص شرایط آن از میان آدرسهاى مختلف آن مساءله اخذ شـده اسـت ، لذا بـایـد خـوانندگان محترم براى شناخت مدرک همه جوانب مساءله ، به کلیه مـدارکـى کـه در ذیـل هر مساءله ذکر شده است مراجعه نمایند و تنها به رجوع به یک مورد اکتفا نکنند.

* – ایـن مـجـمـوعـه مـشـتمل بر حدود دویست استفتاء مى باشد که نگارنده شخصا از دفاتر اسـتـفـتـائات مـراجـع عـظـام تـهـیـه نـمـوده است و این موارد به صورت استفتاء در پاکنویس مسائل مشخص شده است .

* – تـنـظـیـم فتاواى طرح شده در این مجموعه بر اساس نظرات حضرات آیات عظام : امام خمینى (ره )، بهجت ، تبریزى ، فاضل و مکارم – دامت برکاتهم – مى باشد. اگر چه براى تـکـمـیـل ایـن مجموعه لازم بود نظرات حضرت آیت الله العظمى خامنه اى – دامت برکاته – نـیـز ذکـر مـى شـد، لکـن بـه عـلت عـدم رضـایت معظم له در نشر فتاواى ایشان به زبان فارسى ، ناچار این مجموعه را بدون نظرات معظم له منتشر کردیم .

بدیهى است در صورت صلاحدید ایشان در هر زمان که موافقت بفرمایند، این مجموعه نیز با نظرات ایشان تکمیل خواهد شد.

– در انـتـهـاء از شـوراى مـحـتـرم اسـتـفـتـائات هـر یـک از آیـات عـظـام کـه بـراى تـکـمـیـل ایـن رسـاله زحـمـات بـى شـائبـه اى را مـتـحـمـل شـدنـد، کـمـال تـشکر و قدردانى مى شود. همچنین از کلیه کسانى که ما را به ارائه نظرات خود، در تـاءلیـف ایـن مـجـمـوعـه یـارى کـردنـد، نـیـز تـشـکـر و قـدردانى مى گردد. از خداوند متعال توفیق آنان را مساءلت مى نمایم .

دنیای روابط زن‌ها و شوهرها

رابطه زن و شوهر، رابطه عاشق و معشوق، رابطه‌ تن و تن‌پوش، رابطه همرهان طریق کمال و معنا‌گر محبّت و ایثار است.

رابطه زن و شوهر، به قدمت خلقت آدم، به قداست متعالی‌ترین ارزش‌ها، به عظمت گستره هستی، به برکت همه نسل‌ها در همه عصرها و تجلیگر اولین تعامل حقّه انسان‌هاست.

رابطه زن و شوهر، سرچشمه همه عاطفه‌ها و بستر گیراترین رابطه‌هاست. زن ، مرادش را در حسن رابطه با شوهر می‌یابد و شوهر، آرامش را در گرو وجود زن می‌‌داند.

رابطه زن و شوهر جلوه‌ای از برترین هنر زندگی و کامل‌ترین شکل ارتباط انسانی است.

رابطه زن و شوهر آمیزه‌ای است از زیباترین تلاقی چشم‌ها، گیراترین تبادل کلام‌ها، هماهنگ‌ترین تپش قلب‌ها، همسوترین اندیشه‌ها، استوارترین گام‌ها و پر رمز و رازترین محرمیت‌ها.

رابطه زن و شوهر، مناسب‌ترین بستر برای رویش شکوفه‌های حیات و مطلوب‌ترین زمینه برای پدیدآیی پر جاذبه‌ترین رفتارهاست.

رابطه زن‌ و شوهر، حیاتی‌ترین پاسخ به فطری‌ترین نیاز زندگی فردی و اجتماعی انسان است.

رابطه زن و شوهر، بیانی از حقیقت و ضرورت بنای خانواده و زنجیره جوامع انسان است.

رابطه زن و شوهر، رابطه مهرورزی و محبت‌پذیری، عهد و وفا، گذشت و ایثار، سخاوت و احسان، مودت و مروّت، صداقت و درستی، صفا و صمیمیّت، راه و رهرو، خورشید و نور، چشمه و آب، پرنده و بال، اوج و پرواز، دل و دلدار، چشم و نگاه، اندام و لباس، چراغ و روشنی، باغ و باغبان، گل و گلدان، سبزه و بهار، گلبرگ و ریحان، انگشتر و نگین، لبخند و نشاط، طبیب و درمان، رحمت و نعمت و سرانجام مثالی از رابطه علی‌(ع) و فاطمه(س) است.

رابطه زن و شوهر، آزمون دوباره توان انسان در حفظ حرمت‌ها و ارزش‌ها، تکریم خویشان و نزدیکان و تأیید و تقویت منزلت همسر است.

رابطه زن و شوهر، یعنی برخوردار شدن از آراسته‌ترین، گرانبهاترین، زیباترین، راحت‌ترین، پردوام‌ترین و گرمابخش‌ترین تن‌پوش‌ها. آری، رابطه زن و شوهر به فرموده خالق انسان‌ها همچون رابطه قامت و لباس است، و این لباس گرمابخش جسم و جان، معناگر حیات و جلوه‌گر وحدت است.

زیباترین رابطه میان زن و شوهر زمانی برقرار می‌شود که هر دوی آنها با اندیشه‌ای متعالی و انگیزه‌ای قوی تلاش کنند که یکدیگر را مورد حمایت عاطفی خود قرار دهند و در ارضای نیازهای فطری و روانی همدیگر از هم پیشی گیرند.

زن برای شوهر لباسی زیبا و جذاب و شوهر برای زن پوششی آراسته و برازنده باشد. همچون رابطه لباس و بدن، گرمابخش و آرامشگر یکدیگر باشند و همدیگر را زیبا و آراسته و با کمال و موقر جلوه دهند. کاستی‌ها و خطاهای هم را بپوشانند و همدل و همراز یکدیگر باشند.

ضعف‌ها و نارسایی‌های یکدیگر را حتی برای نزدیکان خود بازگو نکنند، تا چه رسد به آشنایان و بیگانگان. به زندگی همدیگر تنوع و نشاط ببخشند و هر روز بهتر از اولین روز آشنایی، بر جاذبه‌های بصری و کلامی و خوشایندی‌های رفتاری خویش بیفزایند. با خریدارترین نگاه به چهره هم بنگرند، گیراترین کلام خود را تقدیم یکدیگر کنند، پرجاذبه‌ترین رفتارها را در ارتباط با هم به نمایش بگذارند و با حسن ارضای نیازهای فطری و روانی یکدیگر، همدیگر را در برابر آفت‌های اجتماعی و محرک‌های مخرب شخصیّت مصون نمایند.

زن‌ها و شوهرها فقط و فقط در زندگی مشترک و تعامل متقابل با همدیگر می‌توانند همه مهارت‌های زناشویی و جاذبه‌های بالقوّه کلامی و بصری و رفتاری خود را فعلیّت بخشند، چرا که همه انسان‌ها از نافذترین جاذبه‌های حیاتی بهره‌مند هستند و تنها بستر مشروع و مطلوب تبلور همه این جاذبه‌ها در ارتباط با همسر است و بس.

زن و شوهر موفق آنانی هستند که جز با زبان محبّت و تکریم با هم سخن نمی‌گویند و همواره از خزانه دلشان، کلام زرین و خوشایند و گفتار شفابخش و درمان‌گر جان و آرامش‌گر روان را برگزیده، در فضای سرشار از نشاط و آرامش تقدیم یکدیگر می‌کنند.

رابطه زن و شوهر موفّق به گونه‌ای است که در آن زبان تهدید، تنبیه، تحقیر و تخریب شخصیت جایی ندارد، هر چه هست زبان محبّت، صداقت و صمیمیّت، شجاعت و عدالت، ایثار و احسان، شکر و سپاس و تأیید و تکریم است.

دروغ و بدزبانی، تندخویی و بداخلاقی، غیبت و تهمت، افترا و استهزا، ناسپاسی و قدرناشناسی، بی‌تفاوتی، قهر و عصبانیت از آفات رابطه مطلوب زن و شوهر است.

محور رابطه زن و شوهری که در اندیشه اداره و ادامه یک زندگی پویا، مولّد و پربرکت هستند، همدلی و یکرنگی، صبوری و خویشتن‌داری و گذشت و ایثار است.

خودمحوری، خودبینی، خودتوجهی، خودخواهی، خودپسندی، خودنمایی و خودکامگی از آفت‌های شکل‌گیری زندگی مشترک موفق است. سرمایه‌ برقراری و استمرار رابطه‌ای خوشایند و موفق میان زن و شوهر‌ها، کفویت، همسری و همراهی، همگامی، همسویی، همفکری، حق‌گویی، حق‌جویی، وارستگی از وابستگی‌های نفسانی و تعصّبات ناروای خویشاوندی و قوی است.

در زندگی همسران موفق، رابطه زن‌ها و شوهرها با مادر، خواهر، پدر، برادر و دیگر نزدیکان نه تنها نمی‌تواند کمترین اثر ناخوشایندی بر روابط فی‌مابین ایشان بگذارد، بلکه بر حسن سلوک و اعتماد متقابل و شیرینی زندگی مشترک آنها می‌افزاید. در واقع حسن تدبیر و تنظیم دایره و دامنه ارتباط با خویشان، دوستان و آشنایان با همفکری و همدلی زن و شوهر بلند‌اندیش و والا همت معنا می‌یابد و محور و معیار اصلی از ارتباطات خویشاوندی و عاطفی، تأمین نیازهای فطری و رضایتمندی خاطر یکدیگر است.

برای برقراری و استمرار رابطه‌ پردوام، پربرکت و مسرّت‌بخش میان زن و شوهر و پیشگیری از سردی‌ها و سردمزاجی‌ها، بدبینی و سوءظن‌ها و قهر و ستیزهای خانوادگی، هر دو نفر (هم زن و شوهر) باید به خاطر داشته باشند که همچون دوران تجرّد دورانی که عقد و پیمان زندگی مشترک و جدیدی را امضا نکرده بودند، نمی‌توانند به لحاظ وابستگی‌های عاطفی، بخش قابل توجهی از وقت، فکر و احساس خود را به مادر و خواهر، پدر و برادر و … اختصاص دهند.

در یک زندگی مشترک موفّق، زن و شوهر فهیم همه سعی و تلاش خود را در جهت جلب رضایت خاطر و فراهم ساختن آسایش و آرامش روان و نشاط درونی یکدیگر مبذول می‌دارد و از این رو ضمن ابراز محبّت نسبت به خویشان و تکریم شخصیّت ایشان به رسالت و مسوولیت خطیر «همسری» اندیشیده، محبّت و عطوفت خود را در همه حال تقدیم به «همسر» می‌نمایند.

آری، مرکز ثقل و شاخص و میزان همه ارتباطات زن و شوهرهای بصیر و همسران فهیم با خویشان، نزدیکان، دوستان و آشنایان، حفظ و تقویت حسن رابطه، غنای پیوند عاطفی، اعتماد متقابل و احساس امنیت میان همدیگر است.

لذا هر رابطه و ارتباط با دیگری که براساس ارزیابی منطقی و روان‌شناختی بر رابطه گرم و صمیمی و پیوند عاطفی زن و شوهر خدشه‌ای وارد نماید، باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و به طور قطع با نگرشی جامع و احساس مسوولیت، در آن تعدیلی صورت پذیرد، ولو اینکه این رابطه با مادر و پدر و خواهر و برادر باشد.

علاقه های بی دوام

روابط نا موفق زن وشوهر

در دو قسمت اول مقاله به بحث در مورد روابطی پرداختیم  که بر مبنای اصولی نادرست شکل گرفته و اثرات مضر و مخربی را در ارتباطات و روحیات افراد به جای می گذارند . در این قسمت به تشریح سه نوع دیگر از این روابط و راه حل هایی که می تواند تا حدودی یاری رسان باشد، می پردازیم.

۱- رابطه‌ای که در آن شما و همسرتان از تفاهم جزیی برخوردارید.

آیا تا به حال شیفته کسی شده‌اید که به جز در یک زمینه که از ارتباط واقعا خوبی با او برخوردار بودید هیچ‌چیز مشترک دیگری بین شما وجود نداشته باشد. این نوع رابطه فریبنده است مخصوصا هنگامی که همان یک زمینه‌ای که در آن از تفاهم برخوردارید برای شما اهمیت زیادی داشته باشد. و به راحتی آن را با پیوندی عاشقانه اشتباه بگیرید.

به شما دو نفر مسئولیت داده می‌شود که در محل کار روی پروژه واحدی با هم کار کنید. این پروژه ایجاب می‌کند که ساعت‌های طولانی، کار تیمی انجام دهید و در اواسط پروژه احساس می‌کنید که به یکدیگر علاقمند شده‌اید. پروژه پایان می‌پذیرد. و شما با این حقیقت روبرو می‌شوید که خارج از زمینه کاری مشترکتان عقاید مشترکی نداشته‌اید.

خطری که در این رابطه با «تفاهم جزیی» وجود دارد، شیفتگی و مجذوبیت بیش از حد شما به آن زمینه مشترک واحد است، به طوری که از توجه به باقی قسمت‌های رابطه‌‌تان باز بمانید.از خود سؤال کنیم..

– زمینه تفاهم جزیی‌مان به کنار، واقعا راجع به خود این شخص چقدر می‌دانیم؟

– نیازها و خواسته‌هایم از او کدامند (بعنوان همسر) و آیا این شخص برآورده کننده ان نیاز ها است؟

فراموش نکنید هیچ‌چیز بالاتر و مهیج‌تر از عشقی ثابت، همبستگی و با دوام نیست.

۲- رابطه‌ای که در آن همسرتان را از روی سرکشی و عصیان انتخاب می‌کنید.

– پدر و مادر شما همیشه روی نظم و ترتیب در خانه تاکید داشته و بسیار مقرراتی هستند در حالی که تمام موردهای ازدواج شما تنبل و شلخته‌اند.

– شما از لحاظ مذهبی در خانواده‌ای بسیار سخت بار‌آمده‌اید در حالی که تمامی کسانی که شما انتخاب می‌کنید بی‌بند و بار هستند.

برخی افراد همسر خود را نه براساس تناسب بلکه براساس عدم تناسب با خانواده انتخاب می‌کنند. همیشه یک نوع خاص از افراد «نامقبول» را آنهم به کرات انتخاب می‌کنند و در روابطی باقی می‌مانند که چندان هم ارضاء کننده نیستند، تا که بدین وسیله با آنچه که پدر و مادر می‌گفتند عناد ورزیده باشند. اگر متوجه شده‌اید که الگوی انتخابی‌تان کسانی هستند که نه تنها شما را ارضاء نمی‌کند بلکه موجبات عصبانیت خانواده‌تان را نیز فراهم می‌کنند، این احتمال وجود دارد که از روابط خود به منظور شورش و دهن کجی به خانواده‌تان استفاده می‌کنید.

اگر ارضای نیازهای خودت به هر طریق به معنی تحقیق بخشیدن به آرزوهای پدر و مادرت نباشد، تلاش خواهی کرد تا «خودمختاری» و «استقلال شخصی» خود را هر چند به روشی ناسالم به همگان اعلام کنی.

راه‌حل: شما می‌بایست بتوانید بین نیازتان به استقلال و تمامیت فردی و عدم تمایلتان به ازدواجی که تصادفا منطبق برخواست پدر و مادرتان باشد تمایز قایل شده و سپس این دو را با یکدیگر آشتی دهید.

۳- رابطه‌ای که در آن همسرتان را به عنوان عکس‌العملی در قبال همسر قبلی خود انتخاب کرده‌اید.

 

رابطه‌ای را با کسی به هم می‌زنیم و سپس به دنبال شخصی می‌گردیم که نه تنها متفاوت باشد بلکه در تضاد کامل با او بوده و دقیقا «نقطه مقابل» او باشد. این گرایش به تغییر ناگهانی از یک موضع به موضعی افراطی و کاملا متضاد زاییده نوعی روش ابتدایی برقراری ارتباط با ضمیر ناخودآگاه است. مسئله‌ای نیست اگر به دنبال ویژگی‌هایی باشیم که همسر قبلی‌مان فاقد آن بوده. این کاملا طبیعی است که اولویت ذهنی ما به هنگام انتخاب همسر چیزهایی باشد که از ناحیه آنها در همسر قبلی رضایت نداشته‌ایم.اشتباه در آن است که چشم خود را به روی سایر ویژگی‌های مهم که باید در لیست آرزوها باشد ببندیم و فقط به دنبال ویژگی‌هایی باشیم که رابطه قبلی فاقد آن بوده است.

راه‌حل: اگر از انتخابی فوق‌العاده مایوس کننده بیرون آمده‌اید. به هنگام انتخاب کسی که نقطه مقابل همسر قبلی‌تان است دو چندان محتاط و مراقب باشید. تمامی ویژگی‌هایی که در زوج خود به دنبالش هستید، در نظر داشته باشید و به دنبال رابطه‌ای باشید که متعادل باشد.

۴- رابطه‌ای که در آن همسر شما دردسترستان نیست.

اولین انتظاری که از همسرتان می‌رود این است که: او دردسترستان باشد. دردسترس بودن یعنی آنکه هدفی برای ازدواج با غیر شما نداشته باشد، باهیچ‌کس دیگری نباشد، متاهل نباشد، نامزد نداشته باشد، تنها و تماما مال شما باشد.

معمولا افرادی با اعتماد به نفس پایین، با احساس ترک شدگی در کودکی و افرادی که از صمیمیت می‌ترسند از این روابط استقبال می‌کنند.

هنگامی که با کسی درگیر می‌شوید که با شخص دیگری رابطه دارد، در واقع «پس‌مانده‌های» آن شخص را قبول کرده‌اید. استحقاق شما به مراتب بیش از این است!

روابطی سالم و آکنده از عشق است که، در آن همسر خود را نه از آن رو که دلتان برای او می‌سوزد یا می‌خواهید که او از شما مواظبت کند یا عاشق پتانسیل‌های او شده‌اید بلکه از آن‌رو دوست دارید که نیازهای روحی شما را ارضاء می‌کند.

ازدواج با همکار آری یا خیر؟

وقتی می شنو ند با همکارت ازدواج کرده ای دهانشان از ذوق آنقدر باز می شود که مکنونات قبلی شان را هم می توان دید: «خوش به حالت». به گمانشان بر اسب سفیدی سوار شده ای که هیچ سپاهی یارای پیاده کردنت را ندارد، چرا که تو همسفری داری متناسب و عشقی که از شباهت ها سیراب می شود، اما وقتی ورق بر می گردد تو همان سوار سیاه پوشی می شوی که فقط  گمان همراهی با همنشینی ایده آل

 

منبع : پدیدا  بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر