X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

نمونه سوالات آمادگی دفاعی سوم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

۱-  دومورد از ارزش هایی را که حاضر به دفاع وفداکاری برای حفظ آن هستید نام ببرید؟

 

 

۲-  بیشتر جنگ ها در طول تاریخ توسط چه کسانی آغاز شده است؟

 

۳-  به نظر شما مهم ترین ابزار دفاعی انسان در دنیای امروز چیست؟چرا؟

 

۴-  امام خمینی در چه تاریخی دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی را صادر کردند؟

 

۵-  بسیج یعنی چه؟

 

۱-  دومورد از ارزش هایی را که حاضر به دفاع وفداکاری برای حفظ آن هستید نام ببرید؟

 

 

۲

۲-  بیشتر جنگ ها در طول تاریخ توسط چه کسانی آغاز شده است؟

 

۱

۳-  به نظر شما مهم ترین ابزار دفاعی انسان در دنیای امروز چیست؟چرا؟

 

۵/۱

۴-  امام خمینی در چه تاریخی دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی را صادر کردند؟

 

۵/۰

۵-  بسیج یعنی چه؟

 

۱

۶-  خرمشهر در چه تاریخی به اشغال کدام دشمن در آمد و در چه تاریخ وبا رمز کدام عملیات آزاد شد؟

 

 

۲

۷-  چهار مورد از زمینه های مختلف فعالیت بسیج را بنویسید؟

 

۲

۸-  بسیج در زمینه ورزش چه نقش هایی دارد؟

 

۲

۹-  دومورد از نقش زنان در جنگ ها را بنویسید؟

 

۲

۱۰-      دفاع عامل به چه اقداماتی گفته می شود؟

 

۱

۱۱-      اصول پدافند غیر عامل رانام ببرید؟

 

۲

۱۲-      یکی از اصول پدافند غیر عامل را تعریف کنید؟(همراه مثال)

 

۵/۱

۱۳-      نام چند کشور که از پدافند غیر عامل استفاده کرده اند را نام ببرید؟

 

۵/۱

ارسال نظر