X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

روش های مطالعه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه
در دنیای متغیر قرن بیست و یکم،که هر روز در هر زمینه علمی،هنری،سیاسی و اقتصادی یک اتفاق تازه می افتد،کتاب و مطالعه دیگر کار افراد به خصوصی نیست.هر کسی در هر شغل و مقامی لازم دارد،به طور مرتب،مقداری از وقت خود را به خواندن مطالب اختصاص دهد،چه این مطالب روزنامه ها و مجلات باشند،چه کتابهای علمی و فنی،چه کتاب های قصه و داستان،و چه نامه ها و پرونده های اداری.حجم این مطالب آن چنان رو به افزایش است که،حتی اگر فرد بخواهد تنها حداقلی از مطالب را که برای رفع نیازهای فردی و شغلی او لازم است مطالعه کند،مقدار زیادی باید وقت صرف نماید.موضوع تحقیق:روش های مطالعه
فهرست مطالب

ردیف موضوع صفحه
۱ مقدمه
۲ علاقه و مطالعه ثمر بخش
۳ انواع روش های مطالعه
۴ خواندن اجمالی
۵ تند خواندن
۶ عبارت خوانی
۷ دقیق خوانی
۸ خواندن تجسسی
۹ خواندن انتقادی
۱۰ خواندن برای درک زیبایی و جنبه های هنری مطلب
۱۱ منبع و مأخذ
مقدمه
در دنیای متغیر قرن بیست و یکم،که هر روز در هر زمینه علمی،هنری،سیاسی و اقتصادی یک اتفاق تازه می افتد،کتاب و مطالعه دیگر کار افراد به خصوصی نیست.هر کسی در هر شغل و مقامی لازم دارد،به طور مرتب،مقداری از وقت خود را به خواندن مطالب اختصاص دهد،چه این مطالب روزنامه ها و مجلات باشند،چه کتابهای علمی و فنی،چه کتاب های قصه و داستان،و چه نامه ها و پرونده های اداری.حجم این مطالب آن چنان رو به افزایش است که،حتی اگر فرد بخواهد تنها حداقلی از مطالب را که برای رفع نیازهای فردی و شغلی او لازم است مطالعه کند،مقدار زیادی باید وقت صرف نماید.
بهبود کیفیت خواندن،مانند سایر توانایی های آموختنی انسان،امری است که از راه تمرین مهارت حاصل نمی شود…. تمام کسانی که با سرعت زیاد به خواندن و می پردازند]و آنچه را که می خوانند خیلی خوب می فهمند[ سالها تجربه مطالعه و کتاب خوانی داشته اند.
بنابراین،هر چه انسان بیشتر مطالعه کند و با کتاب و سایر مطالب خواندنی سر و کار بیشتری داشته باشد،بر فنون و روشهای درست و سریع مطالعه تسلط بیشتری پیدا می کند و بهتر می آموزد که چگونه بر مشکلات تند خوانی غلبه کند.
علاقه و مطالعه ثمر بخش
مطالعه ثمر بخش از دو عامل متأثر است:یکی علاقه نسبت به مطلب خواندنی،دیگر کاربرد ماهرانه فنون مطالعه.علاقه نسبت به مطلب خواندنی سبب می شود تا شخص به مطالعه بیشتر بپردازد.
مطالعه بیشتر منجر به بهتر شدن فنون مطالعه می شود؛کاربرد فنون بهتر،مطالعه را آسان تر، سریعتر و لذت بخش تر می سازد؛در نتیجه،علاقه خواننده نسبت به مطالعه افزایش می یابد و سبب می شودتا او به مطالعه بیشتر بپردازد،از خواندن مطالبی که باید بخواند دوری نکند و در زمان کمتر مطالب بیشتری بخواند.
انواع روش مطالعه

سرعت هدف روش
زیاد ۱- کسب نکات عمده و ساختمان کلی مطلب به سرعت. دامنه تقریبی سرعت:از ۱۰۰۰ تا۴۰۰۰۰ کلمه در دقیقه خواندن اجمالی
زیاد ۲- کسب یک آشنایی کلی با محتوا با سرعت فوق العاده زیاد. دامنه تقریبی سرعت:از ۱۵۰۰تا۲۰۰۰۰ کلمه در دقیقه تند خوانی
متوسط ۳- افزایش درک مطلب در حالی که با خواندن اندیشه ها به جای خواندن کلمه به کلمه سرعت خواندن زیاد می شود دامنه تقریبی سرعت:۳۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه در دقیقه عبارت خوانی
متوسط ۴- درک روشن اطلاعات و ذخیره سازی آنها برای استفاده های بعدی در حافظه،دامنه تقریبی سرعت:۱۰۰تا۱۰۰۰ کلمه در دقیقه دقیق خوانی
متوسط ۵- تمرکز بیشتر بر مطالب و کشف سطوح عمیقتر معنی خواندن تجسمی
تفکر ۶- به جستجوی استدلالهای منطقی و درگیری عمیقتر با مطلب از راه تحلیل آن دامنه تقریبی سرعت:۵۰ تا۶۰۰ کلمه در دقیقه،همراه با دوباره خوانی خواندن انتقادی
تفکر ۷- گسترش دامنه آگاهی و لذت یابی از ادبیات. دامنه تقریبی سرعت:چند دقیقه(یا سرعت) برای همه کلمه تا ۴۰۰ کلمه در دقیقه خواندن برای درک زیبایی و جنبه های هنری
روش ۱ خواندن اجمالی
هدف:
هدف از خواندن اجمالی دست یافتن به نکات و مطالب مهم کتاب و کشف ساختمان مواد و مطالب در یک زمان کوتاه و با سرعت زیاد است.
فواید:
الف- کارآوری بیشتر،از راه تخمین زدن اهمیت مطالب و طرح ریزی یک روش مناسب مطالعه.
ب- بودجه بندی واقعیتر از زمان،از طریق کشف حجم و دشواری مطالب.
پ- افزایش میزان درک مطالب و نگهداری آنها در حافظه از راه کسب یک نظر اجمالی از کل مطالب پیش از خواندن جزئیات.
ت- افزایش میزان دقت و تمرکز حواس از طریق برانگیختن میزان علاقه.
روش:
روش خواندن اجمالی نگاهی است بر یک نمونه گیری سریع از نکات اساسی و صرف نظر کردن از جزئیات. در این روش مطالعه،در جستجوی نکات کلیدی درباره مواد و ساختمان مطالب و نظر و سبک مؤلف باشید.
همچنین،برای افزایش میزان علاقه خود نسبت به مطالب به طرح سؤالاتی در مورد مطالب خواندنی بپردازید.
روش ۲ تند خواندن
هدف:
هدف از تند خواندن یا سریع خواندن یک کتاب کسب یک آشنایی کلی با مطالب کتاب از طریق مرور کتاب با یک سرعت فوق العاده زیاد است.
فواید:
الف- کامل کردن روش خواندن اجمالی و افزودن به ارزش آن.
ب- مرور کردن مطالبی که قبلا خوانده اید.
پ- جانشین ساختن این روش با روش مطالعه دقیق و کامل،هنگامی که درک کمتری از مطالب مورد نیاز است و دقت کمی موجود است.
ت- افزودن بر انعطاف پذیری و گسترش دامنه سرعت های مطالعه
روش:
روش تند خواندن بر فن دید زدن مبتنی است.دید زدن مستلزم یک حرکت منظم و همراه با ریتم چشم بر روی صفحات است،در حالی که روش خواندن اجمالی مبتنی بر یک روش انتخابی و نمونه گیری از مطالب و عبارت اساسی و کلیدی است.فن دید زدن امکان مرور کردن مطالب را به طوری بسیار سریع میسر می سازد.
نتیجه کار،یک آگاهی خیلی وسیع،ولی نه خیلی دقیق،از محتوای کتاب یا مطلب خواندنی است.
روش ۳ عبارت خوانی
هدف:
هدف عبارت خوانی افزایش سرعت مطالعه است،از طریق خواندن عبارات و جملات به عوض خواندن کلمات.
فواید:
الف- افزایش سرعت مطالعه از طریق کاهش سریع کلمه به کلمه خواندن.
ب- افزایش درک مطالب از طریق شناسایی اندیشه ها و مفاهیم و رابطه بین آنها.
پ- افزایش تمرکز حواس و لذت حاصل از مطالعه از طریق هماهنگ کردن سرعت خواندن با (سرعت فکر کردن.)
روش:
روش عبارت خوانی دارای دو سطح است:یکی سطح مکانیکی،دیگری سطح ادراکی.سطح مکانیکی مربوط است به عادت دادن چشم برای حرکت سریع از طریق توجه کردن به گروه کلمات،در عوض توقف چشم بر روی یک یک کلمات.سطح مکانیکی،همچنین،مستلزم استفاده از میدان وسیع تر دید خواننده است.آن طور که با نگاه کردن به سطور متوجه مجموعه های بزرگ تر و بیشتری از کلمات و عبارات معنی دار شود.
هر چه خواننده بر سطح مکانیکی بیشتر تسلط یابد،در سطح ادراکی میزان فهم مطالب برای وی بیشتر می شود.خواننده می آموزد که به طور ناهشیار از مجموعه کلمات و عبارات درک معنی نماید و نیرویش را برای تفسیر اهمیت اندیشه ها و اطلاعاتی که می خواند صرف کند، تا مجبور نباشد تا با خواندن کلمه ها وقت و نیرویش را به هدر بدهد و حواسش پرت شود.
روش ۴ دقیق خوانی
هدف:
هدف دقیق خوانی درک کامل مطالب خوانده شده و نگهداری آنها به طرزی منظم و منطقی در حافظه است،به طریقی که یاد آوری آنها برای استفاده های بعدی میسر باشد.
فواید:
الف- فهم بیشتر مطالب از طریق درک ساختمان مفاهیم و معانی.
ب- نگهداری بیشتری مطالب در حافظه از طریق یک روش ساده مرور کردن و یادگیری جزئیات و ربط دادن آنها با اصول و مفاهیم.
پ- افزایش توانایی خواننده در پاسخ دادن به سؤالات تشریحی،زیرا در این روش مطالعه مفاهیم به وسیله خواننده سازمان می یابند و به زبان وی بیان می شوند و صرفا به حافظه سپرده نمی شوند.
ت- افزایش کسب لذت در نتیجه ایجاد اطمینان بیشتر حاصل از درک عمیق تر مطالب.
روش:
فنون اساسی روش دقیق خوانی عبارت است از سازمان دادن،حاشیه نویسی و علامت گذاری و خلاصه کردن در سازمان دادن، خواننده به دنبال سازمان فکری مؤلف می گردد و از رابطه بین مطالب آگاه می شود.با حاشیه نویسی و علامت گذاری،خواننده صفحات را علامت گذاری می کند تا ساختمان مطالب را روشنتر سازد.
در خلاصه کردن،خواننده مطالب را مرور می کند و درک خود را از مطالب روشنتر و بهتر می سازد.
روش ۵ خواندن تجسسی
هدف:
هدف خواندن تجسسی افزایش دامنه تمرکز حواس و درک عمیقتر معانی است.
فواید:
الف- کمک به تمرکز حواس از طریق تحریک حس کنجکاوی
ب- غلبه بر تنبلی،حالت کسلی و پرتی حواس از طریق شرکت فعالانه در مطالعه.
پ- آمادگی بیشتر برای گذراندن موفقیت آمیز امتحانات و شرکت در بحث های کلاسی.
ت- افزایش زمان نگهداری مطالب در حافظه،از طریق کسب رضایت حاصل از دادن پاسخ درست به سؤالات.
ث- افزایش آفرینندگی،از طریق نوع تفکری که هدفش همواره پرسش و جستجو برای دادن پاسخ به پرسش است.
روش:
کسی که به دنبال چیزی می گردد از کسی که به دنبال آن نمی گردد به احتمال بیشتری آن چیز را پیدا می کند.سؤالات به شما کمک می کند تا به دنبال چیزها بگردید.اگر سؤالات به طور طبیعی پیش نمی آیند آنها را ایجاد کنید.طرح سؤال در تمام اوقات مفید است.طرح سؤال قبل از خواندن و در ضمن خواندن اجمالی،قدرت پیش بینی و علاقه شما را افزایش می دهد.طرح سؤال به هنگام مطالعه،علاقه شما را حفظ می کند و به شما کمک می کند تا مطالب دشوار را تجزیه و تحلیل کنید و آنها را بهتر بفهمید.طرح سؤال پس از مطالعه،کمک می کند تا میزان درک خود را از مطالب ارزشیابی کنید و نظر انتقادی خود را وسعت دهید.
روش ۶ خواندن انتقادی
هدف:
هدف از خواندن انتقادی دستیابی به قضاوت مستدل و درگیری عمیق تر با مطالب از طریق تجزیه و تحلیل معانی است.
فواید:
الف- فهم عمیقتر مطالب و درگیری بیشتر با مطالب و در نتیجه تجزیه و تحلیل اهمیت آنها.
ب- طولانی ساختن مدت نگهداری مطالب در حافظه از طریق شناسایی روابط بین مواد مختلف مطالب و روابط بین مواد و مطالب خواندنی دیگر و تجربیات شخصی.
پ- کسب اعتقاد در مورد ارائه نظرات انتقادی،از راه مستدل ساختن عقاید.
روش:
منظور از خواندن انتقادی قضاوت کردن در مورد درستی،اعتبار، یا ارزش مطالب خواندنی بر اساس ملاک ها یا استانداردهای صحیح است.خواندن انتقادی،با یک ذهن فعال و پرسنده، برای قضاوت کردن درست اهمیت فراوان دارد.خواندن انتقادی کلید فهم صحیح مطالب و درگیری با مطالب است،که برای تشخیص حقیقت و ارزش سایر نوشته ها لازم است.
روش ۷ خواندن برای درک زیبایی و جنبه های هنری مطلب
هدف:
هدف از خواندن برای درک زیبایی افزایش آگاهی و لذت بردن از کارهای هنری است.
فواید:
الف- افزایش میزان درک و فهم از طریق کشف معانی عمیق یک نوشته.
ب- غنی کردن تجربیات شخصی از طریق صراحت بخشیدن به افکار و احساسات.
پ- بالا بردن سطح آگاهی نسبت به زندگی از طریق شریک شدن در تجربیات و طرز فکر دیگران.
ت- بهره گیری بیشتر از استعدادهای شخصی از طریق برانگیختن افکار،ادراکات، و احساسات.
روش:
روش خواندن برای درک زیبایی مبتنی است بر درک معانی عمیق اشعار،داستان های کوتاه و سایر نوشته های ادبی،در این روش مطالعه،بر خلاف روش های مناسب برای نوشته های علمی،زیاد به دنبال مطالب صریح و دقیق نباشید.در اینجا،در پی کلمات،اندیشه ها و تصوراتی باشید که بتوانند برای شما تداعیهایی را زنده کنند که معانی عمیق مطالب را به شما نشان دهند.
منبع و مأخذ
کی.پی.بالدریچ. روشهای مطالعه. ترجمه سیف. سید علی اکبر. نشر دانا. سال ۱۳۸۴

ارسال نظر