X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

مصرف انرژی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مصرف انرژی – در تعریف کلی و با توجه به اصطلاحات گسترده ، صرف انرژی در رابطه با مجموع نیروهای گریز از مرکز اصولاٌ بستگی پیچیدگی سیستم محرک دارد

ساده ترین سیستم محرکی که نه چندان دور مورد استفاده قرار گرفته بود و حال برای مدتی دیگر استفاده نمی شود  ، موتور سرعت است . تغییرات  دیگر نیز در این مورد به وجود آمده اند که آنها را با توجه به کارایی شان به انواع محرک های با سرعت متغییر ، با سرعت دو و سه تقسیم کرده اند جدول ۳/۱۴ نشاندهنده خلاصه انرژی مورد نیاز در مورد هر یک از انواع کلی محرک ها است مهمترین دلیل در مورد داشتن پیچیدگی  اضافی مورد نیاز در جهت تولید انرژی در مدارهای چرخنده است . که این حالت در مدت زمان صورت می گرد که سرعت چرخنده به سرعت دنده ای  تغییر وضعیت می دهد . که این ممکن است هزینه زیادی را به خود اختصاص می دهد . که این هزینه در هنگام تحقیقات اقتصادی صورت گرفته ، ارزش هنگفت خود را نشان داده است .

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 <!–[if gte mso 9]> <!–[if gte mso 10]> <!–[endif]–>

۱-c   مصرف انرژی – در تعریف کلی و با توجه به اصطلاحات گسترده ، صرف انرژی در رابطه با مجموع نیروهای گریز از مرکز اصولاٌ بستگی پیچیدگی سیستم محرک دارد

ساده ترین سیستم محرکی که نه چندان دور مورد استفاده قرار گرفته بود و حال برای مدتی دیگر استفاده نمی شود  ، موتور سرعت است . تغییرات  دیگر نیز در این مورد به وجود آمده اند که آنها را با توجه به کارایی شان به انواع محرک های با سرعت متغییر ، با سرعت دو و سه تقسیم کرده اند جدول ۳/۱۴ نشاندهنده خلاصه انرژی مورد نیاز در مورد هر یک از انواع کلی محرک ها است مهمترین دلیل در مورد داشتن پیچیدگی  اضافی مورد نیاز در جهت تولید انرژی در مدارهای چرخنده است . که این حالت در مدت زمان صورت می گرد که سرعت چرخنده به سرعت دنده ای  تغییر وضعیت می دهد . که این ممکن است هزینه زیادی را به خود اختصاص می دهد . که این هزینه در هنگام تحقیقات اقتصادی صورت گرفته ، ارزش هنگفت خود را نشان داده است .

۲-جدول ۳/۱۴ به نیروی گریز از همراه سبدی به اندازه m 18/0،۹۱/۰،۲۲/۱ ، اشاره دارد که با یک سیکل زمانی کاملs  164 با سرعت چرخندگی ۲۵ ثانیه در ماکزیمم سرعت ۱۲۰۰ PM 7 عمل می کند .

سرعت از دست رفته متوسط صرت و انرژی مصرفی از طریق نیروی گریز از مرکز در طی یک سیکل است .انرژی بالای مرتبط مورد نیاز ، اندازه حد بالای KVA را در حد بالایی قرار میدهد که به عنوان بخشی از انرژی مورد نیاز با توجه به محرک ، سرعت – متغییر رانشان می دهد . هر چقدر شکل پایین تر باشد بهتر است .

قدرت اندک ، سطح واکنش KVA مورد نیاز برای محرک را نشان می دهد . یک شکل پایین نشان  می دهد که اندازه های کابل و کلیدها باید با سرعت بیشتر بچرخند و تبدیل به ظرافیت  ژنراتور اضافی در جهت حمایت از نیروی گریز از مرکز مورد نیاز خواهد شد . انرژی غالب در حدود ۱ خواهد شد .

۳- جالب است که روند مداوم نیروی گریز از مرکز دارد نظر بگیرید . انرژی مصرفی تا حد فراوانی به اندازه سبد و سرعت بستگی دارد در مورد m 2/1 ، سبد با ۸ تن عمل می کند و در مورد ۲۰۰۰  pm 7 ، انرژی مصرف در حدود تن kwh 5 خواهد سند در مورد نیروی گریز از مرکزی به این صورت ، اوج انرژی آغازین بسیار عظیم هستند و نسبت به نیروی گریز از مرکز گروهی عمل کننده با همین کیفیت از حالت بزرگترین  بر خوردار هستند . اگر چه اوج قدرت تنها در لحظه شروع رخ می ده . نیروی گریز از مرکز مداوم پایه – بالا که با عمل پایه A  عمل می کنند و فرایند انجام می دهند ، با سرعت های پایین تری عمل می کنند و به همین  میزان دارای انرژی مصرفی پایین تری هم هستند . که از این نظر به نیروی گروهی گریز از مرکز با سرعت – متغیر پیشرفته شبیه هستند .

۴-در نهایت توجه به این نکته حائز اهمیت است که در اغلب موارد عظیم ترین انرژی مورد نیاز که با نیروی گریز از مرکز در ارتباط قرار  می گیرد در حقیقت انرژی حاصل از بخار آب اضافه شده به این نیرو است و نه به خاطر قدرت موتور محرک مورد نیاز به عنوان مثال ع ذخیره حاصل از طریق استفاده از محرک های الکترونیکی در مورد با طری های دارای نیروی گریز از مرکز در حدود ۳۰ و در حدود ۱kwh است . با ۵/۲ در صد از سرعت  شستشو ، قدرت با طری در هر ساعت حدود kg 750 خواهد شد ، و در حدود kwh 30 از انرژی گرمازی نیز برای تبخیر kg 50 آب کافی خواهد بود از اینرو ، کاهش در مصرف شستشو از ۷۵۰ به kg 700 ، همان ذخیره انرژی را با توجه به محرک های الکترونیک متغییر دربر خواهد داشت . جزئیات اقتصادی به بخار و قدرت الکتریکی مرتبط با این واکنش ها بستگی دارد .

-d سیستم های محرک قطعه ای و هارمونیک ها – درایوهای قطعه ای ، موراد ویژه ای از معکوس کننده های pwm هستند . یک معکوس کننده قطعه ای از ورودی های رایج استفاده . می کند و قدرت ذخیره انرژی برای نیروی گریز از مرکز با طرحی را دارد . این در حالی است که هر نیروی گریز از مرکز دارای معکوس کننده خروجی pwm منحصر به خود نیز است . این حالت به نحو چشم گیری سیستم محرک و حرکت آن را ساده می کند . شکل ۱۰/۱۴ ، حالت های اینچنین را به عنوان بخشی از معکوس کننده های pwm قطعه ای ویژه در جهت حمایت از ۵ نیروی گریز از مرکز نشان می دهد .

۵-بسیار عاقلانه است هنگامی که تعداد نیروهای گریز از مرکز در حدود ۴ یا بیشتر است ، محرک های   قطعه ای را در نظر بگیریم . به علاوه تسهیل در اوند سیستم درایو ، درایوهای قطعه ای مزیت مهمی را به خاطر  کم کردن هزینه مصرفی و کاهش اثرات ها و مونیکبر روی قطعه اصلی بر عهده دارند. مزیت کوچک آن به خاطرافزایش در کارایی انرژی است . مزیت های سیستم های درایوهای قطعه ای به طور کلی با افزایش تعداد نیروهای گریز از مرکز افزایش پیدا می کنند .

این امکان وجود دارد و ضروری به نظر می رسد که توالی ممکن عملکرد نیروهای گریز از مرکز دارد محدود با طری در نظر بگیریم تا مطمئن شویم که سیستم درایو قطعه ای به نحو صحیح و مناسبی در مورد وظیفه مورد انتظار سایز بندی شده است .

۶-همه درایوهای معکوس کننده موارد مونیکی و تولید می کنند که می توانند با کابل های نزدیک خطوط تلفن و غیره تداخل ایجاد کنند. به علاوه ، موارد مونیکی با مواد کند کننده واکنش انجام می دهند تاولتاژهای هارمونیکی را تولید کنند که می تواند در رونده تجهیزات اتصال شده به شبکه خلل ایجاد کنند و موجب افزایش روند کاهش در تجهیزات شبکه شوند . این حالت به ویژه در انتقال دهنده ها صورت می گیرد  ، یعنی جایی که سرعت کمتر از ۱۵ درصدرایج نعمت  در مورد درایوهای گریز از مرکز با توجه به چرخه ، معکوس کننده pwm ، کمترین مقدار kwa را تولید می کند ، اما این حالت ممکن است کاهش بیشتری را باتوجه به وضعیت سایت قلب کند . استفاده از درایو قطعه ای pwm در مقایسه با معکوس کننده های مجزا موجب کاهش حرکت ها مونیک ها به مدار اصلی می شود . همانطور که در شکل ۱۰/۱۴ نشان داده شده است .

با توجه به این حالت ، استفاده از pwm موجب رهایی انرژی دوباره تولید شده از طریق یکی درایوهای گریز از مرکز در طی تغذیه به درایو دیگر می شود که در حقیقت بدون عبور از سیستم دفاعی الکتریکی نیز قابل دستیابی است . این انتقال دهنده های  درونی انرژی بدین معنا هستند که موادها مونیکی ارتباطی بر روی حمایت کننده های الکترونیکی ظاهر نمی شوند . بلکه آنها در درون درایو باقی می مانند . کاهش در مقدارها مونیک ها ضمن استفاده از این فرآیند به مقدار تفریحی ۱۰ در صد یا بیشتر است . این کاهش به   وضعیت های  سایت ها نیز ترانسفور مرهایی حمایتی ، ژنراتور اصلی ، و چرخه نیروی گریز از مرکز بستگی دارد . روش های متعددی در جهت کاهش بیشترها، مونیک های تولید شده وجود دارد .

مانند تغییر مرحله ، طرح های متغییر الکترونیک و غیره.

۷- روش های متعددی در جهت استفاده از درایوهای قطعه ای  برای نیروهای گروهی گریز از مرکز وجود دارد که بستگی به تجهیزات و عوامل دیگری دارند .

که تمامی این روش مزیت های فوق را نیز دارند . درایوهای بسیار پیشرفته در اواخر دهه ها ۱۹۹۰ به وجود آمدند . این درایوها آخرین (IGBT) را به همراه مواد الکترونیکی کنترلی پیشرفته مورد استفاده قرار دارند که تقریباٌ مواد ها مونیکیرا به طور کلی از بین بردند  این تکنولوژی هم می توانست برای معکوس کنندهای مجزا مورد استفاده قرار گرد وهم برای سیستم های درایو قطعه ای استفاده از چنین سیستمی تقریباٌ در طی سال های اخیر به علت کم  بودن هزینه و محدودیت تجمیلی بر هارمونیک ها پیشرفته چشم گیری داشته است . ۳-۱۴ نیروهای مرکزی مداوم در دهه های ۱۹۵۰، نیروهای گریز از مرکز مدوام در فرایند های با پایه پاینن به نحو عظیمی مورد استفاده قرار گرفتند . تا قبل از این زمان نیروهای گریز از مرکز گروهی  تقریباٌ با سرعت زمانی بیشتر از چند ثانیه مورد استفاده قرار گرفتند . در جدول ۴/۱۴ بر خی از جنبه های کلی نیروهای گریز از مرکز مدوام و گروهی با توجه به حالت های پایه – پایین مورد مقایسه قرار گرفته اند . اهیمت هر یک از این مقوله ها به تجهیزات فرآیندها و فرآیند جایگزینی بستگی دارد . مشخص می شود که نیروهای گریز از مرکز مداوم دارای اهمیت فراوانی در برخی حالت های ویژه هستند .

۸- چندین متغییر از طرح های نیروی گریز از مرکز مداوم در طی سال های اخیر به وجود آمده است که     می توانید جزئیات این طرح ها را در اشکال ۳۴/۱۴ و ۳۲/۱۴ مشاهد کنید بهر حال ، به طور کلی قابل کاربرد در مورد کل نیروهای گریز از مرکز مداوم هستند. اصول کلی فرایند جداسازی در یک نیروی گریز از مرکز مداوم دقیقاٌ شبیه به نیروهای گریز از مرکز گروهی هستند : فرایند جداسازی تحت نیروهای G در‹‹ هر حال ›› بین هر دوی این فرایند تفاوت های مکانیکی فراوانی وجود دارد.

۳۱/۱۴ نیروهای گریز از مرکز مداوم درجه – پایین

شکل ۱۱/۱۴ ، فهرستی کلی از نیروی گریز از مرکز را دررابطه با فرایندهای درجه – پایین نشان می دهد . نیروی گریز از مرکز ا سرعت ثابت و به همراه ریزش کلی و ثابت و تخلیه مداوم به حرکت خود ادامه می دهد  در مورد فرایند های پیچیده نیازی به هیچ تجهیزاتی مشاهده نمی شود ، این عدم نیاز درمرود مکانیزم های دنده ای ، روند تخلیه و غیره مشاهده نمی شود که باعث کاهش هزینه مصرفی می شود . این ساده سازی یکی از اصول سود آور در مورد نیروهای گریز از مرکز است .

۹- این سبر مخروطی است ، بالبه های موربی شکل با فاصله تقریبی ۲۸ تا ْ۳۴ از قسمت عمودی . این زاویه همانند روندی انتخاب می شود که شکل از دیوار سبر تخله می شود ، این در حالی است که ملاس ها قتل از اینکه از درون فیلتر عبور می کنند ، به بالا می کنند و به سمت بیرونی لوله تخلیه حرکت می کنند . نزدیک به لبه بالای سبد سپر ثابت یا جریان سیالی وجود دارد تا از دو باره ترکیب کردن ملاس ها و شکر در این حات جلوگیری کند.

۱۰- همانطور که شکر به بیرون از سبد بالا می روند ، این حرکت تحت فشار نیروهای گریز از مرکز عظیمی قرار می گیرند . زمان با قیمانده در این حالت بسیار اندک است و لایه های شکر نیز نازک هستند . با بازگشت به موازنه (۲/۱۴) نشان  داده می شود که زمان باقیمانده کوتاه و لایه های نازک شکر با توجه به درجه     ویژه ای یکدیگر را ترمیم می کنند . موازنه ۲/۱۴ همچنین  نشان می دهد که که سیتال های کوچکتر    MA)) و سرعت های در حد بالا پیدا شده در موارد درجه – پایین دارای تأثیر  بر روی روند کیفیتی فرایند جداسازی است .

۱۱- پرده صافی با روش شبیه به نیروهای گروهی گریز از مرکز توسط شبکه های توری محافظت می شوند پرده ها باید به سختی با سبد محکم شوند یااینکه آنها باید به بیرون از سبد و در امتداد لایه های شکر با نیروی گریز مرکز راند ه شوند . به محض اینکه لایه های شکر به بالای سبد حرکت می کنند ، پرده را  می پوشاند و موجب از بین رفتن کریستال ها می شود . آسیب های  بیشتر به کریستال ها هنگامی رخ می دهد که آنها از بالای سبد پراکنده می شوند . در موارد بسیار این حالت مشکلی ایجاد نمی کند ، فصل ۳۱/۱۴ ، پرده ها را با جزئیات بیشتری مورد توجه قرار می دهد .

۱۲-مکانیزم درایو یک کمربندی ساده است . روند سرعتی سبد از ۱۴۰۰ و ۲۲۰۰  vpm نوسان دارد ، قطر سبد در حد ۱ تا ۵/۱ میلیمتر است . بالاترین حجم G گریز از مرکز به وسیله سبد محکم می شوند محکم می شوند . فرانزن ، حجم G 2400  را در مرود کاربردهای درجه – پایین پیشنهاد می کند ، که از این مقدار حدود ۱۲۰۰ برگ و ۱۵۰۰ برای کاربردهای درجه – بیناینی مورد استفاده قرار می گیرند .

۱۳- انواع متعددی از تکنیک های شستشو ضمن استفاده از آب یا بخار در مورد نیروها گریز از مرکز مورد استفاده قرار می گیرند . شکل ۱۱/۱۴ ،لوله شستشو را در سبد نشان می دهد به علاوه، ارتباط اب بخار در سیستم نیروی گریز از مورد حمایت قرار می گیرند . نیروهای گریز از مرکز مداوم اغلب با اضافه نمودن آب به لوله ها مورد استفاده قرار می گیرند که این مقدار به علاوه آب اضافه شده به لوله های مغزی می شود که بعضیوقت ها به این حالت آب روغنی گفته می شود معمولاٌ در اغلب موارد بخار برای حرارت دادن به ماسکویت مورد استفاده قرار می گیرد .

۱۴- نیروی گریز از مرکز مداوم با توجه به نوسانات ضر ارتعاشی ، آویخته می شوند . در مثالی که در شکل ۱۱/۱۴ نشان داده شده است ، این روندها ، حالت خارجی هستند . سرعت تغذیه با نیروی گریز از مرکز  می تواند هم  از طریق حجم خط تغذیه و یا از طریق کنترل اتوماتیکی در ارتباط با موتور درایو کنترل شود . این دستگاه
می تواند در جهت ثبات جریان مداوم موجود در طی سراسر و کل حالت های متنوع کننده ،    یکی از قویترین وضعیت ها در مدار گریز از مرکز است گریک (۱۵) جزئیات مفیدی در رابطه با تئوری ارائه  می دهد. همچنین جزییات بیشترین در رابطه با عملکرد و ویژگی های نیروی گریز از مرکز مداوم ارائه  می دهد .

-a طرح های جایگزین مدارهای گریز از مرکز مداوم

ماشین های مداوم و ثابت استاندارد تنها در طرحی مکانیکی در میان کارخانه باهم تفاوت دارند . برخی موارد جایگزین در شکل ۱۱/۱۴ به طور خلاصه نشان داده شده است .

شکل ۱۱/۱۴ نشان دهنده خروجی های آویخته شده به لایه های بیرونی است . برخی از این طرح ها ، این مقادیر را به سطح داخلی و درونی پیوند می دهند . این حالت موجب هدایت به روند پیچیده تری می شود ، اما اگر نیازی موجود باشد ، اجازه می دهد تا لایه های بیرونی به صورت جامد بعه سقف و سطح پیکر بخورند . در مورد روند تعاولی داده شده ، تعلیق داخلی سطح ارتعاش را کاهش می دهد و این ارتعاش را به سطح بیرونی هدایت می کند . اما در این حالت موجب افزایش ارتعاش موجود در سبد می شود .

۱۵- نظم و ترتیب در چند حالت متغییر به وجود می آیند . دستگاه مغزی مرکزی در شکل ۱۱/۱۴ ، می تواند متنوعی از متغییرها را شامل خود کند تا موجب بهبود انتقال گرما از همان محل اتال شود . برخی از طرح ها ، نظم و ترتیب دستگاه مغزی را مورد استفاده قرار می دهند ، یعنی جایی که دستگاه مغزی مستقیماٌ به درون لوله استاتیک مرکزی سبد و به قسمت پایینی آن حرکت می کند . این نظم و ترتیب دارای مزیت های فراوانی از حالت از حالت های مکانیکی ساده می باشد اما در مورد فراهم کردن یک لایه متحداشکل بر روی سبد اثرات بسیار اندکی دارد .

۱۶- حفاظ- تفاوت بسیار مهم بین نیروی گریز از مرکز مداوم وگروهی روش است که در طی ان شکر بر سطح حفاظ ظاهر میشود . لحظه ای که به ماشین مواد وارد می شود شکر به صورت ثابت بر روی حفاظ باقی می ماند تا زمانی که باسرعت آرام پراکنده شوند این در حالی است که در مدار مرکز ی ثبات همیشه حجنبش هر تبطی بین شکر و حفاظ وجود دارد . حفاظ های گریز از مرکز مداوم در تعریف فرایندها نقش مهم تری نست به حفاظ های موجود در نیروی گریز از مرکز گروهی دارند . تنها تعداد اندکی از کرسیتال نزدیک سوراخ های موجود در حفاظ نیروی گریز از مرکز گروهی وجود دارند . هر حال ، در دریک نیروی گریز از مرکز مداوم ، بخش عظیمی از شکر در تماس با حفره های کریستال های موجود در پایین حفاظ قرار  می گیرند . حفره ریز در حفاظ مداوم باد نسبت به اندازه ذرات شک اهمیت  چندانی نداشته باشد ، در غیر اینصورت ، فرایند کاهش در سراسر حفاظ بی نهایت زیاد می شود . در مورد کارهای پایانی ، هر گونه کاهش شکر در بین این حفاظ در حقیقت کاهش در لقفیه خانه است .

۱۶-شکل ۱۲/۱۴ نشان دهنده قطبهای ذخیره  شده حاصل از این اثر در مورد اندازه حفره های ۰۴/۰ ، ۰۶/۰ ، ۰۹/۰ است و ضریب شکر ۳۰ در صد و ۴۰ در صد را به عنوان نقش از منفذ شکر و دهانه آن نشان می دهد از مجموعه این ضرایب چنین نتیجه گیری میشود کهتوزیع ذرات گاشیان هستند و اینکه هر کریستالی در توزیع اندازه هایی که کمتر از اندازه ذرات هستند ممکن است از دست بروند .به عنوان مثال شکل  12/14نشان    می دهد که در حدود ۲۳درصد کاهش در کریستال های MA   CV40درصد بر روی حفاظ مورد انتظار است

۱۷- هر گونه اضافه نمودن بخار یاموجب افزایش این روند کاهشی از طریق تقطیر می شود  کریستال های بزرگ وسوراخ های کوچک برای کاستن این کاهش ضروری به نظر می رسند اگر ا گر اندازه حفاظ کم شود حفاظ دارای مناطق باز کوچکتری خواهد شد .که به موجب محدود نمودن حرکت مایع اصلی از بین پرده می شود واین حالت در حالت کلی مو جب کاهش نیرو های گریز از مرکز می شوند .برای کسب یک حالت قابل قبول به همراه کاهش از دست دادن نیرو .،نیاز به حفاظ های با حفره های بسیار بزرگ به همراه نقاط و حفره های بسیار بزرگ داریم چنین پرده هایی دارای ذرات فلزی اندکی هستند  وتمایل فراوان ی به پوشش سریع دارند .حفاظ های مخصوص محتوای حفره های ۰۴/۰و۱۳/۰ هستند ،این در حالتی است که ترکیبات دیگری که با حفاظ ها در ارتباط قرار می گیرند از نظر تجاری نسبت به منفزه ها قابلیت دسترسی بیشتری دارند

۱۸- حفاظ دارای جنسی از نیکل –کرم یا استیل ضد زنگ هستند .حفاظ های نیکل-کرم از طریق کندن شکاف ها در سطح نیکل درست می شوند ، سپس از طریق امواج الکترونیکی بر روی سطح حفاظ با نیکل لخت اغشته میشوند .حفاظ های استیل ضد زنگ از طریق برش هر شکاف با استفاده از اشعه لیزر به وجود می ایند این روش ،روش بسیار هنگفتی است عمر حفاظ ضد زنگ گزارش شده ،دارای عمری سه برابر از حفاظ نیکل-کرم است در برخی از حالت های جانشین سازی، خرج وهزینه اضافی به این حفاظ ها می تواند موجب افزایش عمر این مواد شود .بهر حال اسیب های مکانیکی به حفاظ ها ،در نتیجه حرکت مواد در طی عبور از نیروی کریز از مرکز است که می تواند موجب کاهش مدت زمان و عمر این حفاظ ها شود .

۱۹- قطعات پرده های مقاوم واستفاده نشده در شکل های ۱۳/۱۴ تا ۱۵/۱۴ نشان داده شده اند شکل ۱۳/۱۴ ،قطعه ای از حفاظ کم دوام را نشان می دهد که توسط استرک وکو تولید شده است .این تولید به همراه اندازه منفذی از ۰۶/۰ و یک منطقه وسیع باز در حدود ۲۲درصد است شکل ۱۴/۱۴نوع مشابه ای از حفاظ را نشان می دهد که دارای اندازه منفذی به اندازه ۰۹/۰با ۴/۲m.m ودارای منطقه بازی در حدود ۱۴ درصد می باشد .شکل ۱۵/۱۴ همین حفاظ را همانطورکه در شکل ۱۴/۱۴نشان داده شده ، البته بعد از مصرف نشان می دهد  پوشش روی سطح و گسترش و بسط اندازه منفذ در نتیجه این پوشش کاملآ اشکار و مشخص است.

۲۰- این مسئله حائز اهمیت فراوان است که اسیب های مو جود برروی حفاظ به صورت منظم چک وبررسی شود .بررسی اندازه خالص متوسط ملاس ها ، بر اثر گریز از مرکز مداوم در طول زمان ، یکی از روش های مشاهده و تصویر برداری از پرده و حفاظ است و می تواند برای طرح ریزی  نسبت به تغییرات موجود در حفاظ هامورد بررسی قرار گیرد . افزایش خالص :از ۱ تا ۲۰ درصد در یک مدت زمان کوتاه ، مقاومت حفاظ را نشان می دهد. در طول همین مدت زمان ، در همین ملاس ها ، کریستال های کوچکی ظاهر می شوند . روش جایگزین در این حالت ،توقف نیروی گریز از مرکز و بررسی حالت های حفاظ و عرض منفذ به دست آمده است .

هرگونه آسیب مکانیکی به حفاظ و سوراخ هایی با اندازه بیشتر از ۳۰ درصد باید جایگزین نمونه های سالم تر شوند . حفاظ هایی که از ۳ تا ۶ ماه توان ادامه زندگی دارند موارد قابل انتظار هستند .برای تحقیق وانجام و به وجود آوردن مدت دوام طولانی تر ، این نکته اهمیت دارد که حفاظ های پشتیبان باید حفاظی را که کرده است را به صورت مداوم و در هر نقطه از زمان مورد حمایت قرار دهند . هر گونه منفذ باارتقاع بالا در حفاظی که کار کرده است با سرعت زیاد تحت عمل پوشش قرار
می گیرند . 

 

 

منبع :پدیدا بزرگترین مرجع علمی ایرانیان

ارسال نظر