X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

ساختمان باطری

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

جعبه باطری بایـد در مقابـل گرمای حاصل از فعل وانفعـالات باطری وعوامـل شیمیـایی  درون خود ، ضربه و ارتعـاشـات حاصل ازحـرکت اتومبـیل مقـاوم  بوده و در برابر عبورجریان برق عایق خوبی باشد این جعبه معمولاً به شکل معکب مستطیـل وبه صورت خانـه، خانـه ساخته شده و کف هرخانه دارای تیغه های برجسته ای است که تکیه گاه صفحـات باطری است و نیزهرگاه مواد شیمیـایی صفحـات باطـری ریـزش نـمود بـه داخل شیارها رسوب می کند وازاتصال صفحات به یکدیگر جلوگیری می شود.

 

 

جعبه باطری بایـد در مقابـل گرمای حاصل از فعل وانفعـالات باطری وعوامـل شیمیـایی  درون خود ، ضربه و ارتعـاشـات حاصل ازحـرکت اتومبـیل مقـاوم  بوده و در برابر عبورجریان برق عایق خوبی باشد این جعبه معمولاً به شکل معکب مستطیـل وبه صورت خانـه، خانـه ساخته شده و کف هرخانه دارای تیغه های برجسته ای است که تکیه گاه صفحـات باطری است و نیزهرگاه مواد شیمیـایی صفحـات باطـری ریـزش نـمود بـه داخل شیارها رسوب می کند وازاتصال صفحات به یکدیگر جلوگیری می شود.

زیـرا اگراین رسوبات یا لجن ها سطح شـان بالا بیـاید باعـث اتصال کوتـاه صفحـات باطری شده ، اٌفت داخل آن زیاد می شود وباعث تخلیه شـدن وکاهـش قدرت باطری می گردد.هر خانه ی باطری  می تواند حدود ۲ ولت برق تولید نماید لـذا یک باطری ۶ولت دارای ۳خانه و۱۲ولت دارای ۶ خانه است.

نکته:البته هرخانه باطری درحدود۲/۱تا۲/۲ولت برق تولید می کندولیکن مقدار۰/۱یا۰/۲معمولا صرف مقابله بامقاومت داخلی می شودپس درنتیجه ولتاژکسـب شده همان ۲ولت است.

صفحات باطری

درهرخانه باطری سه نوع صفحه وجوددارد.

۱-صفحات مثبت

۲-صفحات منفی  

۳-صفحات عایق

که تعداد صفحات منفی یکی ازصفحـات مثـبت بیشتربوده و تعداد صفحـات عایق یکی کمترازمجموع صفحات مثبت ومنفی است

به هریک ازصفحـات مثبت یا مـنفی پلیت هم می گویند.مثلا: دریک باطری ۱۹پلیت هرخانه دارای۹ صفحه مثبت،۱۰ صفحه منفی و۱۸ صفحه عایـق می باشد .

نکته:تعدادصفحات یک باطری،معمولافرد می باشد.

الف)صفحات مثبت:صفحـات مثـبت از جنس دی اکسید سرب(pbo2 ) اسفنجی فعال شده می باشد که برای باطریهای بزرگ به طریق الکتروشیمیایی تهیه می شود وهزینه ی آن زیاد است .

اکثراً درباطریهای اتومبیـل، اسکلت صفحـات را به صورت شبـکه ای از آلیاژ سرب وآنتیموان می سازند(درصدی ازآنتیموان دوام این شبکه ها رادرمقابل ضربه وخورندگی اکسیدبیشترمی شود).

باافزایش تقاضاهای بازاربرای باطریهای بدون تعمیر،تولیدسریع واقتصادی شبکه های کلسیم- سرب موردتوجه قرارگرفته است واستفاده می شودوباعث  می شود تولیدگازکمتر شده ودرنتیجه نیازکمتری به افزودن آب دارند، درنتیجه به داخل این شبـکه ها که شبیه پرده های توری می باشند ازاکسید سرب فعال شده،پرمی نمایند.

صفحات مثبت سالم باید به رنگ قهوه ای شکلاتی باشند.                                                                                    

ب)صفحات منفی:این صفحات کاملا شبیه صفحات مثبت بوده با این تفاوت که ماده فعال شده آن،سرب  اسفنجی(pb)است که درحالت شارژکامل،خاکستری رنگ می باشد.

 ج)صفحات عایق:صفحات عایق به منظورکوتاه کردن وجلوگیری ازموادفعال رشدکرده(سولفاته کردن)وریزش آنها وهمچنین جلوگیری ازانتقال نمونه های غیرضروری بین دوصفحه، نظیر آنتیموان ازعایق ها استفاده می شود .

برای انواع معینی از باطریها ، عایـق های پاکتی شکل استـفاده می شود که باعـث می گردند، جمع کننده های جریان (شبکه) به خوبی مواد فعال را نگهداری کنند.       

انواع عایقی که درباطری های اسیدی-سربی مصرف می شوند بستگی به نوع عملیات فرق می کنند دربیشتر حالات ازمشتقات سلولزی،موادپلیمری باتخلخل میکروسکپی مثل pvc، پلی اتیلن ، پلی استرها ، لاستیک یا مواد فشرده شده نظیرpvc، پلی اتیلن ساخته  می شوند.

گاهگاهی انواع دیگرموادبرای ساخت عایق به کارمی رودمثل مخلوطی ازکاغذورزین میکا،پشم شیشه ئیترعایق ها دارای برجستگی های طولی بروی سطح عایق می باشند،

که هنگام چیدن صفحات،بایدبه طرف صفحات مثبت باشدهمچنین میدان فعالیت بهتری برای صفحات مثبت ایجاد نمایید.علاوه براین ذرات جداشده ازصفحات مثبت بتوانندبه سهولت به کف جعبه ی باطری هدایت شده و از اتصال صفحات به یکدیگر جلوگیری شود ونیزگازهای ایجادشده درزمان شارژخارج شوند که باعث میشوند فضای مناسب برای جابجایی الکترولیت به وجود آید تا غلظت ودرجه ی حرارت به حداقل خودبرسد.

درباطریهای بدون تعمیرکه ازشبکه های بدون آنتیموان استفاده می شود.صفحات مثبت دارای ریزش بیشتری هستند.عایق های پاکتی باتخلخل میکروسکوپی بیشترمورداستفاده قرارمی گیرد. این عایق ها اطراف صفحه ی مثبت را احاطه کرده تا بتوانند مواد فعال بیشتری تأمین کنند اهمیت یک عایق در باطریهای باشبکه های سرب – آنتیموان، بیشتر جلوگیری ازحرکت آنتیموان صفحه ی مثبت به صفحه ی منفی است.لازم به ذکراست که فعل وانفعالات شیمیایی درصفحات مثبت هنگام شارژشدن ودشارژشدن بیشتربوده وریزش موادفشرده دراین صفحات بیشتراست.

علت اینکه صفحات باطری بایدحالت اسفنجی داشته باشد،این است که،اسیدبه خوبی درآن نفوذکرده وسطح تماس بیشترشود وفعل وانفعالات بیشترانجام گیرد.

 

منبع: پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر