X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

طبقه‌بندی الکترود (Electrode Classification)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

طبقه‌بندی الکترود (Electrode Classification) طیف و انواع مختلفی از الکترودهای جوشکاری در صنعت تولید می‌شود و تحت عنوان‌های مختلف به بازار عرضه می‌شود. انجمن جوشکاری آمریکا (American Welding Society) به کمک یک سری اعداد الکترودها را طبقه‌بندی می‌کند که مختصر شرح این طبقه‌بندی بصورت زیر می‌باشد
۱۱ـ حرف E قبل از یک عدد چهار یا پنج رقمی EXXXXX منظور الکترود می‌باشد که در روش جوشکاری با قوس الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنانچه جوشکاری با روش گازانجام گیرد از کلمه E استفاده نمی‌شود بلکه بجای آن از کلمه RG استفاده می‌شود.طبقه‌بندی الکترود (Electrode Classification) طیف و انواع مختلفی از الکترودهای جوشکاری در صنعت تولید می‌شود و تحت عنوان‌های مختلف به بازار عرضه می‌شود. انجمن جوشکاری آمریکا (American Welding Society) به کمک یک سری اعداد الکترودها را طبقه‌بندی می‌کند که مختصر شرح این طبقه‌بندی بصورت زیر می‌باشد
۱۱ـ حرف E قبل از یک عدد چهار یا پنج رقمی EXXXXX منظور الکترود می‌باشد که در روش جوشکاری با قوس الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنانچه جوشکاری با روش گازانجام گیرد از کلمه E استفاده نمی‌شود بلکه بجای آن از کلمه RG استفاده می‌شود.
۲۲ـ دو یا سه رقم عدد چهار یا پنج رقمی بعد از حرف E مشخص کننده استحکام کششی جوش می‌باشد. مثلاً Elooxx, E60xx که منظور ۶۰k.s.i یا ۶۰۰۰۰P.S.i و ۱۰۰k.s.i یا ۱۰۰,۰۰۰منظور استحکام کششی جوش است که ممکن است بر حسب Welded As یا تنش زدائی شده (Stress Relieved) بیان گردیده باشد که این موضوع توسط دستورالعمل سازنده مشخص می‌گردد.
ـ دومین عدد از سمت راست مشخص کننده موقعیت جوشکاری می‌باشد که الکترود برای آن حالت طراحی شده است. بطور مثال الکترود با این کد EXX1X برای تمامی موقعیت‌های جوشکاری مورد استفاده می‌باشد:

جدول ۵ـ رقم سوم یا چهارم در طبقه‌بندی الکترودها (EXXXX) Welding Rod Used for Gas Welding p.s.i 33

EXX1X
کاربری الکترود در همه موقعیت‌ها می‌باشد. All Position
منظور از ۱
EXX2X
کاربری الکترود فقط برای Flat & Horizontal می‌باشد.
منظور از ۲
EXX3X
کاربری الکترود فقط برای حالت Flat می‌باشد.
منظور از ۳
EXX4X
کاربری الکترود در همه موقعیت‌ها و V- down
منظور از ۴

۴۴ـ دو عدد آخر سمت راست مشخص‌کننده چندین عامل نظیر نوع منبع قدرت مورد استفاده (AC-DCSP-DCRP) همچنین نوع پوشش الکترود که آیا مثلاً در پوشش پودر آهن وجود دارد یا نه و یا اینکه مشخص کننده الکترود کم هیدروژن است و یا هر دو.
به منظور بکارگیری الکترود دو عدد سمت راست (آخر) بایستی تواماً با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند تا به کمک آنها بتوان ترکیب پوشش وکاربرد صحیح الکترود را تشخیص داد.
به طور مثال:
EXX10 High cellulose, Sodium

EXX11 High cellulose, Potassium

EXX12 High Titania or Rutile, Sodium

EXX13 High Titania or Rutile, Potaxxium

EXX14 Iron Powder, Titania

EXX15 Low Hydrogen Sodium

EXX16 Low Hydrogen Potasium

EXX18 Iron Powder, Low Hydrogen

EXX20 High Iron Oxide

EXX24 Iron Powder, Titania

EXX27 Iron Powder, Iron Oxide

EXX28 Iron Powder, Low Hydrogen

در این راستا جداولی وجود دارد که موقعیت (Position) و کاربرد (Application) و قطبیت (Polarity) را برای انواع الکترودها مشخص می‌نماید.

نوع جریان
موقعیت جوشکاری
نوع پوشش
کلاسAWS
DCRP
ALL
سلولز بالا، سدیم
E6010
DCPR, AC
ALL
سلولز بالا، پتاسیم
E6011
DCSP, AC
ALL
رتیل بالا، سدیم
E6012
DCSP,DCRP,AC
ALL
رتیل بالا، پتاسیم
E6013
DCSP, AC
F,H
اکسید آهن بالا
E6020
DCSP,DCRP,AC
F,H
اکسید آهن بالا
E6022
DCSP, AC
F,H
اکسید آهن و پودر آهن
E6027
DCSP,DCRP,AC
ALL
پودر آهن، رتیل
E7014
DCRP
ALL
هیدروژن پائین، سدیم
E7015
DCRP, AC
ALL
هیدروژن پائین، پتاسیم
E7016
DCRP, AC
ALL
هیدروژن پائین، پتاسیم، پودر آهن
E7018
DCSP,DCRP,AC
F,H
پودر آهن، رتیل
E7024
DCSP, AC
F,H
اکسید آهن و پودر آهن
E7027
DCRP, AC
F,H
هیدروژن پائین، پتاسیم، پودرآهن
E7028
DCRP, AC
F, H, V(Down-hill), OH
هیدروژن پائین، پتاسیم، پودر آهن
E7048

جوشکاری در حالات OH, V با الکترودهای نازکتر از ۴٫۸mm و برای الکترودهای گروه E7015،،و E7018 با الکترودهای نازکتر از ۴٫۰mm امکانپذیر است. الکترودهای گروه برای جوشهای تک پاسه بکار می روند.
برای الکترودهای با استحکام کششی مساوی یا بالاتر از ۷۰,۰۰۰ psi بعد از چهار یا پنج x آورده شده، بعضی از کدها خط تیره و حرف و عددی نیز بدنبال دارد که x انتهایی نشان دهنده ترکیب شیمیائی فلز جوش (Weld Metal ) می باشد.
بطور مثال:
E7016 E7014 E6022 E70XX-X

E80XX-X

E100XX-X

E110XX-X

E120XX-X

E8010-A1 ½%MO
E8010-B1 ½%Cr-1/2% Mo

E9010-B2 1 ¼% Cr-1/2% Mo
E9010-B3 2 ¼% Cr-1% Mo

E10010-C1 2 ½% Ni
E11015-C2 3 ¼% Ni

E12015-C3 1 % Ni, 0.35 Mo, 0.15 % Cr
E12015D1&D2 0.25-0.45% Mo, 1.25-2.00% Mn
E12015-G 0.5% Min Ni, 0.3%Min Cr 0.2% Min Mo
0.1%MiN V

در حقیقت شماره الکترود توام با حرفی در پشت آن و به دنبال آن عددی گویای الکترودهای فولادی کم آلیاژ می باشد.
مشخص کننده فولاد کربنی مولیبدن دار است.
مشخص کننده فولاد محتوی Cr,Mo.
C مشخص کننده فولاد محتوی Ni.
D مشخص کننده فولاد محتوی Mn , Mo.
G برای سایر الکترودها و عناصر آلیاژی کم (Low Alloy Steel) می باشد.
مثال الکترود E8016-B2
1ـ E مشخص کننده الکترود
ـ ۸۰ مشخص کننده حداقل استحکام کششی ۸۰,۰۰۰ Psi
3ـ ۶ مشخص کننده الکترود کم هیدروژن، با پوشش پتاسیم
ـ عدد ۱ بکارگیری الکترود در همه موقعیتها با جریان AC و DCRP
5ـ پسوند B2 مشخص کننده این است که فلز جوش (الکترود) از نوع فولاد کم آلیاژی محتوی Cr و با درصد ¼ Cr و ½ Mo می باشد B 2 4 Mo A

ارسال نظر