X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

صدا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقادیر حد تماس شغلی (AOE) صدا و مدت مواجهه با آن (جدول شماره ۱) به شرایطی اشاره دارد که به نظر می رسد چنانچه کلیه شاغلین به طور مکرر در مواجهه با این مقادیر قرار گیرند آثار نامطلوب در توانایی شنیداری و درک محاوره طبیعی آنان ظاهر نشود. تا قبل از سال ۱۹۷۹ میلادی از نظر پزشکی، اختلال شنوائی موقعی حادث شده است که متوسط حد آستانه شنوائی از dB 25 در فرکانس های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز تجاوز نماید (ANSI S3.6-1986). مقادیر ارائه شده در این کتاب برای پیشگیری از افت شنوائی به محدوده فرکانس های بالاتر مانند ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز نیز گسترش یافته است. مقادیر حد تماس شغلی به عنوان راهنما برای کنترل مواجهه با صدا مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به حساسیت متفاوت افراد نباید به عنوان مرز بین حد ایمنی و حد خطر تلقی گردد. باید تأکید نمود که مقادیر حد تماس شغلی، همه شاغلین را در برابر اثرات نامطلوب تماس با صدا محافظت نمی نماید. مقادیر حد تماس شغلی می بایست میانه جامعه شاغلین را در مقابل افت شنوایی در حد ۲ دسی بل در فرکانس های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ هرتز پس از ۴۰ سال مواجهه شغلی با صدا محافظت نماید. اجرای برنامه حفاظت شنوایی با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر و آزمایش شنوایی سنجی در مواقعی که شاغلین در مواجهه با صدای بیش از مقادیر حد تماس شغلی یا در حد آن هستند ضروری است.

صدا

مقادیر حد تماس شغلی (AOE) صدا و مدت مواجهه با آن (جدول شماره ۱) به شرایطی اشاره دارد که به نظر می رسد چنانچه کلیه شاغلین به طور مکرر در مواجهه با این مقادیر قرار گیرند آثار نامطلوب در توانایی شنیداری و درک محاوره طبیعی آنان ظاهر نشود. تا قبل از سال ۱۹۷۹ میلادی از نظر پزشکی، اختلال شنوائی موقعی حادث شده است که متوسط حد آستانه شنوائی از dB 25 در فرکانس های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز تجاوز نماید (ANSI S3.6-1986). مقادیر ارائه شده در این کتاب برای پیشگیری از افت شنوائی به محدوده فرکانس های بالاتر مانند ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز نیز گسترش یافته است. مقادیر حد تماس شغلی به عنوان راهنما برای کنترل مواجهه با صدا مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به حساسیت متفاوت افراد نباید به عنوان مرز بین حد ایمنی و حد خطر تلقی گردد. باید تأکید نمود که مقادیر حد تماس شغلی، همه شاغلین را در برابر اثرات نامطلوب تماس با صدا محافظت نمی نماید. مقادیر حد تماس شغلی می بایست میانه جامعه شاغلین را در مقابل افت شنوایی در حد ۲ دسی بل در فرکانس های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ هرتز پس از ۴۰ سال مواجهه شغلی با صدا محافظت نماید. اجرای برنامه حفاظت شنوایی با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر و آزمایش شنوایی سنجی در مواقعی که شاغلین در مواجهه با صدای بیش از مقادیر حد تماس شغلی یا در حد آن هستند ضروری است.

جدول ۱- مقادیر حد تماس شغلی صدا

مدت مواجهه در روز

تراز فشار به صورت dBA

۲۴                          ساعت

۸۰

۱۶                           ساعت

۸۲

۸                             ساعت

۸۵

۴                              ساعت

۸۸

۲                               ساعت

۹۱

۱                               ساعت

۹۴

۳۰                             دقیقه

۹۷

۱۵                            دقیقه

۱۰۰

\"\"۵۰/۷                     دقیقه

۱۰۳

\"\"۷۵/۳                     دقیقه

۱۰۶

\"\"۸۸/۱                     دقیقه

۱۰۹

\"\"۹۴/۰                     دقیقه

۱۱۲

۱۲/۲۸                     \"\"ثانیه

۱۱۵

۰۶/۱۴                     \"\"ثانیه

۱۱۸

۰۳/۷                      \"\"ثانیه

۱۲۱

۵۲/۳                      \"\"ثانیه

۱۲۴

۷۶/۱                      \"\"ثانیه

۱۲۷

۸۸/۰                      \"\"ثانیه

۱۳۰

۴۴/۰                      \"\"ثانیه

۱۳۳

۲۲/۰                      \"\"ثانیه

۱۳۶

۱۱/۰                      \"\"ثانیه

۱۳۹

 

جدول شماره ۲- مقادیر حد تماس شغلی در فرکانس های مرکزی اکتاوباند (مبنای ۰۰۰۲/۰ میکروبار) به دسی بل

 

                       فرکانس Hz

مدت تماس در روز

  125

۲۵۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۲۰۰۰

۴۰۰۰

۸۰۰۰

۸ ساعت

۹۶

۹۲

۸۸

۸۶

۸۵

۸۵

۸۶

۴ ساعت

۱۰۳

۹۶

۹۱

۸۸

۸۶

۸۵

۸۷

۲ ساعت

۱۱۰

۱۰۱

۹۴

۹۱

۸۸

۸۷

۹۰

۱ ساعت

۱۱۸

۱۰۷

۹۹

۹۵

۹۱

۹۰

۹۵

۳۰ دقیقه

۱۲۶

۱۱۴

۱۰۵

۱۰۰

۹۵

۹۲

۹۹

۱۵ دقیقه

۱۳۵

۱۲۲

۱۱۲

۱۰۶

۹۹

۹۸

۱۰۴

۷ دقیقه

۱۳۵

۱۳۵

۱۲۲

ارسال نظر