X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

قانون کار

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فصل ۱ – تعاریف آلی واصولی

ماده ۱

آلیه آارفرمایان ، آارگران ، آارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و آشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .

ماده ۲

آارگر از لحاظ این قانون آسی است آه به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم ا زمزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست

آارفرما آار می آند .

ماده ۳

آارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی آه آارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی آار می آند. مدیران و مسئولان و به

طور عموم آلیه آسانیکه عهده دار اداره آار آارگاه هستند نماینده آارفرما محسوب می شوند و آارفرما مسئول آلیه تعهداتی است آه نمایندگان

مذآور در قبال آارگر به عهده می گیرند . درصورتیکه نماینده آارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و آارفرما آن را نپذیرد در مقابل آارفرما

ضامن است .

ماده ۴

آارگاه محلی است آه آارگر به درخواست آارفرما یا نماینده او در آنجا آار می آند ، از قبیل موسسات صنعتی ، آشاورزی، معدنی ، ساختمانی ،

ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماآن عمومی و امثال آنها . آلیه تاسیساتی آه به اقتضای آار متعلق به آارگاه اند ، از قبیل

نمازخانه ، ناهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدآودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، آلاسهای سواد آموزی و سایر

مراآز آموزشی و اماآن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج آارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء آارگاه می باشند .

ماده ۵

آلیه آارگران ، آارفرمایان ، نمایندگان آنان و آارآموزان و نیز آارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند .

ماده ۶

براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار

افراد به آار معین وبهره آشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله آه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند

اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرآس حق دارد شغلی را آه به آن مایل است

ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ،

بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به آار معین وبهره آشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و

قبیله آه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت

قانون قرار دارند و هرآس حق دارد شغلی را آه به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .

فصل ۲ – قرارداد آار

ماده ۷

قرارداد آار عبارتست از قرارداد آتبی یا شفاهی آه به موجب آن آارگر در قبال دریافت حق السعی آاری را برای مدت موقت یا مدت ، غیرموقت

برای آارفرما انجام می دهد .

تبصره ۱

حداآثر مدت موقت برای آارهایی آه طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت آارواموراجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره ۲

در آارهائی آه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی آه مدتی در قرارداد ذآر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود . در آارهائی آه طبیعت آنها

جنبه مستمر دارد، درصورتی آه مدتی در قرارداد ذآر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود .

ماده ۸

شروط مذآور در قرارداد آار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود آه برای آارگر مزایائی آمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .

ماده ۹

برای صحت قرارداد آار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : الف – مشروعیت مورد قرارداد ب – معین بودن موضوع قرارداد چ –

عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام آار مورد نظر .

تبصره ۱

اصل برصحت آلیه قراردادهای آار است ، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد .

ماده ۱۰

قرارداد آار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف – نوع آار یا حرفه یا وظیفه ای آه آارگر باید به آن اشتغال یابد . ب –

حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات آار، تعطیلات و مرخصیها د- محل انجام آار ه – تاریخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد ، چنانچه آار برای

مدت معین باشد . ز- موارد دیگری آه عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .

تبصره ۱

در مواردیکه قرارداد آار آتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد آه یک نسخه از آن به اداره آار محل ویک نسخه نزد آارگر و یک نسخه

نزد آارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی آار و در آارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده آارگر قرار می گیرد .

ماده ۱۱

طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی آار تعیین نمایند . در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و

بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه آار را قطع نماید . در صورتیکه قطع رابطه آار از طرف آارفرما باشد وی ملزم به پرداخت

حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه آارگر رابطه آار را قطع نماید آارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام آار خواهد بود .

تبصره ۱

مدت دوره آزمایشی باید قرارداد آار مشخص شود . حداآثر این مدت برای آارگران ساده و نیمه ماهر یکماه و برای آارگران ماهر و دارای تخصص

سطح بالا سه ماه می باشد .

ماده ۱۲

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت آارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی شدن آارگاه ،

فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی آارگرانی آه قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و آارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و

حقوق آارفرمای سابق خواهد بود.

ماده ۱۳

در مواردی آه آار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه آار به نحوی منعقد نماید آه در آن مقاطعه

آار متعهد گردد آه تمامی مقررات این قانون را در مورد آارآنان خود اعمال نماید .

تبصره ۱

مطالبات آارگر جزء دیون ممتازه بوده و آارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به آارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار،

منجمله ضمانت حسن انجام آار ، پرداخت نمایند .

تبصره ۲

چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه آار بپردازد و یا قبل ا زپایان ۴۵ روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید،

مکلف به پرداخت دیون مقاطعه آار درقبال آارگران خواهد بود .

ماده ۱۴

چنانچه به واسطه امور مذآور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد آار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها

قرارداد آار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی گردد.

تبصره ۱

مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرآت داوطلبانه آارگران درجبهه ، جزء سوابق خدمت و آار آنان محسوب می

شود .

ماده ۱۵

در موردی آه به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی آه وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از آارگاه تعطیل

شود و انجام تعهدات آارگر یا آارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای آار با آارگران تمام یا آن قسمت از آارگران آه تعطیل می شود به

حال تعلیق در می آید تشخیص موارد فوق با وزارت آارواموراجتماعی است .

ماده ۱۶

قرارداد آارگرانی آه مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می آنند ، درطول مرخصی و به مدت

دوسال به حال تعلیق در می آید .

تبصره ۱

مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر قابل تمدید است .

ماده ۱۷

قرارداد آارگری آه توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و آارگر پس از رفع

توقیف به آار خود باز می گردد.

ماده ۱۸

چنانچه توقیف آارگر به سبب شکایت آارفرما باشد واین توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت

آارگر محسوب می شود و آارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده آه مطابق حکم دادگاه به آارگر می پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز

پرداخت نماید .

تبصره ۱

آارفرما مکلف است تا زمانی آه تکلیف آارگر از طرف مراجع مذآور مشخص نشده باشد ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از

حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید .

ماده ۱۹

در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد آار به حالت تعلیق در می آید، ولی آارگر باید حداآثر تا دوماه پس از پایان خدمت به آار سابق خود برگردد و

چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به آار مشغول می شود .

ماده ۲۰

در هریک از موارد مذآور در مواد ۱۵،۱۶،۱۷،۱۹ چنانچه آارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن آارگر خودداری آند ، این عمل در حکم اخراج

غیرقانونی محسوب می شود و آارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (درصورتیکه آارگر عذر موجه نداشته باشد) و

هرگاه آارفرما نتواند ثابت آند آه نپذیرفتن آارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن آارگر به آار و

پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به آارگاه می باشد و اگر بتواند آنرا اثبات آند به ازاء هرسال سابقه آار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت

نماید .

تبصره ۱

چنانچه آارگر بدون عذر موجه حداآثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام آار به آارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و

استنکاف آارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود آه دراین صورت آارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال

یکماه آخرین حقوق خواهد بود .

ماده ۲۱

قرارداد آار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد : الف – فوت آارگر ب – بازنشستگی آارگر ج – از آارافتادگی آلی آارگر د- انقضاء مدت در

قراردادهای آار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه – پایان آار در قراردادهائی آه مربوط به آار معین است و- استعفای آارگر

تبصره ۱

آارگری آه استعفا می آند موظف است یکماه به آار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را آتبا به آارفرما اطلاع دهد و درصورتیکه حداآثر ظرف

مدت ۱۵ روز انصراف خود را آتبا به آارفرما اعلام نماید استعفای وی منتقی تلقی می شود و آارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را

به شورای اسلامی آارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده آارگران تحویل دهد .

ماده ۲۲

در پایان آار ، آلیه مطالباتی آه ناشی از قرارداد آار ومربوط به دوره اشتغال آارگر در موارد فوق است ، به آارگر و درصورت فوت او به وارث قانونی

وی پرداخت خواهد شد .

تبصره ۱

تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اچتماعی ، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت

حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی ، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلف وی اقدام نماید.

ماده ۲۳

آارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری ، بازنشستگی ، بیکاری ، تعلیق ، از آارافتادگی آلی و جزئی و یا مقررات

حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود .

ماده ۲۴

درصورت خاتمه قرارداد آار، آار معین یامدت موقت ، آارفرما مکلف است به آارگری آه مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به آار اشتغال داشته

است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان آار به وی پرداخت

ماید .

ماده ۲۵

هرگاه قرارداد آار برای مدت موقت و یا برای انجام آار معین ، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد.

تبصره ۱

رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است .

ماده ۲۶

هر نوع تغییر عمده در شرایط آار آه برخلاف عرف معمول آارگاه و یا محل آار باشد پس از اعلام موافقت آتبی اداره آارواموراجتماعی محل، قابل

اجراست . درصورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است .

ماده ۲۷

هرگاه آارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی آارگاه را پس از تذآرات آتبی ، نقض نماید آارفرما حق دارد درصورت

اعلام نظر مثبت شورای اسلامی آار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه آار معادل یکماه آخرین حقوق آارگر را به عنوان

(حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد آار را فسخ نماید. در واحدهائی آه فاقد شورای اسلامی آار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است .

در هرمورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تشخیص ارجاع ودرصورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی

و اقدام خواهد شد . در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قرارداد آار به حالت تعلیق در می آید .

تبصره ۱

آارگاههائی آه مشمول قانون شورای اسلامی آار نبوده و یا شورای اسلامی آار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده

آارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۸۵ این قانون ) درفسخ قرارداد آار الزامی است .

تبصره ۲

موارد قصور و دستورالعملها و آئین نامه های انضباطی آارگاهها به موجب مقرراتی است آه با پیشنهاد شورایعالی آار به تصویب وزیر آار وامور

اجتماعی خواهد رسید .

ماده ۲۸

نمایندگان قانونی آارگران و اعضای شوراهای اسلامی آار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی آارگران و شوراهای اسلامی آار، در مراحل

انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی آار) و رای هیات حل اختلاف ، آماآان به فعالیت خود در

همان واحد ادامه داده و مانند سایر آارگران مشغول آار وهمچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود .

تبصره ۱

هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی آارگران و آارفرما، فورا و خارج از

نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت . درهرصورت هیات حل اختلاف موظف است حداآثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ

دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره ۲

در آارگاههائی آه شورای اسلامی آار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی آه هیات تشخیص (موضوع ۲۲ قانون شوراهای اسلامی آار) تشکیل

نشده و یا اینکه آارگاه موردنظر مشمول قانون شورای اسلامی آار نمی باشد، نمایندگان آارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعلام نظر

قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی آار) و رای نهائی هیات حل اختلاف آماآان به فعالیت خود در همان واحد ادامه

داده و مشغول آار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود .

ماده ۲۹

درصورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف آارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه آارگر شناخته شود آارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از

تعلیق را خواهد داشت و آارفرما مکلف است آارگر تعلیقی از آار را به آار سابق وی باز گرداند.

ماده ۳۰

چنانچه آارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله ، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایرآن ) تعطیل گردد و آارگران آن بیکار شوند

پس از فعالیت مجدد آارگاه، آارفرما مکلف است آارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازی شده و مشاغلی آه در آن بوجود می آید به آار

اصلی بگمارد .

تبصره ۱

دولت مکلف است باتوجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارآت مردم و نیز از طریق

ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش آارگران بیکار شده آارگاههای موضوع ماده ۴ این قانون و باتوجه به بند ۲ اصل چهل وسوم قانون

اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

ماده ۳۱

چنانچه خاتمه قرارداد آار به لحاظ از آارافتادگی آلی ویا بازنشستگی آارگر باشد ، آارفرما باید براساس آخرین مزد آارگر به نسبت هر سال

سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از آارافتادگی ویا بازنشستگی آارگر است آه توسط

سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود .

ماده ۳۲

اگر خاتمه قرارداد آار در نتیجه ، آاهش توانائیهای جسمی وفکری ناشی از آار آارگر باشد(بنا به تشخیص آمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و

درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی آار ویا نمایندگان قانونی آارگر) آارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت ، معادل دوماه آخرین

حقوق به وی پرداخت نماید .

ماده ۳۳

تشخیص موارد از آارافتادگی آلی وجزئی و یا بیماریهای ناشی از آار یا ناشی از غیرآار و فوت آارگر و میزان قصور آارفرما در انجام وظایف محوله

قانونی آه منجر به خاتمه قرارداد آار می شود ، براساس ضوابطی خواهد بود آه به پیشنهاد وزیرآارواموراجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد

رسید .

فصل ۳ – شرایط آار

ماده ۳۴

آلیه دریافتهای قانونی آه آارگر به اعتبار قرارداد آار اعم از مزد یا حقوق، آمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خوابار، ایاب وذهاب ، مزایای

غیرنقدی ، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .

ماده ۳۵

مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها آه در مقابل انجام آار به آارگر پرداخت می شود .

تبصره ۱

چنانچه مزد با ساعات انجام آار مرتبط باشد ، مزد ساعتی و درصورتیکه براساس میزان انجام آار و یامحصول تولید شده باشد ، آار مزد و چنانچه

براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام آار در زمان معین باشد، آارمزد ساعتی ، نامیده می شود .

تبصره ۲

ضوابط ومزایای مربوط به مزد ساعتی ، آارمزد ساعتی و آارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده آه با پیشنهاد شورایعالی آار به تصویب

وزیر آارواموراجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد . حداآثر ساعات آار موضوع ماده فوق نباید از حداآثر ساعت قانونی آار تجاوز نماید .

ماده ۳۶

مزد ثابت ، عبارست است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل .

تبصره ۱

در آارگاههائی آه دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است آه برحسب

ماهیت شغل یا محیط آار وبرای ترمیم مزد در ساعات عادی آار پرداخت می گردد از قبیل مزایای سختی آار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده

شغل وغیره .

تبصره ۲

در آارگاههائیکه طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد.

تبصره ۳

مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل آمک هزینه مسکن ، خواربار و آمک عائله مندی ، پاداش افزایش تولید وسود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا

محسوب نمی شود .

ماده ۳۷

مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیرتعطیل و ضمن ساعات آار به وجه نقد رایج آشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با

رعایت شرایط ذیل پراخت شود : الف – چنانچه براساس قرارداد یا عرف آارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن

باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات آار و یا روزهای آارآرد صورت گیرد. ب – درصورتیکه براساس قرارداد یا

عرف آارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، این پرداخت باید در آخرماه صورت گیرد . در این حالت مزد مذآور حقوق نامیده می شود .

تبصره ۱

در ماههای سی و یکروزه مزایا و حقوق باید براساس سی ویک روز محاسبه و به آارگر پرداخت شود .

ماده ۳۸

برای انجام آار مساوی آه در شرایط مساوی در یک آارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد

براساس سن ، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است .

ماده ۳۹

مزد و مزایای آارگرانی آه بصورت نیمه وقت و یا آمتر از ساعات قانونی تعیین شده است به آار اشتغال دارند به نسبت ساعات آار انجام یافته

محاسبه و پرداخت می شود .

ماده ۴۰

در مواردی آه با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می شود ، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها منصفانه و

معقول باشد .

ماده ۴۱

شورایعالی آار همه ساله موظف است ، میزان حداقل مزد آارگران را برای نقاط مختلف آشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین

نماید : ۱- حداقل مزد آارگران باتوجه به درصد تورمی آه از طرف بانک مرآزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. ۲- حداقل مزد بدون آنکه

مشخصات جسمی و روحی آارگران و ویژگی های آار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، آه تعداد

متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره ۱

آارفرمایان موظفند آه در ازای انجام آار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ آارگری آمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در

صورت تخلف ، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

ماده ۴۲

حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود . پرداختهای غیرنقدی به هرصورت آه در قراردادها پیش بینی می

شود به عنوان پرداختی تلقی می شود آه اضافه بر حداقل مزد است .

ماده ۴۳

آارگران آارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی ، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین آارمزد آنها در روزهای

آارآرد آخرین ماه آار آنهاست مبلغ پرداختی در هرحال نباید آمتر از حداقل مزد قانونی باشد .

ماده ۴۴

چنانچه آارگر به آارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد برحداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . در

هرحال این مبلغ نباید از یک چهارم آل مزد آارگر بیشتر باشد .

تبصره ۱

نفقه و آسوه افراد واجب النفقه آارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد .

ماده ۴۵

آارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد آارگر برداشت نماید: الف – موردی آه قانون صراحتا اجازه داده باشد. ب – هنگامی آه آارفرما به عنوان

مساعده وجهی به آارگر داده باشد . ج – اقساط وامهائی آه آارفرما به آارگر داده است طبق ضوابط مربوطه . د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه

مبلغی اضافه پرداخت شده باشد . ه – مال الاجاره خانه سازمانی (آه میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) درصورتیکه اجاره ای باشد با

توافق طرفین تعیین می گردد. و- وجوهی آه پرداخت آن از طرف آارگر برای خرید اجناس ضروری از شرآت تعاونی مصرف همان آارگاه تعهد شده

است .

تبصره ۱

هنگام دریافت وام مذآور در بند ج با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده ۴۶

به آارگرانی آه به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد . این

فوق العاده نباید آمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه آارگران باشد . همچنین آارفرما مکلف است وسیله یاهزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید

.

تبصره ۱

مأموریت به موردی اطلاق می شود آه آارگر برای انجام آار حداقل ۵۰ آیلومتر از محل آارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در

محل مأموریت توقف نماید .

ماده ۴۷

به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و آیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی وبالابردن سطح درآمد آارگران ، طرفین ، قرارداد دریافت و

پرداخت پاداش افزای تولید را مطابق آئین نامه ای آه به تصویب وزیر آارواموراجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند .

ماده ۴۸

به منظور جلوگیری از بهره آشی از آار دیگری وزارت آارواموراجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد

مشاغل و عرف مشاغل آارگری در آشور تهیه نماید و به مرحله اجراء در آورد .

ماده ۴۹

به منظور استقرار مناسبات صحیح آارگاه با بازار آار در زمینه مزد ومشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در آارگاه ،

آارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری آمیته طبقه بندی مشاغل آارگاه و یا موسسات ذیصلاح ، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه آنند و

پس از تایید وزارت آارواموراجتماعی به مرحله اجراء در آورند .

تبصره ۱

وزارت آارواموراجتماعی دستورالعمل و آئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل آارگاههای مشمول این ماده را آه ناظر به تعداد آارگران و تاریخ

اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد آرد .

تبصره ۲

صلاحیت موسسات و افرادی آه به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل در آارگاهها می پردازند باید مورد تائید وزارت آارواموراجتماعی باشد .

تبصره ۳

اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت آارواموراجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است .

ماده ۵۰

چنانچه آارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت آارواموراجتماعی مشاغل آارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند .

وزارت آارواموراجتماعی ، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲

ماده ۴۹ ) واگذار خواهد آرد .

تبصره ۱

آارفرما علاوه بر پراخت هزینه های مربوط به ا ین امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل ۵۰ % هزینه های مشاور به حساب درآمد عمومی آشور

نزد خزانه داری آل است . از تاریخی آه توسط وزارت آارواموراجتماعی تعیین می شود آارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح

ارزیابی مشاغل را بپردازد .

ماده ۵۱

ساعت آار در این قانون مدت زمانی است آه آارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام آار در اختیار آارفرما قرار می دهد . به غیراز مواردی آه در

این قانون مستثنی شده است ساعات آار آارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

تبصره ۱

آارفرما با توافق آارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات آار را در بعضی از روزهای هفته آمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها

اضافه براین میزان تعیین آند به شرط آنکه مجموع ساعات آار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.

تبصره ۲

در آارهای آشاورزی آارفرما می تواند با توافق آارگران نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ساعات آار در شبانه روز باتوجه به آار، عرف و فصول

مختلف تنظیم نماید .

ماده ۵۲

در آارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات آار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاور نماید .

تبصره ۱

آارهای سخت وزیان آور و زیر زمینی به موجب آئین نامه ای خواهد بود آه توسط شورایعالی حفاظت فنی وبهداشت تهیه و به تصویب وزرای

آارواموراجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید .

ماده ۵۳

آار روز آارهائی است آه زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می باشد و آار شبانه آارهائی است آه زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار

دارد . آار مختلط نیز آارهائی است آه بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود . در آارهای مختلط ، ساعاتی آه

جزء آار شب محسوب می شود آارگر از فوق العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می نماید .

ماده ۵۴

آار متناوب آاری است آه نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد . بلکه در ساعات معینی از شانه روز صورت می گیرد .

تبصره ۱

فواصل تناوب آار در اختیار آارگر است و حضور او در آارگاه الزامی نیست . در آارهای متناوب ، ساعات آارو فواصل تناوب ونیزآار اضافی نباید از

هنگام شروع تا خاتمه جمعا از ۱۵ ساعت درشبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه آار وفواصل تناوب با توافق طرفین و نوع آار و عرف

آارگاه تعیین می گردد.

ماده ۵۵

آار نوبتی عبارت است از آاری آه در طول ماه گردش دارد ، به نحوی آه نوبتهای آن در صبح یاعصر یا شب واقع می شود .

ماده ۵۶

آارگری آه در طول ماه به طور نوبتی آار می آند و نوبتهای آار وی در صبح و عصر واقع می شود ۱۰ % وچنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار

۲۲ % علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت آاری دریافت خواهد آرد. / گیرد ، ۱۵ % و درصورتیکه نوبتها به صبح وشب و یا عصر و شب بیفتد ۵

ماده ۵۷

در آار نوبتی ممکن است ساعات آار از ۸ ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات آار درچهار هفته

متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز آند .

ماده ۵۸

برای هر ساعت آار درشب تنها به آارگران غیر نوبتی ۳۵ % اضافه بر مزد ساعت آار عادی تعلق می گیرد .

ماده ۵۹

در شرایط عادی ارجاع آار اضافی به آارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف – موافقت آارگر ب – پرداخت ۴۰ % اضافه بر مزد هر ساعت آار عادی .

تبصره ۱

ساعات آار اضافی ارجاعی به آارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید(مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ).

ماده ۶۰

ارجاع آار اضافی با تشخیص آارفرما به شرط پرداخت اضافه آای(موضوع بند ب ماده ۵۹ ) و برای مدتی آه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضروت

دارد مجاز است و حداآثر اضافه آاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روزخواهد بود (مگر در موارد استثنائی با توافق طرفین ). الف – جلوگیری از

حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی آه نتیجه حوادث مذآور است . ب – اعاده فعالیت آارگاه ، درصورتیکه فعالیت مذآور به علت بروز حادثه

یا اتفاق طبیعی از قبیل ، سیل ، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد .

تبصره ۱

پس از انجام آار اضافی در موارد فوق، آارفرما مکلف است حداآثر ظرف مدت ۴۸ ساعت ، موضوع را به اداره آارواموراجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت

آار اضافی و مدت آن تعیین شود .

تبصره ۲

درصورت عدم تایید ضرورت آار اضافی توسط اداره آاروامور اجتماعی محل ، آارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به آارگر خواهد بود.

ماده ۶۱

ارجاع آار اضافی به آارگرانی آه آار شبانه یا آارهای خطرناک سخت و زیان آور انجام می دهند ممنوع است .

ماده ۶۲

روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی آارگران با استفاده از مزد می باشد .

تبصره ۱

در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوسرانی و یا در آارگاههائیکه حسب نوع یا ضرورت آار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز

دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز درحکم روزتعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز در هفته اجباری است . آارگرانی آه به

هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه آار می آنند ، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰ % اضافه بر مزد دریافت خواهند آرد .

تبصره ۲

درصورتیکه روزهای آار در هفته آمتر از شش روز باشد ، مزد روز تعطیل هفتگی آارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در

روزهای آار در هفته خواهد بود .

تبصره ۳

آارگاههائی آه با انجام ۵ روز آار در هفته و ۴۴ ساعت آار قانونی آارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می آنند ، مزد هریک از دو روز تعطیل

هفتگی برابر با مزد روزانه آارگران خواهد بود .

ماده ۶۳

علاوه برتعطیلات رسمی آشور ، روز آارگر ( ۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی آارگران به حساب می آید.

ماده ۶۴

مرخصی استحقاقی سالانه آارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا یکماه است . سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی

محسوب نخواهد شد . برای آار آمتر از یکسال مرخصی مزبور به نسبت مدت آار انجام یافته محاسبه می شود .

ماده ۶۵

مرخصی سالیانه آارگرانی آه به آارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد . استفاده از این مرخصی ، حتی الامکان در دو نوبت و

در پایان هر ششماه آار صورت می گیرد .

ماده ۶۶

آارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره آند .

ماده ۶۷

هر آارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت آار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی

بدون حقوق استفاده نماید .

ماده ۶۸

میزان مرخصی استحقاقی آارگران فصلی برحسب ماههای آارآرد تعیین می شود .

ماده ۶۹

تاریخ استفاده از مرخصی با توافق آارگر و آارفرما تعیین می شود درصورت اختلاف بین آارگر و آارفرما نظراداره آاروامور اجتماعی محل لازم الاجراء

است .

تبصره ۱

درمورد آارهای پیوسته (زنجیره ای ) و تمامی آارهائیکه همواره حضور حداقل معینی از آارگران در روزهای آار را اقتضا می نماید ، آارفرما مکلف

است جدول زمانی استفاده از مرخصی آارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سا ل بعد تنطیم و پس از تایید شورای اسلامی آار یا انجمن

صنفی یا نماینده آارگران اعلام نماید .

ماده ۷۰

مرخصی آمتراز یک روز آار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود .

ماده ۷۱

درصورت فسخ یاخاتمه قرارداد آار یا بازنشستگی واز آارافتادگی آلی آارگر و یا تعطیل آارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی آارگر به

وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود .

ماده ۷۲

نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق آارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به آار پس از استفاده از مرخصی با توافق آتبی آارگر یا نماینده

قانونی او و آارفرما تعیین خواهد شد.

ماده ۷۳

آلیه آارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند : الف – ازدواج دائم ب- فوت همسر ، پدر، مادرو فرزندان .

ماده ۷۴

مدت مرخصی استعلاجی ، با تائید سازمان تامین اجتماعی ، جزء سوابق آار و بازنشستگی آارگران محسوب خواهد شد.

ماده ۷۵

انجام آارهای خطرناک ، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ، برای آارگران زن ممنوع

است . دستورالعمل و تعیین نوع ومیزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورایعالی آار به تصویب وزیر آارواموراجتماعی خواهد رسید.

ماده ۷۶

تبصره ۱

پس از پایان مرخصی زایمان ، آارگر زن به آار سابق خود باز می گردد و این مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب

می شود .

تبصره ۲

حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد .

ماده ۷۷

درمواردی آه به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع آار برای آارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، آارفرما تا پایان دوره

بارداری وی ، بدون آسر حق السعی آار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می نماید .

ماده ۷۸

در آارههائی آه دارای آارگر زن هستند آارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی آودک پس از هرسه ساعت نیم ساعت فرصت

شیردادن بدهد . این فرصت جزء ساعات آار آنان محسوب می شود و همچنین آارفرما مکلف است متناسب با تعداد آودآان و بادرنظر گرفتن گروه

سنی آنها مراآز مربوط به نگهداری آودآان (از قبیل شیرخوارگاه ، مهدآودک و ….) را ایجاد نماید .

تبصره ۱

آئین ناه اجرائی ، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدآودک توسط سازمان بهزیستی آل آشور تهیه و پس از تصویب وزیر آارواموراجتماعی به

مرحله اجراء گذاشته می شود .

ماده ۷۹

به آار گماردن افراد آمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است .

ماده ۸۰

آارگری آه سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، آارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد

آزمایشهای پزشکی قرار گیرد .

ماده ۸۱

آزمایش های پزشکی آارگر نوجوان ، حداقل باید سالی یکبار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد . پزشک در باره

تناسب نوع آار با توانائی آارگر نوجوان اظهارنظر می آند و چنانچه آار مربوط را نامناسب بداند آارفرما مکلف است درحدود امکانات خود شغل

آارگر را تغییر دهد .

ماده ۸۲

ساعات آار روزانه آارگر نوجوان ، نیم ساعت آمتر از ساعات آار معمولی آارگران است . ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق آارگر و آارفرما تعیین

خواهد شد.

ماده ۸۳

ارجاع هرنوع آار اضافی و انجام آار درشب و نیز ارجاع آارهای سخت و زیان آور وخطرناک و حمل بار با دست ، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از

وسایل مکانیکی برای آارگر نوجوان ممنوع است .

ماده ۸۴

در مشاغل و آارهائی آه بعلت ماهیت آن یا شرایطی آه آار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق آارآموزان زیان آور است ، حداقل سن

آار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت آارواموراجتماعی است .

فصل ۴ – حفاظت فنی وبهداشت آار

ماده ۸۵

برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی آشور رعایت دستورالعملهائی آه ازطریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی ) و

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت آار و آارگر و محیط آار) تدوین می شود، برای

آلیه آارگاهها ، آارفرمایان ، آارگران و آارآموزان الزامی است .

تبصره ۱

آارگاههائی خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی وبهداشت آار می باشند .

ماده ۸۶

شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی می باشد و از اعضاء ذیل تشکیل می گردد: ۱- وزیر آارواموراجتماعی

یامعاون او آه رئیس شورا خواهد بود ۲- معاون وزارت صنایع ۳- معاون وزارت صنایع سنگین ۴- معاون وزارت آشاورزی ۵- معاون وزات نفت ۶- معاون

وزارت معادن و فلزات ۷- معاون وزارت جهاد سازندگی ۸- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ۹- دونفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های

فنی ۱۰ – دونفر از مدیران صنایع ۱۱ – دونفر از نمایندگان آارگران ۱۲ – مدیرآل بازرسی آار وزارت آاروامور اجتماعی آه دبیر شورا خواهد بود .

تبصره ۱

پیشنهادات شورا به تصویب وزیر آارواموراجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آئین نامه های مربوط به حفاظت فنی

آارگران د رمحیط آار وانجام سایر وظایف مربوط به شورا، آمیته های تخصصی مرآب از آارشناسان تشکیل دهد .

تبصره ۲

آئین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیر آاروامور اجتماعی خواهد رسید .

تبصره ۳

انتخاب اساتید دانشگاه ، نمایندگان آارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستوراالعملی خواهد بود آه توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه و

به تصویب وزیر آارواموراجتماعی خواهد رسید .

ماده ۸۷

اشخاص حقیقی وحقوقی آه بخواهند آارگاه جدیدی احداث نمایند و یا آارگاههای موجود را توسعه دهند ، مکلفند بدوا برنامه آار و نقشه های

ساختمانی و طرحهای موردنظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت آار، برای اظهارنظر و تائید به وزارت آاوراموراجتماعی ارسال

دارند . وزارت آاواموراجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید . بهره برداری از آارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات

حفاظتی و بهداشتی خواهد بود .

ماده ۸۸

اشخاص حقیقی یا حقوقی آه به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی وحفاظتی مناسب می باشند .

ماده ۸۹

آارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشینها ، دستگاهها، ابزار و لوازم آه آزمایش شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراآز

مورد تائید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه راحفظ و یک نسخه از آنها برای اطلاع به وزارت آاروامور اجتماعی ارسال نمایند .

ماده ۹۰

آلیه اشخاص حقیقی یاحقوقی آه بخواهند لوازم حفاظت فنی وبهداشتی را وارد یا تولید آنند، باید مشخصات وسائل را جسب مورد همراه با

نمونه های آن به وزارت آارواموراجتماعی ووزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تائید ، به ساخت یا وارد آردن این وسایل

اقدام نمایند .

ماده ۹۱

آارفرمایان و مسئولان آلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت

وبهداشت آارگراان در محیط آار ، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی آاربرد وسایل فوق الذآر را به آنان بیاموزند و

درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذآور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و

اجرای دستورالعملهای مربوطه آارگاه می باشند .

ماده ۹۲

آلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون آه شاغلین در آنها به اقتضای نوع آار در معرض بروز بیماریهای ناشی از آار قرار دارند باید برای همه افراد

مذآور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراآز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را بعمل آورند و نتیجه را در

پرونده مربوطه ضبط نمایند .

تبصره ۱

چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود آه فرد معاینه شده به بیماری ناشی از آار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد آارفرما ومسئولین

مربوطه مکلفند آار او را براساس نظریه شورای پزشکی مذآور بدون آاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگر تعیین نمایند .

تبصره ۲

درصورت مشاهده چنین بیمارانی ، وزارت آارواموراجتماعی مکلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی وبهداشت و ایمنی محیط آار خواهد بود .

ماده ۹۳

به منظور جلب مشارآت آارگران و نظارت برحسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط آار و پیشگیری از حوادث و بیماریها ، در

آارگاههائی آه وزارت آارواموراجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند آمیته حفاظت فنی و بهداشت آار

تشکیل خواهد شد .

تبصره ۱

آمیته مذآور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی وبهداشت حرفه ای و امور فنی آارگاه تشکیل می شود و از بین اعضاء دو نفر شخص واجد

شرایطی آه مورد تائید وزارتخانه های آاروامور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می گردند آه وظیفه شان برقراری

ارتباط میان آمیته مذآور با آارفرما و وزارت آار واموراجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد .

تبصره ۲

نحوه تشکیل وترآیب اعضاء براساس دستورالعملهائی خواهد بود آه توسط وزارت آارواموراجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

تهیه و ابلاغ خواهد شد .

ماده ۹۴

در مواردیکه یک یا چند نفر از آارگران یا آارآنان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از آار را در آارگاه یا واحد

مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به آمیته حفاظت فنی وبهداشت آار یا مسئول حفاظت فنی وبهداشت آار اطلاع دهند و این امر نیز

بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری آه به همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد .

تبصره ۱

چنانچه آارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از آار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل ونظرات خود

به نزدیکترین اداره آارواموراجتماعی محل اعلام نماید . اداره آارواموراجتماعی مذآور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین آار به موضوع

رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید .

ماده ۹۵

مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت آار برعهده آارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذآر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود .

هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذآور از سوی آارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص آارفرما یا مسئول مذآور از نظر آیفری و

حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است .

تبصره ۱

آارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند آلیه حوادث ناشی از آار را در دفتر ویژه ای آه فرم آن را از طریق وزارت

آارواموراجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت آتبی به اطلاع اداره آاروامور اجتماعی محل برسانند .

تبصره ۲

چنانچه آارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی وبهداشت آار وسایل و امکانات لازم را در اختیار آارگر قرار داده

باشند و آارگر با وجود آموزشهای لازم و تذآرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید آارفرما مسئولیتی نخواهد

داشت . درصورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود .

ماده ۹۶

به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اداره آل بازرسی وزارت آاروامور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود : الف – نظارت

براجرای مقررات ناظر به شرایط آار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به آارهای سخت و زیان آور وخطرناک ، مدت آار، مزد، رفاه آارگر، اشتغال زنان و

آارگران نوجوان ب – نظارت براجرای صحیح مقررات قانون آار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی ج – آموزش مسائل مربوط به

حفاظت فنی و راهنمائی آارگران ، آارفرمایان و آلیه افرادی آه در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث وخطرات ناشی از آار قرار دارند . د-

بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعملهای مربوط به

موارد مذآور، مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی ه – رسیدگی به حوادث ناشی از آار در آارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و

آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث .

تبصره ۱

وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی ، آنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت آار و درمان آارگری بوده و موظف

است اقدامات لازم را در این زمینه بعمل آورد .

تبصره ۲

بازرسی به صورت مستمر ، همراه با تذآر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد .

ماده ۹۷

اشتغال در سمت بازرسی آار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است .

تبصره ۱

آئین نامه شرایط استخدام بازرسان آار و آارشناسان بهداشت آار با پیشنهاد مشترک وزارت آارواموراجتماعی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش

پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد آه ثبات و استقلال شغلی

بازرسان را تامین آند و آنها را از هرنوع تعرض مصون بدارد

ماده ۹۸

بازرسان آار وآارشناسان بهداشت آار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده ۸۵

این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند ونیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و درصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها

رونوشت تحصیل نمایند .

تبصره ۱

ورود بازرسان آار به آارگاههای خانوادگی منوط به اجازه آتبی دادستان محل خواهد بود .

ماده ۹۹

بازرسان آار وآارشناسان بهداشت آار حق دارند به منظور اطلاع از ترآیبات موادی آه آارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجام آار مورد

استفاده قرار می گیرند ، به اندازه ای آه برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند وبه روسای مستقیم خود تسلیم نمایند .

تبصره ۱

سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی آار مطابق آئین نامه ای خواهد بود آه با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت آار حسب مورد

به تصویب وزیر آارواموراجتماعی و وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید .

ماده ۱۰۰

آلیه بازرسان آار وآارشناسان بهداشت حرفه ای ، دارای آارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر آارواموراچتماعی یا وزیر بهداشت ، درمان وآموزش

پزشکی هستند آه هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و درصورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین آارگاه ارائه شود .

ماده ۱۰۱

گزارش بازرسان آار و آارشناسان بهداشت آار درموارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود .

تبصره ۱

بازرسان آارو آارشناسان بهداشت آار می توانند ، به عنوان مطلع وآارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرآت نمایند .

تبصره ۲

بازرسان آار و آارشناسان بهداشت آار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائیکه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها

اظهارنظر آرده اند ، شرآت آنند .

ماده ۱۰۲

بازرسان آار و آارشناسان بهداشت آار نمی توانند در آارگاهی اقدام به بازرسی نمایند آه خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا

یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند .

ماده ۱۰۳

بازرسان آار وآارشناسان بهداشت آار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برآناری از خدمت دولت اسرار واطلاعات را آه به مقتضای شغل خود

به دست آورده اند و یا نام اشخاصی را آه به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد آرده اند ، فاش نمایند .

تبصره ۱

متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود .

ماده ۱۰۴

آارفرمایان و دیگر آسانیکه مانع ورود بازرسان آارو آارشناسان بهداشت آار به آارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان

شوند یا از دادن اطلاعات ومدارک لازم به آنان خودداری نمایند ، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد .

ماده ۱۰۵

هرگاه در حین بازرسی ، به تشخیص بازرس آار یا آارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در آارگاه داده شود ، بازرس آار

یا آارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و آتبا به آارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند .

تبصره ۱

وزارت آارواموراجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان آار و آارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای

عمومی محل ودرصورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند آرد فورا قرار تعطیل ولاک و مهر تمام یا قسمتی از آارگاه را صادر

نماید . دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذآور پس از ابلاغ قابل اجرست . دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر

خواهد شد آه بازرس آار یا آارشناس بهداشت حرفه ای و یا آارشناسان ذیربط دادگستری رفع تواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند .

تبصره ۲

آارفرما مکلف است در ایامی آه به علت فوق آار تعطیل می شود مزد آارگران آارگاه را بپردازد .

تبصره ۳

متضرران از قرارهای موضوع این ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس آار و یا آارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل آارگاه می توانند از مراجع

مزبور، به دادگاه صالح شکایت آنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید . تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراء

است .

ماده ۱۰۶

دستورالعملها و آئین نامه ها ی اجرائی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت آاوامور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

فصل ۵ – آموزش و اشتغال

ماده ۱۰۷

در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان آار ونیز بالا بردن دانش فنی آارگران وزارت آارواموراجتماعی مکلف

است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد .

تبصره ۱

وزارتخانه ها و سازمانهای ذیفنع موظف به همکاریهای لازم با وزارت آارو اموراجتماعی می باشند .

ماده ۱۰۸

وزارت اموراجتماعی موظف است برحسب نیاز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود درنقاط مختلف آشور برای ایجاد و توسعه مراآز آارآموزی ذیل

در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید: الف – مراآز آارآموزی پایه برای آموزش آارگران وآارجویان غیرماهر ب- مراآز آارآموزی تکمیل مهارت و

تخصصهای موردی برای بازآموزی ، ارتقاء مهارت وتعلیم تخصصهای پیشرفته به آارگران وآارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای ج –

مراآز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراآز آارآموزی د- مراآز آارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط

(مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و….)

ماده ۱۰۹

مراآز آموزش مذآور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت آارواموراجتماعی

اداره خواهند شد .

ماده ۱۱۰

واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی به منظور مشارآت در امر آموزش آارگر ماهر و نیمه ماهر موردنیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراآز

آارآموزی جوار آارگاه و یا بین آارگاهی ، همکاریهای لازم را با وزارت آارواموراجتماعی بعمل آورند .

تبصره ۱

وزارت آارواموراجتماعی ، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراآز آارآموزی جوار آارگاه و بین آارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین

مربیان مراآز مزبور اقدام می نماید.

تبصره ۲

دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراآز آموزی جوار آارگاه و بین آارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیرآارواموراجتماعی به تصویب هیات

وزیران خواهد رسید .

ماده ۱۱۱

علاوه بر تشکیل مراآز آارآموزی توسط وزارت آارواموراجتماعی ، آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین ، به

وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ، با آسب پروانه از وزارت آارواموراجتماعی تاسیس می شود .

تبصره ۱

آئین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی وموسسات آارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت آارواموراجتماعی براین

موسسات با پیشنهاد وزیرآارواموراجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده ۱۱۲

از لحاظ مقررات این قانون ، آارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود : الف – آسانی آه فقط برای فراگرفتن حرفه خاص ، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای

مدت معین در مراآز آارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش می بینند . ب – افرادی آه به موجب قرارداد آارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای

خاص، برای مدت معین آه زاید بر سه سال نباشد، در آارگاهی معین به آارآموزی توام با آار اشتغال دارند، مشروط برآنکه سن آنها از ۱۵ سال

آمتر نبوده واز ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد .

تبصره ۱

آارآموزان بند الف ممکن است آارگرانی باشند آه مطابق توافق آتبی منعقده با آارفرما به مراآز آارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند

آه شاغل نیستند و راسا به مراآز آارآموزی مواجعه می نمایند.

تبصره ۲

دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش ، حقوق و تکالیف دوره آارآموزی داوطلبان مذآور در بند " ب " با پیشنهاد شورایعالی آار، به تصویب وزیر

آارواموراجتماعی می رسد.

ماده ۱۱۳

آارگران شاغلی آه مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای آارآموزی در یکی از مراآز آارآموزی پذیرفته می شوند ، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:

الف- رابطه استخدامی آارگر درمدت آارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق آارگر محسوب می شود . ب – مزد آارگر در مدت

آارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا آمتر نخواهد بود . ج – مزایای غیرنقدی ، آمکها وفوق العاده هائیکه برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای

خانوادگی به آارگر پرداخت می شود در دوره آارآموزی آماآان پرداخت خواهد شد . چنانچه آارفرما قبل از پایان مدت ، بدون دلیل موجه مانع ادامه

آارآموزی شود واز این طریق خسارتی به آارگر وارد گردد، آارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.

ماده ۱۱۴

آارگری آه مطابق تبصره ( ۱) ماده ۱۱۲ برای آارآموزی در یکی از مراآز آارآموزی پذیرفته می شود مکلف است : الف – تا پایان مدت مقرر به

آارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های آارآموزی شرآت نموده و مقررات و آئین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره آارآموزی را

با موفقیت به پایان برساند . ب – پس از طی دوره آارآموزی ، حداقل دوبرابر مدت آارآموزی در همان آارگاه به آار اشتغال ورزد.

تبصره ۱

درصورتیکه آارآموز پس از اتمام آارآموزی حاضر به ادامه آار در آارگاه نباشد ، آارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد آارآموزی به

مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه وتقاضای دریافت خسارت نماید .

ماده ۱۱۵

آارآموزان مذآور در بند " ب " ماده ۱۱۲ ، تابع مقررات مربوط به آارگران نوجوان مذآور در مواد ۷۹ الی ۸۴ این قانون خواهند بود ولی ساعت آار آنان

از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد آرد .

ماده ۱۱۶

قرارداد آارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد: الف – تعهدات طرفین ب – سن آارآموز ج – مزد آارآموز د- محل آارآموزی

ه – حرفه یاشغلی آه طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد و- شرایط فسخ قرارداد (درصورت لزوم) ز – هرنوع شرط دیگری آه طرفین در

حدود مقررات قانونی ذآر آنرا در قرارداد لازم بدانند .

ماده ۱۱۷

آارآموزی توام با آار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (موضوع ماده ۸۰ این قانون ) درصورتی مجاز است آه از حدود توانائی آنان خارج نبوده و برای

سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد .

ماده ۱۱۸

مراآز آارآموزی موظفند برای آموزش آارآموز ، وسائل وتجهیزات آافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت آارواموراجتماعی در دسترسی وی

قرار دهند و به طور منظم و آامل ، حرفه موردنظر را به او بیاموزند. همچنین مراآز مذآور باید برای تامین سلامت و ایمنی آارآموز در محیط آارآموزی

امکانات لازم را فراهم آورند .

ماده ۱۱۹

وزارت آارواموراجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراآز خدمات اشتغال درسراسر آشور اقدام نماید . مراآز خدمات مذآور موظفند تا ضمن

شناسائی زمینه های ایجاد آار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراآز آارآموزی (درصورت نیاز به

آموزش ) ویا معرفی به مراآز تولیدی، صنعتی ، آشاورزی و خدماتی اقدام نمایند .

تبصره ۱

مراآز خدمات اشتغال در مراآز استانها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و آلیه

موسسات مذآور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می باشند .

تبصره ۲

دولت موظف است تا درایجاد شرآتهای تعاونی (تولیدی ، آشاورزی، صنعتی و توزیعی ) ، معلولین را از طریق اعطای وامهای قرض الحسنه

درازمدت و آموزشهای لازم وبرقراری تسهیلات انجام آار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در

آلیه مراآز موضوع این ماده و تبصره ها آه معلولین در آنها حضور می یابند اقدام نماید .

تبصره ۳

وزارت آارواموراجتماعی مکلف است تا آئین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی موردنیاز معلولین شاغل در مراآز انجام آار با

نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی آشور تهیه و به تصویب وزیر آاروامور اجتماعی برساند.

ماده ۱۲۰

اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به آار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق آار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های

مربوطه ، پروانه آار دریافت دارند .

تبصره ۱

اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ۱۲۰ نمی باشند : الف – اتباع بیگانه ای آه منحصرا در خدمت ماموریتهای دیپلماتیک و آنسولی هستند با

تائید وزارت امور خارجه . ب – آارآنان و آارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تائید وزارت امور خارجه . ج – خبرنگاران

خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

ماده ۱۲۱

وزارت آارواموراجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق آار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه آار صادر خواهد آرد : الف-

مطابق اطلاعات موجود در وزارت آارواموراجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به آار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته

باشد . ب – تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص آافی برای اشتغال به آار موردنظر باشد . ج – از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی

بعدی افراد ایرانی استفاده شود .

تبصره ۱

احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها ونحوه تشکیل جلسات هیات ، به

موجب آئین نامه ای خواهد بود آه با پیشنهاد وزارت آارواموراجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده ۱۲۲

وزارت آارواموراجتماعی می تواند نسبت به صدور، تمدید وتجدید پروانه آار افراد ذیل اقدام نماید : الف – تبعه بیگانه ای آه حداقل ده سال مداوم در

ایران اقامت داشته باشد . ب – تبعه بیگانه ای آه دارای همسر ایرانی باشد . ج – مهاجرین آشورهای بیگانه خصوصا آشورهای اسلامی و

پناهندگان سیاسی به شرط داشتن آارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت آتبی وزارتخانه های آشور وامورخارجه .

ماده ۱۲۳

وزارت امور اجتماعی می تواند درصورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط برآنکه وضعیت آنان

ارادی نباشد) پس از تائید وزارت آاروامورخارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یاحق تجدید پروانه آار معاف نماید .

ماده ۱۲۴

پروانه آار با رعایت مواد این قانون حداآثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می شود .

ماده ۱۲۵

در مواردی آه به عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با آارفرما قطع می شود آارفرما مکلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را به وزارت آاروامور

اجتماعی اعلام آند . تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه آار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت آارواموراجتماعی تسلیم نماید.

وزارت آارواموراجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می آند .

ماده ۱۲۶

در مواردی آه مصلحت صنایع آشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنائی ایجاب آند ، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت آارواموراجتماعی

اعلام می نماید و با موافقت وزیر آارواموراجتماعی برای تبعه بیگانه ، پروانه آار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق آار

مشخص ، صادر خواهد شد .

تبصره ۱

مدت اعتبار پروانه آار موقت حداآثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود .

ماده ۱۲۷

شرایط استخدامی آارشناسان و متخصصین فنی بیگانه موردنیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت ومدت خدمت ومیزان مزد آنها و باتوجه به نیروی

آارشناس داخلی ، پس از بررسی واعلام نظر وزارت آاروامور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی آشور ، با تصویب مجلس شورای

اسلامی خواهد بود . پروانه آار جهت استخدام آارشناسان خارجی ، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت

آارواموراجتماعی صادر خواهد شد.

ماده ۱۲۸

آارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی آه موجب استخدام آارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت آارواموراجتماعی را درمورد

امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .

ماده ۱۲۹

آئین نامه های اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور ، تمدید ، تجدید و لغو پروانه آار ونیز شرایط انتخاب اعضا، هیات فنی

اشتغال ، اتباع بیگانه مذآور در ماده ۱۲۱ این قانون ، با پیشنهاد وزیر آاروامور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

فصل ۶ – تشکل های آارگری و آارفرمائی

ماده ۱۳۰

به منظور تبیلغ و گسترش فرهنگی اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری

اسلامی ایران آارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی ، آشاورزی ، خدماتی وصنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی اقدام نمایند .

تبصره ۱

انجمنهای اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی ، نسبت به تاسیس آانونهای هماهنگی انجمنهای

اسلامی در سطح استانها و آانون عالی هماهنگی انجمنهای اسلامی در آل آشور اقدام نمایند .

تبصره ۲

آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف واختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین آشور،

آارواموراجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد .

ماده ۱۳۱

در اجرای اصل بیست وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانونی وبهبود وضع اقتصادی

آارگران و آارفرمایان ، آه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد ، آارگران مشمول قانون آار وآارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به

تشکیل انجمنهای صفی نمایند .

تبصره ۱

به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشکیل آانون انجمنهای صنفی در استان و آانون عالی

انجمنهای صنفی در آل آشور اقدام نمایند .

تبصره ۲

آلیه انجمنهای صنفی و آانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح وتصویب آن در مجمع

عمومی و تسلیم به وزارت آارواموراجتماعی جهت ثبت می باشند .

تبصره ۳

آلیه نمایندگان آارفرمایان ایران در شورایعالی آار، شورایعالی تامین اجتماعی ، شورایعالی حفاظت فنی وبهداشت آار ، آنفرانس بین المللی آار

و نظائر آن توسط آانون عالی انجمنهای صنفی آارفرمایان ، درصورت تشکیل انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر آارواموراجتماعی معرفی

خواهند شد .

تبصره ۴

آارگران یک واحد ، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی آار، انجمن صنفی یا نماینده آارگران را داشته باشند .

تبصره ۵

آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و آانونهای مربوطه ، حداآثر ظرف مدت یکماه ا زتاریخ

تصویب این قانون ، توسط شورایعالی آار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره ۶

آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذآور در تبصره ۳ این ماده ظرف یکماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر آارواموراجتماعی خواهد رسید .

ماده ۱۳۲

به منظور نظارت ومشارآت دراجرای اصل سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل وسوم

قانون اساسی آارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی وآشاورزی آه مشمول قانون آار باشند ، می توانند نسبت به ایجاد

شرآتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند .

تبصره ۱

شرآتهای تعاونی مسکن آارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد آانون هماهنگی شرآتهای تعاونی مسکن آارگران استان اقدام نمایند و

آانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن آارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل آانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن آارگران آشور

(اتحادیه مرآزی تعاونیهای مسکن آارگران – اسکان ) اقدام نمایند . وزارتخانه های آارواموراجتماعی ، مسکن و شهرسازی واموراقتصادی و دارائی

موظف به همکاری با اتحایه اسکان بوده و اساسنامه شرآتهای مذآور توسط وزارت آارواموراجتماعی به ثبت خواهد رسید .

ماده ۱۳۳

به منظور نظارت ومشارآت در اجرای مفاد مربوط به توزیع ومصرف در اصول چهل وسوم وچهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،

آارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و یا آشاورزی آه مشمول قانون آار باشند ، می توانند نسبت به ایجاد شرآتهای تعاونی

مصرف (توزیع) آارگری اقدام نمایند.

تبصره ۱

شرآتهای تعاونی مصرف (توزیع ) آارگران می توانند نسبت به تاسیس آانون هماهنگی شرآتهای تعاونی مصرف آارگران استان اقدام نمایند و

آانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (توزیع ) آارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل آانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف آارگران "

اتحادیه مرآزی تعاونیهای مصرف (توزیع ) آارگران – امکان" اقدام نمایند . وزارتخانه های آارواموراجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های

صنعتی موظف هستند تا همکاریهای لازم را با اتحادیه امکان بعمل آورند و اساسنامه شرآتهای تعاونی مذآور توسط وزارت آارواموراجتماعی به

ثبت خواهد رسید .

ماده ۱۳۴

به منظور بررسی و پی گیری مسائل و مشکلات صنفی واجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی آه متضمن

حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبتهای پزشکی می باشد آارگران و مدیران بازنشسته می توانند به

طور مجزا نسبت به تاسیس آانونهای آارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند .

تبصره ۱

آانونهای آارگران و مدیران بازنشسته استانها می توانند نسبت به تاسیس آانونهای عالی آارگران و مدیران بازنشسته آشور اقدام نمایند .

تبصره ۲

وزارتخانه های آارواموراجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با آانونهای عالی آارگران و

مدیران بازنشسته آشور می باشند .

ماده ۱۳۵

به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور وتبادل نظر در چگونگی اجرای وظائف و اختیارات ، شوراهای اسلامی آار می توانند نسبت به

تشکیل آانون هماهنگی شوراهای اسلامی آار در استان و آانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی آار در آل آشور اقدام نمایند .

تبصره ۱

آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظائف و اختیارات ونحوه عملکرد آانونهای شوراهای اسلامی آار موضوع این ماده باید توسط وزارتین آشور و آار

واموراجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

ماده ۱۳۶

آلیه نمایندگان رسمی آارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی آار، هیاتهای تشخیص ، هیاتهای حل اختلاف ، شورایعالی تامین

اجتماعی شورایعالی حفاظت فنی ونظایر آن ، حسب مورد ، توسط آانون عالی شوراهای اسلامی آار، آانون عالی انجمنهای صنفی آارگران و یا

مجمع نمایندگان آارگران انتخاب خواهند شد .

تبصره ۱

آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورایعالی آار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره ۲

درصورتیکه تشکلهای عالی آارگری و آارفرمائی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند ، وزیر آارواموراجتماعی می توانند نسبت به انتخاب نمایندگان

مزبور در مجامع ، شوراها وهیاتهای عالی اقدام نماید .

ماده ۱۳۷

به منظور هماهنگی و حسن انجام وظائف مربوطه ، تشکل های آارفرمائی وآارگری موضوع این فصل از قانون می توانند بطور مجزا نسبت به ایجاد

تشکیلات مرآزی اقدام نمایند.

تبصره ۱

آئین نامه های انتخابات شورای مرآزی و اساسنامه تشکیلات مرآزی آارفرمایان وهمچنین آارگران ، جداگانه توسط آمیسیونی مرآب از نمایندگان

شورایعالی آار ، وزارت آشور و وزارت آاروامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده ۱۳۸

مقام ولایت فقیه درصورت مصلحت میتوانند در هریک از تشکلهای مذآور نماینده داشته باشند .

فصل ۷ – مذاآرات و پیمان های دسته جمعی آار

ماده ۱۳۹

هدف از مذاآرات دسته جمعی ، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی آارگران است آه ازطریق

تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارآت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح آارگاه ، حرفه

و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد . خواستهای طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد .

تبصره ۱

هر موضوعی آه در روابط آار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط ازطریق مذاآرات دسته جمعی باشد، می تواند موضوع مذاآره قرار بگیرد ، مشروط

برآنکه مقررات جاری آشور واز جمله سیاستهای برنامه ای دولت ، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد . مذاآرات دسته جمعی باید به

منظور حصول توافق و حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هرگونه عملی آه موجب اختلال نظم جلسات گردد

، ادامه یابد .

تبصره ۲

درصورتی آه طرفین مذاآرات دسته جمعی موافق باشند می توانند از وزارت آارواموراجتماعی تقاضا آنند شخص بیطرفی را آه در زمینه مسائل

آار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاآرات هماهنگی ایجاد آند ، به عنوان آارشناس پیمانهای دسته جمعی به آنها معرفی نماید . نقش این

آارشناس آمک به هر دوطرف در پیشبرد مذاآرات دسته جمعی است .

ماده ۱۴۰

پیمان دسته جمعی آار عبارت است از پیمانی آتبی آه به منظور تعیین شرایط آار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی

آارگران ) از یک طرف و یک چند آارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها ا زسوی دیگر و یا فیمابین آانونها و آانونهای عالی آارگری و آارفرمائی منعقد می

شود .

تبصره ۱

درصورتی آه مذاآرات دسته جمعی آار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی آار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد

. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و

تائید، تسلیم وزارت آارواموراجتماعی خواهد شد .

ماده ۱۴۱

پیمانهای دسته جمعی آار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشت آه : الف – مزایائی آمتر از آنچه در قانون آار پیش بینی گردیده

است در آن تعیین نشده باشد . ب – با قوانین و مقررات جاری آشور وتصمیمات ومصوبات قانونی دولت مغایر نباشد . ج – عدم تعارض موضوع یا

موضوعات پیمان با بندهای الف وب ، به تائید وزارت آاروامور اجتماعی برسد .

تبصره ۱

وزارت آارواموراجتماعی بایدنظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای الف وب مذآور دراین ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان آتبا

اعلام نماید .

تبصره ۲

نظر وزارت آارواموراجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای الف وب باید متکی به دلائل قانونی ومقررات جاری آشور

باشد . دلائل و موارد مستند باید آتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذآور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد .

ماده ۱۴۲

درصورتیکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید ،

منجر به تعطیل آار ضمن حضور آارگر در آارگاه و یا آاهش عمدی تولید از سوی آارگران شود ، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست

هریک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای آارگری و آارفرمایی ، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید .

تبصره ۱

درصورتیکه هریک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذآور را نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده

۱۵۸ ) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید . هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا

به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی آار اعلام می آند .

ماده ۱۴۳

درصورتیکه پیشنهاد هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول گزارش طرفین واقع نشود رئیس اداره آارواموراجتماعی موظف است بلافاصله

گزارش امر را ، جهت اتخاذ تصمیم لازم ، به وزارت آارواموراجتماعی اطلاع دهد درصورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام آه اختلاف ادامه دارد،

آارگاه را به هرنحوی آه مقتضی بداند به حساب آارفرما اداره نماید .

ماده ۱۴۴

در پیمان های دسته جمعی آار آه برای مدت معینی منعقد می گردد ، هیچیک از طرفین نمی تواند به تنهائی قبل از پایان مدت ، درخواست تغییر

آن را بنماید، مگر آنکه شرایط ا ستثنائی به تشخیص وزارت آارواموراجتماعی این تغییر را ایجاب آند .

ماده ۱۴۵

فوت آارفرما و یا تغییر مالکیت از وی ، دراجرای پیمان دسته جمعی آار موثر نمی باشد و چنانچه آار استمرار داشته باشد ، آارفرمای جدید قائم

مقام آارفرمای قدیم محسوب خواهد شد .

ماده ۱۴۶

در آلیه قراردادهای انفرادی آار، آه آارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی آار منعقد ساخته و پا پس از آن منعقد می نماید، مقررات پیمان

دسته جمعی لازم الاتباع است ، مگر در مواردی آه قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایائی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند .

فصل ۸ – خدمات رفاهی آارگران

ماده ۱۴۷

دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای آارگران و آشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد .

ماده ۱۴۸

آارفرمایان آارگاههای مشمول این قانون مکالفند براساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن آارگران واحد خود اقدام نمایند .

ماده ۱۴۹

آارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و درصورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با آارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب

همکاری لازم را بنمایند و همچنین آارفرمایان آارگاههای بزرگ ملکف به احداث خانه های سازمانی در جوار آارگاه و یا محل مناسب دیگر می

باشند .

تبصره ۱

دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را

بنماید .

تبصره ۲

نحوه ومیزان همکاری و مشارآت آارگران ، آارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع آارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آئین نامه ای خواهد بود

آه توسط وزارتین آارواموراجتماعی ومسکن وشهرسازی تهیه و به تصوب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده ۱۵۰

آلیه آارفرمایان مشمول این قانون مکلفند ، در آارگاه ، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تنظیم

شعائر مذهبی و رعایت حال روزه داران ، باید شرایط و ساعات آار را باهمکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی آار و یا سایر نمایندگان قانونی

آارگران طوری تنظیم نمایند آه ا وقات آار مانع فریضه روزه نباشد همچنین مدتی از اوقات آار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری ،

اختصاص دهند .

ماده ۱۵۱

در آارگاههائی آه برای مدت محدود به منظور انجام آاری معین (راه سازی و مانند آن ) دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند ، آارفرمایان

موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه ، نهار و شام ) برای آارگران خود فراهم نمایند ، آه حداقل یک وعده آن برای غذای گرم

باشد . در این قبیل آارگاهها به اقتضای فصل ، محل و مدت آار، باید خوابگاه مناسب نیز برای آارگران ایجاد شود .

ماده ۱۵۲

درصورت دوری از آارگاه وعدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب آار باید برای رفت و برگشت آارآنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان

قرار دهد .

ماده ۱۵۳

آارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرآتهای تعاونی آارگران آارگاه خود ، تسهیلات لازم را ازقبیل محل ، وسائل آار و امثال اینها فراهم

نمایند .

تبصره ۱

دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی آار به تصویب وزیر آارواموراجتماعی خواهد رسید .

ماده ۱۵۴

آلیه آارفرمایان موظفند با مشارآت وزارت آارواموراجتماعی و سازمان تربیت بدنی آشور، محل مناسب برای استفاده آارگران در رشته های

مختلف ورزش ایجاد نمایند .

تبصره ۱

آئین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرآت آارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین ، توسط

وزارت آارواموراجتماعی و سازمان تربیت بدنی آشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده ۱۵۵

آلیه آارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت آارواموراجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان ، به ایجاد

آلاسهای سوادآموزی بپردازند . ضوابط نحوه اجرای این تکلیف ، چگونگی تشکیل آلاس ، شرآت آارگران در آلاس ، انتخاب آموزش یاران و سایر

موارد آن مشترآا توسط وزارت آارواموراجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره ۱

شرط ورود آارگران به دوره های مراآز آارآموزی ، حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است .

ماده ۱۵۶

دستوراالعملهای مربوط به تاسیسات آارگاه از نظر بهداشت محیط آار مانند غذاخوری ، حمام و دستشوئی برابر آئین نامه ای خواهد بود آه توسط

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء در خواهد آمد .

فصل ۹ – مراجع حل اختلاف

ماده ۱۵۷

هرگونه اختلاف فردی بین آارفرما و آارگر یا آارآموز آه ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات آار ، قرارداد آارآموزی ، موافقت نامه های

آارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی آار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین آارفرما و آارگر یا آارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای

اسلامی آار ودرصورتیکه شورای اسلامی آار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی آارگران و یا نماینده قانونی آارگران و آارفرما حل وفصل

خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد .

ماده ۱۵۸

هیات تشخیص مذآور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود : ۱- یک نفر نماینده وزارت آاروامور اجتماعی ۲- یک نفر نماینده آارگران به انتخاب

آانون هماهنگی شورای اسلامی آار استان . ۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب آانون انجمنهای صنفی آارفرمایان استان ، درصورت لزوم و

باتوجه به میزان آار هیاتها ، وزارت آارواموراجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نمایند .

تبصره ۱

آارگری آه مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود ، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه واقامه دعوی نماید .

ماده ۱۵۹

رای هیاتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد ودرصورتی آه ظرف مدت مذآور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور

اعتراض داشته باشد اعتراض خود را آتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود

. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود .

ماده ۱۶۰

هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده آارگران به انتخاب آانون هماهنگی شوراهای اسلامی آار استان یا آانون انجمنهای صنفی آارگران و یا

مجمع نمایندگان آارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده آارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیرآل

آارواموراجتماعی ، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می گردد. درصورت لزوم و با توجه به میزان آار

هیاتها ، وزارت آارواموراجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف درسطح استان اقدام نماید .

ماده ۱۶۱

هیاتهای حل اختلاف باتوجه به حجم آار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای آارواموراجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل

خواهد شد .

ماده ۱۶۲

هیاتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی ، آتبا دعوت می آنند . عدم حضور هریک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها

مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست ، مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد . دراین صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت

می نماید . در هرحال هیات حتی الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده ، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید .

ماده ۱۶۳

هیاتهای حل اختلاف می توانند درصورت لزوم از مسئولین و آارشناسان ، انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و

آشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را درخصوص موضوع ، استماع نمایند .

ماده ۱۶۴

مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی آار تهیه و به تصویب وزیر

آارواموراجتماعی خواهد رسید .

ماده ۱۶۵

درصورتیکه هیات حل اختلاف ، اخراج آارگر راغیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت آارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر

می آند و در غیراینصورت (موجه بودن اخراج ) آارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود .

تبصره ۱

چنانچه آارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد ، آارفرما مکلف است آه براساس سابقه خدمت آارگر به نسبت هرسال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی

بپردازد .

ماده ۱۶۶

آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف آار ، لازم اجراء بوده وبوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذراده خواهد شد. ضوابط مربوط

به آن موجب آئین نامه ای خواهد بود آه به پیشنهاد وزارتین آارواموراجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد

فصل ۱۰ – شورایعالی آار

ماده ۱۶۷

در وزارت آارواموراجتماعی شورائی به نام شورایعالی آار تشکیل می شود . وظیفه شورا انجام آلیه تکالیفی است آه به موجب این قانون و سایر

قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است . اعضای شورا عبارتند از : الف – وزیر آارواموراجتماعی ، آه ریاست شورا را به عهده خواهد داشت .

ب – دو نفر از افراد بصیر ومطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر آارواموراجتماعی و تصویب هیات وزیران آه یک نفر از آنان اعضای

شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد . ج – سه نفر از نمایندگان آارفرمایان (یک نفر از بخش آشاورزی) به انتخاب آارفرمایان د- سه نفر از نمایندگان

آارگران (یک نفر ا زبخش آشاورزی ) به انتخاب آانون عالی شوراهای اسلامی آار . شورایعالی آار از افراد فوق تشکیل آه به استثناء وزیر

آارواموراچتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره ۱

هریک از اعضاء شرآت آننده در جلسه دارای یک رای دهنده خواهند بود .

ماده ۱۶۸

شورایعالی آار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد . درصورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای

شورا تشکیل می شود . جلسات شورا باحضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اآثریت آراء معتبر خواهد بود .

ماده ۱۶۹

شورایعالی آار دارای یک دبیرخانه دائمی است . آارشناسان مسائل آارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه ، مطالعات مربوط به روابط و

شرایط آار و دیگر اطلاعات موردنیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی آار قرار می دهند .

تبصره ۱

محل دبیرخانه شورایعالی آار در وزارت آارواموراجتماعی است . مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر آارواموراجتماعی وتصویب شورایعالی آار انتخاب

می شود ، آه به عنوان دبیر شورا، بدون حق رای در جلسات شورایعالی آار شرآت خواهد آرد .

ماده ۱۷۰

دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل ونحوه اداره شورایعالی آار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل

آارگران و آارفرمایان در شورایعالی آار به موجب مقرراتی خواهد بود آه حداآثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر آارواموراجتماعی

تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ..

فصل ۱۱ – جرائم و مجازاتها

ماده ۱۷۱

متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه

نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد . درصورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد آه منجر به عوارضی مانند نقض عضو و

یا فوت آارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج دراین فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید .

ماده ۱۷۲

آار اجباری باتوجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل آار انجام یافته و جبران خسارت ، باتوجه به

شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد

هرگاه چند نفر به اتفاق یا ازطریق یک موسسه ، شخصی را به آار اجباری بگمارند هریک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترآا مسئول

پرداخت اجرت المثل خواهند بود . مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، آه دراین صورت مسبب شخصا مسئول است .

تبصره ۱

چنانچه چند نفر به طور جمعی به آار اجباری گمارده شوند ، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و

مراتب جرم به حداآثر مجازات مذآور در این ماده محکوم خواهند شد .

ماده ۱۷۳

۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸ ، علاوه بر رفع تخلف ، در مهلتی آه دادگاه با آسب نظر -۱۵۴-۱۵۳-۱۵۲-۱۵۱- متخلفان از هریک ازموارد مذآور در مواد ۱۴۹

نماینده وزارت آارواموراجتماعی تعیین خواهد آرد ، باتوجه به تعداد آارگران و حجم آارگاه ، در آارگاههای آمتر از ۱۰۰ نفر برای هربار تخلف به

پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک آارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صدنفر

آارگر اضافی در آارگاه ، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداآثر جریمه مذآور اضافه خواهد شد.

ماده ۱۷۴

۵۹ و تبصره ماده ۴۱ ، برای هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق آارگر و یا هر -۴۵- متخلفان از هریک از موارد مذآور در مواد ۳۸

دو در مهلتی آه دادگاه با آسب نظر نماینده وزارت آاروامواجتماعی تعیین خواهد آرد، به ازای هر آارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : ۱- برای

تا ۱۰ نفر ، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک آارگر ۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک آارگر ۳- برای

بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک آارگر

ماده ۱۷۵

۹۲ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق آارگر و -۸۲-۸۱- متخلفان از هریک از موارد مذآور در مواد ۷۸ (قسمت اول ) ۸۰

– یا هر دو درمهلتی آه دادگاه با آسب نظر نماینده وزارت آارواموراجتماعی تعیین خواهد آرد، به ازای هرآارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : ۱

– برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ نا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک آارگر ۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک آارگر ۳

۱ برابر / ۱ تا ۵ / برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک آارگر . درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذآور به ۱

حداآثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد .

ماده ۱۷۶

۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق آارگر یا -۸۳-۷۹-۷۷-۷۵-۶۱- متلخفان از هریک از موارد مذآور در مواد ۵۲

– هر دو در مهلتی آه دادگاه با آسب نظر نماینده وزارت آارواموراجتماعی تعیین خواهد آرد، به ازای هر آارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : ۱

– برای تا ۱۰ نفر ، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک آارگر ۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک آارگر ۳

برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک آارگر درصورت تکرار تخلف ، متخلفان مذآور به حبس از ۹۱ روز تا

۱۸۰ روز محکوم خواهند شد .

ماده ۱۷۷

۸۹ (قسمت اول ماده ) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق آارگر و – متخلفان از هریک از موارد مذآور در مواد ۸۷

یا هر دو در مهلتی آه دادگاه با آسب نظر نماینده وزارت آاروامور اجتماعی تعیین خواهد آرد ، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا جریمه نقدی به ترتیب

ذیل محکوم خواهند شد : ۱- در آارگاهها تا ۱۰ نفر ، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک آارگر ۲- در آارگاههای ۱۱ تا ۱۰۰ نفر ، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر

حداقل مزد روزانه یک آارگر ۳- در آارگاههای ۱۰۰۰ نفر به بالا ، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک آارگر . درصورت تکرار تخلف ، متخلفان به

حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد .

ماده ۱۷۸

هرآس ، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای آارگری یا آارفرمائی نماید ، یا مانع از عضویت آنها در تشکلهای

مذآور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به

جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه آارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد .

ماده ۱۷۹

آارفرمایان یا آسانی آه مانع ورود وانجام وظیفه بازرسان آار و ماموران بهداشت آا ربه آارگاههای مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و

مدارک لازم به ایشان خودداری آنند ، در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه

آارگر پس از قطعیت حکم و درصورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد .

ماده ۱۸۰

آارفرمایانیکه بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر

اجرای آراء مذآور ، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه آارگر محکوم خواهند شد .

ماده ۱۸۱

آارفرمایانیکه اتباع بیگانه را آه فاقد پروانه آارند و یا مدت اعتبار پروانه آارشان منقضی شده است به آار گمارند و یا اتباع بیگانه را در آاری غیراز

آنچه در پروانه آار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی آه رابطه استخدامی تبعه بیگانه با آارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت آاروامور

اجتماعی اعلام ننمایند ، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد .

ماده ۱۸۲

آارفرمایانیکه برخلاف مفاده ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت آارواموراجتماعی خودداری نمایند ، علاوه بر الزام به ارائه

آمار و اطلاعات موردنیاز وزارت آارواموراجتماعی ، در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر

حداقل مزد روزانه آارگر محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۳

آارفرمایانیکه برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن آارگران خود داری نمایند، علاوه بر تادیه آلیه حقوق متعلق به آارگر (سهم آارفرما)

باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد .

ماده ۱۸۴

در آلیه مواردی آه تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد ، اجرت المثل آار انجام شده و طلب وخسارات باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود

، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است آه تخلف به دستور

او انجام گرفته است وآیفر در باره مسئولین مذآور اجرا خواهد شد.

ماده ۱۸۵

رسیدگی به جرائم مذآور در مواد ( ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاههای آیفری دادگستری است ، رسیدگی مذآور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت

به عمل خواهد آمد .

ماده ۱۸۶

جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر آارواموراجتماعی به موجب آئین نامه ای آه

به تصویب هیات وزیران می رسد، جهت امور رفاهی ، آموزشی و فرهنگی آارگران به مصرف خواهد رسید .

فصل ۱۲ – مقررات متفرقه

ماده ۱۸۷

آارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد آار بنا به درخواست آارگر، گواهی انجام آار با قید مدت ، زمان شروع و پایان ونوع آار انجام شده را به وی

تسلیم نمایند .

ماده ۱۸۸

اشخاص مشمول قانون استخدام آشوری یا سایر قوانین و مقررت خاص استخدامی و نیز آارگران آارگاههای خانوادگی آه انجام آار آنها منحصرا

توسط صاحب آار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود .

تبصره ۱

حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری آه در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذآور تصریح شده است نمی باشد.

ماده ۱۸۹

دربخش آشاورزی ، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه ، انواع نباتات ، جنگلها، مراتع ، پارآهای جنگلی و نیز دامداری و تولید

و پرورش ماآیان وطیور، صنعت نوغان ، پرورش آبزیان و زنبور عسل و آاشت ، داشت و برداشت و سایر فعالیتها در آشاورزی ، به پیشنهاد

شورایعالی آار و تصویب هیئت وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد .

ماده ۱۹۰

مدت آار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد یا حقوق صیادان ، آارآنان حمل ونقل (هوائی ، زمینی و دریائی ) خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین و نیز

آارگرانی آه طرز آارشان بنحوی است آه تمام یا قسمتی از مزد ودرآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و همچنین آارگرانی آه

آار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد، در آئین نامه هائی آه توسط شورایعالی آار تدوین وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می

گردد . در موارد سکوت مواد این قانون حاآم است .

ماده ۱۹۱

آارگاههای آوچک آمتر از ده نفر را می توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود . تشخیص مصلحت و موارد

استثناء به موجب آئین نامه ای خواهد بود آه با پیشنهاد شورایعالی آار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده ۱۹۲

آارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات موردنیاز وزارت آارواموراجتماعی را طبق آئین نامه ای آه به تصویب وزیر آارواموراجتماعی می

رسد تهیه و تسلیم نمایند .

ماده ۱۹۳

وزارت آاوراموراجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین آادر متخصص سرپرستی درصورت لزوم به افرادی

آه در واحدها بعنوان سرپرست تعیین شده اند ، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی ، روابط آار و ایمنی و بهداشت آار

خواهند داد . آئین نامه مربوط توسط شورایعالی آار تهیه و حسب مورد به تصوب وزرای آاروامور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی می

رسد .

ماده ۱۹۴

آارفرمایان آارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی آارگران واحدهای خود، با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاریهای

لازم را مبذول دارند .

تبصره ۱

آئین نامه اجرائی این ماده با همکاری مشترک وزارتین آارواموراجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد

رسید.

ماده ۱۹۵

به منظور تشویق نیروهای آارگری مولد، متخصص ، مخترع و مبتکر، وزارت آارواموراجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد

انتخاب آارگران نمونه سال اقدام نماید .

تبصره ۱

ضوابط اجرائی این ماده وچگونگی تشویق آارگران نمونه ونحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط ، توسط وزارت آاروامور اجتماعی

تعیین خواهد گردید .

ماده ۱۹۶

وزارت آاراموراجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفائی فکری بیشتر آارگران و رشد آارهای علمی ، عملی ، تخصصی در زمینه های علم

وصنعت ، آشاورزی و خدماتی ، فیلم ، اسلاید و آموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه های گروهی و

یا هر نحو دیگری آه لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد .

ماده ۱۹۷

دولت مکلف است باتوجه به امکانات خود برای آارگرانی آه قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت آنند و به آار آشاورزی بپردازند تسهیلات

لازم را فراهم نماید .

ماده ۱۹۸

وزارت آارواموراجتماعی می تواند درموارد ضرورت برای تنظیم نیروی آار ایرانیان خارج از آشور ، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ، وابسته

آار منصوب نماید .

تبصره ۱

وابسته آار، توسط وزیر آارواموراجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب واعزام می گردد.

تبصره ۲

وزارتین آارواموراجتماعی وامور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی موضوع این ماده را تهیه

و به تصویب هیات وزیران برسانند .

ماده ۱۹۹

وزارت آارواموراجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آئین نامه های اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذآور در

این قانون برساند .

تبصره ۱

۱۳۳۷ آه با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آئین نامه های موضوع این ماده /۱۲/ آن دسته از آئین نامه های اجرائی قانون آار مصوب ۲۶

قابل اجرا می باشند .

ماده ۲۰۰

با تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن ، قوانین آار و آار آشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند .

ماده ۲۰۱

وزارت آارواموراجتماعی باید آلیه حقوق و تکالیف مذآور در این قانون را با روشهای مناسب به اطلاع آارگران و آارفرمایان برساند .

ماده ۲۰۲

وزارت آارواموراجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون آار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری واستخدامی

آشو برساند .

ماده ۲۰۳

وزارت آارواموراجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند .

تبصره ۱

مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهائی نخواهد بود آه در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذیربط و موسسات وآارگاههای

دولتی مشمول این قانون نهاده شده است . قانون فوق آه در تاریخ دوم مهرماه یکهزارو سیصد وشصت وهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی

رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است ، درجلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی نگهبان و با

-۱۱۰-۱۰۸ -۱۰۵-۸۱-۷۳-۷۰-۶۹-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۲-۶۰-۵۹-۵۸-۵۶-۵۳-۵۲-۵۱-۴۶-۴۱-۳۳-۳۲-۳۱-۲۹-۲۷-۲۶-۲۴-۲۰-۱۵-۱۳-۸-۷- اصلاح و تتمیم مواد ۳

-۱۷۳-۱۷۲- -۱۶۶-۱۶۰-۱۵۹-۱۵۸ آل فصل مجازاتها _(مواد ۱۷۱ -۱۵۵ -۱۵۴ -۱۵۱-۱۴۳ -۱۳۸ -۱۳۷-۱۳۶-۱۳۵-۱۳۱-۱۳۰-۱۱۹-۱۱۸ -۱۱۴-۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱

۲۰۲-۱۹۱-۱۹۰-۱۸۹-۱۸۸- و ۲۰۳ مشتمل بر دویست وسه ماده ویکصد و بیست (۱۸۶-۱۸۵-۱۸۴-۱۸۳-۱۸۲-۱۸۱-۱۸۰-۱۷۹-۱۷۸-۱۷۷-۱۷۶-۱۷۵-۱۷۴

ویک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یکهزار وسیصد وشصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .

 

منبع : www.padida.ir

 

ارسال نظر