X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

شیرهای کنترل

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تعاریف اولیه شیر:

  • موضع شیر: بیانگر حالت یا وضعیت شیر میباشد ، برای مثال موضع باز یا موضع بسته
  • موضع سوئیچی: هر شیر توسط قسمت متحرکی مانند فنر میتواند موضع معینی به خود بگیرد، بطور مثال باز یا بسته. هر موضع سوئیچ شده توسط یک مربع نمایش داده میشود.. مربعهایی که در کنار هم قرار دارند، نشانگر تعداد موضعهای سوئیچی شیر مذکور میباشد. به طور مثال دو مربع یعنی دو موضع سوئیچی. مسیر و جهت جریان در داخل مربعها مشخص میگزدد.
  • موضع سکون یا نرمال: به موضعی گفته میشود که شیر قبل از تحریک به خود میگیرد.

 

تعاریف اولیه شیر:

  • موضع شیر: بیانگر حالت یا وضعیت شیر میباشد ، برای مثال موضع باز یا موضع بسته
  • موضع سوئیچی: هر شیر توسط قسمت متحرکی مانند فنر میتواند موضع معینی به خود بگیرد، بطور مثال باز یا بسته. هر موضع سوئیچ شده توسط یک مربع نمایش داده میشود.. مربعهایی که در کنار هم قرار دارند، نشانگر تعداد موضعهای سوئیچی شیر مذکور میباشد. به طور مثال دو مربع یعنی دو موضع سوئیچی. مسیر و جهت جریان در داخل مربعها مشخص میگزدد.
  • موضع سکون یا نرمال: به موضعی گفته میشود که شیر قبل از تحریک به خود میگیرد.


شیر ۳/۴ موضع نرمال بسته با تحریک برقی

در صورتی که دبی عبوری از شیر بیش از حد معینی باشد، تحریک مستقیم شیر از طریق سولنوئید امکانپذیر نمیباشد.

 

این شیرها به منظور قطع و وصل جریان استفاده میشوند. مکانیزم کار این شیرها میتواند به صورت نشستنی یا کشویی باشد. شیر قطع و وصل میتواند عبور جریان را به صورت غیر پله أی کم و زیاد نماید.  شیرهای کنترل جهت


۱)شیرهای راه دهنده

این شیرها وسیله ای جهت باز کردن و یا بستن مسیر جریان بوده که در اثر این عمل حرکت سیستم شروع یا متوقف میشود

 

 

 

 

دانلود کامل تحقیق

ارسال نظر