X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

کمیسیون حفاظت از بچه هادراینترنت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

خلاصه :

اززمانی که اینترنت بطور گسترده دردسترس قرارگرفته است طلایه دارنگرانی استفاده کردن بچه ها از اینترنت خانواده ها وسیاستگذاران بوده اند. اینترنت انقلاب دستیابی به اطلاعات می باشدکه سودمسلمی رانصیب  فروشندگان وتجارت می نماید. با وجوداین، بچه ها راازطریق مواجهه بامواد آشکار سکس که برخی براین باورندکه نامناسب ومضر می باشد، درمعرض خطرقرارمی دهد.

دراکتبرسال ۱۹۹۸، کنگره، قانونی رابرای حفاظت ازبچه ها دراینترنت به تصویب رساندوکمسیون حفاظت ازبچه ها دراینترنت راتأ سیس کردتابه بررسی متدها یی بپردازدتا دستیا بی خردسالا ن به موادبسیار صریح سکسی را که برای آنها مضر تشخیص داده می شود راکاهش دهد.

 

کمیسیون حفاظت از  بچه هادراینترنت

خلاصه :

اززمانی که اینترنت بطور گسترده دردسترس قرارگرفته است طلایه دارنگرانی استفاده کردن بچه ها از اینترنت خانواده ها وسیاستگذاران بوده اند. اینترنت انقلاب دستیابی به اطلاعات می باشدکه سودمسلمی رانصیب      فروشندگان وتجارت می نماید. با وجوداین، بچه ها راازطریق مواجهه بامواد آشکار سکس که برخی براین باورندکه نامناسب ومضر می باشد، درمعرض خطرقرارمی دهد.

دراکتبرسال ۱۹۹۸، کنگره، قانونی رابرای حفاظت ازبچه ها دراینترنت به تصویب رساندوکمسیون حفاظت ازبچه ها دراینترنت راتأ سیس کردتابه بررسی متدها یی بپردازدتا دستیا بی خردسالا ن به موادبسیار صریح سکسی را که برای آنها مضر تشخیص داده می شود راکاهش دهد.

 کمسیون حدودوسیعی از تکنولوژی ها ومتدهای محافظ بچه ها راکه موردمطالعه قرارداده است که شامل مواد زیر می شود: فیلتر گذاری وبلوکه کردن خدمات ، برچسب زنی ودرجه بندی سیستم ها ، تلا شهای ممیزی کردن سن ، امکان یک حوزه جدیدی برای موادمضر برای خردسالان ، فضا ی سبزی که دارای موادیمناسب فقط برای بچه ها می باشد. اداره اینترنت وتکنیکها ی محدود کننده زمان ، سیا ست ها ی کاربردها ی قابل قبول ومحدودیتها ی خانوادگی ، اطلاعا ت روی خطی که دستیابی به اطلا عات وتکنولوژیها ی روی خطی را میسر می سازد، واختیاراتی برای پیکرموادغیر قانونی دراینترنت.

تأثیر گذاری دستیا بی پذیری:

 تکنولوژیها ومتدها یی که حقوق پایین تری برای آن مشخص شده ، در آن زمان که متحمل هزینه ها ی کمتر وتأثیرا ت برگشت پذیر می گرددمؤثرتر وبیشتر قابل دست یافتن می باشد. بعد از بررسی اطلاعات جمع آوری شده از طریق گزارشات وتفاسیری که بخش عمده ای ازبحث مجالس راتشکیل می دهدکمسیون نتیجه گیری می کندومتد واحدی ارائه نموده بطور مؤثر بچه ها رااز مواد مضر در اینترنت حفاظت می نماید . بیشتر اینکه کمسیون مشخص می کندکه ترکیبی از آموزشها ی عمومی ، تکنیکها ومتدها ی قدرتمندکردن خریدار، قدرت قوانین موجود راافزایش می دهدوابزارهای صنعتی جهت نهادینه کردن این توجه ضروری می باشد. توصیه های خاص کمسیون شامل موارد زیرمی باشد:

آموزش عمومی:

<!–[if !supportLists]–>    ·  <!–[endif]–> دولت وبخش خصوصی می بایست تلاشها ی آموزشی برای ارتقاء آگاهی های عمومی از تکنولوژیها ومتدها ی دردسترس برای حفاظت بچه ها در اینترنت را مورد جدیت قراردهد.

<!–[if !supportLists]–>    ·  <!–[endif]–> دولت وصنعت می بایست بطور مؤثر سیاستها ی کاربردمناسب راتوسعه دهد.

تلا شها ی قدرتمند کردن بازدیدکنندگان:

<!–[if !supportLists]–>    ·  <!–[endif]–> منابع می بایست به ارزیابی ها ی مستقل تکنولوژیها ی حفاظت بچه ها اختصاص یافته وگزارشهایی رابه عموم مردم درباره توانایی این تکنولوژی ارائه نمایند.

<!–[if !supportLists]–>    ·  <!–[endif]–> صنعت می بایست گامهایی را درجهت بهبود مکانیزمهای حفاظت بچه ها برداشته وآنها را بصورت آن لاین بیشتر در دسترس قرار دهد .

<!–[if !supportLists]–>    ·  <!–[endif]–>  گفتما نها ی وسیع بخش خصوصی وملی درباره توسعه سیستم ها ی نسل آینده بخاطر برچسب زنی ، درجه بندی ، ومشخص کردن ظرفیت هایی که منعکس کننده کانون رسانه های قدیمی وجدیدمی باشدمی بایست مورد تشویق قرار گیرد.

<!–[if !supportLists]–>    ·  <!–[endif]–>  دولت می بایست در تلا ش جهت استفاده سالم ومفیدبچه ها از اینترنت کاربردتکنولوژی راموردترغیب قراردهد.

اجرای قانون:

<!–[if !supportLists]–>    ·   <!–[endif]–> دولت در تمام زمینه ها می بایست سرمایه های مشخص وبرنامه های فعالی را جهت بررسی ، دنبال کردن گزارش قوانین دولتی وفدرالی درموردمواد زشت دراینترنت بکارگیرد.

<!–[if !supportLists]–>    ·   <!–[endif]–> اجرای قوانین دولتی وفدرالی می بایست فهرستی بدون تصویر رااز اخباریوزنت آدرس های IP   وسایت وب جهان گستریا دیگرمواردرا فراهم نماید. منابع اینترنتی که شامل موادمستهجین درمودبچه ها می شودیاجایی که مجرمیت در آن یافت می شودشامل مواد موهن می گردد.

<!–[if !supportLists]–>    ·  <!–[endif]–> آژانس ها ی فدرال مطابق باقدرت بیشترحکمرانی آمریکا آنطور که موردنیاز است ، می بایست اجبار بیشتری رابرای منع اعمال نامناسب وفریبنده مورد ملا حظه قرار دهند. اعمالی که بچه ها را برای بازدید مواد موهن به دام می اندازدکه شامل تله موشها ومواد فریبنده می شود.

<!–[if !supportLists]–>    ·  <!–[endif]–> دولت می بایست هزینه جدیدی را برای هدایت جنبه های بین المللی جرم اینترنتی بکار گیردکه شامل مواد ومطالب موهن ومستهجن در مورد بچه ها می گردد.

عملکرد صنعت:

<!–[if !supportLists]–>                   ·         <!–[endif]–> صنعت ISP   می بایست بهترین اعمال راجهت حفاظت خردسالا ن بکاربندد.

<!–[if !supportLists]–>    ·  <!–[endif]–> صنعت تجاری مربوط به بزرگسالان در اینترنت می بایست گامها یی را در جهت محدودیت دستیابی آسان بچه ها به مطالب مربوط به بزرگسالان بردارد.

نتیجه گیری:

     تکنولوژیها ومتدها ی محافظت کننده بچه ها ارزیابی شده بوسیله کمسیون اندازه ای حائز اهمیت اما ناکامل رااز حفاظت خردسالان در برابر مواد مضر در اینترنت ارائه می نماید. تلا شها ی پیشنهاد شده در این گزارش اگر بوسیله صنعت ، بازدید کنندگان ودولت کامل نگرددمنجر به بهبود مهم درحفاظت بچه ها در اینترنت خواهدشد.

مقدمه:

     حفا ظت بچه ها در آمریکا دراینترنت، از زمانی که اینترنت درخانه ، مدرسه وکتابخانه ها بطور گسترده دردسترس بچه ها قرار گرفته است، موضوعی تحریک کننده جدی برای سیاستگذاران بوده است. اینترنت حالی از انقلا ب دستیابی به اطلاعات ، خلق شکل جدیدی از واکنش های اجتماعی، افزایش فرصتهای   اقتصادی ،ونیرو دادن مجددبحث شهری می گردد.خطر این تکنولوژی ، این می باشدکه بچه ها رابا اطلا عات سکس بسیارصریح روبرو ساخته است که برخی معتقدند صحبت رشد بچه ها نامناسب یاخطر ناک می باشد.

      سیاستگذاران هیچ راه حل آسان ومؤثری رابرای مشکل محافظت بچه ها دراینترنت نیافته اند. قانون که بطور مستقیم محتویات بالقوه مضر رادر اینترنت محدود می نمایدبا مشکلا ت اساسی وقتی روبرو بوده است . تأثیر گذاری قوانین داخلی درشرایط جهانی اینترنت موردسئوال می باشد، ودادگاه ایا لات متحده ازتخطی این قوانین در حقوق اولیه بزرگسا لان آمریکا ، جلوگیری کرده است.

     مأ موران کمسیون درباره حفاظت بچه ها دراینترنت ، راه حل های بالقوه رادرباره مشکل محدودکردن بچه ها دردسترس به مواد نامناسب در اینترنت راموردارزیابیقرار می دهد. جهت انجام این کار ، هدف کمسیون دستیابی به این راه حل ها بادرنظر گرفتن واقعیات فنی وتوجهات قانونی می باشد.

الف) تعهد کمسیون

در اکتبر سال ۱۹۹۸ کنگره مصوبه حفاظت بچه ها در اینترنت را تصویب کرد . و کمسیونی را جهت مطالعه متدها برگماشت تا به کاهش دستیابی خردسالان به مواردی که در اینترنت برای آن ها مضر می باشد کمک نماید .

        کنگره کمسیون را به ارزیابی دستیابی پذیری ، هزینه و تاثیر گذاری متدها  و تکنولوژیهای حفاظت کننده علاوه بر تاثیرات ممکن برمحرمانه بودن واجرای قوانین امر فرمود . کنگره از کمسیون خواست ۲۱ اکتبر ۲۰۰۰ گزارشها را به کنگره ارائه نماید که شامل ارزیابی هایش از این تکنولوژی و

     متدها باشد و پیشنهاد ی را برای رفتارها ی قانونی واجرائی ارائه نمود ه و مشخص نماید که تکنولوژی ها و متدها می بایست نیازها را جهت تصدیق مؤکد مصوبات محرمانه و غیره از کوپا(COPA  ) برآورده نماید .

        این گزارش به درخواست کنگره جواب خواهد داد . چون عضویت در کمسیون تا پایان سال ۱۹۹۹ ثابت نشده بود . اولین جلسه کمسیون در هفتم مارس سال ۲۰۰۰ برگزار شد. و بعد از آن کمسیون به منظور سنجش و بررسی داده هایی را از طریق شنیدن در این تابستان در واشنگتن دی سی     

       سان جوس ،‌و از طریق مکتوبات که به وسیله مردم ارائه می گردد ، جمع آوری نمود . همچنین وب سایتی را جهت ارائه اطلاعات مربوط به فعالیت کمسیون و مامورین به افراد و قبول نظریه و انتقاد های مردمی افتتاح نمود .

        ب) مفاد قانون

            کمسیون در راستای بررسی متدها و تکنولوژی ها جهت حفاظت بچه ها در اینترنت به طور خاصی تاثیر که می تواند بر سخنرانی داشته باشد را مورد توجه قرار داده است .کنگره  همزمان با چندین دولت دیگر ، قوانینی را تصویب کرده است که تلاش میکند دستیابی بچه ها به مواد مضر در اینترنت را محدود نماید . در سال ۱۹۹۷ ، دادگاه عالی ، مصوبات مربوط به اولین اعمال ناشایست را به تصویب رساند که مصوبه آداب و اصول ارتباطات ۱۹۹۷ نام دارد . (        C OP A   ) جهت اجرای دومین مورد مصوبات محرمانه به حوزه فدرال و دادگاهها استیفایی در زمینه قانون اساسی پیوست و موضوع دعوا به جای خود باقی ماند . دادگاهها با توجه به موارد ثبت شده قبل از آن ها تاثیر محدودیت های محتوا را بر اولین حقوق اسلامی بزرگسالان ذکر کرده است . دادگاهها بررسی اکید این شرایط اینترنتی را به کار برده است و دریافته است که این شرایط ابزارهای محدود کننده را که اغلب جهت حفاظت مؤثر بچه ها بدون گفتمانهای آزاد محدود کننده و نامتناسب سازگار می گردد ، همگانی نمی نماید . حتی زمانی که دستور صادر نمی گردد ، تکنولوژیها و متدها ی حفاظت کننده ممکن است بر گفتمانهای محدود کننده تاثیر بگذرد . تکنولوژیها ی حفاظت کننده ممکن است با هدفهای مختلف اجرا گردد  و این کار نه تنها در کامپیوتر های خانگی بلکه در مکانهایی از قبیل کتابخانه های عمومی و بوسیله ارائه دهندگان خدمات اینترنت انجام می گیرد . با کاربرد این شیوه ، حتی متدهای محافظت کننده اجرایی دستیابی به گفتمان حفاظتی کامل را که مسئله کلیدی برای کمسیون بوده است کاهش می دهد . چه چیزی مؤثرترین ابزار خدمات به موارد مورد توجه عموم مردم در حفاظت بچه ها در اینترنت می باشد که تاثیر برگشت پذیر بالقوه کمی بر گفتمان های حفاظتی مربوط به بزرگسالان دارد.

ج) متن اینترنتی

 همچنین کمسیون بر مشخصات منحصر به فرد اینترنت و تاثیر اتش بر توانایی حفاظت بر بچه ها اندیشناک می باشد . معماران فنی اینترنت به عنوان فرصتی برای بچه ها و خانواده ها تعارفات جدیدی را خلق می نمایند .

مطالب منتشر شده در اینترنت ممکن است از هر جایی سرچشمه گرفته باشد که نشان دهنده تعارضات کاربرد قانون هر حوزه قضایی واحد می باشد . متدها به منظور حفاظت بچه ها در اینترنت در ایالات متحده می بایست به حساب طبیعت جهانی اینترنت گذاشته شود .علاو براین هزاران ارائه دهنده اطلاعات و میلیون ها منتشر کننده بالقوه محتویات اینترنتی را ارائه می نمایند . متدها جهت حفاظت بچه ها از اطلاعات مضر در اینترنت می بایست در این محیط غیر متمرکز و متنوع مؤثر باشد که شامل حدود کامل از فعالیت های اینترنتی از قبیل وب ، ایمیل ، چت ، پیام های فوری و گروههای هنری می باشد .

اینترنت همچنین به سرعت در حال تغییر و تلاقی رسانه های سنتی تر می باشد .حفاظت مؤثر از بچه ها می بایست مطابق با همگرایی اینترنت با دیگر رسانه ها باشد و به تکنولوژیها و خدمات جدید از قبیل پیام های فوری ، تلویزیون هم کنشی ( فعل و انفعالی ) ودستیابی گسترده که در اینترنت ارائه می گردد، گسترش یابد .و برخلاف رسانه های رادیو تلویزیون یک جانبه ، اینترنت ، به طور ذاتی چند وجهی فعل و انفعالی می باشد . این خاصیت فعل و انفعالی ممکن است امکانات جدیدی را برای کاربران اینترنت ایجاد کند تا کنترل بیشتری برمحتویات که آن ها در اینترنت می بینند داشته باشند و همچنین ممکن است امکاناتی را برای تولید کنندگان اطلاعات جهت مورد هدف قرار دادن بازدید کنند گانشان فراهم نمایند . در حالی که این مشخصات اینترنت سیاستگذاران اینترنتی را به تعارض وامی دارد . این مشخصات اینترنت نیز منبع هدفها و موفقیت های اینترنتی می باشد .

        همچنین کمسیون آگاه است برخی خانواده ها با اینترنت احساس نا آشنایی می کنند . و حفظ بچه ها ی شان را مشکل تر ار آنچه در دنیای حقیقی انجام می دهند حس می کنند ، به علاوه ممکن است بچه ها در جایی به غیر از خانه شان به اینترنت دسترسی داشته باشند ، در جاهایی مثل مدرسه ، کتابخانه ها ، ودرخانه دوستان ، خویشاوندان ، و غیر ه که نظارت مستقیم والدین ممکن نیست .

د) ارزیابی و گزارش کمسیون

      این گزارش نکنولوژی ها و متدها ی حفاظتی زیر رامورد بررسی قرارمی دهد : فیلتر گذاری و بلوکه کردن خدمات ، برچسب زنی و درجه بندی سیستم ها ، تلاشهای تصدیق یا تایید سن ، امکانات حوزه های جدید و عالی برای مواد مضر برای خرد سالان ، فضاهای سبزی که فقط مواد مناسب بچه ها در آن یافت می شود . تکنولوژیهای متناسب با زمان واداره کنندگان اینترنت ، سیاست های کاربردی مورد قبول و قرار دادهای خانوادگی ، منابع آن لاین که ارائه دهنده دستیابی به متدها و تکنولوژیها ی محافظت کننده می باشد ، و اختیاراتی برای افزایش پیگیردها بر علیه مواد غیر قانونی در اینترنت.

این گزارش منعکس کنند ه تحلیل و نتیجه گیری های کمسیون می باشد . این مقدمه ۱۸ بخش به دنبال دارد که هر یک در برگیرنده تحلیل کمسیون از تکنولوژی و مند خاصی می باشد که شامل موارد زیر می باشد . توصیف تکنولوژی ومتد ، مجموعه چارت میله ای بیرون از خلاصه دسته بندی تاثیر گذاری متدها وتکنولوژی های مؤثر کمسیون C OPA   ،دستیابی پذیری و هزینه ها ، بحثی خلاصه از مزایا و مضرات تکنولوژی و متد ، توصیه ها یی که بعد از این می آید علاوه بر حدس هایی برای کنگره و صنعت نشان دهنده تحلیل کمسیون از تکنولوژی های محافظت کننده بچه ها به عنوان یک کلیت می باشد .

این کمسیون تحت محدودیت های زمانی خاص بامنابع محدود عمل می کند . کمسیون بازمان بیشتر و سرمایه متناسب تر با ارزیابی ها ی مستقلی از تکنولوژی های جدید روبه رو خواهد شد و وارسی های بیشتری راصرف خواهد کرد که اطلاعات مفیدتری را استخراج خواهد نمود .

  2- پیشنهادات :

بعد از بررسی رکود کمسیون نتیجه گیری می کند که مؤثر ترین ابزار جاری حفظ بچه ها از محتویات مضر شامل موارد زیر است ، تلاشهای شدید در جهت آموزش عمومی ،‌توانمند کردن بازدید کنندگان، افزایش منابع برای اجرای قوانین موجود و کاربردها وسیعتر تکنولوژی های موجود .شاهدی بعد از شاهد دیگر گواهی می دهد که حفظ بچه ها در اینترنت نیاز به آموزش بیشتر ، تکنولوژی بیشتر ، آگاهی های عمومی بالاتر از تکنولوژی های موجود و اجرای بهتر قوانین موجود دارد .

        دولت درتمام سطوح جامعه اینترنتی می بایست متعهد گردند تا منابع آموزشی وسیع تر ی را برای خانواده ها و حفاظت کنندگان فراهم نمایند . متدها و تکنولوژی های اختیاری جهت حفظ بچه ها می بایست گسترش یافته ، مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفته و به آسانی در دسترس قرار گیرد . این رویکرد های اختیاری با پیوند بااطلاعات جهت قابل فهم و مفید ساختن این اطلاعات، تکنولوژی های قدرتمندی را برای خانواده ها فراهم می نماید . همانطور که به پیش می رویم ، با اهمیت می گردد که تکنولوژی های حفاظت بچه ها سیستم های اینترنتی نسل آینده و همگرایی رسانه های جدید و قدیمی را منعکس می کند . سرانجام ، بدیهی می باشد که دولت منابعی زیادی را به اجرای قانون در سطح محلی ، ایالتی ،‌فدرالی ،‌به منظور تربیت ، استخدام کارمندان و تجهیز آن ها اختصاص می دهد ، پس بنابراین ، قوانین موجود برعلیه مواد مستهجن و هزلیات مربوط به بچه ها به طور مؤثر تر اجرا می گردد .

  شاهدان قبل از تشکیل کمسیون COPA   گواهی می دهند که توزیع مواد فاحش در اینترنت ،هزلیات و اطلاعات مضر برای خردسالان باشرایطی مشکل ساز درحال رشد می باشد .منابع اجرای قانون در سطح فدرال و ایالت ها و هزلیات و جولان ها درموردبچه ها متمرکز شده اند . ما معتقدیم که تلاشی جدی برای هدایت مواد فاحش و غیر قانونی در اینترنت و جود مواد مضر برای بچه ها را رهبری خواهد کرد.

طبیعت جهانی اینترنت توجه زیادی به اجرای قانون می باشد . چون حجم واقعی مواد مستهجن ،هزلیات درمورد بچه ها و مواد مضر برای خردسالان از خارج سرچشمه می گیرد . در حالی که موضوع استرداد مجرمین ،نیاز کمک های قانونی به اجرای قوانین خارجی و پیچیدگی های موارد قانونی پیگردها رامشکل می سازد ، این مشکلات درمواد مخدر ،کلاه برداری ها و حوزه ها دارایی های ذهنی هدایت شده است .رهبری ایالات متحده دراین حوزه منجر به شکلی از همکاریهای بین المللی خواهد شد .

   آموزش عمومی

<!–[if !supportLists]–>1- <!–[endif]–> پیشنهاد: دولت و بخش خصوصی می بایست آموزش های خاصی را جهت ارتقا آگاهی های عمومی از تکنولوژی هاو متدها ی دردسترس برای حفظ بچه ها در اینترنت متقبل گردند .آموزش عمومی می بایست در شرایط قابل تحملی انجام گیرد که خانواده ها در هر دوشکل آن لاین و آف لاین به اینترنت دسترسی داشته باشند

تلاشها می بایست اهمیت مربیان در فعالیت بچه ها در اینترنت را مورد تاکید قرار دهد . همچنین می بایست ، بر دستیابی پذیری منابع آف لاین و تکنولوژی های اینترنتی ،‌ دستیابی به سایت های دوستدار بچه ها ، اطلاعات در مورد محدوده تکنولوژی های در دسترس جهت حفظ بچه ها و اطلاعات در مورد آزمایش و ارزیابی تکنولوژی های جدید تاکید کند .

تلاش در جهت آگاهی ها ی عمومی می بایست شامل محتویات اینترنتی ،شیوه های مؤثر و هدفمند برای دست یافتن به افراد ی که نیاز به کمک دارند گردد. ابتکار است در اینترنت می تواند شیوه ای بسیار مؤثر برای دستیابی مستقیم به اطلاعات و تکنولوژی ها باشد که برای خانواده ها مکانهایی فراهم می آورد که می توانند به جزئیات اطلاعات ، مشکل گزارشات ،دست یابند و به تکنولوژی ها و فرآیندها پیوند خورند یا متصل گردند .

فروشندگان کامپیوتر های خانوادگی می بایست به ذخیره تکنولوژیها فیلتر گذاری، کنترل ها ی والدین یا دیگر تکنولوژی های توانمند سازی کاربران ، ترغیب گردند تاآنان قادر شوند این چنین تکنولوژی هایی رابه آسانی در اختیار خریداران قرار دهند و فروشندگان سیستم های اجرایی می بایست ترغیب گردند تا این چنین تکنولوژیهای رادر داخل سیستم اجرایی دسته بندی نمایند .

دولت می بایست درتمام سطوح منابع واقعی را به عنوان بخشی از مشارکت بخش عمومی یا خصوصی برای ارتقا آگاهی های عمومی وقف اینکار نماید .

کتابخانه های عمومی ، مراکز انجمن ها مدارس و انجمن اولیا و مربیان می بایست مؤلفه های اصلی این تلاشها با شند.

منابع می بایست شامل اطلاعاتی درباره دستیابی به اجرای قانون و سازمانهای مدافع بچه ها گردد.

دولت می بایست نواحی بلوکه شده ای را برای دولت ها فراهم نماید تا موادرابرای برنامه سالم سازی اینترنت مناسب سازد . مواد برای انتشارات مدارس ، انجمن ها و کتابخانه های می بایست توسعه یافته و توزیع گردد.

<!–[if !supportLists]–>2- <!–[endif]–> پیشنهاد : دولت و صنعت می بایست به طور قابل قبولی سیاست های کاربردی قابل قبول را ارتقا بخشد .

سیاست های کاربرد مورد قبول به پارامترهای ذکر شده جهت کاربرد سیستم های آن لاین برمی گردد. آن ها تکنولوژی یا متد غیر فنی برای حفظ بچه ها در اینترنت می باشد دولت در تمام سطوح و صنعت می بایست خانواده ها و مؤسسات بخش عمومی را ترغیب کنند که منابع آن لاین جهت مورد قبول شدن این سیاست ها دردسترس قرار دهند . همچنان که برای بچه ها قوانین مؤکدی رادر گذشتن از خیابان و چراغ راهنما فراهم می نماییم لازم است که برای آن ها در کنار سلامتی شان راهنماها و قوانینی جهت آسان کردن یادگیری مطلب اینترنتی شان تصویب نماییم .

سیاست های کاربردی قابل قبول می بایست به طور اختیاری به وسیله مؤسسات بخش دولتی که منابع آن لاین رادردسترس قرار میدهد اجرا گردد . یک سیاست کاربردی قابل قبول می بایست برای والدین آشکار سازد چه ضمانتی در مدارس و کتابخانه ها جای خواهد گرفت که بدین خاطرطراحی شده است با برای کاربران امکان برخورداری از تجربیات آموزشی توام با ارزشها ی خانوادگی و بومی را فراهم نماید .

فروشندگان و توانمدی بزرگسالان مسئول

۳-پیشنهاد : کمسیون اختصاص منابع به ارزیابی های مستقل تکنولوژی  حفاظت بچه ها و ارائه گزارش به عموم در باره توانایی های این تکنولوژی ها را پیشنهاد می کند . نقص اخیر اطلاعات درباره چگونگی کارکرد خوب تکنولوژی و نقص شفافیت سازی درباره چگونگی بلوکه شدن آن ها اصلی ترین سد راه جهت مورد قبول واقع شدن به وسیله خانواده ها و مربیان می باشد .

کمسیون پیشنهاد می کند که بخش خصوصی – صنعت ، مؤسسات و سازمانها ی مورد توجه عموم ـ از آزمایش امکانات غیر دولتی و مستقل برای تکنولوژی حفاظت کننده بچه ها پشتیبانی می نماید . این امکانات برای خریداران اطلاعات هدفمند و با ارزشی را دربازه آینده ، تاثیر گذاری ، فیت ها ، معیار تحقیق ، شفافیت سازی ، قابلیت لحظات و آسانی کاربرد تکنولوژیهای مختلف فراهم می آورد .

۴- پیشنهاد :  کمسیون پیشنهاد میکند که صنعت گامهایی را جهت بهبود حفاظت بچه ها برداشته و آن ها در اینترنت بیشتر در دسترس سازد .

صنعت می بایست فیلتر گذاری و بلوکه کردن تکنو لوژیها رهبری تکنولوژیها و فضای سبز مخصوص بچه ها را بهبود بخشید . ما خانواده کامل و تصمیمات بزرگسالان مسؤل رابرای کاربر این تکنولوژیهای اینترنتی مورد حمایت قرار می دهیم .

تکنولوژیهای حفاظت کننده که دید وری قوی و اجرای آسان را نشان می دهد ، به طور غیر معمول از سطح کاربرد بالایی برخوردار است .ارائه کنندگان خدمات می بایست کاربرد تکنولوژی های حفاظتی را دردسترس تر و آسان تر نماید . به علاوه بروزرها ، در وازه ها و سایت های وب معمولی می توانند لینکهای کنترل والدین را در مکانها ی معلوم نشان دهند . این متد دوستار کاربر و باهزینه پایین می باشد که توجه خانواده ها و بزرگسالان مسؤل را به این منابع جلب می کند .

۵- پیشنهاد :  کمسیون گفتمانهای وسیع ملی بخش خصوصی را درباره توسعه سیستم های نسل آینده ترویج می نماید که این کار بخاطر برچسب زنی ، درجه بندی و مشخص کردن محتویات منعکس کننده همگرایی رسانه های جدید  قدیمی انجام میشود .

کمسیون مشخص کرده است که در جه بندی و برچسب زنی ممکن است تاثیرات همکاری کننده مثبتی بردیگر تکنولوژیها از قبیل فیلتر گذاری داشته باشد .

کاربراین چنین سیستمهایی می تواند تاثیر مهمی بر توانمندی خریدار داشته باشد ، این دیالوگ می بایست تاثیرات مهم گفتمان آزاد و امور شخصی خریدار رامورد بررسی قرار دهد .

پیشرفت های اخیر در ورا دادهها ممکن است اجرای این چنین سیستم های درجه بندی و برچسب زنی آسان کند .

۶- پیشنهاد : دولت می بایست در تلاش جهت ایمن سازی و مفید سازی تجربه بچه ها در اینترنت کاربرد تکنولوژی راترویج دهد .

هیچ تکنولوژی یا متد خاصی راه حل کاملی را ارائه نمی نماید اما زمانی که در پیوند باآموزش سیاست کاربردی مناسب و نظارت بزرگ ترها به کار می رود ، برخی تکنولوژیها می توانند فراهم کننده ایمنی بهبود یافته از دستیابی غیر عمدی به مواد مضر برای خردسالان باشد .

اجرای قانون

۷- پیشنهاد : دولت درتمام سطوح می بایست سرمایه گذاری مهمی را انجام داده و برنامه های شدیدی را جهت بررسی ، پیگرد و گزارش تخلفات قوانین ایالتی و فدرال مربوط به کارهای موهن در پیش بگیرد که این امور شامل تلاشهایی می شود که حفاظت بچه ها را از دستیابی به مواد غیر قانونی تحت قوانین جاری ایالتی و فدرالی مربوط به مواد موهن مورد تاکید قرار می دهد .مخصوصاً کمسیون پیشنهادمی کند که دولت در تمام سطوح روی برنامه های شدید جهت بررسی و پیگرد تخلفات از قوانین مربوط به مواد موهن سرمایه گذاری نماید .

این پیگرد ها می بایست شامل تاکید به حداقل رساندن دستیابی بچه ها به مواد موهن گردد. مدل مشخص وجدید می بایست با این تلاشها متناسب گردد تا بررسی پیگرد مواد موهن ، هزلیات مربوط به بچه ها و استثمار آن ها راممکن سازد ، افسران اجرای قانون مخصوصاً بازرسان دادگاه را آموزش داده و با افزایش توانایی های دولت در پرداخت حقوق و مزایای رقابتی تخصص های فنی را حفظ نماید . این برنامه بررسی و پیگرد می بایست تلاشها ی دولت را جهت بررسی پیگرد استثمار جنسی بچه ها ، هرزگی جنسی و هزلیات بچه ها کامل نماید .

۸- پیشنهاد : کمسیون پیشنهاد می کند که مجریان قانون فدرالی و ایالتی لیستی را بدون تصویر از گروهها جنری یوز نت , آدرس های IP   وب جهان گستر ودیگر منابع اینترنتی در دستر

ارسال نظر