X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

مدیریت پول نقد و تعهد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به شما این توان را میدهد که شرایط پول نقد را کنترل و پیش بینی کنید.ونیز برای اصلاح بانک اتومات فعالیت می کند و باز پرداخت ها را به صورت کار آمد و مفید توزیع میکند و به صورت اتوماتیک حسابرسی می کند.مدیریت نقدی people soft در مرکز سوئیت خزانه ای تعهد people soft oracles ,  و در طول people soft مرتبط با  مدیریت قرار دارد و همچنین مدیریت  پر مخاطره بخشی از این راه حل پیچیده می باشد برای مخاطب قرار دادن برنامه ریزی های انتقادی پردازش  و گزارش  شرایط واحد های خزانه ای جهانی می باشد.

مدیریت پول نقد و تعهد                              people soft

 

مدیریت نقدینگی در مقابل بهداشت مالی هر شرکتی امری انتقادی می باشد.سازمانهای خزانه ای باید رویت زمانی واقعی به وضعیت نقدی جهانی خود به پیش بینی دقیق شرایط پول نقد داشته باشد و نقدینگی مطمئن و بهینه سازی  استفاده از پول نقد با بررسی متناسب آن نیز داشته باشند.

 

مدیریت پول نقد و تعهد                          people soft oracles  

 

به شما این توان را میدهد که شرایط پول نقد را کنترل و پیش بینی کنید.ونیز برای اصلاح بانک اتومات فعالیت می کند و باز پرداخت ها را به صورت کار آمد و مفید توزیع میکند و به صورت اتوماتیک حسابرسی می کند.مدیریت نقدی people soft در مرکز سوئیت خزانه ای تعهد people soft oracles ,  و در طول people soft مرتبط با  مدیریت قرار دارد و همچنین مدیریت  پر مخاطره بخشی از این راه حل پیچیده می باشد برای مخاطب قرار دادن برنامه ریزی های انتقادی پردازش  و گزارش  شرایط واحد های خزانه ای جهانی می باشد.

بار گیری اتوماتیک صورت حساب های بانک با استفاده از امنیت ها و توانایی های ارتباطی بانک الکترونیک به شما کمک می کند زمان خود را تلف نکنید و اشتباهات شما را کاهش می دهد.

 • با بانک خود از طریق اینترنت ارتباط برقرار کنید و را بطه مستقیم داشته باشید با استفاده از امنیت ما ابزار ارتباطی تنومند بانک الکترونیک .
 • در خواست هایی برای صورت حساب بانکی خود برنامه ریزی کنید و تعادل وتبادل را وارد کنید و ذخیره کنید البته تبادل و تعادل اطلاعات با استفاده از طراحی های نمونه برداری شده ما.
 • تشکل های چندین بانک الکترونیکی دیگر را بدست آورید که شامل نسخه های دوم موسسه مدیریتی بانکی جامعه ی مخابرات مالی چند بانک جهانیFINSTA(un/EDIFACT FORMAT)   .
 • استثناها و مدیریت های خطی را اصلاح می کند و این کار را با حمایت و اطلاعات ضمیمه صورت حساب بانکی نا محدود انجام می دهد.

زمان حقیقی و پیش بینی وضع پول نقد

 • مدیریت پول نقد people soft وضع پول نقد جهانی زمان حقیقی و پیش بینی آن را برای همه ی مدیریت های نقدینگی مناسب فراهم می کند.
 • به راحتی حرکت سرمایه در حسابرسی بانکی شمارا دنبال می کند .مقایسه همه جانبه حرکات سرمایه در ورودی های مختلف را انجام می دهد البته در طول روز های مدیریت نقدینگی مناسب.
 • وضع پول نقد را در نظر بگیرید،محاسبه کنید و ذخیره کنید البته در هر نقطه زمانی برای هر واحد تجاری و گروههای واحد تجاری و یا نقدینگی کل آن.
 • پول های نقد را چند بار در طول روز با استفاده از یک برگه ی کاری وضع پول نقد وضع کنید به منظور دنبال کردن مسیر حرکت پول نقد به صورت درست و صحیح .
 • برگه های وضع پول نقد روزانه را تولید کنید برای مدل سازی و برنامه ریزی آن .

شرایط بلند مدت پول نقد را به صورت دقیق پیش بینی کنید با استفاده از اطلاعاتی که مستقیما قابلیت های پرداختی و دریافتی people soft.

 • از تجزیه و تحلیل های گرافیکی جای داده شده  اطلاعات بانکی را برای افزایش درک تعادل های تمایلات استفاده کنید .

حسابداری و کنترل ها

 کنترل های ساختاری و حساب داری اتوماتیک مدیریت پول نقد people softبه شما کمک می کند مشاوره مجدد کنید و پول نقد خود را به صورت دقیق و مناسب حساب کنید .

 • در خواست های سالانه استثنائات مدیریتی ر ابا طبق قوانین تجاری برای حسابداری موارد خطی صورت حساب بانکی به صورت اتوماتیک کاهش دهید.
 • در این امر به کسب اطمینان کنید که تعادل صفر انتقال جارو کردن و موارد توجیه اولیه از قبیل  در امد علایق و هزینه های علایق به طور مناسب  مجددا کنترل می شود و هر روز با استفاده از نمونه های قانون های حسابداری محاسبه می شود.این نمونه ها انواع فعالیت های صورت حساب بانکی را به صورت اتوماتیک تعیین می کند که مرتبط با بانک شماست وقوانین براساس ساختار های شما به کار می رود.
 • تعادلات صورت حساب های بانکی را برای دفتر کل people softبا استفاده از مشاوره های مجدد کتاب به بانک استفاده کنید .
 • تعهد های منجر شده وگرفته شده از امری دیگر را به صورت اتوماتیک تولید کنید .برای تعادل چند واحدی و واحد های ناسازگار.
 • حذف خطاهای چرخه ای در پردازش شبکه ای دو طرفه برای واحد های پولی خارجی با استفاده از واحد های پولی بدون پایه شبکه بندی شده متعادل اتوماتیک تعهدات حسابداری .
 • از پردازش های مالیات های ارزش اضافه حمایت کنید.
 • حسابهای آماری  و نمونه های حسابداری یک خطی رابا یک نوع محاسبه ای ترکیب کنید که مرتبط با آمار های محاسبه شده باشد .
 • زمانهای بسته ی حسابداری مختلف را در مدیریت پول نقد people soft حفظ کنید که در دفتر کل people soft قرار دارند.
 • تولید اتوماتیک ارقام  حسابداری بانک بین المللی را تامین  کنید.
 • اعتلبارات گیرنده را در مقابل لیستی از حذب های متقابل محدود اجرا کنید با بکار گیری لیست دفتر کنترل رسیدگی های خارجی یا لیست EEC ویا اینکه لیست مخصوص به خود را بکار گیرید.

 

 

 

پردازش مستقیمstraight-Throhugh processing

سازمانها سود عظیمی از پرداخت های مبنی بر شبکه و گزارش  راه حل ه می برند که می تواند به راحتی بین یک سیستم شرکت و بانکشان یا راه حل پرداخت سیستم خارجی شان به صف کشیده شوند.چنین راه حل های رابطه ای را برای مدیریت همه پرداخت هایش از یک سکو را مقدور می سازد و به طور عظیم در تهیه ی امور  شکل دهی  امتیاز دهی  تثبیت و درک ساختارهای پرداختی تمیز به بانک با سیستم خارجی رسیدگی می شود.این عمل پردازش مستقیم نامیده می شود و ارتباطی یکنواخت را بین بانکها و موسسات مالی و سازمانها آسان میسازد.

people soft ویژگی دروازه مالی را به عنوان یک چارچوب متمرکز شده برای پردازش پرداختی و بانکداری الکترونیک توسعه بخشنده است یک سکو را برای پردازش مستقیم همه ی پرداختها فراهم می کند و ار قابلیت های پرداختی people soft  . حساب دهی ها. قابلیتهای دریافتی .وهزینه ها و مدیریت های پول نقد مثل سیستمهای پرداختی سه حزبی دریافت میکند.

 • درخواستهای پرداختی برای بانکداری .تثبیت یا تحقیقات بیشتر بازگیری و مرور کنید .برای افزایش تولید وکاهش هزینه های اداری از دو نوع انتقال Fedwire رایج استفاده کنید انتقال تکراری رو به پائین.
 • باز پرداخت ها را به صورت اتوماتیک پرداخت کنید.
 • پردازش خطی با جمع آوری ساختارهای پرداختی در یک واژه تکی.
 • پیکر های پرداختی را در هر زمان با تحویل امن از ساختار های پرداختی و دانشها  دنبال کنید.یک وسیله گرافیکی با توانایی Drill-Down.هدایت با ارزش و سریعی را افزایش میدهد .توجهات فوری  را دریافت کنید البته اگر هر موضوعی وجود داشته باشد.
 • یکی از تشکلهای پرداختی زیر را انتخاب کنید.
 • ۱۲EDI.EDI ANSIX(paymul)EDIFACT DIRDEB.FEDWIRE.NACHA.SWIft
 • پردازش امن میداند که مدیریت پول نقد people soft شرایط امنیتی پرهزینه .پرداختهای وسیع عمده و تشکلهای گزارشی تبادلی تامین میکند.
 • پرونده ی مسطحی را از مدیریت پول نقد people soft برای بانک هایی که ارتباطات الکترونیک را تامین نمی کنند ایجاد کنید و یا از مدیر پرداخت چرخه ای در قابلیت هی پرداخت برای پردازش انتقال سرمایه الکترونیک و باز پرداخت های بدون EFT استفاده کنید .

وسط گذاشتن پول نقد  

آژانس های دولتی ایالتی و محلی .دانشگاهها و دیگر تعهدهای بخش عمومی سرمایه ها را در پول وس سرمایه های اداره می کنند.هدف پول وسط سرمایه ی دولت محلی یا ایالتی این است که به آژانس  های دولتی تابع فرصتی دهند برای ترکیب پول نقد بی استفاده شان به سپرده های کوتاه مدت برابر آنهایی که به واحد های بزرگ تر ارائه شده اند ایجاد کنند.در مورد دانشگاهها هدف به همین ترتیب است ولی شرکتها و واحد ها به عنوان سرمایه های وقفی ارائه شده اند.

تعداد زیادی از این سازمانها پول وسط سرمایه ای را با استفاده از برگه های منتشر شده و دیگر ابزار گزارشی کنترل می کنند که برای مدیریت سرمایه های امروزی بطورمخفف و نا کافی میباشد.ونیز برای تقاضاهای پیچیده .مدیریت پول نقد people soft به شما کمک می کند تا این وظایف را با ویژگی های زیر انجام دهید.

 • پول وسط سرمایه ای را ایجاد می کند و ان را در حفظ میکنید و در محاسبات با عملکردی یکنواخت و تنها که طبق شرایط سخت امنیتی بخش دولتی و تعلیمی طراحی شده شرکت کنید.
 • طغیانهای پول نقد و تورم آن را در مکانهای متمرکز شده اتوماتیک کنید.
 • مبالغ پولی کلی توزیع را مدیریت کنید و یا سهامها را تنظیم کنید –شوه ای که معمولا در محیط های آموزشی از قبیل دانشگاه و دانشکده ها تمرین میشود.علائق و شهریه ها را طبق ساختار سازمانی و سهم پول وسط توزیع کنید.سرمایه ها می توانند به شیوه تعهدهای کتاب حسابداری یا بین بانک سهام و بانک پول وسط سرمایه اشتغال داده شوند البته در سیم های الکترونیک تبادلات خانگی واضع اتوماتیک الکترونیکی.
 • اگر پول وسط با استفاده از حسابداری ها تنظیم شده باشد بنابراین سهام به حسابهای پول وسط سهام توزیع داده میشوند/تعادلات سهم بطور زمانی برای امانت ها به روز رسانی میشوند .وسپس انتقال داده می شوند تغییرات در ارزش وزارت پول وسطی سرمایه ها در ارزش سهم منعکس میشوند.

تجزیه و تحلیل هی حسابداری و مدیریت بانکی

کاربردهای مدیریتی درون منزل بانکی شامل محاسبات جاری بردنی .انتقال های بانکی و محاسبات چند واحدی میشود.

 • اطلاعات رابطه حزبی مرکز و بانک را حفظ کنید که شامل مخاطبان .اصطلاحات تبادلات .امکاناتو ساختار جایی گزینی می باشند.
 • شهریه اشتباه را کشف کنید و آنها را بازنگری کنید صورتحسابهای تجزیهو تحلیل حسابداری به صورت اتوماتیک از بانک خود در شکل EDI 822 قیمت گذاری کنید.
 • از امکانات و شهریه ها به صورت کاربردی برای گرفتن خط اعتبار .برگه های تجاری و تبادلات EFT  استفاده کنید .
 • شبکه بندی دو طرفه را بین مبالغی که مالک آنها یید و از مشتری و فروشنده انتظار میرود انجام دهید .هزینه های بانکی را به حداقل برسانید وپردازش های حسابداری را با تعهد های بانکی به خط بکشید.

مدیریت مالی تعهد people soft orcles بخشی از یک خانواده ی ادغام شدهی حسابداری مالی و کار بردی های تحلیلی است.این راه حل ها تجارت ها واحد های بزرگتر متعادل و با اجرای بهتری  را فراهم میکنند-وبه سازمانها در حد جهانی این امکان را میدهند تا امور مالی را به مزایای راهبردی انتقال دهند.بیش از ۳۰ هزار شرکت در ۱۴۵ کشور واحد تجاری orcles نقدینگی JD Eaward  و راه حل جهانی DJ EDWARD  را گواهی داده اند.

 

 

 

منبع :پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر