X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

یخچال

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقتضیات امنیتی: تعدادی از مراحل شیمیایی وجود دارند که برای اطمینان از ایمنی آنها نیاز به طراحی خاصی نداریم بسیاری از مواد خام، میانی یا محصولات تمام شده سعی یا قابل اشتعال هستند و یا خطر انفجار و یا خوداشتعالی دارند. اغلب واکنشهای شیمیایی موجود در فرایندها سبب می شود که در دما و فشار بالا عملکرد های ایمنی به درستی عمل نمایند موتور یخچال باید قادر باشد تا در زمان خطر آن را به حداقل برساند. آن باید به گونه ای طراحی شود که نه تنها در مواقع افزایش خطر آن را به حالت نرمال برساند بلکه برای هر گونه خطر غیرطبیعی مثل خاموشی های غیربرنامه ریزی شده یا دیگر فرایندهای غیرمنتظره عملکردی صحیح داشته باشد. زمانی که طرحها را برای سهولت موجود افزایش 
می دهند باید امکان ساخت یا برقراری تکنیکهای خاص که ممکن است سبب افزایش ایمنی در مواقع خطر شود را در نظر بگیریم. شاید صنایع شیمیایی بهتر از هر صنعت دیگری توجه کاملی به نکات ایمنی در طراحی، ساخت و عملکرد کارخانه ها، آزمایشگاه ها و حتی اداراتی که دارای عملکرد خوبی هستند داشته باشد. ممکن است بعضی از شرایط بر سیستمهای ایمنی سردسازی تأثیر بگذارد که در پاراگراف زیر در این مورد بحث شده است.

مقتضیات امنیتی: تعدادی از مراحل شیمیایی وجود دارند که برای اطمینان از ایمنی آنها نیاز به طراحی خاصی نداریم بسیاری از مواد خام، میانی یا محصولات تمام شده سعی یا قابل اشتعال هستند و یا خطر انفجار و یا خوداشتعالی دارند. اغلب واکنشهای شیمیایی موجود در فرایندها سبب می شود که در دما و فشار بالا عملکرد های ایمنی به درستی عمل نمایند موتور یخچال باید قادر باشد تا در زمان خطر آن را به حداقل برساند. آن باید به گونه ای طراحی شود که نه تنها در مواقع افزایش خطر آن را به حالت نرمال برساند بلکه برای هر گونه خطر غیرطبیعی مثل خاموشی های غیربرنامه ریزی شده یا دیگر فرایندهای غیرمنتظره عملکردی صحیح داشته باشد. زمانی که طرحها را برای سهولت موجود افزایش یا توسعه می دهند باید امکان ساخت یا برقراری تکنیکهای خاص که ممکن است سبب افزایش ایمنی در مواقع خطر شود را در نظر بگیریم. شاید صنایع شیمیایی بهتر از هر صنعت دیگری توجه کاملی به نکات ایمنی در طراحی، ساخت و عملکرد کارخانه ها، آزمایشگاه ها و حتی اداراتی که دارای عملکرد خوبی هستند داشته باشد. ممکن است بعضی از شرایط بر سیستمهای ایمنی سردسازی تأثیر بگذارد که در پاراگراف زیر در این مورد بحث شده است.

زنگ زدگی (فرسودگی): این پدیده یکی از مهمترین عوامل خطرزا است. معمولاً موادی که بیشتر در معرض زنگ زدگی و فرسایش قرار دارند مثل لوله ها، ظرفها و تجهیزات دیگر می باشند ممکن است موتور یخچال درگیر انتخاب مواد ساخته شده قرار بگیرد زمانی که تجهیزات مبادله گرما برای خنک سازی مرحله آزمایش طراحی و برنامه ریزی می شوند.طراح باید مطمئن باشد که همه بخشهای تجهیزات به طور طبیعی در تماس با مواد در زمان ایجاد خطرات ثابت باقی می مانند علاوه بر این آیتمهایی مثل پوست، لوله ها، ورقه های لوله ای، وسایل آب بندی، واشر، مواد آب بندی و سایر مؤلفه های ساختاری یا سخت افزارهای کنترلی باید به درستی بکار بروند. همچنین او باید خطر نشت بین مراحل طبیعی و سرد کردن تجهیزات مبادله گرما را نیز بررسی کند زیرا ممکن است یک واکنش شیمیایی ناخواسته بین مواد و یخچال رخ بدهد. راه حل این مشکل ممکن است نیازمند بروز فشار به یک طرف یا دیگر تجهیزات برای اطمینان از اینکه نشت تنها در یک طرف رخ داده است راه حل دیگری که ممکن است نیازمند به مقاوم سازی مواد داشته باشد کنترل تمامی اجزای دستگاه است ممکن است یک خطر دیگر برای زنگ زدگی در نتیجه نشت، چکه کردن یا ریختن آب به نواحی فرآیند باشد. طراحان کارخانه های شیمیایی ایمن باید شرایط غیرعادی را مانند شرایط عادی از قبل پیش بینی نمایند. مثلاً، اگر لوله یخچال مجاور یک سیستم لوله ای لبه دار قرار بگیرد که شامل یک ماده ای با قابلیت فرسایش بالا قرار بگیرد. نکات خاصی را باید در ساخت این مواد لوله ای و سیستمهای عایق نسبی در نظر بگیریم.

مسمومیت زدایی: مسمومیت زایی خطر عمومی دیگری در منابع شیمیایی است که ممکن است نیازمند به نکات خاصی در طراحی سیستمهای سردسازی داشته باشد. اولین نکته ای که در سیستمهای دفاعی برای مقابله با مواد سمی استفاده می شود بوجود آوردن تجهیزات بهترین آلاینده های شیمیایی تهوع آور است. اگر سیستم سردسازی مستقیماً با یک ماده سمی را در ارتباط است برعکس تجهیزات مبادله گرما، آن نیازمند به توجه کافی برای طراحی لبه ها و گوشه ها و توجه به المنتهای خاص دیگری مثل وسایل آب بندی ، واشر، مواد آب بندی که در تماس مستقیم با مواد سمی می باشند داشته باشد. ممکن است در بعضی از موارد قابلیت نشت مواد سمی بسیار بالا باشد که نیازمند به یک سیستم تهویه خاص داشته باشد. با وجود اینکه دستگاه کنترل و تهویه می تواند مواد سمی حاصل از مراحل طبیعی را کنترل نماید با این حال ممکن است نیازمند به یک شرایط غیرطبیعی برای خالی کردن مواد سمی برای اجتناب از خطر احتراق و انفجار باشد. در چنین مواردی اغلب مواد سمی از طریق دودکش های بلند خارج یا رقیق می شوند به گونه ای که غلظت سطوح عملکردی به مرز مسمومیت نمی رسد. موتور یخچال باید مطلوبیت موقعیت تجهیزات خنک سازی و یا کنترل نواحی بیرونی را ارزیابی کند یک راه حل نسبی فراهم آوردن یک محوطه خاص برای سیستمهای سردسازی یا کنترل آن می باشد. این محوطه می تواند از طریق سیستمهای تهویه ای که یک مدخل خروجی هوا دارند فراهم بشود. خطرهای مسمومیت تنها به مراحل شیمیایی محدود نمی شوند. بعضی از مواد شیمیایی سردسازی مثل آمونیاک و کلریدمتیلن مواد سمی هستند که در درجات مختلف یافت می شوند. ممکن است موتور یخچال آنها را به عنوان یک توالی از منافع ایمنی در صنایع شیمیایی دریابد. و آن نیازمند به بررسی بعضی از مواد سردکننده رایج و محلولهای نمکی می باشد که نیازمند به دقت زیادی است و طور معمول در سیستمهای صنعتی و تجاری استفاده می شوند.

یکی دیگر از بررسی های مهم در نظر گرفتن مسمومیت است. اگر سیستمهای خنک سازی هم دارای فرایندهای سردسازی و هم مراحل شیمیایی باشند که در یک دستگاه منحصر انجام شود. ضروری است که نتایج عملکردهای شیمیایی و قابلیتهای مسمومیت زایی را در صورتی که نشت رخ بدهد و سبب شود مواد سر کننده مخلوط یا رقیق شوند کمک کنیم.

احتراق و انفجار: اینها خطراتی هستند که اغلب در فرایندهای شیمیایی با آنها مواجه می شویم و تسهیلات سردسازی بکار رفته باید در نواحی اجرایی به گونه صحیحی طراحی شوند تا مانع از بروز چنین خطراتی شوند. به طور طبیعی تمامی محوطه های خاص نیازمند به کل تجهیزات می باشند در جایی که احتمال بروز جرقه های الکتریکی وجود دارد. در نتیجه وسایل الکتریکی از اهمیت بیشتری برخوردارند و باید توجه بیشتری در طراحی سیستمهای کلی نشان بدهیم برای اطمینان از اینکه تداخلی صورت نگیرد و فضای کافی باقی بماند. در مواردی که بسیاری از آیتمهای تجهیزاتی افزایش می یابد به گونه ای که یک وسیله قاب بندی کنترلی وجود دارد. ممکن است استفاده از مؤلفه های استاندارد طراحی شده را در انفجارهای بسیار شدید ثابت کند و یک مدخل تصفیه گاز کابینت بزرگتر یا قابهای کنترلی را فراهم آورد.

آیتمهای دیگر ممکن است نسبت به سایر سیستمهای الکتریکی نیازمند به بررسی بیشتر نواحی خطر ساز احتراقی باشند. در استفاده از مواد اشتعال زا باید دقت کافی نشان بدهیم. و باید از مس یا لوله های فولادی ضد زنگ به جای لوله های پلاستیکی ضد عایق استفاده نماییم. در بعضی از نواحی خطرساز ممکن است نیازمند به انتخاب مواد سردکننده و یا مواد غیراشتعال زا نسبت به مواد اشتعال زا داشته باشیم که نیازمند به عملکردهای بهتری است.

در نواحی که قابلیت انفجار بیشتر است ممکن است نیازمند به تعدیل  طراحی سیستم های خنک سازی باشیم. فشار طراحی شده برای ظرفها یا لوله های خنک سازی ممکن است از طریق فرایندهای بررسی سیستمهای خنک سازی تعیین شود. فشار خاصی روی سیستمهای ایمنی مثل دیسکهای شیاردار یا دریچه های کمکی، دریچه های کمکی دوتایی در اندازه های کامل یا یک دریچه کمکی موازی و دیسکهای شیارداری با شیارهای انتقال در بین آنها که اغلب آنها نیازمند به طراحی باشند.

 

نقص سیستمهای خنک سازی:

وجود یک نقص در سیستمها می تواند یک عامل خطر ساز مهمی محسوب شود در حالیکه اختلال از طریق نقص داخلی سیستم یا آتش، انفجار یا سایر حوادث ممکن است بوجود آید. عدم خنک سازی ممکن است منجر به اتمام مراحل واکنشی، کنترلی یا آتش سوزی، انفجار و یا آزاد سازی مواد سمی در نواحی که منبع اصلی مشکل هستند شود. بنابراین، رابطه سیستم خنک سازی برای اجرای مراحل ایمن سازی باید کاملاً از طریق موتور خنک سازی اجرا شود. احتمالاً بوجود آوردن یک یا چند درجه اضافی برای کاهش توالی نقص سیستم خنک سازی ضروری است ذخیره سازی آب نمک سرد، یخ یا اوتکتیک سرد و یا تهیه یک آب سردکن ممکن است برای رسیدن به یک نقطه ماکزیمم مورد نیاز باشد. ممکن است برای بدست آوردن یک سیستم سرد کننده مطلوب نیاز به یک منبع تناوبی قدرت الکتریکی داشته باشیم. ممکن است قابلیت دنده های دولا از طریق موتور الکتریکی یا توربین بخار تنظیم شود. اغلب، حفاظت در برابر حداکثر عواقب نقص سیستمهای سردکننده از طریق ایجاد تسهیلات خاص بهترین روش است. یک نمونه از این نوع سیستم سریع خنک سازی است مرحله ای که واکنش از طریق جلوگیری یا خنثی سازی شیمیایی می تواند به عنوان مرحله ای از زمان که فشار یا دما به مدت غیرعادی بالا می رود شناخته شود. یک روش ساده تر یا بارزتر که نیاز به قطع جریان آب یک یا چند دریچه دارد سبب عدم خنک سازی می شود.

 

نکات نگهداری:

مشکلات نگهداری تأثیر عمیقی بر روی طرح سیستم ایمنی خنک سازی دارد. در یک کارگاه شیمیایی به خاطر خطرات احتمالی، روشهای نگهداری طبیعی امکان پذیر نیست. آن برای جوشکاری، سوزاندن یا استفاده از یک شعله آتش در یک فضای باز در کارگاه شیمی ممنوع است. تعطیلی کارگاه ممکن نیست به این محدودیتها کمک بکند. زیرا روشهای ایمنی نیاز به زهکشی و پاکسازی لوله کشی و اسباب و اثاثیه و بررسی و نظارت با یک انفجار سنج دارند. قبل از اینکه چنین تکنیکهای پذیرفته شود.

بنابراین، سیستم خنک سازی باید به گونه ای طراحی شود که شرایط نگهداری در چنین شرایطی را داشته باشد. استفاده مکرر لبه های نگهدارنده یا پیچها که به جای لوله یا اسباب دیگر بکار میرود یک راه حل است گاهی اوقات فراهم آوردن یک فضای کمکی اضافی یا تسهیلات (مثل موتوریل) برای رفع کارآمد بعضی از آیتمهای ماشینی در نواحی که جوشکاری، سوزاندن و یا سایر کارهای دیگر انجام
می شود ضروری است.

 

 

اتوماسیون:

عموماً تأیید شده است که دستگاههای صنعتی یا اتوماسیون با قدرتی برابر با یک دیگ بخار معرفی شده اند که سبب رشد صنایع قدرتی محسوب می شوند تعدادی از مراحل شیمیایی که عموماً عملکردهایشان اندازه گیری شده است با حداقل امکانات طراحی شده اند. اما عملکرد اکثر کارگاه های شیمیایی نقش مهمی در بدست آوردن یک طراحی رضایت بخش دارند و یک درصد مهمی از سرمایه گذاری کارگاه را نشان می دهد. بسیاری از مراحل نمی توانند بدون انجام چنین اتوماسیون هایی به صورت رضایت بخش انجام شوند. مهندس سردسازی سریع تر از طراحان کارگاه شیمی که در این زمینه مهارت دارند تشخیص می دهد و ایده های مثبتی را ارائه می دهد. بیشتر طراحان کارگاه شیمی اسرار بر این دارند که بعضی از درجات استاندارد شدن باید در آیتمهای خاصی از وسایل سخت افزار استفاده شود و منظور از سخت افزار، سیستم سردکن، دیگ بخار، کارگاه آب، یا سایر نواحی کمکی، در بعضی از موارد این استاندارد سازی ممکن است تنها جهت مؤلفه های ورقه ای نصب شده استفاده شوند و در دیگر موارد همه آیتمها با یک حلقه کنترلی (وسیله اندازه گیری ، فرستنده، کنترل کننده، اپراتور، دریچه کنترل و یا چیزهای دیگر باید استاندارد شده باشند. روش استاندارد سازی عموماً در کل صنایع انجام می شود و ممکن است تمامی آیتمها را نیز شامل شود. مثل : زنگ خطر، برقها، درجه اندازه گیری فشار و دما و ترمومترها. توافق بین مهندس سردسازی و طراح شیمیایی و یا مهندسین ابزار سازی جهت استاندارد کردن ابزار بسیار ضروری است.

اصولاً موضوع دیگری که پذیرفته شده است این است که عملکرد صنایع شیمیایی باید مورد اهمیت قرار بگیرد و از طریق یک اتاق مرکزی مورد کنترل قرار بگیرد. در صنایع شیمیایی ، فراهم آوردن تسهیلاتی برابر با چندین میلیون دلار برای ایجاد مکانهایی جهت کنترل غیرعادی نیست. و بعد از آن بررسی باید از طریق اتاقهای کنترل انجام شود مطمئناً این مفهوم در چندین روش بر روی سیستم های سردسازی مؤثر می باشد.

کنترل کننده ها و زنگ های سیستم سرد سازی دستگاه قطع برق بر روی پانلهای کنترل مرکزی (CCR) نصب خواهند شد. به گونه ای که دستگاه های ثبت کننده و فشارسنجها که دما و فشار و جریانات دیگر سیستم های سردسازی را نشان می دهند. به گونه ای که اپراتور CCR می تواند عملکرد سیستم خنک سازی را اطلاع داده و آن را کنترل نماید و در مواقع ضروری و اضطراری باعث خاموشی سیستم بگردد. حتی با عملکرد صحیح اتاقهای کنترل مرکزی به یک صفحه داخلی جهت نشان دادن و ثبت اطلاعات اضافی که می تواند جهت اشکال یابی بکار رود و در مواقع ضروری سیستم را خاموش نماید. اصولاً راه اندازی سیستم کنترلی تنها بر روی صفحات داخلی امکان پذیر است و برای اطمینان از اینکه این کار به درستی انجام شده است نیاز به تجهیزات مناسب خنک سازی داری. سخت افزارهای CCR مطمئناً منطبق با استانداردهای فرایند دستگاه ها برای کاهش پیچیدگی های موجود برای اپراتور جهت خواندن وسایل مفید در یک وسیله کنترلی اجرائی است. برای اینکه فضای موجود در اتاق کنترلی را نگه بداریم باید آیتمهای پانل دار را در طرحهای کوچکی ارائه بدهیم و در بسیاری از موارد در فرمهای گرافیکی بر روی پانلها قرار دهیم. در حال حاضر بسیاری از کارگاهان از کامپیوتر مرکزی میکروپروسرها جهت کنترل استفاده می کنند. این روش با مفهوم CCR یکسان است. وقتی از مفهوم CCR استفاده می کنیم مهم است که دقیقاً بدانیم که چقدر اطلاعات و کنترل در فضای کنترلی وجود دارد و چه مقدار در محل باید بوجود بیاید. انتقال غیرضروری اطلاعات به CCR می تواند پرهزینه باشد. اما اگر اطلاعات کافی وجود نداشته باشد فرآیند جدی خرابی اجتناب ناپذیر است. به یاد داشته باشید که بسیاری از مراحل اجرا شده به طور خاص برای پی بردن به پیچیدگی ماشینهای خنک کننده ضروری است. آنها معمولاً سیستم خنک کننده را در نظر می گیرند و به سادگی آن را کنترل می کنند آنچه که ممکن است یک مرحله واقعاً پیچیده ای می باشد. سیستم CCR باید به عملکرد سیستم خنک کننده اهمیت بدهد و کنترل عملکرد آن را در نظر بگیرد. اپراتورها نیاز به آلارمهایی جهت نشان دادن شرایط غیرعادی برای اینکه آنها بتوانند اصلاح بشوند یا در CCR زیاد در زمینه مربوط و آن یک سیستم خاموش کننده را نشان می دهد.

آنها نیازمند به یک وسیله ای هستند که به صورت خودکار در شرایط اضطراری سیستم را خاموش کند. بنابراین چنین ابزاری مثل آژیرها و روغن روان سازی یا دستگاه های ثبت توسط کارشناسان عیب یابی می تواند چک بشوند و یا از طریق متخصصین سیار به بهترین شکل نصب و راه اندازی شوند. مفهوم طراحی برای یک اپراتور کم تجربه یا پرسنلی که در امر سردسازی متخصص نیستند یکی از معضلهای مهم است (علاوه بر علتهایی که قبلاً ذکر شد مثل تولید و تجهیزات ایمنی) که یک قابلیت بالا باید برای صنایع شیمیایی خنک سازی در نظر گرفته شود.

و به یک سیستم مهندسی شده نیازمندیم و اغلب طرحهای تجاری طبیعی کفایت نمی کند.

 

ساختمان بیرونی:

یکی دیگر از مشخصه های صنایع شیمیایی ساختمان بیرونی است. صنایع شیمیایی مراحل پیچیده ای را نصب می کنند و تسهیلات کمکی به طور کل در تمامی بخشهای دنیا حمایت شده اند. به طور کلی، صنایع انتظار دارند چنین تسهیلات طراحی شوند و با حداقل سختیها. در جایی که مشکلات از طریق دمای پایین ، برف سنگین و تگرگ، طوفان شن، گردبادها و بارانهای سنگین تحمیل شده اند.

این عوامل اصولاً برای مهندسین سردسازی ناآشنا هستند. توجه داشته باشید دستگاه های الکتریکی انفجاری در شرایط سخت فیزیکی مقاوم نیستند. دستگاه های روان سازی روغن برای کمپرسور یا دیگر دستگاه های مدور ممکن است نیاز به دقت خاصی داشته باشند. در نواحی که بیشتر در معرض بادهای شدید قرار دارند باید توجه بیشتری به جزئیات در نصب دستگاه هایی که برای عایق بندی و یا پوشش در لوله ها و مجاری بکار می روند داشته باشیم. تأثیر زمستان بر روی برجهای خنک کننده ممکن است نیاز به ساختارهای چند سلولی، پنکه های خنک کننده چرخشی معکوسی با دو برابر سرعت یا حتی تسهیلاتی برای دستگاه های گرم کننده بخار در حیطه برجهای خنک کننده را فراهم آورد.

وسایل تهیه هوا برای انتقال علائم یا نیرو به اپراتوری پتوماتیکی باید در نقطه شبنم (تحت شرایط فشار پایین تر از شرایط محدود پیش بینی شده و برای جلوگیری از تشکیل میعان یا یخ در دستگاه های خطوط هوایی یا در خود ابزار قرار بگیرند. در حقیقت این نوعی استانداردسازی است که دستگاه های هوایی مثل کوره های گازوئیلی و دستگاه های خشک کن به نقطه پایین تر از نقطه شبنم برسند. تأثیر دمای محدود، همچنین پرتوهای خورشید باید در طراحی سیستم های فشار مخصوصاً زمانی که تجهیزات بی اساس هستند در نظر گرفته شوند. محدودیت دما تا ۱۲۰ درجه فارنهایت و دمای پوشش دریچه ها ۱۶۵ فارنهایت در شرایط آب و هوایی گرم می تواند تجزیه شود. تعیین اینکه آیا تجهیزات خریداری شده نیازمندیهای لازم را برای نصب بیرونی را فراهم می آورد، با یک کنترل جزئی بر روی طرحهای فروشنده، متخصصین ، نوشته های توصیفی و مؤلفه های تهیه شده توسط فروشنده مشخص می شود.

 

برگشت انرژی:

بعضی از مراحل شیمیایی فرصتهایی را برای ایجاد کاهش چشمگیر در هزینه های نصب و هزینه های اجزایی برای سیستم های خنک کننده از طریق استفاده ماهرانه از تکنیکهای برگشت انرژی فراهم
می آورند.

در صورتی که مراحل نیازمند به کمیتهای کاهش فشار بخار دارد از توربینهای برگشت فشار استفاده کنید تا کمپرسورهای خنک کننده بتوانند کاهش چشمگیری در هزینه های انرژی انجام دهند. به عبارت دیگر، اگر مراحل فراهم آمده افزایش فشار بخار را کاهش دهد ممکن است که سیستم جذب باعث ذخیره کلی انرژی شود.

برای مراحلی که افزایش فشار بخار تنها در طول ماههای تابستان صورت می گیرد، زمانی که دستگاه های گرمایی در حداقل شرایط قرار دارند، یک توربین چگالنده ممکن است شرایط اقتصادی مناسبی را بوجود آورد.

در صورتی که آن را به گونه ای تنظیم شده باشد که در حداقل فشار بخار زمانی که مازاد انرژی موجود است یا در بعضی از فشارهای بالاتر در طول فصل گرما قابل اجرا باشد. مزیتهایی که می تواند از سایر عدم تعادل انرژی فراهم شود بین مراحل شیمیایی رخ می دهد. یک دیگ بخار اضافی در یک دمای بخار گاز بالا ممکن است یک منبعی را برای حداقل هزینه بخار فراهم آورد. اگر بخار گاز در فشار متوسط یا همچنین در فشار بالا قرار دارد. احتمال توربین برگشت انرژی گاز باید در نظر گرفته شود. از دیگر وسایلی که هزینه های اجرائی را می تواند کاهش دهد استفاده مجدد آب کولرها می باشد. اغلب توربینهای ماشینهای خنک کننده می تواند در تجار خروجی توربین یا در یک پوسته و لوله و یا حداقل سطوح چگالنده ها یافت شوند. احتمال دیگر استفاده مجدد از آب سردکنهای سیستم های خنک کننده در مراحل مبادله گرمایی است. این نمونه ها عموماً وجود دارند اما تمامی آنها لیست نشده اند. بررسی مجدد مراحل انجام شده پیش نیازی برای درک توانایی برگشت انرژی است. مواردی که بررسی خواهد شد اطلاعات مفیدی را در این بخش ارائه خواهد داد.

 

بررسی، برنامه ها و عملکردها:

اغلب، نیاز برای اجرای برنامه های تسهیلات خنک سازی شامل بستن قرارداد برای انجام مراحل صنایع شیمیایی است. عموماً با یک بررسی عملکردی در قراردادها مهندسین خنک سازی می توانند اطمینان حاصل کنند که در صورت بروز هر گونه نقص و ایراد می توانند اقدامات لازم را بدون پرداخت هزینه انجام دهد. توافق باید تا حد امکان بین مالک و پیمان کار با در نظر گرفتن روشهای دقیق مراحل انجام شده صورت بگیرد. اگر تست شدن در مراحل دیگری غیر از شرایط طراحی شده صورت بگیرد هر دو طرف باید بر روی روشهایی که نتایج تستهای انجام شده را به شرایط طراحی شده نزدیک می کند توافق نمایند.

باید خاطر نشان کرد که روشهای تقریبی مثل آنهایی که در استاندار ARI 550 ذکر شد معمولاً در صنایع شیمیایی قابل پذیرش نیستند. مهندسین خنک سازی باید اطمینان حاصل پیدا کنند که تسهیلات کافی برای یک تست مناسب در سیستم های خنک سازی طراحی شده است و آن ممکن است نیازمند به وسایل شارژسنج یا وسایل اندازه گیری دقیق دما، برای عملکرد صحیح کارگاه ها نیاز داشته باشند.

 

نیازمندیهای عایق کاری:

شرایط خدماتی که از طریق صنایع شیمیایی بر روی عایق کاری لوله ها و تجهیزات انجام شده دقیق تر از عایق کاری تجاری و صنعتی است.

نه تنها باید یکپارچگی ضروری تا حد امکان رعایت شود بلکه باید طراحی های لازم هم در زمینه فیزیکی و هم شیمیایی صورت بگیرد به گونه ای که در طول زمان کارشان خراب نشوند. برای بدست آوردن حداکثر مقاومت و چندین مؤلفه به سیستم های مجهز نیاز دارند. در بعضی موارد نوعی سیستم عایق بخار (که ممکن است شامل پارچه های حفاظ) که با آلومینیوم ، فلزهای ضد زنگ و یا یک کربن را پوکسی فلزی پوشیده شده باشند. باعث فراهم آوردن شرایط خوب فیزیکی و شیمیایی شوند. روندی که سبب شده است سازندگان صنایع شیمیایی ساخت لوله و تجهیزات را به مشکلات سوء استفاده های فیزیکی اضافه نمایند را نباید نادیده گرفت. عایق بندی تجهیزات و لوله ها زیرنظر شرایط کاری باید به گونه ای طراحی شود که در زمان بارگیری و نصب در موقعیتهایی قرار گیرند که مانع از آسیب زدن به عایق های بخار شود. بعضی از خطرهای ایمنی رایج در صنایع شیمیایی واقعاً بر روی طراحی سیستم های عایق بندی تأثیرگذارند. از آنجایی که خطر آتش سوزی بسیار بالاست و فقدان کارشناسان ماهر و
سرمایه گذاری های لازم یکی از عوامل آن است. معمولاً یک محدودیت فشرده بر روی استفاده از عایق، میزان گسترش آتش سوزی افزایش داده مخصوصاً در ساختارهای بیرونی.

استفاده اخیر از فولادهای ضد زنگ در صنایع شیمیایی برای لوله کشی و تجهیزات مشکل دیگری را برای در نظر گرفتن طرح عایق بندی بوجود می آورد. بسیاری از فلزهای ضدزنگ مستعد هستند که به سرعت ترک بردارند. زمانی که از آنها برای کلرید کردن استفاده می کنند. استرس فرسایش و ترک خوردگی
می تواند در فلزات ضدزنگ بسیار سریع رخ دهد. در نتیجه، باید از مواد عایقی کلرید دار در تماس با فلزات ضد زنگ که در عرض چند دقیقه که در معرض بخار آب قرار بگیرند زنگ می زنند جلوگیری کنیم. در فصل ۲۰ که مربوط به بررسی پوششهای عایق گرمایی و بخار آب می شود آن را بررسی
می کنیم.

 

استانداردها و کدهای طراحی شده:

برای افراد ناآشنا، به نظر می رسد صنایع شیمیایی با یک استاندارد و کد بی نظم بررسی شوند بسیاری از اینها بر می گردد به اقدامات اولیه ای که به صورت سری انجام می شوند. تفاوتهای زیادی بین کدها و استانداردها وجود دارد که دیگران در میزان ضمانت آنها مؤثر هستند. و بعضی از آنها از طریق شرکتهای گروهی و بعضی ها هم از طرف سازندگان آنها پیشنهاد می شوند. تلاشی که برای طبقه بندی کدها و استانداردها وجود دارد، که دیگران در میزان ضمانت آنها مؤثر هستند. و بعضی از آنها از طریق شرکتهای گروهی و بعضی ها هم از طرف سازندگان آنها پیشنهاد می شوند. تلاشی که برای طبقه بندی کدها و استانداردها در کتاب شناسی ها انجام می شود در کتاب شناسی ها انجام می شود گوناگون است. گروهی تنها به علت نگرانی اولیه این کار را انجام می دهند. مثلاً آگهی های FM, NBFU با اسم آتش و ایمنی چاپ شده اند. اما آنها نیاز به تجهیزات خاصی برای دیدن کدهای ابزار و لوله کشی دارند. در حالیکه غیرممکن است که تجهیزات خنک کننده از طریق طراحان کارخانجات ثبت شوند و کدها و استانداردهایشان برای آنها ناآشنا باشد. تفاوت دیگر طرحهای صنعتی و تجاری استفاده شرکت از استانداردها علاوه بر نکاتی که قبلاً گفتیم، است. برای صنایع صنعتی ها تجاری معمولی برای مشتری بهترین نوع عملکرد فراهم می شود و آنچه که انجام می شود، رها کردن آماده سازی اختصاصات جزئی برای تجهیزات لوله کشی، عایق بندی، و نقاشی طرحها است. بهرحال در صنایع شیمیایی بسیاری از این اقلام از طریق شرکتهای استانداردسازی که اوایل برای استفاده در چرخه های فرایند ساخته می شوند. صورت می گرفت که می تواند در صورت استفاده در طراحی سیستم های خنک سازی مزیتهایی را ارائه بدهد. چنین مزیتهایی شامل: بخشهای ماده و ذخیره انبار، درجه افزایش قابلیت تغییر، روشهای ساده نگهداری، حذف کنترل برای اطمینان از اینکه آیتمهای غیراستاندارد خریداری نشده برای استفاده در سیستم های خنک سازی یا سایر قسمتهای مفید دیگرف کاهش ممکن هزینه های بیمه، و انعطاف پذیری بیشتر در استفاده مجدد مؤلفه ها در صورت لزوم است.شرکتهای استاندارد سازی در شیوه های زیادی متفاوت هستندکه در کتاب ها تلاشی برای ذکر کردن آنها نشده است یک درخواست برای تمامی شرکتهای استانداردسازی در شروع طرح و یک تلاش صادقانه اجتناب از هزینه های گزاف برای مشتری است.

 

راه اندازی و خاموشی:

بخشهای طراحی شده پردازش برای عملکردهای طولانی مدت پیوسته بیشترین احتمال خطر در طول روشن و خاموش کردن است. با وجود مراحل پردازش نشان داده شده ممکن است به علتهایی که در زیر ذکر خواهد شد مشکلاتی وجود داشته باشد.

۱- دستگاه ها و کنترل کننده ها باید برای شرایط نرمال طراحی شوند و هزینه شاخصهای تنها برای استفاده در زمان خاموش و روشن شدن که اصولاً تنظیم نشده اند بکار رود. اصولاً باید از روشی استفاده کنیم که خاموش و روشن شدن دستگاه به طور اتوماتیک در مواقع ضروری انجام شود.

۲- بحث دیگری که بیشتر مد نظر است، اندازه گیری فوق العاده دقیق، مثل جریان دقیق کنترل دریچه بخار لوله های فرعی آب کاستی و استوانه هایی که ممکن است مورد نیاز باشد.

۳- طراحان باید تمامی شرایط محیط را در نظر بگیرند و ممکن است تکنیکهای ضروری را در موقع اجرا لازم است را فراموش کنند.

۴- شرایط فرایند در هنگام روشن و خاموش شدن معمولاً بر روی صفحات ثبت نمی شود زیرا آنها به طور دائم اجرا نمی شوند به عنوان یک توالی، طراح با یک روندی جهت چشم پوشی آنها در نظر بگیرد و شرایط عملکردی را نادیده نگیرد.

مهندس خنک سازی باید از این موضوع که آیا خاموش و روشن شدن سیستم در هر شرایطی امکان پذیر است اطمینان حاصل نمایند زیرا این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است که شاید در زمان اجرا نادیده گرفته شود و دقیقاً یک طراح باید از محدودیتهای خاصی که ممکن است در شرایط اضطراری پیش بیاید اطمینان حاصل نماید.

 

سیستم های سردسازی و ماده سرد کننده:

شاید در یک زمان تمامی مواد سردکننده که واقعاً هم رایج نبوده باشند در صنایع شیمیایی استفاده شود تمامی توجهات در انتخاب مواد سردکننده یا سیستم های سردسازی باید در نظر گرفته شود بهرحال چنین فاکتورهایی مثل اشتعال پذیری، سمیت و قابلیت کار همزمان با مواد ساخته شده پیشنهاد شده بر انتخاب جدی و نهایی اجرا تأثیر گذار باشد. بهرحال باید توجه خاصی به مراحل فرایند و مواد سردکننده انجام شود. در فصل ۱۶و ۱۸ در جلد اولیه سال ۱۹۸۵ مواد سرد کننده اولیه و سایر موارد نیز به طور جزئی بررسی شده اند، زیرا خواص مواد غیرسمی و خواص اشتعال پذیری، هیدروکربنهای هالوژن دار در استفاده عمده آنها در صنایع شیمیایی مهم است.

بهرحال هیدروکربنهایی مثل متان، پروپان، راتان، پروپیلن، اتیلن یا آمونیاک در بسیاری از موارد که جزء اصلی به حساب می آیند استفاده می شوند. در صنایع پتروشیمی، استفاده از این مواد بسیار رایج است.

مواد سردکننده ثانویه، کلسیم ، کلریدسدیم اصولاً بیشتر استفاده می شوند. با وجود اینکه گلیکل و هم چنین هالوکربنهایی مثل کلریدمتیلن، تری کلرواتیلان، R-12 , R-11 اغلب انتخاب می شوند. بسیاری از عوامل یکسان که باید تأثیر عوامل مواد سردکننده را بر روی انتخاب مواد سرد کننده ثانویه در نظر گرفت. با وجود این میزان گسترده ای از نیازمندیهای مواد سرد کننده در صنایع شیمیایی نیازمند به استفاده تمامی سیستم ها، استفاده از نوع غیرمستقیم است.

در جایی که آب سردکنها، واشرهای هوایی، پیچ های سردکن و مراحل مبادله گرما از یک کارگاه سردکن مرکزی پایدارتر از صنایع غذایی یا در تهویه های هوایی مناسب است. این حقیقی است که تناژ زیاد بار  یا سطوح پایین دما را شامل می شود. سیستم های غیرمستقیم سبب جامعیت بخشیدن به تجهیزات سردسازی می شود و ابزار کمکی را در یک موقعیت قرار می دهد که ممکن است مزیتهای مهمی را در اجرا و نگهداری پیشنهاد کند. مخصوصاً اگر حذف موقعیت تجهیزات سردسازی در طراحی، اجرا و نگهداری در یک موقعیت غیرخطر ساز پذیرفته شود ممکن است پذیرفتن نصب تعداد کمی از بخشهای بزرگ نسبت به بخشهای کوچک تر که در نواحی دور افتاده اند هم قابل قبول باشد.

برای بسیاری از سیستم هایی که در دمای پایین قرار دارند تناژ بار از اهمیت زیادی برخوردار است. و نصب سیستم های سردکند غیرمستقیم در فرایند نواحی نزدیک به مصرف رایج است. در جایی که ممکن است تعداد مراحل فرایند مبادله گرمابه و نیاز به سردکن ها و طول لوله های مصرفی، سیستم مستقیم که از مواد سرد کننده در مراحل تجهیزات مبادله گرما استفاده می کنند به حداقل برسد و اصولاً ثابت شده که طرحهای منتخب مخصوصاً برای برای های کوچک یا متوسط ثابت شده است زیرا یک مبادله گرمایی مستقیم در این مورد نیاز نیست یک فشار مکثی بکار رفته و ذخیره سرمایه گذاری و عملکردها امکان پذیر است. اصولاً از سیستم های مستقیم در زمانی که یک ماده سرد کننده در فرآیندهای اجرایی بکار می رود استفاده می شود. به گونه ای که در تولید آمونیاک یا بسیاری از فراورده های پتروشیمی بکار می رود. در اینجا طول مدت مواد سرد کننده با بالاترین زیان ممکن بعلت نشت در نظر گرفته شده است. و آن یک فاکتور کم اهمیت در سیستم منتخب است. معمولاً سیستم های مستقیم افزایش خشک کن ها یا طراحی خشک کن ها هستند. استفاده از سیستم های حلقه ای سنگین سوخت یا مایعات پمپاژ شده که برای رساندن زیاد سوخت طراحی شده اند به طور غیررایج در بین صنایع شیمیایی استفاده می شوند. بهرحال در موارد خاصی ثابت شده که این نوع نصب بهترین نوع انتخاب است. سیستم های مستقیم برای ظرفیتهای بزرگتر دمای پایین ، خدمات چندین کاربردی دارای مزیتها و ضررهای می باشند که باید قبل از انتخاب سیستم صحیح ارزیابی شود که بعضی از ضررهای آنها را در زیر ذکر کرده ایم.

۱- نگهداری یک سیستم لوله ای سرد کن که بدون نشت باشد بسیار سخت است در جریان نشت سیستم لوله کشی آب نمک اغلب کمتر از گازهای سردکننده در معرض نشت قرار می گیرد. کنترل نشت مواد سرد کننده یا تعمیر آنها در مراحل انفجاری شدید می تواند به عنوان یک مشکل در نظر گرفته شود. زیرا موجهای الکترونیکی و هالید ممکن است پذیرفته نشوند و سوزاندن یا جوشکاری ممکن نیست بدون خاموش سیستم صورت بگیرد. اثر هوا یا رطوبت به داخل یک سیستم اجرائی در شرایط خلاء، هوا سرد نشت کند می تواند سبب ایجاد مشکل نماید.

۲- هزینه های بالای لوله کشی زمانی که تمامی آیتمها را در نظر می گیریم شامل بخار آب زیاد و دریچه های کنترل مایعات در مبادله های گرمایی جداگانه، مخصوصاً برای مواد سرد کننده هالوکرینها است. بکار بردن مواد سرد کننده قوی در هر مرحله الزامی است. با وجود اینکه هم به مواد سرد کننده و هم آب نمک نیاز به عایق بندی دارند تا اینکه مانع از آسیب زدن، عرق کردن، یخ زدن، مخصوصاً برگشت بخار آب بر روی کمپرسورهای باشند که می تواند فراتر از مقدار مورد نیاز برای چرخه های مجدد در نظر شود.

۳- سیستم مؤثر چرخ طیار بعنوان نمونه ای از سیستم آب نمک موجود نیست مخصوصاً اگر در آخر به عنوان یک سیستم ذخیره ای طراحی شده باشد. فرآیندهای غیرمنتظره می توانند مستقیماً و به طور ناگهانی بار موجود بر روی مواد سردکننده را افزایش بدهد که باعث آسیب به چرخه تجهیزات می شود. برای بعضی فرایندها در نظر گرفتن حداکثر بار در زمان کوتاه اهمیت
فوق العاده ای در اجتناب از تولید شرایط اجرایی غیرایمنی دارد

۴- اغلب نگهداری و کنترل دمای ثابت با سردسازی مستقیم نسبت به یک سیستم آب نمکی پر هزینه تر و سخت تر است.

۵- آزمایش ابتدایی یک سیستم سردکن مستقیم ممکن است یک مشکل مهم در نظر گرفته شود. آزمایشات باید به صورت پتوماتیکی به جای هیدروستاتیکی انجام شود تا مانع از بوجود آمدن مشکل در سیستم خنک کن شود. آزمایشات پنوماتیکی به طور قطع یک عمل خطرناک است که در کارخانجات شیمیایی ممنوع است. به طور نسبی انجام پیش آزمایشات آب زدائی بسیار پرهزینه و وقت گیر است.

۶- معمولاً هزینه مواد سردکن اولیه در سیستم های مستقیم بیشتر از عملکرد سیستم های آب نمکی در دماهای دیگر که اغلب در منابع شیمیایی مواجه هستند می باشد. در موارد نشت سیستم هزینه های ساخت آب نمک عموماً کمتر از هزینه های ساخت مواد سردکننده اولیه است. بعضی از مزیتهای پیشنهاد شده از طریق سیستم های خنک کننده مستقیم شامل زیر است:

۱) کنترل دقیق موادی که ممکن است فرسایش ضروری است که در آب نمک ثابت قرار بگیرند به نحوی که مانع از آسیب دیدن شان شود.

۲) تجهیزات کمتری وجود دارند که بدون نیاز به جریان آب نمک و کنترل برای مخلوطهای نمکی تسهیلاتی را فراهم آورند.

۳) هزینه های انرژی اصولاً به علت فشار جذب بالا کم هزینه تر هستند و در بعضی از طرحها بخاطر حذف پمپها.

۴) معمولاً احتمال آسیب دیدگی بعلت تجهیزات انجمادی کمتر است چنین آسیبهای ممکن است در سیستم های آب نمکی رخ بدهد اگر شرایط آب نمک یا عملکرد
کارخانه های سردسازی به درستی نظارت شود.

بنابراین، همان طور که قبلاً بیان شد گستردگی استفاده از سردکن ها در بین صنایع شیمیایی سبب استفاده از شرایط می شود. برای جزئیات بیشتر به فعل یک تا شش مراجعه نمایید.

 

انواع تجهیزات خنک سازی:

تلاش برای بیان تمامی جزئیات تجهیزات بکار رفته در صنایع شیمیایی بدون مطالعه زیاد فصلهای گوناگون در جلد مقدماتی ۱۹۸۵ غیرعملی خواهد بود. برای بیشتر بخشها، تجهیزات سردسازی در صنایع شیمیایی استفاده میشود که همانند و یا شبیه تجهیزات استفاده شده در سایر صنایع می باشد صنایع شیمیایی منسجم هستند. بهرحال، در تفاوت زیاد استعمال، میزان بالای دما نادیده گرفته می شود از طریق این استفاده تا، تنوع در تجهیزات و تفاوت اختصاصی مکانیکی مورد نیاز است. برای بدست آوردن بزرگترین احتمال، صنایع شیمیایی سعی بر این دارند که از ابزار استاندارد شده استفاده کنند اما اصولاً این بخاطر تقاضاهای سخت سرویسهای کارگاه های شیمیایی امری غیرممکن است بنابراین، در این فصل از بیان جزئیات خودداری می کنیم. تا اینکه عملکرد تجهیزات تجاری استانداردی را که در سرویسهای کارگاه های شیمیایی استفاده می شود بررسی کنیم و کارکرد بعضی از تجهیزات شیمیایی را که در جلد مقدماتی سال ۱۹۸۵ بررس نشده ارزیابی کنیم.

 

کمپرسورها:

در فصل ۱۲ جلد مقدماتی ۱۹۸۳ اکثر انواع تجهیزات کمپرسی که در صنایع شیمیایی استفاده می شود را بررسی کردیم. کمپرسهای، پیستونی، چرخشی، پیچی، مرکز گریز در صنایع شیمیایی استفاده
می شوند.

یکی از تفاوتهای اصلی بین کاربرد تجاری استانداردها و کاربرد کارگاه های شیمیایی استفاده بیشتر از تجهیزات در کارگاه های شیمیایی است. ظرفیت بسیار بالا و دمای بسیار پایین که اغلب در کارگاه های شیمیایی با آن مواجه ایم سبب می شود تا از کمپرسهای مرکز گریز یا چرخشی ظرفیت بالا یا پیچی استفاده نماییم این ماشینهای حجیم با تجهیزات تجاری استاندارد در مقدار و پیچیدگی ابزار کنترل یا سایر ابزار کمکی مثل بارهای چند مرحله ای یا سیستم های گذرایی اغلب به کمپرسورهایی نیاز دارند که تا ۱۰ درصد از بار را کاهش می دهند.

در بعضی موارد عملکرد بار بدون کمپرسهایی انجام می شوند که مشکلات اجرایی خاموش و روشن کردن را افزایش می دهند.

بیشتر سیستمهایی که چند مرحله ای هستند از کمپرسهای مرکز گریز استفاده می کنند تا از لحاظ اقتصادی هزینه ها را به حداقل برسانند. سیستمهای کمپرسی اغلب با پمپاژهای روغنی، فیلترهای روغنیف کولرهای روغنی و غیره به منظور نگهداری دائمی بدون خاموش کردن و کم کردن فرکانس استفاده می شوند. کنترل کمپرسها و سیستمهای هشدار دهنده اغلب به صفحات پانلی اتاق کنترل مرکزی مربوط می شوند و باعث می شوند مانیتورینگ و یا کنترل کمپرسورها انجام می شود کمپرسورها برای کنترل گازهای هیدورکربنی بعنوان مواد سردکننده بیشترین استفاده را در صنایع پتروشیمی دارند. به طور نسبی هزینه های پایین و موجودیت هیدروکربن های خالص و هیدروکربنهای مخلوط مصرفشان را تعیین می کنند. بسیاری از مزیتهای اضافی عملکردهای مثبت از طریق کل چرخه خنک سازی صورت می گیرد. از آنجایی که سیستمهای خنک سازی بین صنایع شیمیایی نیاز به اجرا به مدت یکسال یا بیشتر بدون خاموشی کامل یا خاموشی موقت دارند تجهیزات کمپرسی نصب شده اند حتی ظرفیت (بار) سردکننده های بزرگتر گاهی اوقات نیاز به خاموشی موقت ۱۰۰ درصد دارند. ممکن است کنترلهای خاصی برای فراهم آوردن سریع و اتوماتیک تجهیزات خاموشی موقت فراهم شود.

 

سردسازی در صنایع شیمیایی:

سوخت داخلی موتور برای اطمینان از تداوم عملکرد در زمان خاموشی قدرت الکتریکی است.

پیش بینی ها باید از طریق محرکهای غیرالکتریکی یا تجهیزات کلی ضروری ساخته شود تا تمامی کمکهای ضروری انجام شود و در طول خاموشی قابل بهره برداری باشد.

دستگاه های گرمایی بزرگ محفظه میل لنگ ممکن است مورد نیاز باشد و همچنین مؤلفه های سیستمی روغن کاری شده مختلف، به طور تجاری کنترل قابل قبول لوله کشی در خدمات کارگاه های شیمیایی غیرقابل پذیرش است. نیازهای بالای خدمات دهی استانداردکردن کارگاه، خطرات انفجار و فضای ایجاد زنگ زدگی تمامی نیاز به دقت خاصی در انتخاب و کنترل دارد.

در بسیاری از موارد، لوله های فلزی مسی به طور طبیعی در تجهیزات تجاری استفاده می شود و باید جایگزین لوله های فلزی ضد زنگ مناسب برای محیطهای کارگاهی شود. اغلب سیستمهای لوله کشی روغن کاری شده نیاز به لوله های فلزی ضد زنگ با دریچه های غیرآهنی، کولرها، فیلترها و غیره دارند. اینها نیازهای اولیه برای کاهش هزینه ها در راه اندازی کارگاه ها است که ممکن است سبب زنگ زدگی باعث آسیب وضعیت فعلی شود که مرتبط با کمپرسورهای گریز از مرکز پر سرعت نیز است.

 

ابزار جذب کننده:

یک بررسی گسترده بر روی ابزار جذب کننده سرد کننده ها در فصل یک جلد مقدماتی ۱۹۸۵ و فصل ۱۴ جلد تجهیزاتی ۱۹۸۳ انجام شد. استفاده از تجهیزات جذب بعضی وقتها محدود به نصب در
کارگاه های شیمیایی می شود. و در حال حاضر استفاده از این ابزار در حال افزایش است. اصولاً در نظر گرفتن تجهیزات جذب مطلوب است زیرا تعادل گرمایی مفید می تواند از طریق استفاده از اتلاف گرما برای اجرا در تجهیزات جذب باشد از طریق طراحی های خاص و انتخاب مجدد مواد، بخار گرم بسیاری از مایعات می تواند بعنوان منبع انرژی بجای استفاده از بخار آب گرم استفاده شود. بخشهای مستقیم گرمایی موجود می باشند. بخارهای متراکم گرما می تواند به عنوان منبع انرژی استفاده شود. تجهیزات ماشینی جذب تجاری باید برای عملکردهای بیرونی تعدیل شونده پیشنهادات کارخانه را باید برای تغییرات ضروری در نظر بگیریم و برای اینکه مانع از یخ زدن آب وسایل و تشکیل کریستال در طول شرایط خاموشی شویم.

 

چگالنده ها:

چگالنده های خنک کننده ها برای سرویس دهی به کارگاه های شیمیایی نیاز به اهمیت دادن به تغییر طراحی برای نصب تجاری به صورت طبیعی دارند. زیرا آب سردکنها اغلب یک کیفیت پایین تری نسبت به حالت طبیعی دارند مواد خاص ساختاری ممکن است نیاز به کل لوله های داشته باشند. و یک مثال ضرورت تغییر از فلز مس به آلیاژ مس و نیکل در زمان استفاده از آب سردکن هایی که دارای منبع کششی با کلرید بالا می باشند نشان می دهد. اگر آب سردکن ها دارای محتویات گل و لای باشد گاهی اوقات می توان آن را برای نصب لوله کشی و دریچه بندی آماده ساخت که سبب عملکرد اضافی بر روی چگالنده ها بدون نیاز به خاموشی دستگاه سردکن می باشد. نیازمندیهای کارگاه شیمیایی به طور طبیعی استفاده از چگالنده های لوله ای و پوشش دار را جایگزین نوع لوله ای می کند. در حقیقت بخاطر تجربیات زیاد تجهیزات مبدل گرمایی لوله ای پوشش دار، مهندسین اغلب ایده های مثبتی نسبت به ملاکهای طراحی شده دارند. دو تا از نیازمندیهایی که آنها بر آن اصرار می کنند سرعت لوله های پایستار (fps 8 یا کمتر از حداکثر لوله های مسی) و دسته ای از لوله های جایگزین است. ساعتهای طولانی عملیات بدون فرصتی برای تمیز کردن و نوع آب سردکنهایی که اغلب استفاده شده و مورد نیاز است تا فاکتورهایی که سبب مسدود شدن لوله های آب می شوند برطرف شود تا نصب تجاری به صورت طبیعی صورت بگیرد. استفاده از تجهیزات چگالنده خنک کننده برای تمامی سرویسهای کارگاه های شیمیایی در حال افزایش است با افزایش محدودیتهای استفاده از آب برای چگالنده خنک شونده با هوا در چندین مورد در کارخانه های مرکزی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً آنها در موقعیتهای جنوبی نصب می شود و در جایی که افزایش فشار چگالنده های دما بر روی آنها بیشتر است و در نتیجه استفاده از آب سردکنها یا سیستم های آبی حداقل است سرویس نیازمند به یک چگالنده خنک شونده با هوا در شرایط کارگاه های شیمیایی می باشد که اغلب استفاده از آلیاژهای گران برای ساخت لوله یا مواد سنتی برای ضخامت بیشتر دیواره ها برای خدمات دهی بهتر مورد استفاده قرار می گیرد انتخاب صحیح موقعیت برای کولرهای هوایی ممکن است سخت باشد زیرا چرخه مجدد خروجی هوای گرم یا انسداد آن باید از طریق گازهای خروجی اجتناب پذیر باشد. استفاده از چگالنده های تبخیری، مخصوصاً برای ظرفیتهای سردکننده کوچکتر کاملاً در صنایع شیمیایی فراوان است. و توقع می رود که به طور دائم در آینده افزایش پیدا کند.

همان طور که تأکید بیشتری بر روی کاهش آلودگی های گرمایی، رودخانه ها، دریاچه ها و شهر ها
می شود در بعضی از نصبهای بزرگتر، ترکیب یک کولر هوایی و عملکرد یک چگالنده تبخیری برای رضایت از نیازمندیهای یک چگالنده در سیستم خنک کننده استفاده می شود. در بیشتر موارد
چگالنده های تبخیری تجاری مناسب برای خدمات دهی در کارگاه های شیمیایی نیستند اما نتایج رضایت بخش می تواند بدست بیاید در صورتی که از این تجهیزات بدرستی استفاده شود. آیتمهای مهمی که باعث نگرانی می شوند شرایط جوی که ممکن است

ارسال نظر