X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

طراحی بادامک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

صرفنظر از لزوم عملکرد سریع سوپاپ در هنگام باز و بست شدن آن نواحی باز و بیت کننده رویه بادامک باید بر رویه توپی مماس باشند یا به عبارت دیگر رویه کار می بایست دارای نا همواری و افت و خیز ناگهانی باشد . این امر بویژه در مورد سطح باز کننده اهمیت بیشتری دارد زیرا نیروی کشش فنر در آغاز مرحله باز کردن سوپاپ فشار ناگهانی به آن وارد می کند  به علاوه هرچه سطح گشاینده شیب تند تری داشته باشد فشار جانبی به پیرو که موجب افزایش اصطکاک و سایش می شود بیشتر خواهد شد .

در بادامک های حرکت یکنواخت شکل سطح کار از آغاز تا پایان حرکت سوپاپ پیرو را با حرکت ثابت حرکت می دهد این نکته در نقش اندازی بادامک حرکت یکنواخت نماینده شده است .

طراحی بادامک

حرکت بادامک محدودیت های خاص خود را دارد و در شرایطی نتیجه ممکن است ساز و کاری پر سر و صداو زود فرسا داشته باشد .

در طراحی بادامک برخی اصول اساسی بنیادین را باید مورد توجه قرار داد .

صرفنظر از لزوم عملکرد سریع سوپاپ در هنگام باز و بست شدن آن نواحی باز و بیت کننده رویه بادامک باید بر رویه توپی مماس باشند یا به عبارت دیگر رویه کار می بایست دارای نا همواری و افت و خیز ناگهانی باشد . این امر بویژه در مورد سطح باز کننده اهمیت بیشتری دارد زیرا نیروی کشش فنر در آغاز مرحله باز کردن سوپاپ فشار ناگهانی به آن وارد می کند  به علاوه هرچه سطح گشاینده شیب تند تری داشته باشد فشار جانبی به پیرو که موجب افزایش اصطکاک و سایش می شود بیشتر خواهد شد .

در بادامک های حرکت یکنواخت شکل سطح کار از آغاز تا پایان حرکت سوپاپ پیرو را با حرکت ثابت حرکت می دهد این نکته در نقش اندازی بادامک حرکت یکنواخت نماینده شده است .

 

 

 

طراحی برای ماشینهای پیچ زنی خودکار ( سری تراشی)

در این جا برای نشان دادن نمونه ای از طراحی بادامک از ماشی ن تند بر برون ساز و شارپی شماره ۲ استفاده می شود این ماشین برای تراشکاری قطعاتی که نمونه ی آن به کار گرفته می شود .

این قطعه کار دارای مقطع گرو ماشی کاری شده مانند شکل داده شده انتهای گرد داده شده است :

۱)    تصمیم گیری در مورد روشهای انجام کار ، ابزارهای لازم و ترتیب عملیات

۲)    تعیین سرعت محور

۳)    محاسبه برون پرش گرده های بادامک و تعداد دور لازم محور برای عملیات برده برداری

۴)    همپوشانی عملکردها تا حد امکان

۵)    شمارش تعداد چرخش درو مورد نیاز محور برای حرکت بدون بار

۶)    ایجاد مجال در صورت لزوم

۷)  پیدا کردن تعداد تخمینی کلی دروان لازم محور برای ساخت یک قطعه و سپس انتخاب ترکیبی از چرخ دنده های معمولی که نزدیک ترین دور به تعداد تخمینی را تامین کند.

۸)    تضمین دوباره تعداد دورهای تخمینی محور با کل تعداد دور موجود در دستگاه

۹)  محاسبه اعشاری لازم رویه بادامک برای هر حرکت عملیاتی و هرز وبه عنوان نمونه می توان فرض کرد که سطح مقطع ماشینکاری شده قطعه به پرداخت نهایی خوبی نیاز داشته باشد بعین اجرای عملیات زیر ضروری است :

۱) خشن تراشی سطح مقطع ت  25/0 میلیتر مانده به قطر پرداخت شده

۲) تراشکاری طول قطعه با ابزار تراشکاری دو قبضه (متوازن) تا ۲۵/۰ میلیمتر مانده به طول پرداخت شده

۳) پرداختکاری قطعه تا قطر پرداخت شده نهایی با ابزار قفسه ای

۴) پیش بردن کشویی های عرضی برای شلکری گرد جدا کردن قطعه از ملگرد

۵) پرداخت کاری گلوگاه قطعه ( زیر سر )  با استفاده از تیغه برش و اغاز ماشینکاری قطعه بعدی .

برای جمع بندب داده ها و ساخت بادامک می توان از کار برگ استفاده کرد . استفاد از این جدولدر صورت توجیه پذیر است که حجم عملیات لازم زیاد شده جدول طراحی بادامک همه داده های لازم برای اجرای عملیات و نیز ترتیب آنها را بدست می دهد

در طراحی بادامک برای محاسبه دقیق رمانبندی می توان از الگوهای لولایی استفاده کرد . دانستن یک یاد کشویی عرضی هنگام که بر جک در حال پیشرو عقب نشینی یا درست در موقعیت اولیه باشد ضروری است بعلاوه دانستن موقعیت کشویی بر جک نسبت به یک یا هر دو کشویی عرضی هم هر دو لازم است .

الگو ها در تعیین موقعیت دقیق نسبی کشویی ها بر روی نقشه بدون انکه نیازی به مراجعه به شکل یا دست دادن یا دست زدن به محاسبه باشد بسیار مفید است ، هستند . این ابزار در تعیین مقدار فضای لازم برای مجال افراد یا تعیین نقاطی از بادامک پیشریی و باداکهای کشویی عرضی به گنه ای که بتوان به یاری آنها در هنگام نیاز به عملکرد و توما کشویی عرضی به کونه ای که بتوانبه یاری انها در هنگام نیاز به عملکرد توامان کشویی ها بر جک و کشویی های عرضی برای پیشروی ابزاری همچون  ابزار چرخان ، حرکت کشویی بر جک و کشویی عرضی را همزمان کرد و بسیار مفید می دانند .

الگو در مرکز نقشه یا طرح آزمایشی بادامک بر روی پیمی که در سوراخ دکمه سر بازوی بلندتر ان فرو رفته باشد دو لا می شود . بازو های ولا از ماده ای گسناف ساخته می شنود تا درهنگام استفاده از ان بتوان خط و نقشه بادامک را دید .

نقاطی که اهرم ها پیشروی کشویی عرضی الگو بر گرد آنها می چرخند نمایانگر تکیه گاههای اهرمهایی نظیر آنهادر ماشین و قطر سر گرد آنها با قطر سر گرد آنها با غلتکهایی که بر روی بادامک می چرخند برابر است .

بادامک و طراحی آن

بادامک تجهیزی مکانیکی است که حرکت چرخشی را به حرکت رفت و برگشتی با سرعت متغیر تبدیل می کند این عمل در نتیجه چرخش صفحه ای با شکل منظم بر روی محور با انتقال حرکت نامنظم به پیرو انجام می شود

به طور کلی می توان بادامک ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد :

۱) بادامکهای حرکت یکنواخت

۲) بادامکهای شتاب یکنواخت

اساس کار بادامک

با چرخش بادامک حرکت آن به پیرو که همراه با رویه کاری بادامک در تماس است منتقل می شود پیرو بیرون انداز یا بالا انداز و کار سوپاپ متصل است بادامک ها به دو گونه اساسی ساخته می شودند

۱) بادامک های صفحه ای

۲) بادامک های استوانه ای

به طور کلی در بادامک های صفحه ای پیرو عمود بر محور بادامک عمل می کند در حالیکه پیرو بادامک های استوانه ای موازات محور دوران حرکت نوسانی انجام می دهد

پیرو بادامک خود دارای اشکال گوناگون است ۴ شکل رایج و پر کاربرد آن عبارت اند از :

۱- لبه دار یا نقطه ای      2- غلطکی     3- سرتخت      4- سرکروی

حرکت پیرو را بر اساس نیروی وزن آن ، فشار فنر و یا حرکت آن در شیار بادامک تأمین می شود

برتری بادامک شیاری این است که می تواند نیرو را در دو جهت به پیرو وارد کند

بادامک های حرکت یکنواخت

اگر جسمی در زمانهای مساوی مسافتهای مساوی را بپیماید گفته می شود که دارای حرکت یکنواختی را دارد و تغییر دیگر ساعت ثابت است

بادامکهای حرکت یکنواخت در تمام برد حرکت خود از ابتدا تا پایان پیرو را با سرعت ثابت حرکت می دهند این بدان معنا است که اگر سرعت ثابت حرکت می دهند زیاد باشد تکان آشکاری در ابتدا و انتهای برد حرکت پیرو پدید می آید زیرا سرعت در ابتدای حرکت به ناگاه از صفر به اندازه بیشینه خود در حرکت یکنواخت و در پایان نیز بار دیگر به ناگاه به صفر می رسد بنابراین ساختمان بادامک باید به گونه ای باشد که از پدید آمدن این تکان ناگهانی هم در شروع حرکت و هم در هنگام تغییر جهت حرکت پیرو جلوگیری می شود و این گونه بادامک ها برای کاربرد در ماشینهای کم سرعت مناسب است

چگونگی ماشین کاری بادامکها

هر نوع ورق فولادی نیک همگنی با درجه مورد نیاز برای ساخت بادامک مناسب است اگر فولاد به کار رفته درست سختکاری شود بادامک می تواند همه مقتضیات معمول را برآورده کند

عموما آسانتر آن است که به روش ماشینکاری ساخته شود زیرا در این صورت می توان انرا با اندازه های درست ماشین کاری کرد برای جای محور و ضامن استقرار سوراخکاری کرد و برای تسهیل نقش اندازی آن پیرامونش رابا خطوط تقسیم درجه بندی کرد اگر اینگونه قطعاتن در کارگاه ساخته شوند سوراخهای آنها باید به اندازه درست سفته شوند تا بادامک بر روی محور بازی نکند

 

 

انتقال رخساره بادامک

برای آنکه نتیجه بهتری به دست آید رخساره بادامک باید به همان صورتی که بر روی نقشه کشیده شده به دقت بر روی قطعه رسم شود یکی از روشهای سریع و دستی انتقال خطوط این است که کاغذ کاربن و کاغذ معمولی سفتی را در زیر نقشه قرار دهیم و با سنبه فولادی کند بر روی نقشه نقشه رخساره بادامک بکشیم تا خطوط بر  روی کاغذ معمولی نمودار شوند می توان نقش ایجاد شده را از کاغذ برید و به عنوان الگو برای رسم رخساره بر روی قطعه به کار برد .

ماشین کاری رخساره بادامک

پس از آنکه رخساره بادامک بر روی قطعه خام نقش اندازی شد ابتدا لازم است گوشت اضافی قطعه در نزدیکی رخساره و در فضای میان گرده ها برداشته شود این کار را می توان با ایجاد یک ردیف سوراخ در اطراف رخساره و یا بریدن گوشت اضافی با اره نواری یا به روشهای مشابه دیگر انجام داد

برای پرداختکاری خم گرده های بادامک سه روش رواج دارد ساده ترنی روش عبارتن است از سوهانکاری گوشت اضافی تا رسیدن به خطوط طرح این روش به کندی پیش می رود و به دقت زیاد برای ایجاد یکنواختی در خم نایز دارد اگر دقت لازم برای همواری گرده چندان زیاد نباشد گرده ای که بدین روش ساخته می شود از کیفیت قابل قبول برخوردار است ولی برای کیفیتهای بالاتر لبه هایی از بادامک که به ویژه برای پیش روی ابزار به کار می روند باید دقیق تر ساخته شوند تا ابزار در تمام طول برد گرده به گونه ای یکنواخت ÷یشروی کند با ماشین فرزی که سازوکار حرکت آن برای تامین پیشروی ذقیق مجهز به چرخ دنده باشد می توان خمهای بسیار دقیقی را بر روی گرده بادامک ایجاد کرد

روش دوم برای پرداختکاری گرده بادامک پس از سوراخکاری و برش قطعه خام تا پدید آمدن شکل تقریبی رخساره استفاده از ماشین فرز معمولی یا جامع یا مجهز به جعبه تقسیم است قطعه خام بر روی محور دستگاه تقسیم که باید با محور ماشین موازی و درست در زیر آن قرار داشته باشد بسته می شود در این عملیات از فرز انگشتی به قطر غلطک بادامک استفاده می شود و آنگونه که شکل نشان می دهد فرز انگشتی در بالای گرده تنظیم و سپس قطعه با حرکت دسگاه تقسیم اندکی چرخانده می شود و سپس میز در جهت عمودی به اندازه متناسب با خیز گرده در فاصله ای که قطعه با حرکت دستگاه تقسیم چرخانده شده بالا برده می شود این عملیات تا هنگامی که خم گرده به طور کامل ماشینکاری شود ادامه می یابد سطحی که به این روش به دست می اید بسته به تعداد تقسیم بندی انتخاب شده برای گردش قطعه کار و سطح نهایی دلخواه گاه به اندکی سوهانکاری نیاز دارد

روش سوم پرداختکاری گرده بادامک تقریبا به همان سادگی است ولی نسبت به دو روش دیگر بهره وری بیشتری دارد

تخمین تعداد دور محور

در طراحی بادامک ها اندازه های تقریبی سرعت و بازدهی را می  توان از جدول بر روی آن بدست آورد، مثلاً این جدول نشان می دهد که برنج را می توان با بالاترین سرعت ماشین یعنی ۳۰۰۰ دور بر دقیقه ماشینکاری کرد.

برای تخمین تعداد دور محور برای ابزار تراشکاری دو قبضه چند نکته را باید در نظر گرفت، طول تراشکاری ۳۸ میلیمتر منهای ۰/۲۵ میلیمتر است، که در زیر سر قطعه برای کار ابزار تراشکاری باقی گذارده می شود. معمولاً  برای همۀ ابزارهای برجک به جز ابزارهای قلاویز حدیده مقدار ۰/۳ میلیمتر تا ۰/۴ میلیمتر به طول قطعه اضافه می شود. این طول اضافی برای نزدیک شدن ابزار و قطعۀ کار با سرعت باردهی لازم و عدم « برخورد» در آغاز برش لازم است. بنابراین :

(۳۸ – 0/3) + 0/3 = 38 mm

این اندازۀ طولی از قطعه است که باید تراشکاری شود یا به عبارت دیگر همان اندازۀ برش گردۀ بادامک است.

سرعت باردهی برای ابزار تراشکاری دو قبضه به عمق براده برداری بستگی دارد، که در این مثال عبارت است از :

 

   

قطر پرداختکاری شده قطر قطعۀ خام 

 

 عمق براده برداری

 

۲

بنابراین سرعتی که برای باردهی از جدول انتخاب می شود، برابر است با ۰/۲۵ میلیمتر به ازای هر دور گردش محور، که معادل باردهی برای عمق براده برداری ۴/۸ میلیمتر است.

سنگ زنی :

براده رده ها و اندازه های خاص قطعۀ  کار از ماشینهای منگنه ی مخصوص استفاده می شود. ماشینهای سنگزنی تولید انبوه در چهار نوع اصلی تولید می شوند، ماشینهای استوانه ای بدون مرغک، درون سایی و ماشنیهای سنگ کف سایی در کاربردهای خاص از انواع دیگر ماشینها سنگ زنی مانند سنگزن ابزار و تیغچه، پیچ، چرخنده و بادامک هم استفاده می شود.

سنگ زدن سطوح بیرون قطعات استوانه ای بیشتر با ماشینهای سنگ زنی استوانه ای انجام می شود. در همۀ روشها سنگ زنی استوانه ای در حالی که قطعۀ کاربر گرد محور ثابتی دوران می کند، سطح بیرونی قطعه به موازات محور دوران سنگ زده می شود.

قطعۀ کار استوانه ای معمولاً میان مرغکها نگاه داشته می شود، از مرغکها متحرک در مواردی استفاده می شود که احتمال برود قطعۀ کار بر مرغکها خط بیندازد. ولی از دو مرغک ثابت در همه جا می توان استفاده کرد.

ماشینهای سنگ زنی استوانه ای معمولاً در سه دسته طبقه بندی می شوند :

۱٫     ساده

۲٫     جامع

۳٫     مخصوص

ماشینهای سنگ زنی استوانه ای ساده نوع اصلی این طبقه بندی است و در آن برای سنگ زدن قطعات استوانه ای یا اندکی مخروط شکل استفاده می شود.

ماشین سنگ زنی استوانه ای جامع ماشین انعطاف پذیر است. ماشین سنگ زنی جامع هم برای سنگ زدن سطوح مخروطی با شیب تند، ماشین سنگ زنی استوانه ای مخصوص اساساً ماشینهایی هستند که برای کاربرد خاص و تولید انبوه طراحی می شوند، مانند ماشینهای سنگ زنی میل لنگ، میل به دامک و غلتک و غیره.

اگر قطعۀ کار بلند و باریک باشد، وجود تکیه گاههایی که قطعۀ کار را در برابر بار یا فشار چرخ سنگ زنی پیشتبندی کند، ضروری است.

تکیه گاهها باید در فواصل مساوی با اندازۀ شش تا ده برابر قطر قطعۀ کار به طور مجزا از یکدیگر قرار بگیرند، اندازۀ باربرداری و دیگر اطلاعات اساسی را می توان از کار و تجزیه زیاد به دست آورد. طول سطحی که باید سنگ زده شود، معمولاً  تنها محدود به اندازۀ جابجایی میز ماشین سنگ زنی است یکی از ساده ترین روشهای نصب برای سنگ زنی بدون مرغک این است که مرکز قطعۀ کار با مرکزهای چرخ سنگ زنی و چرخ تنظیم در یک امتداد قرار دارد. برای نگاهداری قطعۀ کار از یک تیغۀ سرتخت استفاده می شود. سطوح چرخ سنگ زنی و چرخ تنظیم همراه با سطح تخت تیغۀ نگهدارندۀ قطعۀ کار سه پهلوی یک مربع را تشکیل می دهند.

ماشینهای سنگ کف سایی نوع صفحۀ تراش

در این نوع ماشین سنگ زنی ، میز کار حرکت رفت و برگشتی دارد و سه نوع ماشین سنگ کف سایی  از نوع صفحۀ تراش وجود دارد که عبارتند از :

۱٫  ماشینی که در آن از قطعۀ بیرونی با پیرامون چرخ سنگ زنی ای که بر روی محور افقی سوار شده باشد، استفاده می شود.

۲٫  ماشینی که در آن از چرخ فنجانی، استوانه ای یا چند پاره ای که بر روی محور افقی سوار شده باشد، استفاده شود.

۳٫  ماشینی که در آن از چرخ فنجانی، استوانه ای یا چند پاره ای بر روی محور عمودی با زاویه ۹۰ درجه نسبت به سطح قطعۀ کار استفاده می شود.

سنگ زنی ابزار برش :

استفاده از ابزار برش پس از کند شدن، آن موجب می شود تا به سرعت مستهلک شود، اگر ابزار بهنگام سنگ زده و تیز شود، بدلیل اینکه گوشت کمتری از روی آن برداشته می شود، عمرش افزایش می یابد. عمود کارآیی مته بستگی بسیار به دست تمیز کردن آن دارد. تیز کردن ابزارهای ماشینهای تراش و صفحۀ تراش همۀ به همان پایه نیاز به دقت و توجه کافی دارد و این عمل باید به دست ماشینکار ماهر و با تجربه و به یاری ابزار مناسب صورت گیرد.

درست تمیز کردن و تمیز شدن ابزارهای برش (چند لبه ای) مانند قلاویزهای ، مابها، برقوها و غیره از اهمیت خاص برخوردار است.

ماشینهای ابزار تیز کن

این ماشینها معمولاً به دو دسته تقسیم می شوند ،

۱٫     ماشینهای سادۀ سنگ زنی ابزار

۲٫     ماشینهای جامع سنگ زنی

ماشینهای سادۀ سنگ زنی ابزار ویژه ای برای تیز کردن تیغۀ فرزها و ابزار مشابه مناسب هستند. ماشینهای سنگ زنی جامع دارای رده های مختلفی برای برآوردن نیاز بخشهای ابزار برش و ابزارسازی کارگاهها هستند.

این ماشینها اصولاً مانند ماشینهای سنگ زنی استوانه ای جامع کوچک هستند، ولی چهار تفاوت عمده با آنها دارند که عبارتند از :

۱٫  هیچ محرک برقی برای پیگیری یا باردهی وجود ندارد و  همۀ حرکتهای میز ماشین با دست صورت می گیرد.

۲٫     سردستگاه علماوه بر گردش حول محور عمودی می تواند حول محور افقی نیز بچرخد.

۳٫     سردستگاه موتور ندارد.

۴٫     کلّگی علاوه بر گردش ۹۶۰ درجه به دور محور عمودی می تواند بالا و پایین هم برود.

کارآیی و انعطاف پذیری بالای این دستگاه امکان سنگ زنی هر نوع ابزاری را فراهم می کند. شکل اساسی در سنگ زنی ابزار برش گیرش و حرکت دادن درست ابزار برش نسبت به چرخ سنگ زنی است، تنظیم ماشین سنگ زنی که دشوار و پیچیده است و باید با دست ماشینکاری ماهر انجام شود. اما در عمل کار کردن با ماشین سنگ زنی پس از تنظیم نخستین آن برای کار خاص نسبتاً  آسان است.

 

 

 

منبع : پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر