X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

مهندسی ژئوتکنیک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مهندسی ژئوتکنیک یکی از شاخه‌های مهندسی عمران است که سالیان اخیر در پی رشد روزافزون تاسیسات حیاتی و صنایع بزرگ از یک سو و خسارات وارده بر مناطق زلزله خیز از سوی دیگر، موجب شده تا این رشته از دیدگاه بررسی تاثیر رفتار لرزه‌ای خاک بر مستحدثات بسیار مورد توجه قرار گیرد. زیرا، طراحی لرزه‌ای یا مقاوم سازی سازه‌ها با ملحوظ نمودن ابعاد ژئوتکنیکی آن امری اجتناب ناپذیر است. در راستای تحقق این اهداف، پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک با برنامه‌ها و وظایف زیر تشکیل شده است

مهندسی ژئوتکنیک یکی از شاخه‌های مهندسی عمران است که سالیان اخیر در پی رشد روزافزون تاسیسات حیاتی و صنایع بزرگ از یک سو و خسارات وارده بر مناطق زلزله خیز از سوی دیگر، موجب شده تا این رشته از دیدگاه بررسی تاثیر رفتار لرزه‌ای خاک بر مستحدثات بسیار مورد توجه قرار گیرد. زیرا، طراحی لرزه‌ای یا مقاوم سازی سازه‌ها با ملحوظ نمودن ابعاد ژئوتکنیکی آن امری اجتناب ناپذیر است. در راستای تحقق این اهداف، پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک با برنامه‌ها و وظایف زیر تشکیل شده است .

  • مطالعات و تحقیقات جامع تحلیلی، تجربی، کاربردی، صحرایی و دستگاهی در زمینه‌های روانگرایی، زمین‌لغزه، تاثیرات ساختگاه در حرکت قوی زمین، اندرکنش خاک و سازه، پهنه‌بندی و ریز پهنه بندی ژئوتکنیکی و تهیه نقشه‌های مرتبط
  • مطالعات و تحقیقات نظری به منظور نوآوری و توسعه در روشهای تحلیل و طراحی مکانیک خاک و مهندسی پی با تاکید بر بارگذاریهای دینامیکی در زمینه‌های مدلهای رفتاری، مکانیک خاک محیطهای متخلخل چند فازه، رفتار ابنیه خاکی و موارد مشابه؛ شناسایی شرایط ساختگاهی به منظور آگاهی از طبیعت رفتار خاک و تعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن برای مدلسازی لایه‌های خاک و تحلیل پاسخ لرزه‌ای ساختگاه؛ بررسی ناپایداریهای ژئوتکنیکی شامل ارزیابی پتانسیل لغزش زمین در شیبهای طبیعی، مصنوعی، ترانشه‌ها و ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکها
  • ارزیابی ظرفیت باربری، نشست و تغییر شکل پی های سطحی و پی های عمیق و ارزیابی اندرکنش خاک – پی – سازه
  • ارزیابی رفتار ابنیه خاکی مانند سدهای خاکی و سنگریزه‌ای و ابنیه نگهبان مانند دیوارهای حائل
  • ایجاد، توسعه و بهبود امکانات آزمایشگاهی ثابت و صحرایی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و صحرایی در زمینه‌های تحقیقاتی مرتبط
  • همکاری با صنعت، سازمانهای اجرایی و جامعه مهندسی کشور از طریق ارائه خدمات مشاوره‌ای
  • برگزاری دوره دکترای مهندسی عمران-زلزله (ژئوتکنیک)
  • همکاری علمی- پژوهشی و فناوری با مراکز تحقیقاتی، آموزشی، انجمنها و سازمانهای داخلی و خارجی.

ارسال نظر