X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

شکافت سه گانه اورانیوم ۲۳۶ و ۲۳۴

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مطالعه ی جزئیات شکافت سه گانه ی اورانیوم ۲۳۶ و ۲۳۴ با استفاده از روش انطباق سه گانه و اندازه گیری انرژی سه پارامتری به منظور ایجاد قطعه ها، تکمیل شده است. بحث ها و گفتگوها بر اساس انرژی آزمایشگاهی، زاویه دار، و وفور همبستگی به جز شکافت سه گانه که به عنوان توضیح اطلاعات مشاهده شده بود، به منظور حذف پدیده ارائه شده است. از جمله ی تأثیرات مداخله ی  آن ممکن ۱٫ اتفاق های غیر منتظره ۲٫ نقوص ابزاری ۳٫ پدیده های چندتایی بود.

در ارتباط با عامل سوم، یک محاسبه ی آزمایشگاهی از خصوصیات مداخله ی قطعه های شکافته شده ی دوتایی، فقدانه همه ی موارد در این پدیده تثبیت شد، اما یکی از تمهیدات زاویه دار مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آن شد که بخش اصلی اتفاق های سه گانه ی مشاهده شده ناشی از فرآیند شکافت سه گانه می باشد.

یک تفاوت میان خواص شکافت سه گانه ی اورانیوم ۲۳۶ و ۲۳۴ به عنوان علت به وسیله ی اثر اصلی ساختاغر اساسی با شکل دهی قطعه ها تفسیر شده است،  اثری که احتمالاً ناشی از شکل گیری گروه های قطعه های منحصر به فرد می باشد.

توزیع گروهی نشان دهنده ی شکل گیری شکافت گروهی فرآورده های با حداکثر مرکزیت گروهی ۳۰ و ۵۰ می باشد. مکانیسم کیفی به وسیله ی فرآیند شکافت سه گانه که احتمالاً رخ می دهد ، ارائه شده است.

مطالعه ی جزئیات شکافت سه گانه ی اورانیوم ۲۳۶ و ۲۳۴ با استفاده از روش انطباق سه گانه و اندازه گیری انرژی سه پارامتری به منظور ایجاد قطعه ها، تکمیل شده است. بحث ها و گفتگوها بر اساس انرژی آزمایشگاهی، زاویه دار، و وفور همبستگی به جز شکافت سه گانه که به عنوان توضیح اطلاعات مشاهده شده بود، به منظور حذف پدیده ارائه شده است. از جمله ی تأثیرات مداخله ی  آن ممکن ۱٫ اتفاق های غیر منتظره ۲٫ نقوص ابزاری ۳٫ پدیده های چندتایی بود.

در ارتباط با عامل سوم، یک محاسبه ی آزمایشگاهی از خصوصیات مداخله ی قطعه های شکافته شده ی دوتایی، فقدانه همه ی موارد در این پدیده تثبیت شد، اما یکی از تمهیدات زاویه دار مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آن شد که بخش اصلی اتفاق های سه گانه ی مشاهده شده ناشی از فرآیند شکافت سه گانه می باشد.

یک تفاوت میان خواص شکافت سه گانه ی اورانیوم ۲۳۶ و ۲۳۴ به عنوان علت به وسیله ی اثر اصلی ساختاغر اساسی با شکل دهی قطعه ها تفسیر شده است،  اثری که احتمالاً ناشی از شکل گیری گروه های قطعه های منحصر به فرد می باشد.

توزیع گروهی نشان دهنده ی شکل گیری شکافت گروهی فرآورده های با حداکثر مرکزیت گروهی ۳۰ و ۵۰ می باشد. مکانیسم کیفی به وسیله ی فرآیند شکافت سه گانه که احتمالاً رخ می دهد ، ارائه شده است.

I. مقدمه :

در سال های اخیر بررسی شکافت هسته ی مرکزی سنگین به سه قطعه ی بزرگ با اندازه ی قابل مقایسه ، توجهی بهبود یافته به نظر می رسد. هم روش های عصاره ی هسته ای و هم شیوه های ابزاری گواهی برای وجود این وضعیت نایاب تقسیم هسته ای می باشند.

تصفیه در روش های ابزاری بیشتر ناشی از اندازه گیری توزیع گروهی تقریبی از شکافت سه گانه می باشد. در تلاش برای کشف قطعه های گروهی روشن، روش های رادیوشیمیایی بالاتر از حدود زنجیره های گروهی بازده ۲۸، ۳۸، ۳۹، ۴۱، ۴۲، ۴۹، ۵۶ و ۵۹ که بسیار پایین هستند، قرار گرفته اند و وفور آن با روش های ابزاری نشان داده شد. هسته های مرکزی ضعیف نوترون یا محافظت کننده هم در گروه های ۳۷ ، ۴۸، ۵۱، ۵۴، ۵۶، ۵۷ و ۵۸ آزمایش شدند.

این نتایج ۸ تا از زنجیره های گروهی ۴۰ تایی در مسئله را حذف می کند، اما مانع امکان شکل گیری گروهی متمایز در فرآیند شکافت سه گانه نمی شود.

جنبه ی مثبت تر آن تولید فعالیت علمی است که با آزمایش سلاح های هسته ای مرتفع مرتبط می باشد. این موضوع واضح نیست، گر چه این فعالیت توانست بوسیله ی واکنش های دو برابر روی سولفور ۳۲ در مؤلفه های برنامه یا به وسیله ی فرآیندهای گرما هسته ای از قبیل رویدادهای ستاره ها (فرآیندهای دیگر کنار گذاشته شدند) ایجاد شود. با این وجود، محصول برآورد شده (تقریباً ۱۰ از هر شکافت سه گانه) با توضیحی بر اساس شکافت سه گانه ای که به وسیله ی نوترون های سریع کاهش یافت، ناهماهنگ است.

عدم موفقیت تلاش های رادیوشیمیایی ، این نتایج را که توجه مضاعف بر این فرآیند و با مورد سؤال قرار دادن اعتبار نتایج ابزاری دارند، تثبیت می کند.

با وجود ارزیابی دوباره ی این نتایج ، پُر واضح است که داده ها نمی توانند صرفاً با نسبت دادن آنها به وقایع بی اساس نادیده گرفته شوند.

در تلاشی برای حل این اختلاف ظاهری، تحقیق نسبتاً جامعی را با استفاده از روش های ابزاری از شکافت سه گانه ی نوترون حرارتی از ایزوتوپ های ۲۳۵ و ۲۳۳ اورانیوم تکمیل کرده ایم.

II. روش آزمایشگاهی :

این روش شامل شناسایی و برابر سازی اندازه گیری انرژی سه قطعه ی ناشی از سه تایی شدن می باشد. تنظیم آزمایشگاهی ضروری است که در  مرجع (Ref) قسمت ۳ توضیح داده و در نمودار ۱ کشیده شده است. سه تشخیص گر وضعیت جامد به منظور تعیین زاویه ها و مسافتی ثابت در برنامه ی منبع شکافت تعیین شد. علامت های این تشخیص گرها از مسیر تحلیل گر پارامتر انطباقی که کانال تفکیک پذیری ۲۵۶×256×256 دارد، فرستاده می شوند.

 

 

الف. وسایل :

تشخیص گر از نوع مانع سطحی بود که از ۳۰۰ سیلیس به همراه یک منطقه ی حساس که بزرگتر از (mm5×mm5) 25/0 نیست، ساخته شده است.

معمولاً ، تشخیص گرها با ولتاژ V30 عمل می گردند و قبل از اینکه جریان از حد۱۰ متجاوز شود، جایگزین می شوند. به منظور حفظ شدت کاهش پایدار در طی جریان تشعشع ، تنظیم متناوب (افزایش V2) ولتاژ همانند جریان افزایش یافت. موقعیت های شعاعیِ تشخیص گرها ۰/۱، یا ۵/۱ یا ۰/۲ سانتی متر مطابق زاویه های جامد رو به رو ۲۵/۰، ۱۱/۰ ، ۰۶۳/۰ ثابت بود.

انتخاب موقعیت های شعاعی و زاویه دار به وسیله ی هدف هر آزمایش خاصی هدایت می شد، یعنی تفکیک زاویه دار بهتر برای موقعیت شعاعی cm0/2 با نادیده گرفتن وقایع ثبت شده در یک آزمایش ویژه به دست آمد. موقعیت های زاویه دار و تشخیص گر (X و Z ) منطبق شد و با کنترل خارجی زیر نظر گرفته می شوند. منابع اورانیوم با ضخامت های یکسان توسط تبخیر آرام (در خلأ) (۲۰-۱۰) لایه ی نازک و نیز (VYNS) (cm025/0)، شوینده های نیکل آماده می شوند. لایه ی نازک فلوراید اورانیوم ۴(IV) محدود به فضای مدوری با قطر cm282/0 بود. منابع با ضخامت ۴-۱۰×5 ساخته شدند (همانگونه که توسط محاسبه ی ذره ی آلفا که به عنوان هندسه شناخته شده و به طور غیر وابسته توسط روش های تجزیه ی انرژی ذره ی آلفا تعیین شدند). منابع به طور موازی به سمت سطح تشخیص گر Y ساکن بالا می رود.

ایزوتوپ های اورانیوم از آزمایشگاه های ملی اُک (Ock) به دست آمدند و موقعیت آنها در جدول I نشان داده شده است. تشخیص گرها و منبع در محفظه ی تهی آلومینیوم محصور شده بودند (به نمودار ۲ مرجع ۳ مراجعه کنید) ، که در حال تغییر جانشین ستون گرمایی دانشگاه راکتور آموزش فلوریدا (UFTR) ( جلوی تغییر تقریبی را می گیرد) . نسبت نوترون گرمایی در محل تشعشع به طور تقریبی ۱:۱۵ است.

ب. الکترونی ها :

سیستم اجمالی ثبت شده ی الکترونی در نمودار ۲ قسمت الف و ب (a, b) نشان داده شده است. خروجی هر کدام از سه تشخیص گر جامد گسترش داده می شود و با دو دستگاه تقویت کننده برابر می شود، یکی از آنها (خطی یا دستگاه تقویت کننده کُند) واکنش خطی پالس تشخیص گر را حفظ می کند؛ دیگری (دستگاه تقویت کننده ی سریع) زمان سریع بالا آمدن را حفظ می کند. پالس بعدی به سمت تشخیص گر سریع هدایت می شود و پالس تیزترکه ۱۲۰-۵ برابر پالس عریض تر فرستاده می شود. تشخیص گر  درست بالای سطح صدا در هر کدام از محیط های پالس سریع قرار گرفته بود. خروجی انطباق سه گانه به ورودی های خطی کمک می کند. پالس اول بلافاصله تجزیه شد، هر دوی پالس ها موقتاً در مخزن ضربه گیر به طور واحد هستند، به طور متوالی تحت کنترل آزاد و تجزیه می شوند. در نتیجه ی تکمیل این تغییر دیجیتالیِ سه مرحله ای ، بازخوانی خودکار نوار کاغذی سوراخ به دست می آید.

 

 

 

دانلود کامل تحقیق

 

پسورد :www.padida.ir

ارسال نظر