X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

هورمون ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اکسین ها : بسته به غلظت خود ممکن است اثرات بازدارندگی یا رونق بخش ، روی واکنش معینی داشته باشند . برخی از مهمترین اثرات اکسین ها عبارتند از ؛ طویل شدن سلول ها واندام ها ، تشکیل ریشه ، نور گرائی ف زمین گرائی ، تسلط انتهایی ، پارتنوکارپی ، ریزش و ایجاد گل ها (حالت روز بلند).محل ساخته شدن اکسین ها در جوانه های انتهایی می باشد

هورمون ها

واژه هورمون به موادی اطلاق می شود که در بخشی از موجود زنده ساخته شده و پس از انتقال اثرات فیزیولوژیکی محسوسی در دیگر قسمت های آن به جای        می گذارد ، و در تراکم های بسیار کم فعالند .
 انواع هورمون ها :
اکسین ها : بسته به غلظت خود ممکن است اثرات بازدارندگی یا رونق بخش ، روی واکنش معینی داشته باشند . برخی از مهمترین اثرات اکسین ها عبارتند از ؛ طویل شدن سلول ها واندام ها ، تشکیل ریشه ، نور گرائی ف زمین گرائی ، تسلط انتهایی ، پارتنوکارپی ، ریزش و ایجاد گل ها (حالت روز بلند).محل ساخته شدن اکسین ها در جوانه های انتهایی می باشد

ژیبرلین ها : بعضی از نقش ها شامل ؛ طویل شدن سلول ها ، اثر روی گل دادن(جایگزین شرایط روز بلند)، پارتنوکارپی ، طویل شدن و تشکیل ریشه ها ، رشد برگ ، سبز کردن بذر و شکستن خواب جوانه می باشد . محل ساخته شدن در بذور می باشد .
سیتوکینین ها : نقش هایی که می توان نام برد عبارتند از : تقسیم سلولی ، بزرگ و طویل شدن سلول ها ، ایجاد جوانه و نمو آن ، تشکیل ریشه ، پیری دیر رس ، شکستن دوره خواب بذر ، پارتنوکارپی و تاثیر روی گل دادن . محل ساخته شدن ریشه و بذر می باشد .
اسید آبسزیک : اثرات شامل این موارد می باشد ؛ کمک به ریزش برگ ، کمک به خواب جوانه ، جلوگیری از سبز شدن بذر ، کند ساختن رشد و پیری ، تسریع تشکیل ریشه و اثر روی گل دادن(اثر تسریعی روی گیاهان روز کوتاه) . محل ساخته شدن در برگ می باشد .
 جاسمونات ها ، سالیسیلات ها و براینو استروئید ها اخیرا جزء گروه هورمون ها آورده شده اند .تحقیقات نشان از آن دارد که این هورمون ها باعث افزایش مقاومت گیاه به آفات و امراض می گردند .
می توان بنا به شرایط مدیریتی از جمله زمان بازار رسانی محصول ونوع محصول بنا بر اندام مصرفش محلول پاشی های لازم را بر روی گیاه انجام دهیم تا راندمان بالا برود . می شود با استفاده از سیستم مه پاش این کار ها را انجام داد . 

ارسال نظر