X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
header
متن مورد نظر

پایان نامه جاوا اسکریپت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HTML C,BasicHTMLآشنا باشید بایدگفت حداقل یک زبان کـامپیوتری رامی شناسید.به کمک دستورات زبانTML   یک زبان علامتگذاری ساده متن می باشد،نمی تواند با کاربران رابطه متقابل ایجاد کندویا زآنجایی  که براساس شروط خاصی تصمیماتی رااتخاذ کند. برای انجام اعمالی ازاین قبیل باید از زبانهای پیـچیده تری کمک گرفت. چنین زبانی می تواند یک زبان برنامه نویسی ویا یک زبان اسکریپت باشد.

 

 

 

 

 

 

WWW درابتدا رسانه ای محسوب می شد که چیزی بیش از متن در خود داشت.

HTML   C,Basic HTML آشنا باشید بایدگفت حداقل یک زبان کـامپیوتری رامی شناسید.به کمک دستورات زبانTML    یک زبان علامتگذاری ساده متن می باشد،نمی تواند با کاربران رابطه متقابل ایجاد کندویا زآنجایی  که براساس شروط خاصی تصمیماتی رااتخاذ کند. برای انجام اعمالی ازاین قبیل باید از زبانهای پیـچیده تری کمک گرفت. چنین زبانی می تواند یک زبان برنامه نویسی ویا یک زبان اسکریپت باشد.

اکثرزبانهای برنامه نویسی پیچیده هستند.درمقابل، زبانهای اسکریپتی معمولاً ازساختاربسیارساده تری برخوردار هستند.دراین زبانها میتوان به کمک دستوراتی ساده،برخی ازعملیات موردنظررابانجام رساند.زبانهای اسکریپتی

 نداشته می شوند.چنین سندی میتواند یک HTML   ترکیب شده ومجموعه آنها در یک سندHTML    وب با دستورات صفحه دینامیک وب ایجادکند.

 

لینک تصحیح شد

دانلود مستقیم

پسورد:www.padida.ir

 

ارسال نظر