X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

لسکور Leskor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لسکور Leskor در زادگاهش در مکانی دور به همان اندازه در زمان دوری بود او یکی از اعضای کلیسای Orthodox یونان بود او مردی با علاقه خالص مذهبی بود اما او اصلاً کمتر مخالف صادقانه ای با دیوان سالاری اجتماعی بود از زمانی که او قادر به ممانعت کردن با هیچ یک از سیستم های اداری، دنیوی و موقعیت های اداری نبود و او برای مدت  طولانی آنرا ادامه نداد تمام مقام های که او برای مذت طولانی در اختیار داشت به عنوان مثال نماینده روسیه در یک شرکت بزرگ انگلیسی بود که آن ممکن است نمونه ی عمده ای برای سبک نویسندگی (نوشتاری) به حساب آید لسکو برای این شرکت به تمام نقاط روسیه سفر می کرد این مسافرت ها شناخت (فردی) جانی لسکور آنقدر له شناخت وی از روسیه مربوط می شد می افزود. بدین طریق او یک فرصت اکتسابی با نهاد های هذبی (فرقه های مذهبی) در کشور بدست آورد.

لسکور Leskor در زادگاهش در مکانی دور به همان اندازه در زمان دوری بود او یکی از اعضای کلیسای Orthodox یونان بود او مردی با علاقه خالص مذهبی بود اما او اصلاً کمتر مخالف صادقانه ای با دیوان سالاری اجتماعی بود از زمانی که او قادر به ممانعت کردن با هیچ یک از سیستم های اداری، دنیوی و موقعیت های اداری نبود و او برای مدت  طولانی آنرا ادامه نداد تمام مقام های که او برای مذت طولانی در اختیار داشت به عنوان مثال نماینده روسیه در یک شرکت بزرگ انگلیسی بود که آن ممکن است نمونه ی عمده ای برای سبک نویسندگی (نوشتاری) به حساب آید لسکو برای این شرکت به تمام نقاط روسیه سفر می کرد این مسافرت ها شناخت (فردی) جانی لسکور آنقدر له شناخت وی از روسیه مربوط می شد می افزود. بدین طریق او یک فرصت اکتسابی با نهاد های هذبی (فرقه های مذهبی) در کشور بدست آورد.

لسکور leskorدرافسانه های کهن روسیه گروه های متفقین را در مخالفت با دیوان سالاری اورتدوکس می دید . تعدادی از داستان های افسانه اش وجود دارد که برمردمذهبی (مرد پرهیزگار ) که به ندرت می تواند یک زاهد ومعمولا یک فرد ساده می باشد تاکید می کند (متمرکز شده است ) از قرار معلوم مردی فعال که در روش طبیعی در این جهان آدم پرهیزگاری شده است هنر لسکور تمجیدهای معنویش و باطنی اش نیست بلکه حتی با وجود این او اتفاقا تمایل داشت که با معجزه آسا بودنآن مخالفت نکند . حتی در دینداری او ترجیح می دهد که شخصیت محکمی داشته باشد . اوشکل اولیه دینداری را در انسان هایی می بینید که درپی یافتن سبکی هستند که به طور عمده با آن درگیر هستند .

او نگرش متناظر  در موضوعات جهانی ابراز کرد وآن به  این برمی گردد که او دیر شروع به نوشتن درسن ۲۹ سالگی کرده بود . ونویسندگی را بعدها سفرهای تجاریش آغاز کرد واولین نسخه چاپ شده وی why are books expensive inkier  ( چرا کتاب های باارزش در شهر کین هست ؟ ) می باشد . یک تعداد دیگر مربوط به طبقه کارگر مشغول به کار ، الکلیسم (می خوارگی ) پلیس ، دکتر می باشد ملوانان بیکار به عنوان منادی افسانه ها هنری اش می باشد .

جهت گیری نسبت به علاقه های کاربردی به عنوان الگویی درپیدایش تعداد کثیری از داستان پردازان شده است . مسلما درآثار لسکو این ویژگی به چشم می خورد ، برای مثال دراثر گوتلف gotthilf نظریه های کشاورزی دهقانی را بیان می کند . آن در آثار نودیر noditer (جان کاولیس نودیر ۱۸۴۴ـ ۱۷۸۰ : گفته های این مردم فرانسوی در انجمن ادبی سال دربسیاری از جاها مانند مرکز جنبش دمانتیک فرانسه مورد توجه واقع شد) خودش مشغول به دانستن بخار کار می کند . به علاوه هیبل که آموزش علمی کمی را برای خوانندگانش دراثرش schatzkestlein برجاگذاشته است دراین جملات هم دیده می شود همه این نکات به ماهیت هرداستان واقعی برمی گردد . آن به طور پنهانی ویا آشکار شامل بعضی از نکات مفیدی است . قابل استفاده بودن آن در یک مورد منوط بودن به اخلاق و در مورد دوم بعضی از عقیده های عملی (کاربرد ) ودرنوع سوم نمونه از پند و اندرز می باشد . ودرهرمورد داستان پرداز فردس ایت که با مخاطبش پند می دهد اما امروزه اگر پنددادن جرمی برتر برای داشتن یک محفل قدیمی باشد و این به خاطر کاهش در تجارت ارتباط پذیری است . دراین مرحله ما به هیچ وجه رهنمودی (پندی ) را برای خودمان و دیگران نداریم علیرغم همه اینها پندکمتر یک پاسخ در قبال پرسشی از یک پیشنهاد درخصوص ادامه داستانی که عادلانه بیان شده است می باشد .

ببینید که ابتدا پند و اندرز ( نصیحت ) می تواند گفتن داستان را ممکن سازد (این کاملا خارج از این حقیقت است که مشورت در حدی که خود فرد اجازه می دهد موقعیتش بازگو شود صورت گیرد ) .

هرچند این جریانی است که برای مدت مدیدی (طولانی) ادامه یافته است ولی هیچ چیزی نمی تواند واقعی تر از این به نظر رسد که آن صرفا علامتی از شکست (پس رفت ) و یا تنها علامت پیش رفت باشد نسبتا آن فقط علامت پیوستگی نیروهای خلاق غیرمذهبی (عامی ) تاریخی ویا نشانه پیوستگی است که به تدریج داستان سرایی را از حدود گفتار زندگی خارج می سازد و ضمنا آن برای دیدن زیباییهای جدیدی که قابل دیدن نیست ممکن می سازد .

دراوایل هدف اثریک جریان کاهش درداستان پردازی و افزایش در رمان نویسی درآغاز زمان پیشرفت می باشد . بایستی تمایز رمان از داستان (نوع حماسی آن در حالت محدود ) مطابق با (اصول بنیادی ) کتاب باشد نشر رمان فقط با اختراع صنعت چاپ ممکن شد وآنچه که می تواند آن را به طور شفاهی رد کند ارزش حماسی آن ونوع متفاوتی از آنچه را که دربازار فروش رمان سهمی را تشکیل می دهد ، است (می باشد) .

تاآنجایی که رمان از تمام نثرهای ادبی و داستان پریان و افسانه ها و حتی حکایت ها متمایز است بخاطر اینکه آن هیچ وقت از سنت های زبانی به کار گرفته نشده است . وهمچنین به آن نپرداخته است . علی الخصوص این ویژگی آن را از داستان پردازی متمایز کرده است .    

 

منبع : پدیدا مرجع علمی ایرانیان

 

ارسال نظر