X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

مقابله با عوامل شیمیایی مخاطره آمیزه در صنعت خودرو سازی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقابله با عوامل شیمیایی مخاطره آمیزه در صنعت خودرو سازی

lچکیده:

lهدف از ارائه این مقاله گزارشی در مورد وضعیت مواجهه کارگران با مواد شیمیایی در یکی از کارخانجات خودروسازی و آشنایی در مورد مخاطرات ناشی از مواد شیمیایی مصرفی وبینابینی می باشد.

lدر این بررسی بنا به اهمیت از فیومهای جوشکاری،بخارات گزیلن والیاف فایبرگلاس نمونه برداری شده و نتایج شد و میزان مواجهه کارگران با این نوع مواد بدست آمد ونتایج با حدود مجاز تماس مقایسه شد

مقدمه:

lبا افزایش روز افزون کاربرد مواد شیمیایی در محیطهای صنعتی و مراحل تولید، آلودگیهای محیطهای کاری در نتیجه فعل وانفعالات شیمیایی صورت گرفته روی این مواد و آزاد شدن آلاینده های گوناگون، در بعد کمی و کیفی سیر روز افزون به خود گرفته است.

lدر بعد دیگر توجه به مساله تماس افراد شاغل در این محیطها اهمیت می یابد.

lمواد شیمیایی موجود در صنابع به سه صورت مصرفی، بینابینی و تولیدی هستند. هر دسته می تواند به سه شکل جامد(ذرات)، مایع وگاز باشند. ذرات معلق بر اساس اندازه و جنس با عناوین خاص به دلیل نزدیکی آنها از نظر ماهیت و اندازه گیری در یک گروه قرار دارند. در کارخانجات خودرو سازی نیز به دلیل تنوععملیات کاری، طیف وسیعی از مواد شیمیایی بعنوان مواد اولیه و بینابینی مصرف و تولید می شود. لذا آلاینده های مورد نظر به صورت مواد اولیه وبینابینی هستند

مقابله با عوامل شیمیایی مخاطره آمیزه در صنعت خودرو سازی

 

 

lمقابله با عوامل شیمیایی مخاطره آمیزه در صنعت خودرو سازی

lچکیده:

lهدف از ارائه این مقاله گزارشی در مورد وضعیت مواجهه کارگران با مواد شیمیایی در یکی از کارخانجات خودروسازی و آشنایی در مورد مخاطرات ناشی از مواد شیمیایی مصرفی وبینابینی می باشد.

lدر این بررسی بنا به اهمیت از فیومهای جوشکاری،بخارات گزیلن والیاف فایبرگلاس نمونه برداری شده و نتایج شد و میزان مواجهه کارگران با این نوع مواد بدست آمد ونتایج با حدود مجاز تماس مقایسه شد

lمقدمه:

lبا افزایش روز افزون کاربرد مواد شیمیایی در محیطهای صنعتی و مراحل تولید، آلودگیهای محیطهای کاری در نتیجه فعل وانفعالات شیمیایی صورت گرفته روی این مواد و آزاد شدن آلاینده های گوناگون، در بعد کمی و کیفی سیر روز افزون به خود گرفته است.

lدر بعد دیگر توجه به مساله تماس افراد شاغل در این محیطها اهمیت می یابد.

lمواد شیمیایی موجود در صنابع به سه صورت مصرفی، بینابینی و تولیدی هستند. هر دسته می تواند به سه شکل جامد(ذرات)، مایع وگاز باشند. ذرات معلق بر اساس اندازه و جنس با عناوین خاص به دلیل نزدیکی آنها از نظر ماهیت و اندازه گیری در یک گروه قرار دارند. در کارخانجات خودرو سازی نیز به دلیل تنوععملیات کاری، طیف وسیعی از مواد شیمیایی بعنوان مواد اولیه و بینابینی مصرف و تولید می شود. لذا آلاینده های مورد نظر به صورت مواد اولیه وبینابینی هستند.

lشرح مختصری از نوع و چگونگی مواجهه افراد با آلاینده های شیمیایی در کارخانجات خودرو سازی:

در کارخانه خوردرو سازی مواد مصرفی به شرح زیر است:

lانواع رنگها، حلالها، چسبها، پی وی سی، فسفات روی، روغنهای روان ساز ،رزینها، اسیدها و قلیاها، پشم شیشه، پودر تالک، کبالت، نمکهای کلسیم و تیتانیوم، ترکیبات فسفاته و غیره.

lمواد بینابینی که در حین فراینده کار بوجود می آیندعبارتند از:

lانواع فیومهای حاصل از جوشکاری و لحیم کاری( فیوم آهن، سرب، مس، روی، تیتانیوم و غیره)

l ناشی از سوخت بنزین CO2و SO2گازهای

lمیست آب صابون در حین عملیات ماشین کاری

lمیست روغن ناشی از کورهای القایی، آبکاری قالب پرس و جوشکاری قطعات آغشته به روغن

l

l

در کلیه قسمتهای این کارخانه کارگران به نوعی در مواجهه با مواد خطر ناک قرار دارند

 

درکاگاههای اتاقسازی افراد در معرض انواع میستهای روغن وفیومهای حاصل از جوشکاری و نیز فیومهای قلع ناشی از عمل قلع کاری بدنه خودرو قرار می گیرند. فیومها میتوانند از قسمتهای فلزی یا از قطعات جوشکاری دارای رنگ، روکشها، پاک کننده ها و ضدزنگ ها به وجود آیند که قبل از جوشکاری استفاده شده اند.

فلزات تبخیر شده در جوشکاری در هوا اکسید فلزی را تشکیل می دهند. این اکسید به سرعت سرد شده و فیومهای فلزی را ایجاد می کند. فیومها همچنین از الکترود، کمک ذوبها یا فلزات جوش داده شده به وجود می آیند. ترکیب اصلی فیومهای ایجاد شده از فولاد معمولی در غلظت نسبتاً پائین اکسید آهن می باشد.

 

lبه هنگام جوشکاری فلزات غیر آهنی مانند آلیاژهای مس حاوی بریلیم مواد سمی سهم بزرگی از فیومها را تشکیل می دهند. این ذرات به حد کافی برای ورود به عمق فضاهای ریه کوچک هستند. اثر متداول تماس با فیومهای فلزی تب دود فلزی است.

lتب دود فلزی بیشتر به وسیله تماس با فیومهای اکسید روی ناشی از فولاد گالوانیزه شده بوجود می آید. فیومهای کادمیوم، مس، منیزیم، نیکل و قلع نیز تب دود فلزی را ایجاد می کنند.

lگردو غبارها: گردو غبارهای فلزی توسط کارهای تمیز کاری، سمباده کردن، و سوهان کاری قسمت اضافی جوش به وجود می آیند. این گردو غبارها نیزمی توانند اثراتی مشابه فیومها بر روی سلامتی ایجاد کنند.

گازهای فرعی تولید شده از فرایند جوشکاری شامل ازن، اکسیدهای نیتروژن، مونواکسید کربن، کلرید هیدروژن و فسژن می باشد. گازهای محافظ مورد استفاده در جوشکاری شامل آرگون، هلیم و دی اکسید کربن است.

l

lعملیات جوشکاری که عمدتاً در سالنهای اتاقسازی انجام می شود به اشکال مختلف صورت می گیرد: جوشکاری با برق، جوشکاری  ،جوشکاری با گاز استیلن ونقطه جوش.

l لازم به ذکر است که مقدار و نوع آلاینده های ایجاد شده از جوشکاری در هوای محیط کار(فیومها، گازها و گردو غبار) به نوع جوشکاری ، فلزات جوش داده شده، مواد کمک ذوب و پر کننده وگازهای محافظ بستگی دارد.

lافراد در سالن رنگ در تماس با انواع حلالها(بنزن،گزیلن و…) و ذرات رنگ ناشی از عمل اسپری رنگ، پی وی سی، انواع اسیدها و ترکیبات فسفاته هستند.

l

l

lدر سالن صندلی سازی در معرض انواع حلالهابه کار رفته در چسبها قرار می گیرند.

lدر کارگاه فایبر گلاس جهت ساخت قطعات فایبر گلاس در معرض چسبها و حلالهایی همچون استن و نیز الیاف پشم شیشه قرار دارند.

lعملیات سنگزنی وابزار تیز کنی نیز افراد را در مواجهه با اکسیدهای فلزی قرار می دهد.

lمتاسفانه در کارخانه ها بویژه در بخشهای چسبکاری برای شستشوی دستها وابزارهای کار از حلالها استفاده می شود. طریقه جابجایی و تهیه مخلوطهای مواد بسیار ناایمن وبر خلاف اصول بهداشت محیط کار است و به آسانی افراد را در معرض مواجهه پوستی واستنشاقی قرار می دهد.

l

l

l

lدر اینجا تماس شغلی کارگران با فیومهای ناشی از جوشکاری ، بخارات گزیلن والیاف فایبر گلاس موجود در هوای اطراف منطقه تنفسی کارگران مورد ارزیابی قرار می دهیم.

lآثار این عوامل بر روی سلامتی به شرح زیر است:

lفیومهای آهن: تحریک چشمها، پوست، دستگاه تنفسی و تب دود فلزی

lفیومهای سرب: ضعف،رنگ پریدگی، کاهش وزن، سوء تغذیه، درد در شکم، کم خونی، پیدایش خط آبی بر روی لثه، افتادگی مچ، عوارض کلیوی و تحریک چشمها

l

l

lبخارات گزیلن : تحریک چشمها، پوست، گلو، بینی، گیجی، هیجان، خواب آلودگی، نا هماهنگی در حرکات، تهوع ، استفراغ و دلدرد.

 

الیاف پشم شیشه: منجر به تحریک چشمها و پوست، بینی وگلو و تنگی نفس

 

l

lارزشیابی تماس شغلی کارگران جوشکار دراین صنعت با فیومهای آهن وسرب:

 

مکان: یکی از کابینهای جوشکاری کارگاه اتاق سازی

 

مدت زمان نمونه برداری: ۴ساعت

 

دمای محیط: ۲۵درجه سانتیگراد

 

فشار هوای محیط:۶۶۰میلی متر جیوه

 

وسایل نمونه برداری:

 

پمپ نمونه برداری فردی، فیلتر غشایی مخصوص فیوم جوشکاری

 

به شماره ۷۳۰۰NIOSHنام روش:

lنتیجه گیری:

(mg/m3) جدول۱- میزان مواجهه شغلی کارگران جوشکار با فیومهای آهن وسرب

lارزشیابی تماس شغلی کارگران رنگ پاش دراین صنعت با بخارات گزیلن در اتاق رنگ:

 

مکان نمونه برداری: کابین رنگ رویه

 

مدت زمان نمونه برداری: ۲دقیقه

 

دمای محیط: ۲۸درجه سانتیگراد

 

حجم هوای نمونه ۱۰۰میلی لیتر

 

وسایل نمونه برداری:

 

لوله های گاز یاب مخصوص گزیلن

 

پمپ نمونه برداری: پیستونی

 

نام روش: قرائت مستقیم

 

lنتیجه گیری:

جدول۲- میزان مواجهه شغلی کارگران پیستوله پاش رنگ با بخارات گزیلن:

lارزیابی تماس شغلی کارگران واحد فایبر گلاس با الیاف پشم شیشه:

 

مکان نمونه برداری: واحد فایبر گلاس

 

مدت زمان نمونه برداری: ۴ساعت

 

دمای محیط: ۲۶درجه سانتیگراد

 

فشار هوای محیط:۶۶۰میلی متر جیوه

 

وسایل نمونه برداری:

 

پمپ نمونه بردار فردی، فیلتر سلولز استر شطرنجی، هولدر دالانی

 

دستگاه بخار استن،میکروسکوپ

 

به شماره ۷۴۰۰NIOSHنام روش:

 

lجدول۳- میزان مواجهه شغلی کارگران فایبر کار به الیاف پشم شیشه

lبحث و نتیجه گیری:

 

مقادیر تماس کارگران جوشکار با فیومهای آهن وسرب و همچنین کارگران فایبر کاربا الیاف فایبر گلاس در واحدهای مذکور کمتر از حد مجاز است که البته بستگی به میزان بار کاری دارد.

 

مقدار مواجهه کارگران رنگ پاش در این کارخانه بیشتر از حد مجاز است.

lبا توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر ارائه می شود:

 

اتاق رنگ:

 

*جایگزینی مواد کم خطر بجای مواد خطرناک مثلاً استفاده از حلالهای کتونی بجای گزیلن

 

*تغییر سیستم رنگ پاشی اسپری توسط افراد به سیستم رنگ الکترواستاتیک

 

*استفاده از پرده های آب برای گرفتن ذرات و میستهای رنگ

 

*استفاده از سیستم تهویه موضعی

 

*آموزش کارگران سالن رنگ در مورد زیانهای ناشی از آلاینده های سالن

 

رنگ

 

lمنابع:

 

www.civilika.com

 

www.abasian.blogfa.com

 

www.safety2006.com

 

l

ارسال نظر