X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

پایان نامه جایگاه زن در اسلام

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقدمه :

مقتضیات عصر ما ایجاب می کند که بسیاری از مسائل مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابی گذشته بسنده نشود نظام حقوق زن از جمله این سلسله مسائل است.[۱]

در آخرین وجامع ترین دین اسلام، و کتاب مقدس آن قرآن، که از هرگونه تحریف وتغییر مصون مانده است. قوانین واحکام حقیقی الهی از جمله قوانین و احکام مربوط به زنان و حقوق آنان به گونه ای روشن و کاربردی بیان شده است برای به رسمیت شناختن این حقوق، بشر امروز، رنج های بسیار کشیده است، بخشی از کتاب مقدس مسلمانان نیز به بیان اصول و قواعد اساسی همین مسئله اختصاص یافته است. اما در اجرای کامل این قواعد همواره مشکلات فراوانی وجود داشت.

تصورات نادرست از دین و اینکه دین، راه کارهایی عملی فرا راه انسان قرار نمی دهد و همچنین تصور نادرستی که از اسلام در زمینه ی مسائل زنان وجود دارد، از جمله این که اسلام برای زنان حقوقی قائل نیست یا اینکه نسبت به زن منفی دارد، تحقیق در این زمینه را ضروری شناخته است، به ویژه اینکه از عوامل بدبینی مغرب زمین به ادیان در زمینه های حقوق زنان، به ویژه اینکه از عوامل بدبینی مغرب زمین به ادیان در زمینه های حقوق زنان، نگاه کتاب مقدس عهدین به این قشر و تعلیمات بوده است.

مقدمه :

مقتضیات عصر ما ایجاب می کند که بسیاری از مسائل مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابی گذشته بسنده نشود نظام حقوق زن از جمله این سلسله مسائل است.[۱]

در آخرین وجامع ترین دین اسلام، و کتاب مقدس آن قرآن، که از هرگونه تحریف وتغییر مصون مانده است. قوانین واحکام حقیقی الهی از جمله قوانین و احکام مربوط به زنان و حقوق آنان به گونه ای روشن و کاربردی بیان شده است برای به رسمیت شناختن این حقوق، بشر امروز، رنج های بسیار کشیده است، بخشی از کتاب مقدس مسلمانان نیز به بیان اصول و قواعد اساسی همین مسئله اختصاص یافته است. اما در اجرای کامل این قواعد همواره مشکلات فراوانی وجود داشت.

تصورات نادرست از دین و اینکه دین، راه کارهایی عملی فرا راه انسان قرار نمی دهد و همچنین تصور نادرستی که از اسلام در زمینه ی مسائل زنان وجود دارد، از جمله این که اسلام برای زنان حقوقی قائل نیست یا اینکه نسبت به زن منفی دارد، تحقیق در این زمینه را ضروری شناخته است، به ویژه اینکه از عوامل بدبینی مغرب زمین به ادیان در زمینه های حقوق زنان، به ویژه اینکه از عوامل بدبینی مغرب زمین به ادیان در زمینه های حقوق زنان، نگاه کتاب مقدس عهدین به این قشر و تعلیمات بوده است.

مسئله حقوق زن، بخصوص در قرن اخیر،توجه محافل و مجامع بشری را به خود جلب کرده است وسخن های بسیاری درباره ی آن گفته می شود. اما چنانکه مطالعات نشان می دهد بررسی دقیق وهمه جانبه یی که درباره ی این مسئله عهدین و قرآن صورت گرفته باشد، به چشم نمی خورد، البته در زمینه ی حقوق زن درقرآن، مطلوب فراوان نوشته شده است، اما آنجا که سخن از مقایسه ی آن با عهدین به میان می آید جز در چند مورد، مانند حجاب وهر وارث ،تحقیقی دقیق وجزئی نگر به چشم نمی خورد، تنها برخی از کتب تاریخی به بررسی سطحی موضوع در برخی موارد بسنده کرده اند و اغلب بدون استفاده یا با استناد به قسمت هایی از عهدین ، نظر خویش را بر آن استوار ساخته اند.[۲]

زن رسالتی بزرگ، به بزرگی رسالت مرد، برای احیاء حقوق انسانی خویش ونجات همنوعان خود از زندان نابرابری و تاریکی بردوش دارد که متاسفانه در همه زمانها، مجموع نیروهای غیر خدایی بسیج شده اند که با از بین بردن این رسالت روشن، رسالت مردان را هم در این مورد بکاهند به طوری که نیمی از جامعه انسانی همیشه در حالتی قرار گرفته اند که بی شک در دادگاه وجدان بشری احتیاج به دفاع دارد زن که همیشه در متن رویدادهای بزرگ جهان حضور داشتند و پا به پای مردان چرخهای جمعه ساز زندگی انسانها را به حرکت در می آورد و در کار زارهای مفید رفتارهای ارزنده، نیروی محرکی بود و حرکتهای مردمی زمانهای مختلف را یاری و توان داده آنچنان درباره اش به ناسزا قضاوت شده که موجودی ناتوان معرفی گردیده است و این دردناک ترین و کاری ترین ضربه ای است که مستقیماً بازوی پرتوان جامعه عظیم زنان را به کم توانی کشانده است.[۳]

پس از چیدن سال خاموشی زن مرد مسلمان، با فریادها و تبلیغات زیاد به نام آزادی، زن را از خانه بیرون کشیدند و تحت همین عنوان چه بلاها که به سرش نیاوردند ای کاش می دانستند آزادی چیزی نیست که آنرا به یکی هدیه کنند، انسانی که با مغز خویش فکر می کند آزاد است انسانی که به خاطر آنچه برحق می داند، مبارزه می کند آزاد است. برعکس می توان در آزادترین کشورهای روی زمین زندگی کرد و با این وصف اگر آدم با طناً منفی باف و پست و بنده منش باشد آزاد نیست اکنون برای همه آنها تا اندازه ای در اجتماع هستند روشن است که زن چگونه وسیله ای شد و چه استفاده هایی از وجودش می شود.[۴]

بطور کلی اسلام وقتی به مردوزن اجازه دخالت در کار و یا موضوعی را می دهد که این دخالت به نفع خود و به نفع ملت و مفید برای جامعه باشد. در غیر این  صورت با قاطعیت تمام ، شرکت افراد را چه مرد و چه زن در اینگونه مراسم و مراکز، محکوم و مطرود می دارد به ویژه وقتی که ایجاد چنین مراکزی، نمایشی تحمیلی برای تخدیر مردم باشد از این رو است که زن به جز دو سه مورد که با طبعیت او سازگار نیست می تواند دوش به دوش مرد، وارد اجتماع شود و در اموری که به سرنوشت خودش بستگی دارد، تاثیر داشته باشد.[۵]

در دنیای کنونی لازم است که زنان نیز به عنوان عنصری از جامعه در صفحه فعالیت و کار حضورداشته باشند جامعه می تواند با استفاده از تواناییها و استعدادهای سرشار زنان در مسیر توسعه گام بردارد از طرفی برمی خوریم به مسئولیت اساسی و خطیر زنان در منزل که همان ترتیب و حفظ کانون خانواده می باشد.

اشتغال زنان در فعالیتهای اقتصادی خارج از چارچوب خانوار که در طی چنددهه گذشته و به ویژه در جامعه های شهری بسیاری از کشورها تدریجاً اهمیت یافته، مسائلی را مطرح کرده است که به دلیل اهمیت، موضوع پژوهشهای متعددی قرار گرفته است. در کشوری مانند ایران گرایش زنان به اشتغال همگام، با دسترسی بیشتر آنان به سازمانهای آموزشی(مدارس و دانشگاهها) در طی مدت بالنسبه کوتاه در اغلب شهرهای بزرگ شدت یافته اما از آنجا که این امر با شتاب زدگی در میان برخی از گروهها مطرح می گردد و در عین حال شرایط اجتماعی ـ فرهنگی جامعهدر نیل ازموارد پویایی متناسب با آن را نداشته است، اشتغال زنان از سویی با مسائل حاد در برخی از موارد مواجه گردیدو از سوی دیگر اختلاف عقیده را در میان توده های مختلف مردم موجب شد.[۶]

 

ـ بیان مسئله

با نگاهی به وضعیت زنان در جامعه در می یابیم که نسبت به زن و حقوق اجتماعی او توجه خاصی نشده است و پس از ظهور اسلام به زنان توجه می شود اما بنا به دلایل گوناگون و شرایط مختلف به طور کامل رعایت نمی گردد و به ویژه بعد ازانقلاب صنعتی، بحث حقوق اجتماعی زنان از سوی کشورهای غیر اسلامی مطرح می گردد در حالیکه قبل از آنها اسلام به این امر پرداخته بود.

وما می خواهیم ضمن بیان این مطلب به زنان، نیز آگاهی بخشیم تا نسبت به حقوق خود توجه بیشتر کنند.

خداوند متعال زن و مرد را به عنوان دو جلوه از نوع بشر، در اصل خلقت یکسان آفرید وهیچگونه امتیازی و برتری از حیث تکوین در یکی از آنها نسبت به دیگری قرار نداد بلکه تنها برای ادامه نصل و بقای نسل بشر آن دو را به صورت زوج مکمل یکدیگر و با تفاوتهای اندک در جسم و روح آفرید . این تفاوتهای جسمی و روحی زنان با مردان موجب شده است که زن در ادوار مختلف تاریخی و ملل و نحال مختلف مورد ستم، آزار و تحقیر قرار گیرد اما دین مبین اسلام برخلاف برخی ادیان و کتب تعریف شده که زن از مایه بیست تر و طفیلی مرد می داند، زن را عنصر گناه دانسته و وسوسه گر می داند زن را موجودی گرانقدر معرفی کرد و جزیی از جامعه بشری واداری هویت و شخصیت مستقل می داند و او را از همه حقوق کار متناسب با خلقت و قدرت اوست برخوردار ساخته است.[۷]

جستجوی برای بازیابی هویتهای گمشده امروز ،بزرگترین مشغله و درگیری سیاسی اجتماعی جهان ما است گویی به ناگهان و باتنشی شدید و جادویی، همه اقوام و ملتها، گاه اقلیتهای مذهبی وفرقه ای از خوابی طولانی سربرداشته و به تکاپوی تند و جنون آمیز وغالباً در خشونت بارترین شکل، درصدد بازیافتن هویت گمشده تجار از پا دررفته و یا متصل شده خویشند.

خداوند خدا خوابی گران بر آدم متوالی گردانید تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد، آدم گفت: همانا این است استخوانی از استخوان هایم و گوشی از گوشم از این سبب نساء نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شده است و از این سبب مرد پدر ومادر خود را ترک کرده بازن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود.

اسلام زن را به همان واجبات دینی مکلف کرده که مرد را ملزم نموده است و میان آن ها در مسئولیت پذیری تساوی برقرار کرده است هم چنان که زنده به گور کردن دختران را تحریم نمود براساس اصل کلی اسلام برابری میان زن و مرد حاکم است چنان که خداوند می فرماید: ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسد گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست خداوند داناو آگاه است ومی فرماید: من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را چه زن باشد چه مرد ضایع نخواهم کرد و کسی که چیزی از اعمال نیکو انجام دهد خواه مرد باشد، خواه زن در حالی که ایمان داشته باشد. داخل بهشت می شود، کمترین ستمی به آن ها نخواهد شد و مردان و زنان با ایمان یار یکدیگرند و همچنین پیامبر در بالا بودن شأن زن می فرماید که بهشت زیر پای مادر است.[۸]

با ورود زنان جامعه ما به عرصه های مختلف علمی ،اداری ،آموزشی، بهداشتی، صنعتی و حتی نظامی و انتظامی می توان انتظار داشت که شرایط و موقعیت های جدیدی برای زنان پا به عرصه و جود گذارند وهر یک از این موقعیتها، سایر موقعیت ها یا نقش های مختلف زنان در خانواده و اجتماع را تحت الشعاع و نفوذ خود قرار دهد و حداقل می توان ادغان نمود که این شرایط، زنان را علاوه بر نقش های همسری و مادری به نقش های جدید اجتماعی واداشته است وپذیرش مسئولیت های اجتماعی را در کنار مسئولیت همسرداری و خانه داری قرار داده است.

زن مسلمان امروز، باید خطبه های زهرا(س) و زینب (س) را که در شرایط روحی سخت ایراد کرده اند نه یکبار، بلکه بارها و بارها بخواند تا متوجه شود که الگوهای واقعی یک زن مسلمان، چگونه در کنار وظایف مادری وهمسری به بیان حقایق پرداختند وراز و رمز دقیق زندگی معنوی یک زن را آشکار ساختند زن مسلمان امروز اگر الگوی خود را این افراد قرار دهد، در راه خود سازی و بارور کردن استعدادهای خود تلاش می کند و آن وقت است که می تواند با ورود به دوران مسئولیت همسری، مادری و اجتماعی موجودی مفید و سازنده باشد و نه تنها برخورد انفعالی با مسائل زندگی نداشته باشد، بلکه برخوردی فعالانه و موثر داشته و وظیفه خود را به جامعه واسلام ادا کند. زن، رکن زندگی خانوادگی واجتماعی است حقیقتاً افتخار رکن بودن را پیامبر اکرم(ص) به زهرا(س) داد تا زنان مسلمان بدانند که عضو زاید اجتماعی نیستند، بلکه باید به نحو احسن، رسالت خود را درک نموده و جایگاه حقیقی خود را به دست آورند و حراست کنند چرا زن از روی بهشتی که پیامبر خدا زیر پای او قرار داده ،خارج گردد و پای به عرصه جهنم نهد؟

ـ اهمیت و ضرورت تحقیق

به طور کلی زنان همدوش مردان خود در جامعه حضور یافتند و به اتفاق مردان توانستند به زندگی حقیقی خویش دست یابند اما افسوس که این با هم بودن و یا به پای یکدیگر اجتماع رااداره کردن برای استعمار گران و نیروهای غارتگر، به سختی گران آمد، تا اینکه دسیسه ها چیدند و پیمانها بستند و این اتحاد مقدس را نابود کردند و شخصیت زنده را تحریف نمودند و دوباره به موجودی نه زنده، که جانداری متحرک تبدیل ساختند و به این ترتیب از ارزشها و حقوق، انسان امروز ومسلمان امروز استفاده نمی کند وقتی می شود از آنها استفاده کرد که براساس آگاهیهایی که پیدا می کنیم عمل هم می کنیم و بسیاری از کسانند که می دانند در دین اسلام زندگی جامع، و روابط اجتماعی ای حقوق زن حقوق خانواده چیست اما  در عمل تابع نسلهای غیر اسلامی کهنه هستند.

حدود نیمی از جوامع بشری را زنان تشکیل می دهند و زن که در اسلام موجب آرامش مردان، پایه و اساس خانواده و موجودی مهربان و دلسوز به نام مادر معرفی می گردد امروزه در جوامعی مورد سوء استفاده قرار گرفته و در حق او ظلم روا گردیده و گاهی نیز مورد خشونت قرار گرفته و نمی تواند از حقوق خود بهره مند گردد.

اهمیت و ضرورت این تحقیق به عدم آگاهی یا شناخت اندک زنان از خود و حقوق خود معطوف است زیرا که بیشتر زنان هنوز به حقوق خود در جامعه واقف نیستند و گاه این عدم آگاهی در مردان نیز دیده می شود از طرف دیگر چون زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند شناخت و آگاهی از حقوق آنان می تواند به برنامه ریزی و مورد زنان کمک کرده و اهمیت این مطلب به خوبی روشن است لذا از مجموع مطالب فوق الذکر به اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق پی می بریم.

امیدوارم این تحقیق گاهی بلند و استوار در راستای افزایش شناخت حقوق واقعی بانوان گرامی و مادران ارجمند برداشته باشد و بدین طریق دین خویش را به بزرگ بانوی اسلام سیده نساء عالمین، دخت گرامی پیامبر(ص) و تمامی مادران عزیز و همسران فداکار ادا کرده باشم.

زن در اسلام مورد تجلیل وتکریم فراوانی قرار گرفته و از ارزش ومقام بسیار والائی برخوردار است با این وجود ، در برخی متون دینی روایاتی دیده می شود که حداقل به ظاهر نگاهی بدبینانه به زن را تلقی می نمایند و حتی در بعضی موارد، کرامت زن را مورد خدشه قرار می دهند. این نگاه منفی به زن، معلول عوامل مختلفی است که مهمترین آن، مجعول بودن این گونه روایات است منع کتابت حدیث و نفوذ تفکرات خلیفه دوم بر زنان، از جمله مهمترین مبادی احادیث معجول ،از قبیل اسرائیلات می باشد.

در اسلام زن در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی با مردم شریک است و مانند مردان می تواند مستقل باشد و در زمینه های مختلف مثل تعلیم و تربیت، کسب و انجام معاملات و … هیچ فرقی با مردان ندارد، مگر تنها در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا می کند با مرد فرق داشته باشد.

نقش آفرین هستی، زن را نقش آفرین تاریخ آفریده، او بخواهد و نخواهد مربی بشریت است و کانون تربیت خانواده ، بدون مربی شایسته، رنگ سعادت نخواهد دید و خانه، حضور مسئولانه و مدبرانه مادری کاردان را می طلبد.

گرچه براساس تصویری غلط عده ای پنداشته اند که اسلام عرصه جولان رابرای مرد باز گذاشته ولی نسبت به زن محدودیتهایی قایل است، اما این فکر کاملاً به خطا و اتهامی کاملاً ناروا نسبت به قوانین اسلام می باشد برخاسته از نگرش مرد مدارانه و برداشتی ابزار گونه از وجود زن است اسلام نه مرد مدار است، نه زن مدار. محور قوانین حق مداری بر پایه کرامت انسانی و مصلحت خانواده وسلامت جامعه است در چنین نظامی مردوزن، حق گرا و کارگزار ارزشهایند و مسئول نسبت به خانواده و جامعه خود هستند.

 

 

<!–dle_leech_begin–><!–dle_leech_end–>

دانلود کامل پایان نامه

ارسال نظر