X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

پروزه حسابداری و موجودی شرکت گاز ملی ایران

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اهمیت ونقش کالا :

 

اهمیت کالا در ساز مانها ، کشورها واصولا"در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، بابررسی تراز نامه ها هرسازمان ویا هرشرکتی متوجه میشویم که قسمت عمده دارائی هایآن شرکت/سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد .

شاید چیزی حدود۵۰ تا۶۰ درصد هزینه هر پروژه  مربوط  به کالای آن می باشد. بعنوان مثال درشرکتی ملی گازبیش از۶۰ درصد کل بودجه های عملیاتی آن مربوط به تامین کالاهای مورد نیاز می باشد که از بنظرمی رسد سایر شرکت های تابع وزارت نفت هم همین وضع را داشته باشند .

متأسفانه در کشور ما نقش کالا در فعالیت های تولیدی/ بازرگانی چندان که باید  شناختهنشده است این عد متوجه کافی به مسئله ای که در اکثر مواقع قسمت اعظم منابع مالی وانسانی موسسات را به خود اختصاص می دهد. درهر گوشه وکنار به چشم میخورد.

ازانباری های منازل گرفته تاانبارهای بزرگ کارخانه ها وسازمان های دولتی وخصوصینگاهی  به انبارهای  کارخانجات  مختلف، شرکتهای حمل ونقل میدانهای بار، مغازه هایکوچک وفروشگاه های بزرگ همه وهمه وضع نامطلوب موجود رابخوبی نشان می دهد.د ر کمتر مؤسسه ای با مسئله کالا بطورجدی برخورد شده است وآنجا هم که این مسئله    مطرح بوده است تنها به قسمت انبارداری، آنهم بصورت بسیار ابتدائی بسنده شده است.

این برخورد با مسئله کالا تنها در سطح صنعت نبوده بلکه در مؤسسات علمی نیزازوضعمشابهی یرخوردار است .

 

 

 

دانلود کامل تحقیق

 

ارسال نظر