X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

ضایعات قندی در صنعت تولید شکر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

این ضایعات وقتی که چغندر زخمی و صدمه دیده می شود . گذشته از قندی که در اثر خاصیت فشار اسمزی در زمان انتقال چغندر با آب از آن خارج می شود به منظور کاهش ضایعات در این مرحله باید که از صدمه دیدن چغندر جلوگیری کرد. آزمایشها نشان داده است که ضایعات قندی چغندر وقتی که چغندر از ارتفاع شش متری به درون سیلو تخلیه شود حدود ۸ برابر زمانی است که چغندر از ارتفاع یک متری به درون سیلو تخلیه گردد ضایعات قندی انتقال چغندر با آب تا حدود ۰/۱۸ درصد وزن چغندر مصرفی ذکر می شود مجموع ضایعات قندی نگهداری چغندر در سیلو و ضایعات انتقال و شستشوی چغندر را به مجموع ضایعات قندی نگهداری چغندر در سیلو و ضایعات انتقال و شستشوی چغندر را به عنوان ضایعات سیلو در نظر می گیرند .

ضایعات قندی در صنعت تولید شکر

مقدار ضایعات قندی را در کارخانه های تولید شکر از چغندر قند بر حسب در صد وزن چغندر مصرفی بیان می کنند . به طور کلی این ضایعات را می توان به موارد زیر خلاصه کرد :

ضایعات ذخیره سازی و سیلوی چغندر ،ضایعات مربوطبه انتقال چغندر با آب و شستشوی چغندر ضایعات مربوط به انتقال چغندر با آب و شستشوی چغندر ضایعات قسمت شربت گیری از خلال ، ضایعات گل کربناسیون ، ضایعات اواپراسیون و کریستالیزاسیون ، ضایعات دملاس و ضایعات نا ملوم

۱-ضایعات ذخیره سازی و سیلوی چغندر

قسمت اصلی ضایعات قندی در این مرحله به تنفس چغندر و فعالیتهای میکروبی است . از جمله عوامل موثر در میزان ضایعات سیلو ، درجه حرارت هوای اطراف سیلو ، درجه حرارت درون توده چغندر ، زخمی شدن و آسیب دیدگی چغندر ، وضعیت تهویه سیلو ، سطح چغندر ، الودگی چغندر می باشد . ضایعات مربوط به تنفس چغندر حدود ۷۵ درصد کل ضایعات سیلو را تشکیل می دهد . ضایعات سیلو در برخی از کشورها مانند ایران بخش عمده از ضایعات صنعت تولید شکر را شامل می شود و در مواردی به بیش از یک درصد وزن چغندر مصرفی می رسد

به منظور کاهش ضایعات سیلو ، برنامه ریزی برای کاهش زمان گهداری چغندر و ضد عفونی سیلو هابا شیر آهک مفید خواهد بود .

۲-ضایعات مربوط به انتقال چغندر با آب و شستشوی چغندر

این ضایعات وقتی که چغندر زخمی و صدمه دیده می شود . گذشته از قندی که در اثر خاصیت فشار اسمزی در زمان انتقال چغندر با آب از آن خارج می شود به منظور کاهش ضایعات در این مرحله باید که از صدمه دیدن چغندر جلوگیری کرد. آزمایشها نشان داده است که ضایعات قندی چغندر وقتی که چغندر از ارتفاع شش متری به درون سیلو تخلیه شود حدود ۸ برابر زمانی است که چغندر از ارتفاع یک متری به درون سیلو تخلیه گردد ضایعات قندی انتقال چغندر با آب تا حدود ۰/۱۸ درصد وزن چغندر مصرفی ذکر می شود مجموع ضایعات قندی نگهداری چغندر در سیلو و ضایعات انتقال و شستشوی چغندر را به مجموع ضایعات قندی نگهداری چغندر در سیلو و ضایعات انتقال و شستشوی چغندر را به عنوان ضایعات سیلو در نظر می گیرند .

۳– ضایعات قسمت شربت گیری از خلال

بخش عمده این ضایعات قندی مربوط به قند باقیمانده در تفاله و قند ضایع شده در اثر فعالیتهای میکروبی و آنزیمی در دیفیوزر است . مقدار قند باقیمانده در تفاله تر پرس شده به عنوان قسمتی از ضایعات معلوم ، اندازه گیری شده و در محاسبات ضایعات کارخانه در نظر گرفته می شود . مقدار ضایعات قندی تفاله برای مثال حدود ۰/۱۵ تا ۰/۲۵ در صد وزن چغندر مصرفی ذکر می شود . ضایعات مربوط به فعالیتهای میکروبی در دیفیوزر ، کاهش حا در نقاط مختلف دیفیوزر است .

از جمله راههای جلوگیری از ضایعات قندی تفاله ، افزایش دادن کشش وزنی شربت خام در دیفیوزر است ، اما همان طور که بیان شد این کار تا حد ی مجاز می باشد و افزایش بیش از حد کشش وزنی ، ورود بیشتر ناخالصیها به شربت را سبب می شود تهیه خلال مناسب و اعمال پرس مناسب بر تفاله از راههای دیگر کاهش ضایعات قندی است . برای پرس شدن مناسب بر تفاله از راههای دیگر کاهش ضایعات قندی تفاله است . برای پرس شدن مناسب تفاله تنظیم ph آب دیفیوزر ضروری است این عمل در کاهش آلودگی میکروبی دیفیوزر نیز موثر می باشد .

۴-ضایعات کل کربناسیون ( گل صافی خلا)

گلی که پس از مرحله کربناسیون در صافی خلا شربت جداسازی می شود مقداری قند دارد که به عنوان ضایعات معلوم کارخانه قابل اندازه گیری و محاسبه است . این ضایعات برای مثال به حدود ۰/۰۵ تا ۰/۱ درصد وزن چغندر مصرفی می رسد .

۵- ضایعات مرحله اواپراسیون و کریستالیزاسیون

این ضایعات را می توان به دو دسته تقسیم کرد ، یکی ضایعات فیزیکی که شامل مواد قندی است که علت بالا بودن سطح شربت و ایجاد کف زیاد در اواپراتور ها و آپاراتهای پخت به همراه بخار خارج شده و وارد آب کندانس می شوند و در نهایت به فاضلاب می روند . برای کاهش این قسمت از ضایعات ، راه حل ، تنظیم سطح شربت در حد مناسب است قسمت دوم ضایعات شیمیایی است که عمدتا در اثر حرارت زیاد و نزول ph شربت با تجذیه قند ساکاروز و ایجاد قندهای انورت حادث می شود . برای کاهش ضایعات شیمیایی تنظیم و کنترل دما و ph در مراحل اواپراسیون و کریستالیزاسیون لازم می باشد قابل ذکر است که ضایعات فیزیکی و شیمیایی مراحل مذکور جزء ضایعات قندی نا معلوم کارخانه به حساب می آید .

۶- ضایعات ملاس

چنانچه کارخانه فاقد تجهیزات قند گیری از ملاس باشد . بخش عمده ضایعات قندی کارخانه مربوط به ساکاروز وارد شده به ملاس خواهد بود در این حالت ، ضایعات قندی ملاس تا حدود ۷۰ درصد کل ضایعات قندی فرآیند در کارخانه را شامل می شود و در کارخانه های فاقد سیستم قند گیری از ملاس در ایران مقدار ضایعات مذکور تا حدود ۲- ۲/۵ و گاهی حتی ۳ در صد وزن چغندر مصرفی می رسد .

راههای کاهش ضایعات قندی ملاس

امروزه ملاس نه به عنوان ضایعات بلکه به عنوان یکی از محصولات ارزشمند کارخانه های تولید شکر به حساب می آید و کاربردهای متعددی دارد

با این وجود باید به این نکته توجه داشت که هرچه مقدار وارد شده به ملاس بیشترباشد ، به همان نسبت از مقدار شکر تولیدی کاسته می شود . اگر اختلاف قیمت زیادی را که بین ملاس و شکر وجود دارد ، در نظر بگیریم نتیجه گیری می شود که در صورتی که مقدار قند ساکاروز وارد شده به ملاس کاهش داده شود و این ساکاروز به شکل شکر در آمده و به بازار عرضه می شود بسیار به نفع کارخانه خواهد بود . به همین دلیل محققین همواره در پی راههای کاهش دادن قند ساکاروز وارد شده به ملاس بوده اند . از جمله راههای کاهش ضایعات قندی ملاس موارد زیر است .

۱ – تصفیه بهتر شربت خام و کاهش هر چه بیشتر ناخالصیها و استحصال شربت تصفیه شده با درجه خلوص بالاتر

۲ – استفاده از روشهای تبادل یون به منظور کاهش یونهای شدیدا ملاس زا مانند یونهای سدیم و پتاسیم . فرآیند کوئنتین از روشهای عمده در این زمینه است .

۳ – استفاده از روشهای قند گیری از ملاس و بازیابی قند.

۴ – اعمال روشهای مناسب کنترل فرایند پخت آخر . در این زمینه استفاده از موارد کاهش دهنده ویسکوزیته و تنظیم درجه خلوص مناسب برای پخت – مثلا در سیستم سه پختی ، درجه خلوص حدود ۷۸-۷۶ برای پخت سه ) توصیه می شود . پس از تخلیه پخت آخر ( ماسکویت آخر ) در رفریژرانت ، – کاهش دمای پخت تا حدود ۳۸-۴۸ درجه سانتیگراد و تنظیم مقدار آب پخت به صورتی که نسبت مواد غیر قندی به آب در پخت به حدود ۳ برسد . از طرف برخی محققین پیشنهاد شده است . البته همان گونه که قبلا اشاره شد ، اضافه کردن آب به پخت برای کاهش ویسکوزیته روش مناسبی نیست ، – اما چنانچه این کار از روی ناچاری انجام شود باید به صورتی که نسبت مواد غیر قندی به آب در پخت آخر در حد ۳ تنظیم گردد.

با توجه به اهمیت فرایند کوئینتین به عنوان یکی از روشهای کاهش ضایعات قندی ملاس به طور خلاصه به این روش اشاره می شود

فرایند کوئینتین

در این روش سعی می شود که با استفاده از سیستم های تبادل یون و رزینهای مخصوص ، یونهای بشدت ملاس را مانند سدیم و پتاسیم را از شربت غلیظ جداسازی کرده و آنها را با یون منیزیم که اثر ملاس زایی کمتری دارد ف جانشین کنند . برای این منظور ابتدا درجه حرارت شربت غلیظ را به حدود ۸۳ تا ۹۰ درجه سانتیگراد رسانده و آنرا از ستون رزینی که حاوی ون منیزیوم است عبور می دهد . بدین ترتیب یونهای ملاس زای سدیم و پتاسیم از شربت گرفته شده و یون منیزیم وارد شربت می شود . ستون رزینی پس از مدتی که کارکرد از یونهای سدسم و پتاسیم اشباع شده و باید مجددا احیاء شود برای این هدف جریان شربت را قطع کرده و بجای آن جریانی از محلول کلرومنیزیم را از ستون عبور می دهند تا یونهای منیزیم مجددا بر روی رزین مستقر مستقر شده و آماده استفاده شود .

فرایند کوئینتین بهتر است که بجای شربت غلیظ بر روی پساب پخت دو ، قبل از استفاده از ان در آپارات پخت سه ، اعمال شود . کاربرد فرایند کوئینتین بویؤه در صورتی که شربت رقیق با رزینهای محتوی یون سدیم سختی گیری شده باشد . ضروری تر خواهد بود ، چون در این حالت مقدار یون سدسم در شربت رقیق و شربت غلیظ بیشتر می شود .

ضایعات نامعلوم

معمولا در محاسبات راندمان و میزان ضایعات قندی کارخانه ، ضایعات سیلو به طور جداگانه محاسبه می شود در واقع ضایعات قندی گل کربناسیون و ضایعات قندی ملاس به عنوان ضایعات قندی معلوم در فرایند در نظر گرفته شده و سایر ضایعات قندی به عنوان ضایعات قندی نامعلوم در مرحله فرآیند محسوب می شوند . ضایعات قندی نا معلوم غالبا هر یک به طور جداگانه و مستقیما اندازه گیری و محاسبه نمی شود زیرا کار چندان ساده ای نیست بلکه پس از محاسبه راندمان و ضایعات قندی معلوم ، تخمینی از کل ضایعات قندی نا معلوم به عمل می آید. از جمله مواردی که جزء ضایعات نامعلوم در نظر گرفته می شوند ، ضایعات قندی ظاهری ناشی از خطای اندازه گیری پلاریزاسیون ،

ضایعات قندی ظاهری ناشل از خطای اندازه گیری پلاریزاسیون ، ضایعات انورسیون ساکاروز در مراحل مختلف فرایند ، ضایعات کاراملیزاسیون ، ضایعات کانیکی ( مثلا نشت یا سر ریز شدن از مخازن شربتها و پختها ) ، ضایعات فعالیتهای میکروبی در مراحل مختلف فرایند و ضایعات مراحل اواپراسیون و کربناسیون می باشد.

 

 2 

موارد استفاده از تفاله چغندر

اسنفاده از تفاله بعنوان خوراک دام:

— تفاله چغندر جهت خوراک دام به دو صورت می توان مورد استفاده قرار می گیرد

۱- تفاله خشک : تفاله خشک بطوریکه در آزمایشات متوالی نشان داده شده ماده ای است که چنانچه همراه با مواد دانه ای مانند بلغور – سبوس و ذرت به دام داده شود دارای ارزش بیشتری ذر مقایسه باجیره های دانه ای خواهد بود . هرگز نباید تفاله خشک را بعنوان تنها ماده هیدروکربنه به دام دا زیرا در اینصورت تفاله خشک تمام ارزش خود را نشان نخواهد داد ولی در صورتیکه تفاله را با مواد دانه ای مخلوط کرده و در دسترس دام بگذارد هم مواد دانه ای بهتر جذب خواهد شد و هم از نفخ شکم جلوگیری می شود و همچنین ثابت شده است که در تولید شیر بیشتر نیز موثر می باشد یکی از علل مهم پر ارزش بودن تفاله در دامداریها اینستکه وقتی تفاله با مواد دانه ای مخلوط میگردد و باعث میگردد که دامها به میزان بیشتری از غذاهای داده شده استفاده نمایید و بدین ترتیب باعث یک ازدیاد وزن مداوم و بدون وقفه میگردد.

۲- تفاله آبدار : تفاله آبدار معمولا در گودالهی کم عمق بسیار بزرگی ذخیره می شوند این گودالها عبارتست از یک زمین فرش شده که با دیواره های بسیار محکم محصور شده است . در این گودالها در تفاله آبدار آبدار یک فرمانتاسیون اسیدی انجام میگیرد و سپس با فواصل مناسبی بطوریکه تفاله پوسیده نشود مصرف میگردد . تفاله سیلو شده خیلی بیشتر از تفاله ای که در هوای آزاد گذاشته شده باشد میماند و از این لحاظ بر تفاله سیلو نشده ارجحیت دارد .

— استفاده از تفاله در ساخت چسب پکتین :

اساس تولید پکیتن از تفاله بدین صورت است که ماده خشک تفاله – تقریبا محتوی ۴۰٪ مواد پکتیک و و آرابان است که در آب سرد غیر قابل حل بوده ولی در گرما بتدریج حل می شود . مواد فوق در دمای بالاتر از ۱۰۰ ( بکمک گرم کردن آب در یک اتو کلاو ) سریعا حل می شود و پس از ۲۰ دقیقه حرارت دادن در دمای ۱۲۵ – ۱۳۰ درجه یانتی گراد و فشار ۴/۲- ۸/۲ اتمسفر تقریبا تمام مواد پکتیک و آرابان تفاله وارد فاز محلول میگردد. با جدا کردن محلول مواد پکتیک از مواد غیر قابل حل تفاله به کمک پرس کردن و بعد تغلیظ محلول تا ۵۰٪ ماده خشک توده وسکوز چسبندهای بدست می آید همان که همان چسب پکتین است . رنگ چسب پکتین کدر و قدرت چسبندگی آن از قدرت چسبندگی چسبهای معمولی مثل دکسترین و ضمغ آراییک کمتر است ولی چسب پکین برای صنایع نساجی و چاپ چسب کاملا مناسبی است

— استفاده از تفاله در تهیه وانیل

وانیل اولین ماده خوشبوئی است که در صنایع غذایی در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و اساس تهیه وانیل از تفاله بدین صورت است که قارچ مخصوص را بر روی تفاله چغندر کشت می دهنند و از آن وانیل بدیت می آورند .بگفته آقای مارسل آستر رئیس آزمایشگاه بیولوژی وابسته به NRA مستقر درشهر مارسی (( برای تهیه وانیل – تفاله چغندر یک ماده اولیه ایده ال است)) تفاله در همه جا به فراوانی یافت شده بهای آن بسیار ارزان است از لحاظ اسید فنولیک بسیار غنی است نسوج تشکیل دهنده آن خاصیت چوبی ندارد و تفاله به آسانی هیدرولیز می شود . مراحل ساخت وانیل به صورت زیر است : اولین مرحله این فرآیند عبارتست از آزاد کردن اسید فرولیک که تقریبا ۹۰٪ اسید فنولیک در تفاله را تشکیل می دهد. در مرحله بعد انتخاب قارچ مخصوصی به نام PYCNOPORUS CINNALARINATOUS است که ان قارچ دارای این قدرت است است که عناصری را که در ترکیبات سلولی خود حاوی هسته های مواد معطر هستند می تواند تغییر شکل داده و آزاد نماید . پس از تماس با تفاله چغندر در مدت چند روز رشته های قارچ اسید فرمیک موجود را به وانیل و سایر ملکولهای معطر تبدیل می نمادی

— موارد استفاده از باگاس نیشکر

بعنوان سوخت : متداولترین روش استفاده از باگاس بعنوان سوخت در کوره های بخار است و بخار است و خاکستر حاصله از سوخت باگاس همراه با گل بعنوان سوخت در کوره های بخار است و خاکستر حاصله از سوخت باگاس همراه با گل صافی بعنوان کود مصرف می شود

— صنعت کاغذ سازی

صنعت کاعذ سازی که از اجزاء لاینقک در کاخانجات فند از نیشکر می باشد . در حال حاضر کشورهای آمریکا و پرواز نظر تهیه کاغذ از باگاس در سطح جهانی از اهمیت ارزش بالائی برخودار بوده بطوریکه انواع کاغذها از باگاس در این کشورها تهیه میشود .

— ساخت نوعی چوب مخصوص سقف و دیدار ساختمان :

طرز کار بدین نحو است که ابتدا باگاس همراه با سود پخته شده ورزین – موم – پکتوسلولز همراه باگاس از آن جدا شده و خمیر حاصل که به FELTING مشهود می باشد – پس از افزودن مواد مخصوص برای جلوگیری از نفوذ آب و رشد موریانه در ابعاد و ضخامت قالب گیری و خشک شده و بعنوان الوار در سقف و دیوار ساختمان استفاده می شود نوع بخصوصی از این چوب مخصوص عایق کردن ساختمانها از صدا موارد استفاده قرار می گیرد .در آمریکا با افزایش آهک و سیمان به خمیر مخصوص باگاس نوعی آجر ساختمانی تهیه می شود که علاوه بر سبکی بخاطر جلوگیری از نفوذ صدا و حرارت بسیار مورد توجه قرار گرفته است . این آجریا چوب مخصوص با نام تجارتی
CELOTEX به بازار عرضه شده است

— تهیه PITH

همانطوریکه قبلا اشاره شد در شستشوی باگاس قبل از تهیه چوب CELOTEX مقدار زیادی از ذرات بسیار ریز قسمتهای داخلی نی از الیاف جدا میشود که با جمع آوری و خشک کردن آنها ماده بسیار و متخلخل در مقیاس هزاران تن بدست می آید که کلا در صنایع تولید کننده مواد منفجره مورد استفاده قرار میگیرد .

— تهیه موم مایع :

موم بدست آمده از شستشوی باگاس نیز پس از افزودن موادی که انرا به صورت مایع نگه میدارد هموژنیزه و در ابعاد وسیع برای پوشاندن سطح میوه بخصوص مرکبات و سیب قبل از ورود به سردخانه استفاده می شود .

— تهیه آلفاسلولز :

از ذرات بسیار ریز باگاس که اصطلاحا به آن BAGACILO با گاسیلو می گویند جهت تولید آلفا سلولز استفاده میشود که ماده اصلی یک نوع پارچه پلاستیکی بنام رایون میباشد ضمنا مشتقات دیگر آلفا سلولز در تهیه مواد منفجره استفاده می شود

— تهیه پلاستیک

نوع دیگری از پلاستیک بنام والایت که توسط یک کمپانی آمریکای —— ازباگاس تهیه شده که بیشترین مورد مصرف آن تهیه صفحه مخصوص گرامافون می باشد.

تهیه خوراک دام :

ابتدا باگاس را به بصورت خمیر درآورده و ۲۲.۵ ٪ از این خمیر با افزایش ۲ ٪ اوره و ۴۶٪ ملاس و ۱۱٪ سویا و ۱۸.۵٪ ذرت خوراک دامی تهیه می شود که می تواند به عنوان یک جیره کامل مصرف شود.

تولید فورفورال و مشتقات آن :

از محصولات دیگری که از باگاس بدست می آید فورفورال می باشد بدین ترتیب که خمیر باگاس به نسبت یک به ده با اسیدسولفوریک ۳٪ مخلوط و در درجه حرارت ۱۵ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت نگهداری می شود پس از تصویه وتقطیر ماده بی رنگ و فرار فوفورال با فرمول شیمیای —— بعنوان حلال در صنایع پلاستیک سازی و تولید رنگ مورد استفاده قرار می گیرد از مشتقات فورفورال و استن به نسبت های مختلف دوماده به نام های فورفوریل ایدین و در فورفوریل ایدین بدست می آید که این دو ماده با هم و با فورفورال به نسبت های مختلف ترکیب شده تولید پولی مرهائی مینماید که به عنوان چسب در تهیه پودر ریخته گری – در کارهای ساختمانی و به عنوان رنگ های ضد خورندگی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله معروفترین این پلی مرها ملامین می باشد که برای تهیه ظروف غذا و برای عایق کردن ظروف فلزی مورد استفاده قرار میگیرد .

از مشتقات دیگر فرفورال که با اسید سولفوریک بدست می آید مانند هیدروفورآمید و یا فورال اکریلیک و فوران اکروئلین بعلت دارا بودن خواص قارچ کشی که در داروسازی گیاه پزشکی استفاده می شود . محصول دیگری از فورفورال از همین خانواده بعنوان علف کش مورد استفاده قرار می گیرد .

— تهیه گاز متان

بدین نحو عمل می شود که ابتدا باگاس توسط دیوکسین DIOXANE با فرمول بصورت خمیر در آمده و پس از افزودن باکتریهای تولید کننده اتریم CELLULOYTIC – ۰.۰۳ کلوتامیک اسید مورد تخمیر قرار گرفته و از هر کیلو گرم باگاس حدود ۲۰۰ سی سی گاز متان با درجه خلوص ۶۸٪بدست می آید که می توان بعنوان سوخت استفاده می شود

تهیه قند چوب یا XYLOSE

دریافت دیواره نیشکر یک ماده آلی بنام XYLOSE وجود دارد که با روش تخمیر از باگاس جدا شده و سپس با هیدرولیز به XYLOSE یا قند چوب دارد با روش تخمیر از باگاس جدا شده و سپس با هیدرولیز به XYLOSE یا چوب که یک قند ۵ تایی با فرمول شیمیایی میباشد – تولید می شود که به علت شیرینی برای افرادی مبتلا به دیابت مورد استفاده قرار می گیرد . ضمنا در صنعت رنگ سازی و چرمسازی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .

شکلهای مصرف تفاله

همان طور که بیان شد،تفاله چغندر قند به علت داشتن مواد قندی، مواد پروتءینی و اسیدهای آمینه، ترکیبات آلی مختلف، الیاف، سلولز، همی سلولز و مواد معدنی مانند پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، فسفات و…. از ازرش تغدیه ای مناسب برای دامها برخوردار است، این ارزش با اضافه کردن ملاس به تفاله فزونی می یابد. به هر حال تفاله با شکلهای مختلف توسط دامداران از کارخانه خریداری می شود:

-تفاله تر با پرس کم: مقدار ماده خشک آن غالبا\” حدود ۱۲تا۱۸ درصد است و گرچه برای مصرف مستقیم دام مناسب است، اما به علت بالا بودن رطوبت سریعا\” فاسد می شود.

– تفاله تر پرس شده: میزان فشرده سازی آن بیشتر بوده ولذا درصد ماده خشک آن ۱۸تا۲۰ وگاهی به ۲۴ درصد می رسد.قابلیت نگهداری این نوع نیر اندک است.

تفاله تر با پرس شدید: درصد ماده خشک آن به ۳۵تا۴۰ درصد می رسد و قابلیت نگهداری آن نسبت به انواع قبلی بهتر است.

-تفاله خشک ملاس دار: مقدار ماده خشک آن به ۸۸تا۹۰ و گاهی تا۹۵ درصد می رسد. این نوع تفاله معمولا\” به صورت تفاله خشک پرک، تفاله خشک انگشتی یا تفاله خشک بلوکی برای فروش به دامداران عرضه می شود.

-گاهی در کارخانه های تولید خوراک دام، تفاله های خشک با مکملهای غذایی دیگری مانند پودر استخوان و پودر گوشت و سایر مواد مغذی مخلوط شده و با ماده خشک حدود ۸۸ تا ۹۰ در اختیار دامداران قرار می گیرد.

 

ارسال نظر