X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

پایان نامه هوش مصنوعی کامپیوتر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

مبحث خود را با بررسی عوامل، محیطها و جفت نمودن این دو آغاز خواهیم نمود. مشاهده این نکته که برخی از عوامل بهتر از بقیه عمل می کنند، به طور طبیعی ما را به ا؟عامل منطقی رهنمون می کند عاملی که تا حد امکان خیلی خوب رفتار می کند. اینک یک عامل تا چه حد به خوبی رفتار می کند به ماهیت محیط بستگی دارد. برخی از محیطهای دشوار تر از سایرین هستند.

ما طبقه بندی خام ونا پروده ای از محیطها را ارائه نموده ومشخص کرده ایم که چگونه ویژگی های یک محیط بر طراحی عوامل مناسب برای آن محیط، تاثیر می گذارند، همچنین برخی از طرحهای اصلی عامل (کالبدی) (ابتدایی) را که در باقیمانده کتاب بدان تجسم می بخشیم، توضیح خواهیم داد.

 

عوامل هوشمند:

 

ماهیت عوامل، کامل یا غیر از آن، تنوع محیطی و جانوران نمایشی حاصل از انواع عوامل مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

در فصل۱، مفهوم عوامل منطقی به عنوان اساس شیوه ها در هوش مصنوعی شناسایی گردید. در این فصل این مفهوم راملموس تر می سازیم. خواهیم دید که مفهوم عقلانیت رامی توان در بسیاری از عوامل فعال در هر محیط قابل تصوی به کار گرفت. در این کتاب، هدف ما، بهره گیری از این مفهوم جهت توسعه مجموعه کوچکی از اصول طراحی برای ساختن عوامل موفق می باشد سیستمهایی که می توان به طور معقول، هوش نامید.

مبحث خود را با بررسی عوامل، محیطها و جفت نمودن این دو آغاز خواهیم نمود. مشاهده این نکته که برخی از عوامل بهتر از بقیه عمل می کنند، به طور طبیعی ما را به ا؟عامل منطقی رهنمون می کند عاملی که تا حد امکان خیلی خوب رفتار می کند. اینک یک عامل تا چه حد به خوبی رفتار می کند به ماهیت محیط بستگی دارد. برخی از محیطهای دشوار تر از سایرین هستند.

ما طبقه بندی خام ونا پروده ای از محیطها را ارائه نموده ومشخص کرده ایم که چگونه ویژگی های یک محیط بر طراحی عوامل مناسب برای آن محیط، تاثیر می گذارند، همچنین برخی از طرحهای اصلی عامل (کالبدی) (ابتدایی) را که در باقیمانده کتاب بدان تجسم می بخشیم، توضیح خواهیم داد.

۱-۲ عوامل و محیطها

عامل هر چیزی است که بتوان از عنوان درک محیط از طریق حسگرها و تاثیر بر محیط از طریق محرکها، آن در نظر گرفت.  یک عامل انسانی دارای چشم، گوش و دیگر اندامها برای حسگرها و نیز دستها، پاها دهان و دیگر اعضای بدن به عنوان محرک می باشد. یک عامل روبوتیک نیز ممکن است برای حسگرها از دوربین و یابنده های طیف مادون قرمز و برای محرکها از موتورهای مختلف، بهره گیرد.

یک عامل نرم افزاری نیز، فشار بر کلیدها، محتویات فایل و بسته های شبکه را به عنوان ورودیهای حسگر دریافت نموده و با نمایش روی صفحه، نوشتن فایلها و ارسال بسته های شبکه، بر محیط تاثیر گذارد. این فرض کلی در نظر گرفته خواهد شد که هر عامل می تواند اعمال خود را درک نماید.

ما از اصطلاح آموزه یا ادارک برای اشاره به ورودیهای اداراکی در هر زمان ارائه شده، استفاده می نماییم. توالی ادراک عامل، تاریخچه کامل هر چیزی است که عامل دریافت نموده است. به طور کلی، انتخاب عمل عامل در هر زمانی به توالی ادارکی بستگی دارد که تا آن زمان مشاهده شده است. در صورتیکه بتوانیم انتخاب عمل هرعاملی را بدان هرتوالی ادراک، مشخص نماییم، می توانیم بگوییم که چیزی برای گفتن در مورد عامل داریم. به لحاظ ریاضی، گفته می شودکه رفتار یک مل از طریق تابع عامل توضیح داده می شود.

می توانیم جدول بندی تابع عاملی را در نظر بگیریم که هر عامل ارائه شد را توضیح می دهد. در مورد اغلب عوامل، این جدول بسیار بزرگ- بی نهایت، مگر اینکه مرزی را برای طول توالی ادارک مورد نظر مشخص نماییم. در اصل، با توجه به بررسی عامل، می توانیم این جدول را با آزمون کلیه توالی های احتمالی و ثبت عملکرد عامل در پاسخ، ایجاد نماییم. البته این جدول مشخص ساختن ویژگی خارجی عامل می باشد. به لحاظ درونی، تابع عامل برای یک عامل مصنوعی از طریق برنامه عامل تحقق می یابد. متمایز نمودن این دو این از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. تابع عامل، توضیح ریاضی انتزاعی است. برنامه عامل یک برنامه ملموس است که در چهار چوب است که در چهارچوب معماری عامل اجرا می شود.

اقتصادی که در آن همه در فقر نسبی زندگی می کنند یا اقتصادی که در آن برخی از وفور و بر خی در فقر بسیار گذران عمر می کنند؟ این پرسشها را به عنوان تمرینی به خواننده ساعی می سپاریم.

عقلانیت

اینکه چیزی درزمان داده شده منطقی باشد به چهار مورد بستگی دارد:

دانش قبلی عامل از محیط اعمالی که عامل می تواند به انجام آنها مبادرت نماید. توالی ادراک عامل تا امروز. تنها اعمال قابل دسترسی، چپ، راست، مکش و   (هیچ کار) می باشند.

عامل به طور صحیح مکان خود و اینکه آیا مکان کثیف هست یا خیر را درک می نماید.

ما بر این ادعا هستیم که تحت این شرایط، عامل منطقی است، حداقل، عملکرد مورد انتظار آن به اندازه دیگر عوامل بالاست تمرین ۴-۲ از شما می خواهد تا این مورد را اثبات نمایید.

A B لازم است تا در مورد تمایز میان عقلانیت و علم کل، دقیق باشید یک عامل دانای کل، نتیجه واقعی عملکرد را می داند و می تواند بر اساس آن عمل کند، اما علم کل در واقعیت غیر ممکن است. به مثال ذیل توجه نمایید. من در طول خیابان شانزه لیزه قدم می زنم. و در سوی دیگر خیابان یک دوست قدیمی را می بینیم. هیچ ترافیکی در آن نزدیکی نیست و من به کار دیگری مشغول نیستم، بنابراین منطق آن است تا از خیابان عبور نمایم. در همین حین، درهواپیمای باری که در ارتفاع ۳۰۰۰ پایی حرکت می کند، می افتد و قبل از اینکه من به طرف دیگر خیابان برسم، مرا وسط خیاران پهن زمین می کند آیا من در عبور از خیابان غیر منطقی بودم؟ غیر ممکن است که روی اعلان فوقت من در تلاشی عبث برای عبور از خیابان نوشته شود. 

 

لینک دانلود تصحیح شد

دانلود لینک مستقیم

پسوردwww.padida.ir

 

ارسال نظر