X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

شعر بیرجند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

<p>بیرجند جانا به دل تنیده تولای بیرجند</p>
<p>تار دلم به ناله زسودای بیرجند</p>
<p>خوش منظری است چونکه تماشاکنی به شوق</p>
<p>گلزار و گلستان گل آسای بیرجند</p>
<p>چشم افق به گریه چو خون عقیق شد</p>
<p>گر بنگری به مضرب زیبای بیرجند</p>
<p>خورشید چو به اوج ثریا دمید باز</p>
<p>آویزه ی جمال مطلای بیرجند</p>
<p>گلبانگ سربلنی و غوغای عاشقی</p>
<p>خوانم هزار بار ز آوای بیرجند</p>
<p>هر کوی آن چو سایه باغ ارم بود</p>
<p>آرامش است در همه غوغای بیرجند</p>
<p>بشمار کیمیای زر وسیم سنگ را</p>
<p>از گنجهای مخفی و پیدای بیرجند</p>
<p>بینی چنان نگین ز برجد اگر کنی</p>
<p>از اوج باقران تو تماشای بیرجند</p>
<p>خواهی غم زمانه فراموش اگر کنی</p>
<p>بنشین به بوستان شکوفای بیرجند</p>
<p>مه گردد از فروغ جمالش چه شرمگین</p>
<p>بیند چوارک خوش قد بالای بیرجند</p>
<p>چون پا نهی به قلعه آوازه دار شهر</p>
<p>یادت آرد زشوکت والای بیرجند</p>
<p>انجم نظاره کن چو نزاری به آسمان</p>
<p>بر چین گلی زگنبد مینای بیرجند</p>
<p>ناقوس اگر غزل بسراید چوعندلیب</p>
<p>می بینمش چو بلبل شیدای بیرجند</p>
<p>ابن حسام عارف صافی ضمیر هم</p>
<p>یاد آوردز مردم دانای بیرجند</p>
<p>با دوستان دمی چو نشینی به بوستا ن</p>
<p>یاد آراز نسیم دل آرای بیرجند</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style=\”color: #ff0000;\”>شاعر :علی رضا قاسمی از بیرجند</span></p><p>بیرجند جانا به دل تنیده تولای بیرجند</p>
<p>تار دلم به ناله زسودای بیرجند</p>
<p>خوش منظری است چونکه تماشاکنی به شوق</p>
<p>گلزار و گلستان گل آسای بیرجند</p>
<p>چشم افق به گریه چو خون عقیق شد</p>
<p>گر بنگری به مضرب زیبای بیرجند</p>
<p>خورشید چو به اوج ثریا دمید باز</p>
<p>آویزه ی جمال مطلای بیرجند</p>
<p>گلبانگ سربلنی و غوغای عاشقی</p>
<p>خوانم هزار بار ز آوای بیرجند</p>
<p>هر کوی آن چو سایه باغ ارم بود</p>
<p>آرامش است در همه غوغای بیرجند</p>
<p>بشمار کیمیای زر وسیم سنگ را</p>
<p>از گنجهای مخفی و پیدای بیرجند</p>
<p>بینی چنان نگین ز برجد اگر کنی</p>
<p>از اوج باقران تو تماشای بیرجند</p>
<p>خواهی غم زمانه فراموش اگر کنی</p>
<p>بنشین به بوستان شکوفای بیرجند</p>
<p>مه گردد از فروغ جمالش چه شرمگین</p>
<p>بیند چوارک خوش قد بالای بیرجند</p>
<p>چون پا نهی به قلعه آوازه دار شهر</p>
<p>یادت آرد زشوکت والای بیرجند</p>
<p>انجم نظاره کن چو نزاری به آسمان</p>
<p>بر چین گلی زگنبد مینای بیرجند</p>
<p>ناقوس اگر غزل بسراید چوعندلیب</p>
<p>می بینمش چو بلبل شیدای بیرجند</p>
<p>ابن حسام عارف صافی ضمیر هم</p>
<p>یاد آوردز مردم دانای بیرجند</p>
<p>با دوستان دمی چو نشینی به بوستان</p>
<p>یاد آراز نسیم دل آرای بیرجند</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style=\”color: #ff0000;\”>شاعر :علی رضا قاسمی از بیرجند</span></p>

ارسال نظر