X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

سوال ریاضی از امام علی(ع) و اعجاز در قرآن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شخصى یهودی به حضور امام على (ع ) آمد و پرسید: «عددى را به دست من بده که قابل قسمت بر ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹باشد بى آنکه باقى بیاورد.» امام على (ع ) بى درنگ به او فرمود: «اضرب ایّام اسبوعک فى ایّام سنتک » (روزهاى هفته را بر روزهاى یکسال خودت ضرب کن که حاصل ضرب آن، قابل قسمت بر همه اعداد مذکور (بدون باقیمانده) خواهد بود.) سؤال کننده هفت را در ۳۶۰ ضرب کرد حاصل ضرب آن ۲۵۲۰ شد، این عدد را بر ۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹، ۱تقسیم کرد، دید بر همه این اعداد قابل قسمت است بدون آنکه باقى بیاورد.

شخصى یهودی به حضور امام على (ع ) آمد و پرسید: «عددى را به دست من بده که قابل قسمت بر ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹باشد بى آنکه باقى بیاورد.» امام على (ع ) بى درنگ به او فرمود: «اضرب ایّام اسبوعک فى ایّام سنتک » (روزهاى هفته را بر روزهاى یکسال خودت ضرب کن که حاصل ضرب آن، قابل قسمت بر همه اعداد مذکور (بدون باقیمانده) خواهد بود.) سؤال کننده هفت را در ۳۶۰ ضرب کرد حاصل ضرب آن ۲۵۲۰ شد، این عدد را بر ۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹، ۱تقسیم کرد، دید بر همه این اعداد قابل قسمت است بدون آنکه باقى بیاورد.

اعجاز در قرآن

 در قرآن کریم به اینکه ۳۰۰ سال شمسی دقیقاً برابر ۳۰۹ سال تمام قمری است به صورت مستقیم اشاره شده است . این مطلب وقتی مشخص شد که یکی از علمای دین یهود از حضرت امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) پرسید : چرا قرآن مدت توقف و خواب اصحاب کهف را ۳۰۹ ذکر سال کرده است در حالی که در حاشیه تورات ما این مدت ۳۰۰ سال نوشته شده است ؟ حضرت امیر علیه السلام فرمودند : «سالهای شما شمسی است ولی سالهای ما قمری است» . جالب اینجاست که یکی از اساتید ریاضی این محاسبات را انجام داده که خلاصه قابل فهم آن چنین است : سال شمسی یهود ۳۶۵ روز تمام بوده است . بنابراین ۳۰۰ سال آنها می شود : روز ۱۰۹۵۰۰=۳۶۵×300 در حالی که سال قمری برابر است با ۳۵۴ روز و ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه بنابراین ۳۰۹ سال قمری برابر است با : روز ۱۰۹۵۰۰={۴۸ دقیقه و ۸ ساعت و ۳۵۴ روز ×}309 پس معلوم شد که ۳۰۰ سال شمسی یهود برابر است با ۳۰۹ سال قمری نه یک روز کمتر نه بیشتر. این در حالی است که تا صدها سال بعد از نزول قرآن هنوز شبانه روز به ۲۴ ساعت و هر ساعت به ۶۰ دقیقه و الی آخر تقسیم نشده بود . و حتی ساعت هنوز اختراع نشده بود .

 

منبع:بزرگترین مرجع علمی ایرانیان پدیدا

ارسال نظر