X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

واحد تقطیر ناپیوسته

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

برجهای سینی داراستوانه هایی عمودی هستند که در آنها مایع و گاز به صورت مرحله ای در سینی ها و یا صفحات ، تماس حاصل می نمایند . به این صورت که گاز از پایین به بالا و از طریق روزنه های موجود در صفحات به صورت حباب در آمده و به درون مایع پراکنده می شود و ایجاد کف می کند .   گاز و مایع سپس از یکدیگر جدا شده و به سمت صفحات بعدی حرکت می کنند .

  نتیجه کلی ، یک تماس چند مرحله ای متقابل است . با وجود آنکه در هر مرحله یک جریان متقاطع گاز مایع وجود خواهد داشت ، هر صفحه برج به منزله یک  مرحله در نظر گرفته می شود ، زیرا تماس کافی بر روی هر  صفحه انجام شده و پس از نفوذ فازها از یکدیگر دو فاز از هم جدا می شوند .

     برجهای سینی داراستوانه هایی عمودی هستند که در آنها مایع و گاز به صورت مرحله ای در سینی ها و یا صفحات ، تماس حاصل می نمایند . به این صورت که گاز از پایین به بالا و از طریق روزنه های موجود در صفحات به صورت حباب در آمده و به درون مایع پراکنده می شود و ایجاد کف می کند .

     گاز و مایع سپس از یکدیگر جدا شده و به سمت صفحات بعدی حرکت می کنند .

     نتیجه کلی ، یک تماس چند مرحله ای متقابل است . با وجود آنکه در هر مرحله یک جریان متقاطع گاز مایع وجود خواهد داشت ، هر صفحه برج به منزله یک  مرحله در نظر گرفته می شود ، زیرا تماس کافی بر روی هر  صفحه انجام شده و پس از نفوذ فازها از یکدیگر دو فاز از هم جدا می شوند .

     بروز پدیده هایی که درزیر آورده شده است سبب کاهش راندمان یک برج سینی دار خواهد شد:

۱)ماندگی ( Entrainment  ) :

     سرعت بالای گاز سبب می شود تا قطرات ریزی از مایع به طرف سینی بالا حرکت کنند که در نتیجه این عمل کاهش اختلاف غلظت ( عامل اصلی انتقال جرم ) ودر نهایت کاهش راندمان سینی خواهد بود .

۲ ) پدیده طغیان ( Flooding ) :

     در اثر افزایش شدت گاز افت فشار افزایش یافته و سطح مایع در محل ریزش باز هم بالاتر خواهد رفت ، تا همسطح مایع موجود در سینی بالایی گردد ، اگر باز هم شدت گاز افزایش یابد ، مایع از بالای برج خارج می شود. 

۳ ) پدیده انسداد ( Priming ) :

     در این حالت در اثر سرعت زیاد گاز کفی پایدار در فضای بین  صفحات ایجاد شده و مقدار زیادی از مایع توسط گاز از یک سینی به سینی دیگر حمل می شود .

۴ ) Coning  :

     اگر شدت مایع بسیار کم باشد ، گازی که از درون منافذ  صفحه به بالا می رود ، مایع را نیز با خود به سمت بالا خواهد کشید .

۵ ) Weeping :

     درصورتی که شدت گاز خیلی کم باشد، قسمت اعظم مایع از منافذ به سمت پائین می بارد.

۶ )  :Dumping

     درصورتیکه شدت گاز فوق العاده کم باشد، تمام مایع ازمنافذ به سمت پائین خواهد ریخت واصولاً مایعی به محل ریزش نمی رسد.

فلزات با آسترشیشه ای، کربن نفوذ ناپذیر، پلاستیک وحتی چوب استفاده کرد. البته دراغلب موارد ازفلزات استفاده می شود وبرای  کاهش هزینه ساخت، شکل برج عموماً به صورت استوانه ای است.

     در برجهای کوچک به منظور تمیزکردن، دریچه هائی دراطراف آن نصب می کنند و دربرجهای بزرگ به ازای هرده سینی یک راه ورود(Man way ) به برج درنظر گرفته می شود.

     سینی ها عموماً از ورق های فلزی ودرصورت لزوم از آلیاژهای بخصوص ساخته می شوند. ضخامت سینی ها با توجه به میزان خوردگی مجازتعیین می شود. برای جلوگیری از حرکت سینی دراثر حرکت گاز سینی ها به بدنه برج وصل شده ونیز ازمیله های نگه دارنده درزیر آنها استفاده می شود. درنصب سینی ها فاصله کافی بین بدنه برج وسینی به منظور پیش بینی انبساط حرارتی درنظرگرفته می شود.

–         سینی های کلاهکی 🙁 Bubble – cap )

     در این سینی ها دودکش یا مجراهائی گازرا وارد کلاهکها می نمایند. دراطراف این کلاهکها منافذ یا شکافهائی دیده می شود که گاز پس از عبور ازآنها به صورت حبابهائی درآمده ودر فاز مایع پراکنده می شود. عمق مایع برروی این سینی ها به نحوی است که کلاهکها تقریباً درآن فرومی روند.

 

 

دانلود کامل تحقیق

 

پسورد :www.padida.ir

ارسال نظر