X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

قلم زنی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

هنرقلم زنی ازدیربازدراصفهان رواج کامل داشته واشیاقلم زده قدیمی ازدورانهای مختلف زینت بخش موزه ها ومجموعه های خصوصی است ٠این هنردرحقیقت نوعی حکاکی برروی فلزات است ٠دراین صنعت دیرپای دستی نقوش یا طرح هائی برسطح اشیا فلزی کنده می شود٠ابزارکارهنرمندقلمزن تعدادی قلم های مخصوص وچکش است ٠قلمزنی درایران ازسابقه ای طولانی برخورداراست٠ با توجه به بررسی های پژوهشگران سابقه تاریخی این هنر به (سکاها)می رسدکه درحدود پنج هزاریاهفت هزارسال پیش درقفقاززندگی می کرده اند٠

 هنرقلم زنی ازدیربازدراصفهان رواج کامل داشته واشیاقلم زده قدیمی ازدورانهای مختلف زینت بخش موزه ها ومجموعه های خصوصی است ٠این هنردرحقیقت نوعی حکاکی برروی فلزات است ٠دراین صنعت دیرپای دستی نقوش یا طرح هائی برسطح اشیا فلزی کنده می شود٠ابزارکارهنرمندقلمزن تعدادی قلم های مخصوص وچکش است ٠قلمزنی درایران ازسابقه ای طولانی برخورداراست٠ با توجه به بررسی های پژوهشگران سابقه تاریخی این هنر به (سکاها)می رسدکه درحدود پنج هزاریاهفت هزارسال پیش درقفقاززندگی می کرده اند٠

ازاین قوم آثاربسیاری بدست آمده که اکثراازطلاونقره وبرنزمی باشند٠ازهخامنشیان وساسانیان نیزآثاری درموزه های بزرگ جهان موجوداست ٠دردوران اسلامی ،باروی کارآمدن سلجوقیان قلم زنی به اوج ترقی رسید ٠ازدوران اسلامی آثاری شامل حیوانات ودرختان ونوشته هائی به خط کوفی بدست آمده است٠عصرصفوی روزگاراوج وتکامل هنر قلم زنی است ٠دراین دوران علاوه برنقوش قبلی شاهدپیدایش طرح های انسانی درحالت های مختلف هستیم٠ازدوران صفوی نقوش بسیارزیبائی بجامانده که بیانگرتعالی این هنراست٠درحال حاضراصفهان مرکزوقطب این هنردرایران است واستادان بزرگی درقلم زنی بوجودآمده اندکه علاوه برارائه نقش های سنتی گاه شاهد ابتکارات ونوآوری هائی نیز ازطرف آنان هستیم٠شیوه کارقلم زنی به این ترتیب است که ابتداصفحه فلزموردنظرقیرریزی شده وپس از قیرریزی شده وپس ازقیرریزی می کنند٠ازاساتید برجسته این هنرحاج محمدتقی ذوفن،حاج سیدمحمدعریضی ،ابراهیم دائی زاده رانام برد٠استادرجبعلی راعی نیزازهنرمندان خلاق ومبتکراین هنراست که تابلوهای بسیارمشهورونفیسی درزمینه داستانهای قرآنی،تاریخی وآثارحماسی وبرجسته کردن برخی کارهای کمال الملک رابوجودآورده اند٠درحال حاضر،اشیاقلمزده هنرمندان اصفهانی مانند سینی وگلدان ومجموعه های بزرگ مسی وبرنجی وقوطی سیگاروجای نمک وقاب عکس وانواع ظروف بشقاب که باطرح های بسیارزیبا قلم زنی شده موزه ها ومجموعه های خصوصی رازینت می بخشند

ارسال نظر