X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

عرضه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خلاصه:

مردم با این نظر موافق هستند که اینترنت برای ادغام و کنترل زنجیره عرضه امروزه بسیار مهم است ، بسیاری از شرکتها خودشان سایت دارند، هر چند ، هنوز هم بسیاری از آنها واقعا نمی دانند که اینترنت چه مزایایی برای فرآیندها و عملکردهای آنها دارد . در راستای طرح های مشارکتی ، پیش بینی ها و تکمیل این قبیل طرح ها (CPFR ) شرکتها می توانند قابلیت و توانایی خود را از طریق تقاضای مشارکت و مطلع بودن از زنجیره تقاضای دوستان و همکاران خود ارتقا دهند . با توجه به CPFR، اعضا زنجیره عرضه می تواند برای تحقق کل زنجیره قابل تولید با توجه به زمانهای مقرر مشارکت دانسته باشند. در این حالت به گروههای دیگر کمک می کنند که بهتر بتواند تقاضاها را پیش بینی کنند

 از CPFR  برای ارتقا قابلیت زنجیره عرضه، نظر کلی بر مفاهیم ، شاخصها و تحقق این قبیل شاخصها و عملکردها و راه حل های موجوداستفاده می شود.

    خلاصه:

مردم با این نظر موافق هستند که اینترنت برای ادغام و کنترل زنجیره عرضه امروزه بسیار مهم است ، بسیاری از شرکتها خودشان سایت دارند، هر چند ، هنوز هم بسیاری از آنها واقعا نمی دانند که اینترنت چه مزایایی برای فرآیندها و عملکردهای آنها دارد . در راستای طرح های مشارکتی ، پیش بینی ها و تکمیل این قبیل طرح ها (CPFR ) شرکتها می توانند قابلیت و توانایی خود را از طریق تقاضای مشارکت و مطلع بودن از زنجیره تقاضای دوستان و همکاران خود ارتقا دهند . با توجه به CPFR، اعضا زنجیره عرضه می تواند برای تحقق کل زنجیره قابل تولید با توجه به زمانهای مقرر مشارکت دانسته باشند. در این حالت به گروههای دیگر کمک می کنند که بهتر بتواند تقاضاها را پیش بینی کنند ، و برنامه های مربوط به تولید را  به راحتی طراحی کنند، و در نتیجه در بخش توزیع و دریافت مواد به راحتی مشارکت دارند. تحقق CPFR هر چند کاری ساده و پیش پا افتاده نیست. این مقاله ، مهمترین مفاهیم، و استراتژی ۹ مرحله ای تحقق فرآیندها و توصیف مشکلاتی که در تحقق CPFR و در نتیجه نتایج عملی و راه حلهای موجود در سطح بازار را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد.

لغات کلیدی، طرحهای مشارکتی ، پیش بینی و تکمیل عملکردها CPFR ، مدیریت زنجیره عرضه.

۱٫مقدمه:

شرکتها می توانند سطح انعطاف پذیری را افزایش دهند و سطح مربوط به صورت موجودی را کاهش دهند، و از طریق برقراری ارتباط نزدیک با همکاران خود در بخش زنجیره عرضه فروش و خدمات کامپیوتری را افزایش دهند . این قبیل عملکردها بر پایه طرحهای مشارکتی، پیش بینی فرایند تکمیل عملکردها مطرح می شود و استراتژی اخیر تجاری توسط شرکتها به منظور یافتن بهترین راه برای به حداقل رساندن هزینه ها و ارتقا قابلیت شرکتها استفاده می شود.

اخیراًَ ، اطلاعات بسیار کمی در بین شرکتها در بین یک زنجیره رد و بدل می شود. این مسئله اساساً ممکن است به خاطر عدم صحت در تقسیم و ارائه دادهای الکترونیکی صورت می گیرد، و یا ممکن است از طریق ایمیل و فاکس نیز انجام بگیرد. این روزها، هر چند، با استفاده بسیار زیاد از اینترنت ، ادغام شرکتها راحتتر، ارزانتر و موثقتر( مطمئن تر) انجام می شود.

با توجه به بعد رقابتی ، شرکتها در حال حاضر از شبکه های جهانی برای انجام تجارت خود و ارتقا قابلیت کلی شرکتها و کارهای تجاری استفاده می کنند . آنها همچنین به این مسئله پی برده اند که رقابت یک شرکت در مقابل یک شرکت مدت زمان  زیادی طول نمی کشد، اما زنجیره عرضه در مقابل زنجیره عرضه مقاومت بیشتری دارد و بیشتر طول می کشد. به همین علت ، این قبیل شرکتها در حال حاضر بیشتر دادهای موثق را با هم گروهان خود مورد ارزیابی قرار می دهند . در حال حاضر پایگاههای حمایت کننده ای برای فلسفه جدیدی که با نام طرح های مشارکتی، پیش بینی و تحقق فرایند های مطرح شده ، تاسیس شده است.

هدف این مقاله بررسی شاخص های اصلیCPFR است ، بعضی از این قبیل مفاهیم شامل بخش هایی از قبیل تحقق فرایند ها و مشکلات موجود، نتایج عملی و مزایایی است که با توجه به استفاده از CPFR مطرح شده است . این مقاله باید بعضی از ابهامات مربوط به این استراتژی جدید را روشن کند، این استراتژی تجاری جدید را به آن دسته از افرادی که با آن هنوز آشنا نشده اند معرفی کند.

این تحقیق به صورت زیر طبقه بندی شده است:

بخش بعد CPFR را تعریف کرده است. بخش۳ روش ۹ مرحله ای را برای تحققCPFR  معرفی کرده است. مهمترین موانع برای تحققCPFR  و نتایج عملی آن در بخش ۴ نشان داده شده است. بخش ۵ راه حل های CPFR  را در سطح بازار مطرح کرده است. بخش آخر این تحقیق را دسته بندی کرده است، و موضوعات جدید را برای مطالعات بعدی در این حوزه ارائه داده است.

۲٫تعریف CPFR

پیش بینی طرح های مشارکتی و تکمیل این قبیل طرحها می تواند به عنوان مجموعه ای از قوانین و روش هایی مطرح شود که توسط استانداردهای اقتصادی شرکت های اختیاری حمایت می شوند((VICS  اتحادیه ای در سال ۱۹۸۶ تاسیس شد و شرکت های بسیار زیادی در این اتحادیه با هم شروع به کار کردند، و هدف این اتحادیه ارتقا کارآیی زنجیرهای تقاضا به خصوص در بخش های مربوط به خرده فروشی بود که این قبیل عملکرد با توجه به پیشرفت استانداردها به منظور آسان کردن دسترسی به موارد اطلاعات مورد ارزیابی قرار گرفت.

VICS برای اولین بار با توجه راه کارهای CPFR در سال۱۹۹۸ منتشرشد. از آن زمان به بعد،CPFR  به عنوان بهترین عملکرد تجارت با تجارت مطرح شد. در ماه نوامبر سال ۲۰۰۰ با توجه به GCI گروهی از طراحان و ناظران CPFR  راه کارهایی را به منظور تحقق CPFR  ارائه داده اند. اخیراً این قبیل اسناد برای چاپ دوم آماده شده اند ، که در ماه  ژوئن ۲۰۰۲ مطرح شدند.

عملکرد اصلی CPFR این است که اطلاعات از نقطه و بخش فروش باید در بخش پیش بینی تقاضاها بررسی شود و همچنین در طرح های مشارکتی و در بخش توزیع و تحویل کالاها مورد ارزیابی قرار بگیرند. اینترنت باید شبکه ای برای توزیع اطلاعات در مورد پارامترهای مربوط به پیش بینی ها ، توسعه و ذخیره کالا و دیگر پارامترهای مربوطه باشد . این قبیل اطلاعات در زمان مناسبی بین شرکا، در بخش زنجیره عرضه تقسیم می شود و کار آیی و استفاده از جریان های نقدی را در شرکت های موجود ارتقا میدهد. هر چند این قبیل شرکتها در خلال زنجیره تولیدی خود با یکدیگر مشارکت می کنند.

در طرح مشارکتی ، شرکتها فقط به دنبال تحقق کارآیی تجاری خود نیستند، بلکه کارهای رایجی را در مورد کاهش خسارتها و مناسب بودن هزینه ها و افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی انجام می دهند. بدین معناست که تمام زنجیره عرضه_ عرضه کنندگان_ شرکتها، کلی فروشان، توزیع کنندگان، خرده فروشان ، در این ادغام و تلفیق ضرورت ارائه محصول خوب و مناسب را به خوبی تشخیص می دهند، و همچنین از ضرورت ارائه محصول در زمان مناسب ، در راحتترین مکان به منظور دسترسی مشتری با توجه به کاهش هزینه ها و مشکلات و نوسانات اطلاع کافی دارند. ‘‘کار های جداگانه ۱یا۲ نفر از اعضای زنجیره به تنهایی به موفقیت ختم نمی شود، مگر در شرایطی که تمام زنجیره با هم در ارتباط باشند و در انجام فرآیندی با هم مشارکت داشته باشند.‘‘ این سخنان را مارکوایساک مدیر بخش صنعت جدید کالاهای مصرف کنندگان((CAMPOS  گفته است.

اخیراً اختراعات و ابتکاراتی مطرح شدهاست که واقعاً نمی توانند نام مشارکت را به خود بگیرند، و در همین زمان ، چندین نویسنده نیاز مربوط به آنها را مطرح کرده اند. تام پیتر، نویسنده (در جستجوی بهترین) معتقد است که بقا یک شرکت بستگی به این مسئله دارد که چطور این شرکت با شرکای تجاری خود مشارکت داشته باشند. مایکل هامر، نویسنده ( مهندسی نوین) اینطور عنوان کرده است که شرکتها دیواری در بین ساختمان های خود می سازند، و دیوار بلند تری در مقابل مشتریان خود می سازند، شکل ((A1 را ببینید. طبق نظر او ، این قبیل عملکردها در بردارنده هزینه بالایی برای موسسه و شرکت مربوطه است.

در شکل ((B1 اینترنت به منظور سفارش مشتریان استفاده شده است و جایگزین نامه نگاریها و مکاتبت قبلی و EDI  شده است. مزیت استفاده از اینترنت به منظور سفارش مشتریان این است که فرآیند سفارش سریعتر صورت می گیرد و شاید راحتتر نیز باشد، و تداوم آنها با توجه به خدمات مربوط به ارائه سفارشات به مشتریان مطرح می شود، این فرآیند خودش بیانگر قابلیت زنجیره عرضه است.

بعد از اینکه این قبیل دیوارها برداشته شد، و بخش های داخلی و خارجی در بخش تجاری شروع به کار کردند، همانطور که در شکل((C1 نشان داده شده است. سوالی که مطرح می شود این است که ارزش و بهایی که من برای مشتریان و عرضه کنندگان خودم از طریق دسترسی آنها به شبکه های پیچیده فعالیت های شرکت می دهم چیست؟ و در نتیجه اطلاعاتی که تجارت داخلی مرا عنوان می کند چیست؟ این هنوز یک عملکرد مشارکتی نیست؟

شکل ۱: چرا مشارکت نیست. ((A عدم مشارکت. ((B اینترنت جایگزین مکالمه و EDI  شده است ((C سفارش از طریق اینترنت جایگزین سفارش از طریق مکاتبه و EDI  شده است. ((Dسیستم طراحی ، تجارت با تجارت.

شکل ۱: مشارکت چیست؟( بر پایه VICS،۲۰۰۱ ).

اخیراً تغییراتی در تقاضا کالایی خاص با توجه به مرکز توزیع احساس شده است که اطلاعات را به شرکت (کارخانه) ارجاع میدهد، در نتیجه، اطلاعات به دست عرضه کنندگان کالاها می رسد . تمام این قبیل فرآیندها بر پایه عملکردها مربوط به سفارشات کالایی است که تمام فرآیند را زیر پوشش خود قرار می دهد( شامل تمام فرآیندها می شود.) . نظر مربوط  به CPFR این است که این قبیل اطلاعات برای تمام  افراد در این زنجیره در دسترس می باشد، و کمک می کند تا هر نوع تغییری را در بخش پیش بینی تقاضا قابل قبول باشد. با توجه به این اطلاعات، هر کسی باید مشارکت داشته باشد تا بتواند راه حلی مناسب و منطقی برای ارتقا فرآیندهای شخصی و عملکرد های مربوطه پیدا کند.

اگر چه این مجموعه قوانین و عملکردها برای ایجاد  فرآیندهای تجاری آنطور که سازندگان ، خرده فروشان، و توزیع کنندگان در مورد تحقق موضوعات موجود با آن موافق هستند مناسب است، توسعه و پیشرفت طرح های اجرایی و فروش، تقسیم طرحها از طریق نقل و انتقالات الکترونیکی و کار گروهی داشتن به منظور ایجاد و تکمیل اطلاعات به روز در مورد فروش و پیش بینی  فروش کالا نیز در این بخش مطرح میشود، قابل قبول است. اجتماعات گروهی از طریق ادغام آسان و زیاد بین شرکتها در بخش زنجیره عرضه ایجاد می شود، و این اجازه را می دهد که هماهنگ بودن(سازگار بودن) طرحها از طریق تغییرات غیر قابل انتظار در تقاضا تحت تاثیر قرار بگیرد،(اغلب از طریق رقابت های ایجاد شده، تفاوت سیاست های فروش و دیگر عملکردهای سطح بازار که بر تقاضا تاثیر می گذارند ایجاد می شود).این عملکرد منجر به حداقل رسیدن هزینه مربوطه در طراحی مجدد عملکردها می شود. هر کسی این نظر را دارد که در این زنجیره برنده باشد ، یا حداقل، کمترین ضرر را بدهد، نه اینکه نه ببرد نه ضررش زیاد باشد. جدول ۱ این قبیل عملکردها را به صورت خلاصه عنوان کرده است- آخرین مورد بر پایه CPFR مطرح شده است.

 

 

 

 

 

جدول ۱ ، ارزیابی اینترنت در تحقق تجارت مشارکتی.

 

       شبکه مشارکتی    اینترنت B2C       B2Bسیستم           B2B سیستم

                  سیستم تحقق فرایند  تحقق             طراحی

مزیت رقابتی هیچ        تکنیکی     تکنیکی         استرتژیک   

دوره رقابت     N/A        فقط کوتاه مدت  زمان کم یا متوسط    زمان متوسط

مشتقات     بازار یابی     کاهش هزینه ها  کاهش هزینه ها       حذف هزینه با   

           پیامهای بازاریابی بازارهای جدید  (حتی با توجه به         همزمان سازی                                  شبکه های گسترده)

موانع          هیچکدام    کم: تکنولوژی   تکنولوژی و مردم      تکنولوژی

                          مردم       متوسط         مردم

 

۲٫۱شاخص های عملکرد های کلیدی.

    شاخص های کلیدی عملکرد کلی ارتباط بین عرضه کنندگان، کارخانه، و کارخانه و خرده فروش را مورد ارزیابی قرار می دهد. به منظور تضمین موفقیت تحقق CPFR  لازم است که بخش هایی که در این عملکرد مشارکت دارند، برنامه توافقی خاصی را دنبال کنند و موضوعات یکسانی را مورد ارزیابی قرار دهند، در این حالت، شاخص های اجرایی برای مقایسه فرآیندهای در دست اجرا با موضوعاتی که قبلاً به مرحله اجرا درآمده اند نیز استفاده می شود.

با توجه به ارتباط خاص طرح های تولیدی ، نواحی نظارتی و جدول زمان بندی ، راسمانو ۶ شاخص کلیدی را مطرح کرد و تحقق و ارتقا را برای KPI در بخش رقابتی آتی مطرح کرد.(جدول۲) . برای مثال ، سطح کیفیت رایج را نشان می دهد که ۵ در صد است اما شرکتها باید هدفشان ۵ دهم در صد باشد.

جدول۲: تمایلات مربوط به انتظارات مشتریان.

KPI: کیفیت (درصد ضرر) . زمان تحویل ( ماه) . روز تحویل . مدت تحویل . هزینه ها.

    منبع: گرفته شده از RUSSMANO .

حالا، با توجه به رابطه خاص با محاسبه تاثیراتCPFR ، بیشتر شاخص های اجرایی برای محاسبه قابلیت شرکتها در زنجیره به کار گرفته می شوند و مربوط به عملکردهای زیر می باشد: کاهش سیاهه اموال. افزایش پیش بینی درست فرآیندها . ارتقا سطح خدمات . کاهش زمان مربوط و . افزایش فروش.

بعداً در بخش ۴ ، نتایج  آماری بیانگر تحقق و ارتقا کیفی KPL  برای شرکتهایی است که از CRFR استفاده کرده اند.

۳٫طرح ۹ مرحله ای.

راه کارهای تحقق یافته CPFR فرآیندی ۹ مرحله ای برای ارتقا و تحققCPFR عنوان کرده است . این مراحل به صورت زیر عنوان شده اند:

۱٫ایجاد رابطه همکاری.

۲٫ایجاد طرح ادغام تجاری.

۲٫ایجاد پیش بینی مربوط به فروش.

۳٫بیان انتظارات مربوط به پیش بینی فروش.

۴٫بررسی مفاهیم مورد انتظار و مشارکت در این عملکردها.

۵٫ایجاد عملکردی به منظور پیش بینی سفارشات.

۶٫مشخص کردن انتظارات مربوط به پیش بینی سفارشات.

۷٫بررسی مفاهیم مورد انتظار و مشارکت در این مفاهیم.

۸٫ایجاد سفارش.

مرحله ۱و۲ ، بخش طراحی را در نظر می گیرند، مرحله۳ تا ۶  ، بخش مربوط به پیش بینی عملکردها را عنوان می کنند، مرحله۹ ، مرحله تکمیل عملکردها است، همانطور که در شکل ۲ عنوان شده است.

شکل ۲ طرح فرآیندCPFR .

 

          4. موانع اصلی برای تحقق CPFR  و نتایج عملی آن.

موانع اصلی برای تحقق CPFR  نه تکنولوژی هستند و نه مربوط به هزینه هاست. ( در حقیقت معمولاً سرمایه گذاری های بسیار زیادی در تحقق ERP  و CRM  و دیگر تکنو لوژیها با توجه به هزینه های بیشتر صورت می گیرد.). موانع اصلی برای تحقق CPFR  ضرورتاً مربوط به عدم تمایل ((A به تغییر از استراتژی تولید فشار (زیاد) به کم است. ((B مشکلات مربوط به اینترنت و دیوارهای خارجی، و ((C این حقیقت که ماهیت تمام سازمانها به تغییراتی احتیاج دارد که با مشارکت بسیار قوی با دیگر سازمانها و نهادها صورت بگیرد، برای مثال ، در این حالت تقاضا برای دریافت  اطلاعات مناسب و قابل اطمینان مطرح خواهد شد.

با توجه به این مسئله اعتراضات دیگر به منظور تحقق CPFR وجود دارد :

چطور شریک خود را انتخاب کنیم و چطور محصولی را برای تحقق CPFR انتخاب کنیم ؟

چطور به صورت منظم می توانیم عملکرد ها را محاسبه کنیم؟

هماهنگی و انطباق در تحقق CPFR در مقیاس های بزرگ چیست؟

چطور فلسفه سازمانها را همردیف فلسفه CPFR قرار دهیم؟

چطور تغییرات سازمانهایی که ایجاد می شوند را کنترل کنیم؟

با توجه به این تغییرات و اعتراضات ، نتایج عملی اخیراً توسط سازمان های سرتاسر دنیا که CPFR را به مرحله اجرا در آورده اند گزارش شده است . مهمترین آنها شامل مطالب زیر هستند:

–      افزایش زیاد زمان واکنش به تقاضای مشتری. کاهش منظم و مناسب بودن زمان های موجود باعث شده است که زنجیره عرضه انعطاف پذیر تر و امن تر عمل می کند. سرانجام این عملکرد ، منجر به افزایش دسترسی به کالاها و در نتیجه رضایت مشتریان می شود.

–      دقت بالا در پیش بینی فروشها . با نتیجه به مشارکت  پیش بینی ها بیشتر قابل اعتماد هستند. علی رغم دقت آنها در زنجیره عرضه ، شرکا می توانند با چشم اندازهای مختلف خودشان ، زمان مصرف ، تجربیات قبلی، مطالعات مربوط به پیش بینی ها مشارکت داشته باشند. ترکیب این قبیل فاکتورها بر پایه قابل اعتماد بودن پیش بینی مربوط به فروش کالا استوار است.

–      ارتباط مستقیم و دائمی. ایجاد خطوط مستقیم ارتباطی منجر به افزایش نرخ مبادلات در بین فاز مربوط به زنجیره ارزش می شود. تغییرات کم تقاضا نیز بدون هیچ وقفه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد.

–      افزایش فروش. CPFR کم کم منجر به کاهش موارد خارج از لیست می شود. کاهش ذاتی در بخش فروش نیز مطرح می شود ، در این حالت تمام شرکا سود می برند.

–      کاهش سیاهه اموال. عدم دقت در بخش فروش مهمترین علت افزایش بیش از حد سیاهه اموال در زنجیره عرضه است . موجودی انبار به خاطر امنیت نگهداری می شود ، اغلب با توجه به اشتباهات ممکن در بخش فروش محاسبه می شود. این قبیل لیستها در حال حاضر به حداقل رسیده اند . در همین زمان ، قابلیت در دسترس بودن با CPFR  افزایش می یابد.

–      کاهش هزینه .ادغام طرح تولید با توجه به دارایی عرضه کنندگان و شرکت با توجه به بهینه سازی پیش بینی های  فروش راه جدیدی را برای کاهش هزینه ها ارائه می دهد. زمان راه اندازی ، و اضافه کاری و زمان تغییر کاهش می یابد.

در بخش آماری شرکتها با توجه به استفاده از CPFR  کاهش ۶۷ در صد در زمان تولید (شتاب) گزارش داده اند، و ۶۰ در صد در خطا های مربوط به پیش بینی فرآیندها کاهش داشته است ، و ۴۰ در صد کاهش در سطح سیاهه اموال ، و ۲۲ در صد افزایش در سطح خدمات داشته است، و ۴۷ در صد افزایش در فروش داشته اند.

تحقیق اخیری در ایالت متحده انجام گرفته است این طور نشان داده است که شرکتها و خرده فروشان به خاطر اشتباه در پیش بینی فرآیندها تقریباً ۵۰ در صد در بخش فروش خود با کاهش مواجه شده اند. هر چند بیشتر از ۳۰۰ شرکت بزرگ از قبیل پروکتروگمبل ، یونیور ، نابیسکو ، کوداک ، کیمبرلی- کلارک ، سارا لی ، هولت پکارد ، وال مارت ، کمارت ، کاری فور ، و وگمن ، با استفاده از CPFR  شرایط را عوض کرده اند. نتایج ارائه شده افزایش ۱۰در صد تا ۱۰۰ در صد در بخش فروش ، و ۲۵ در صد تا ۵۰ درصد کاهش در موجود خارج از لیست ، و ۵ در صد تا ۲۰ در صد کاهش بازگشت محصول توسط مصرف کننده نهایی را گزارش داده اند.

اولین ECR تحقق یافته در دنیا پوکتروگمبل ، در CPFR  سرمایه گذاری کرده اند. و بعد در برزیل این مسئله مطرح شد و نتایج غیر قابل باوری ارائه شد. در ایالت متحده ، شرکتی افزایش ۱۰ در صد تا ۱۵ در صد در بخش فروش کالا داشت، ضرر این شرکت کمتر از ۳ در صد بود. لیست موجودی انبار از ۱۰ در صد تا ۱۸ در صد کاهش یافته و پیش بینی تا ۱۰ در صد افزایش می یابد.

  5. راه حل های CPFR  .

در حال حاضر چندین شرکت در حال پیشبرد راه حل های CPFR  هستند و یا سیستم خودشان را عوض می کنند. جدول ۳ بعضی از این شرکتها و سیستم های آنها را نشان می دهد.

 شرکت                   CPFR و سیستم CPFR

ناوایی                                                        تعریف راه حل های بلند مدت

بان                     IBAAN  برای سیستم زنجیره عرضه

دیناسیز                 SKEP

I 2                                                     مارتیس تجاری CPFR

گروه نرم افزار JDA         راه حل های مربوط به اوراق بهادر شرکت

JD                    APAS

لاگیتی                  راه حل های ویاگر

منیوگیستیز                VMI قابل مشارکت

نئوگرید               طرح همکاری : به نظر می رسد تنها،راه حل در دسترس

                                                          CPFR  برزیلی ها در حال حاضر است.

پیپول سافت                این نرم افزار با سینکرا مشارکت دارد.

برزیل SAP              SAPPLM

سینکرا                                          CPFR : بخش مشارکتی XT –سینکرا ۴ راه حل دارد:

                      ارتقا هماهنگ سازی فرآیندها ، تداوم تکمیل عملکردها

                      CPFR ،طرح مربوط به تقاضا.

بعضی از شرکتها اینطور ادعا کرده اند که از این قبیل سیستم ها بهره مند هستند. برای مثال:

–      سیستم مربوط به تفکیک پیش بینی طرحها و تکمیل طرحها با توجه به مشتریان کلیدی. یکی از آنها می تواند در ارتقا طرحها مشارکت داشته باشد و دیگر در بخش تقاضای مشتریان بهتر قابل رویت است، در همین حال تقسیم و تفکیک پیش بینی ها در فرآیند موجود منجر به ثبات روابط تجاری بین افراد و موسسات می شود.

–      مشارکت داشتن در تکمیل راه حلها و طرح های موجود و سیستم اجرایی.

–      سیستم CPFR  داده های جمع آوری شده از سیستم مربوط به عرضه کنندگان را با داده های اتخاذ شده از شرکای خرده فروش با هم مقایسه کند. هر نوع عملکرد قابل انتظار را مورد ارزیابی قرار می دهد و نتایج موجود را با راه حل های CPFR خرده فروشان با هم رد و بدل می کنند.

–      شرکتها فقط احتیاج دارند که به اینترنت دسترسی داشته باشند. داده های موجود بسیار زیاد هستند، و به بخش خدمات با توجه به خطوط موجود ارائه می شوند. سپس طراحان از طریق شبکه به نظرات شرکتها دسترسی پیدا می کنند، شرکایی که از یک عملکرد مجزا و عملکرد های رایج مربوط رد و بدل داخلی دارند، سر انجام زنجیره عرضه را بررسی می کنند.

–      شرکا احتیاج ندارند که سکو و بخش تکنولوژی را اداره کنند ،آنها می توانند وقت خود را صرف استحکام بخشیدن به روابط عرضه کنندگان و خرده فروشان کنند، و کارها را با کارآیی بیشتری ارائه دهند و استراتژی های رقابتی کلیدی را با توجه به ارائه اطلاعات و داده ها توسعه دهند.

–      فرآیند تجاری از طریق تقسیم داده ها ، عملکردها ، اطلاعاتی در زمان واقعی زنجیره عرضه را گسترش می دهند.

–      با ارائه آگاهی تجاری مناسب در تمام سطوح یک موسسه ، از قبیل عملکردها استراتژی و تکنیکی باعث می شود که این قبیل فرآیندها در بین سازمانها و با توجه به زنجیره ارزش ساختارها مورد ارزیابی قرار بگیرد.

–      ابداع و اختراع به منظور تغییر عملکرد تجاری با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و استفاده از بخش های جدید منجر به افزایش درآمد می شود و آنطوری تکمیل می شود که قبلاً اصلاً نبود.

۶٫ جمع بندی و فرضیات برای کارهای آتی.

   اساساً طرح های مشارکتی ، پیش بینی و تکمیل عملکرد مجموعه ای از قوانین و روش هایی است که در آن شرکای زنجیره عرضه بر یک طرح منسجم و پیش بینی فرآیندها با هم موافق هستند ، و موفقیت را با توجه به تکمیل عملکردها مطرح می کنند و انتظارات موجود را به خوبی تشخیص می دهند. و به آنها پاسخ می دهند. موضوع مهمی است که به آن دسترسی پیدا می کنیم ، از طریق طرح مشارکتی، فرضیه های بیشتری در مورد پیش بینی فروش و طرح های تکمیلی ارائه میشود . و در نتیجه ، این امکان وجود دارد که سطح موجودی انبار در کل زنجیره عرضه کاهش یابد و سطح خدمات پیشرفت چشمگیری دارد ، که در نتیجه منجر به افزایش و فروش می شود. می توانیم تغییر کلی استراتژی تجاری را در CPFR  ببینیم.

با توجه به موضوعات و مطالعات بسیار زیاد ، می توان اینطور عنوان کرد که CPFR  اخیراً یکی از  پیشرفته ترین  فرآیندهای تجاری است. و مسئله جالب توجه این است که در حقیقت این عملکرد بر پایه افراد، اشخاص ، شخصیتها ، ( ویژگی ها) مشارکت و روابط استوار است. این روزها شرکتها، خرده فروشان، عرضه کنندگان بسیار زیادی از نقاط مختلف مشغول تحقق درآوردن CPFR  بر پایه طرح های تجاری  هستند. هر چند این مسئله بدین معنی نیست که تحقق این مسئله عملکرد ساده و راحتی است. این عملکرد خواستار مشارکت و تعاون بین هر یک از اعضای زنجیره عرضه است. این کار بیانگر بعضی از مزیت های فلسفه موجود است و به سرعت راه کارهای ۹ مرحله ای را در سر تا سر دنیا وارد میکند.

مزیت CPFR  غیر قابل تردید است: کاهش ۶۷ در صد زمان تحویل ،کاهش ۶۰ درصد خطاهای پیش بینی شده ، ۴۰ در صد کاهش سطح لیست موجودی انبار، ۲۲ در صد افزایش سطح خدمات، ۴۷ در صد افزایش فروش. هر چند بررسی جزئیات بیانگر این مسئله است که شرکتها بیشتر خواستار موفقیت در تحقق CPFR  هستند که هنوز صورت نگرفته است.

در برزیل بعضی از افراد بر این باور هستند که CPFR  می تواند به کار آیی شرکت و رقابت طلبی آن کمک کند. اخیراً ، پروکتر و گمپل ، پیشرو برآورده کننده رضایت مشتری به آنجلونی ملحق شده، و CPFR را در برزیل تحقق بخشیده اند. شرکت های دیگر قطعاً این راه را دنبال می کنند، همانطور که در آینده خواهیم دید، در حقیقت سازندگان و خرده فروشان پروژه های ابتدایی را شروع کرده اند و با مرکز ECR  برزیل همکار شده اند.

اخیراً، مدیران ، متولوژی محاسبه تاثیرات CPFR  بر زنجیره عرضه را از طریق فرآیندهای شبیه سازی شده کامپیوتری توسعه داده اند. کارهای بعدی باید بیشتر عملکرد و تحقق CPFR را مورد ارزیابی قرار دهند ، به خصوص در برزیل و آمریکای جنوبی ، مطالعات بعدی باید جزئیات بیشتری در مورد سیستم های CPFR  و ویژگی های خاص آنها  و جنبه های مشابه آنها ارائه دهند.

 

 

 

   منبع :پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر